ill titleMetryki

Obowi?zek prowadzenia ksi?g metrykalnych ustanowiony zosta? w 1563 r. przez Sob?r Trydencki; jego zalecenia przyj?te zosta?y w Polsce w 1607 r., cho? ta forma zapisu wyst?powa?a ju? nawet w XV w. Obowi?zkiem proboszcz?w by?o prowadzenie ksi?g chrzt?w/urodze?, ?lub?w i pogrzeb?w/zgon?w. Po rozbiorach sprawy prowadzenia metryk uporz?dkowa?a administracja pa?stw zaborczych. okresie I Rzeczypospolitej tereny archidiecezji lwowskiej znajdowa?y w granicach pa?stwa polskiego; w okresie rozbior?w archidiecezja lwowska i diecezja przemyska znalaz?y si? pod zaborem austriackim(Galicja).

Instrukcja prowadzenia
ksi?g
Najstarsze Metryki
Hanaczowa1750r
Metryki chrztu 1799r.
Metryki chrztu 1862r. 1886r. 1819r.
Spis familij
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 11
Najnowszy Uytkownik: marian klosowski
Copyright bazylek© 2009