ill titleAktualno?ci

W zwi?zku z prowadzonym ?ledztwem, dotycz?cym okoliczno?ci mordu na naszych rodakach w Hanaczowie, pozwoli?em sobie wys?a? list do IPN o/ Wroc?aw z pro?b? o pomoc w uzyskaniu informacji o dok?adnej liczbie ofiar. Ponadto poinformowa?em o innych dowodach, na kt?re przypadkowo natrafi?em w archiwum franciszka?skim w Krakowie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROPW i M

Uprzejmie informuj?, ?e otrzymali?my odpowied? od Sekretarza Rady Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa pana Andrzeja Przewo?nika. Tre?? listu znajduje si? poni?ej.

Jednocze?nie chcia?em poinformowa? Pa?stwa, ?e osob?, kt?ra koordynuje projekt budowy oraz zabiega o uzyskanie zgody na budow? pomnika/krzy?a w Hanaczowie jest mi?dzy innymi Marcin Dancewicz. Jednocze?nie chc? doda?, ?e pan Marcin powiadomi? mnie telefonicznie o pierwszej wizycie, kt?r? odby? 24 maja 2009r do Hanaczowa i zapozna? si? z miejscem, gdzie znajduje si? zbiorowa mogi?a. B?dziemy czeka? na dalsze dzia?ania Rady OPW i M oraz trzymamy kciuki za doprowadzenie sprawy do ko?ca.Szanowni Pa?stwo, wys?ali?my List 25 marca 2009r do Rady Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa z pytaniem o mo?liwo?? upami?tnienie miejsca walk i m?cze?stwa ludno?ci polskiej w Hanaczowie. Czekamy na odpowied?. Oto tre?? niniejszego listu:

Witam,

nazywam si? Piotr W?jtowicz i jestem potomkiem urodzonych we wsi Hanacz?w, powiat Przemy?lany, wojew?dztwo Tarnopol w II RP.

Zwracam si? do Pa?stwa z pytaniem i zarazem pro?b?, czy istnieje mo?liwo?? upami?tnienia miejsca zamordowania oko?o 150 os?b podczas II wojny ?wiatowej w latach 1943-1944?. Pragn? poinformowa?, ?e Hanacz?w przed wojn? by? wsi? Polsk?, zamieszka?? przez oko?o 1400 mieszka?c?w. W s?siednich wioskach: Hanacz?wka, Stanimierz i Siedliska zamieszkiwali r?wnie? Polacy, jednak?e wi?kszo?? stanowi?a ludno?? ukrai?ska. W czasie II wojny ?wiatowej na tamtych terenach rozegra?y si? tragiczne w skutkach wydarzenia, zwi?zane z czystkami etnicznymi dokonanymi na ludno?ci polskiej. Ot?? w okresie od 2 lutego i 10 kwietnia 1944 roku roku, nacjonali?ci ukrai?scy z OUN UPA dokonali dw?ch napad?w na mieszka?c?w wsi Hanacz?w, dokonuj?c bestialskich mord?w ludno?ci i podpale? domostw.

Spos?b i zorganizowanie tej czystki etnicznej by? bardzo podobny do tych jakie znamy z pogrom?w ludno?ci polskiej na Wo?yniu. Fina?em tych dramatycznych wydarze? by?a pacyfikacja i ca?kowite zniszczenie wsi przez odzia? wojsk niemieckich w dniu 3 maja 1944 roku. Pacyfikacja wsi przez wojska niemieckie by?a prawdopodobnie nast?pstwem denuncjacji policjant?w ukrai?skich o ukrywaj?cych si? partyzantach AK . W wyniku tych wydarze? ludno?? Hanaczowa zosta?a wymordowana lub wyp?dzona oraz pozbawiona ?rodk?w do ?ycia, zmuszona do opuszczenia swoich domostw.

Pragn? poinformowa? r?wnie?, ?e obecnie zamieszkuj?cy Hanacz?w ludzie w wi?kszo?ci pochodz? z teren?w obecnej III RP i s? z pochodzenia ?emkami.

Z przeprowadzonych rozm?w dowiedzia?em si?, ?e ludno?? ta w latach powojennych r?wnie? do?wiadczy?a okrucie?stwa przymusowych przesiedle?. Chc? przez to powiedzie?, ?e obecni mieszka?cy Hanaczowa rozumiej? tragedi? Polak?w i mogli by zaakceptowa? tak? inicjatyw? a by? mo?e wspom?c w jakiej? formie nasze dzia?ania.

Jako potomek hanaczowian czuj? si? zobowi?zany do zachowania w pami?ci tamtych wydarze? i w zwi?zku z tym, buduj? aktualnie stron? internetow? o historii Hanaczowa na kt?rej mo?na zobaczy? mi?dzy innymi zdj?cia zbiorowej mogi?y, w kt?rej zosta?y pochowane ofiary tych mord?w. Miejsce poch?wku oznaczone jest tylko krzy?em bez tablicy i informacji o ofiarach.

Uytkownikw Online
Goci Online: 5
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 11
Najnowszy Uytkownik: marian klosowski
Copyright bazylek© 2009