ill titlePodzi?kowania

Serdeczne podzi?kowania dla os?b, kt?re pomog?y nam przy tworzeniu niniejszej strony:

Miko?aj Kwa?niewski ur.1920r. w Hanaczowie -Prawdziwy Patriota i Bohater, kt?ry z nara?eniem ?ycia walczy? w obronie Hanaczowa podczas II wojny ?wiatowej. Po wojnie w latach 80-tych wraz z grup? przyjaci?? napisa? ksi??k? Opis Dziej?w Hanaczowa. Dzisiaj dzi?ki tej ksi??ce mo?emy pozna?, w najdrobniejszych szczeg??ach, jak wygl?da?o ?ycie Hanaczowian w okresie mi?dzywojennym.
Piotr W?jtowicz, potomek Hanaczowian. Pomys?odawca strony: www.hanaczow.pl
Helena Kwa?niewska Pani Helena pomog?a nam w pozyskaniu ciekawych materia??w i ?yczliwie wspiera tworzenie naszej strony www. Szczeg?lnie dzi?kujemy za udost?pnienie archiwalnych zdj?? z Hanaczowa oraz wzruszaj?cych wspomnie? autorstwa jej ojca Miko?aja Kwa?niewskiego pt."Ostatnia Plac?wka"
Brat Marcin Guzik archiwista w Archiwum Prowincjalnym Franciszkan?w w Krakowie. Dzi?ki pomocy brata Marcina uda?o si? wyci?gn?? na ?wiat?o dzienne bardzo ciekawe dokumenty, mogli?my pozna? jak wygl?da?o codzienne ?ycie mieszka?c?w Hanaczowa w aspekcie ?ycia duchowego i parafialnego. Dowiedzieli?my si? r?wnie? jak Ojcowie Franciszkanie w imi? poszanowania ?ycia i godno?ci cz?owieka, pomagali swoim parafianom przetrwa? okrutny czas wojny.
Andrej Pawlyshyn obecny mieszkaniec Hanaczowa. Jest ?emkiem, jego korzenie rodzinne si?gaj? Przemy?la i Krynicy G?rskiej. Historia przesiedlenia jego rodziny by?a podobna do tych, jakie dotkn??y rodziny naszych przodk?w. Jest historykiem, obroni? doktorat w KUL w Lublinie. Pasjonuje si? histori? Hanaczowa - zgromadzi? du?o materia??w na temat najstarszej historii wsi. Pomaga nam w zdobyciu nowych informacji na ten temat. Jest r?wnie? autorem kilku zdj?? panoramy Hanaczowa, kt?re mo?na zobaczy? na naszej stronie.
Marek Bartosiewicz administrator i tw?rca strony o Czyszkach. Pasjonat, kt?ry od kilkunastu lat zbiera materia?y na temat swojej rodzinnej miejscowo?ci. Pan Marek ma bardzo du?e do?wiadczenie w poszukiwaniach, pom?g? nam udzielaj?c dobrych wskaz?wek jak si? za to zabra?.
Piotr Paczosa szukaj?c materia??w w Internecie na temat Hanaczowa natkn?li?my si? na stron? o Bi?ce Szlacheckiej i Bi?ce Kr?lewskiej. Okaza?o si?, ?e Panu Piotrowi, potomkowi Bi?czan bliska jest r?wnie? historia mieszka?c?w Hanaczowa i sporo materia??w, kt?re zgromadzi? na ten temat zamie?ci? na swoje stronie. Obecnie cz??? z nich wykorzystali?my, za jego zgod?, do budowy strony www.hanaczow.pl. Nale?y podkre?li? fakt, ?e wielu Hanaczowian po pacyfikacji wsi w 1944r. znalaz?o schronienie u mieszka?c?w Bi?ki Szlacheckiej.
www.tomaszbarszcz.com wsparcie techniczne dla strony www.hanaczow.pl
Uytkownikw Online
Goci Online: 4
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 11
Najnowszy Uytkownik: marian klosowski
Copyright bazylek© 2009