ill titleObyczaje
Tekst pochodzi z ksi??ki pt. Dzieje Hanaczowa Miko?aja Kwa?niewskiego

PERSPEKTYWY NA PRZYSZ?O??

Znaj?c tylko powierzchownie mieszka?c?w Hanaczowa, wydawa? by si? mog?o, ?e ludzie Ci, bardzo przywi?zani do ojcowizny i spokojnego trybu ?ycia, od?ywiani na poziomie ?rednim, nie?le ubrani – nie mieli wi?kszych problem?w i powod?w do zmartwie?. Gdyby kto? tak s?dzi?, myli?by si? grubo.

Rzeczywi?cie nie bardzo si? martwiono, gdy dzieci by?y jeszcze ma?e, ?e si? pobi?y z dzie?mi s?siad?w lub przynios?y dw?j? ze szko?y. Troski i zmartwienia zacz??y narasta? wraz z dorastaniem dzieci. Bo matce czy ojcu, maj?cym kilkoro dzieci, a zw?aszcza c?rk? na wydaniu lub syna, kt?ry dor?s? do ?eniaczki, troska nie sp?dza?a snu z oczu. Martwiono si? o dalszy los swych dzieci, a przecie? uczucia macierzy?skie czy ojcowskie by?y wysoko rozwini?te, chocia? tego po sobie nie pokazywano. Bo czy by?a, praktycznie rzecz bior?c, mo?liwo?? przyj?? za synow? ubo?sz? dziewczyn? z zagonkiem ziemi – jako wianem, podczas gdy w domu by?a panna na wydaniu i jeszcze troch? m?odszego rodze?stwa, a cha?upa posiada?a niewielk? izdebk?.
Co by?o zrobi? z reszt? dorastaj?cych i dzieci? Niech nikogo nie dziwi i gorszy fakt, ?e m?ode ma??e?stwo kojarzone by?o przez rodzic?w, a m?odzi mieli niewiele do powiedzenia Bo kt?rzy to rodzice nie pragn?li szcz??cia swoich dzieci. Szcz??cie to uwa?ali jednak przez zabezpieczenie im zno?nego bytu materialnego. Jeszcze przed daniem na zapowiedzi, rodzice przysz?ych ma??onk?w ustalali warunki materialne, jakie ka?da z rodzin mia?a zabezpieczy?. „Negocjacje” trwa?y nieraz bardzo d?ugo, a wysuwanych argument?w mogli si? nie powstydzi? nawet wytrawni dyplomaci. W tamtejszych warunkach inaczej by? nie mog?o, gdy? samo ?ycie stawia?o takie warunki.

Znali?my dobrze wszystkich ch?opc?w z rocznik?w 1917, 1918, 1919, 1920. W 1939 r. byli to m?odzie?cy w wieku od 19-22 lat, a wi?c potencjalni kandydaci do zawierania zwi?zk?w ma??e?skich. Panny z tych rocznik?w dawno ju? powychodzi?y za m??. Ch?opc?w tych by?o we wsi ponad 50. Robi?c w my?li przegl?d poszczeg?lnych rodzin, dochodzimy do wniosku ?e nawet po?owa ch?opc?w nie mia?a szans o?eni? si? do domu lub do innej rodziny, gdy? w ten spos?b powi?kszyliby liczb? biedoty wiejskiej. Dalsza perspektywa tych ewentualnych ma??e?stw, jako m?odych rodzin rozwojowych, widnia?a by tylko w czarnych kolorach. Omawiane zjawisko nie wyst?pi?o dopiero na kr?tko przed wybuchem wojny, lecz kilkana?cie lat wstecz, nie mia?o ono tak masowego charakteru. Na skutek post?puj?cego zag?szczenia wsi i procesu rozdrabniania gospodarstw, jako zjawisko wt?rne, wyst?pi?a potrzeba emigracji wielu, si?? rzeczy, m?odych ludzi.

Pocz?wszy od roku 1925 (znamy to z przekazu naszych rodzic?w) do wybuchu wojny, wie? opu?ci?o ponad 120 m?odych ludzi: dziewcz?t i ch?opc?w, gdy? we wsi zabrak?o ju? dla nich miejsca. Nie by?a to emigracja z wyboru i jaki? awans spo?eczny, lecz emigracja przymusowa. Ze smutkiem i gorycz? opuszczali oni swoj? wie? rodzinn?, by szuka? chleba u obcych. By? to wielki dramat tych m?odych ludzi.

ZASADY NORALNO-ETYCZNE, OBYCZAJOWE ORAZ POST?P SPO?ECZNY Zasady moralno - etyczne formowane by?y, przede wszystkim, przez Ko?ci?? i szko??. Ko?ci?? bowiem opiekowa? si? cz?owiekiem od jego urodzenia, poprzez ?ycie doros?e a? do ?mierci, szko?a natomiast przez kilka lat dzieci?cych. Po uko?czeniu jej, zainteresowanie szko?y dorastaj?c? m?odzie?? by?o raczej ma?e. Jednak, co? nieco?, ze szko?y si? wynios?o i w ?wiadomo?ci cz?owieka pozosta?o ju? na zawsze.

Nie bez znaczenia, by? tu wp?yw rodzic?w, kt?rzy uczyli, ?e nale?y szanowa? starszych i okazywa? wobec nich pos?usze?stwo. Uczono pracowito?ci i tu nie pob?a?ano nikomu. Pracowa? musieli doro?li, starcy i dzieci, oczywi?cie, ka?dy w miar? swoich si? i mo?liwo?ci.
Rodzice wiedzieli, ?e dzieci ich mog? by? tylko rolnikami i gospodyniami. Uczono ich zatem wszystkiego, co na wsi powinno si? umie?. Gardzono leniuchami, wy?miewano niedbaluch?w. Nie znoszono k?amc?w i blagier?w. Ludzie byli prostolinijni i skromni. Dochowywano wierno?ci ma??e?skiej. Wi?kszo?? mieszka?c?w by?a g??boko religijna. Alkoholu u?ywano bardzo rzadko i w ma?ych ilo?ciach. S??w wulgarnych nie u?ywano prawie wcale. Nie ?piewano frywolnych piosenek. Uczciwo?? by?a wprost zadziwiaj?ca, np. towary w miejscowych sklepach brano niejednokrotnie na kredyt, bez zapisywania i bardzo rzadko si? zdarza?o, aby nie oddano d?ugu, o kt?rym sklepikarz dawno zapomnia?.
Kupowano te? towary w Przemy?lanach „na ksi??k?”, bez kwitowania i tu r?wnie? d?u?nicy okazywali si? uczciwi i rzetelni. Kradzie?y we wsi by?o ma?o, zar?wno w polu, jak i w gospodarstwach. Tak, to wszystko prawda. Wida? tu by?o ci?g??, nieustaj?c? prac? duszpastersk? miejscowych ksi??y, i w pewnym stopniu – nauczycieli – dzia?aczy. Wysi?ki ich nie pozosta?y bez skutku.

Pozosta?a jeszcze druga strona medalu, kt?ra by?a nieco inna od tej, kt?r? przedstawili?my. Tu i ?wdzie wyst?powa?y k??tnie s?siedzkie, czasami bardzo g?o?ne, ?e s?ycha? ich by?o na drugim ko?cu wsi. Procesowano si? o miedze, chocia? na miejscu mo?na by?o sp?r rozstrzygn??. Przy ka?dej okazji, plotkowa?y zawzi?cie kobiety. B?jki w?r?d m?odzie?y, zw?aszcza na weselach czy zabawach, nie nale?a?y do rzadko?ci. Na zwyczaje i obyczaje ludno?ci niema?y wp?yw mia?a kultura i folklor ludno?ci ukrai?skiej, zamieszkana wie? Hanacz?w by?a jakby wysp?. W ostatnich latach, kontakty z s?siednimi wsiami, ca?kowicie ukrai?skimi, by?y sk?pe i sporadyczne. Wi?kszo?? ludno?ci ukrai?skiej ustosunkowana by?a do Polak?w nieprzychylnie, a stosunek m?odzie?y ukrai?skiej by? wr?cz wrogi. Ch?opcy hanaczowscy nie odwa?yliby si? p?j?? na zabaw? do wsi ukrai?skiej, gdy? naraziliby si? na pobicie. Chodzono, co prawda, na zabaw? do s?siedniej wsi Hanacz?wki, o przewadze ludno?ci polskiej i do wsi Kopa?, te? o ludno?ci mieszanej. Za czas?w austriackich, w?adzom nie zale?a?o na szerzeniu polsko?ci w czysto polskiej wsi. Ksi??a i nauczyciele, spe?niali swoje obowi?zki dobrze, lecz nie pobudzali ducha patriotycznego, boj?c si? narazi? w?adzom cesarskim. Po odzyskaniu niepodleg?o?ci i zako?czeniu wojny polsko -ukrai?skiej w 1919 r. i wojny polsko -bolszewickiej w 1920 r., wie? Hanacz?w niewiele si? r??ni?a od wsi ukrai?skich. U?ywano powszechnie j?zyka ukrai?skiego (dialektu galicyjskiego), ?piewano piosenki ukrai?skie. O polsko?ci wsi ?wiadczy? tylko ko?ci??, w kt?rym ?piewano pie?ni religijne w j?zyku polskim. W szkole zacz?to ju? uczy? po polsku. Matki uczy?y dzieci pacierza r?wnie? po polsku. Nie uczy?y jednak dzieci polskiej mowy, gdy? same jej nie zna?y. Na przestrzeni d?ugich lat przenika?a do wsi kultura i folklor od ludno?ci ukrai?skiej. Lubiano ?piewa? piosenki ukrai?skie, gdy? by?y one przewa?nie sentymentalne, proste i zrozumia?e. Wesela i inne uroczysto?ci obchodzono podobnie, jak we wsiach ukrai?skich.
Z drugiej strony wp?yw na obyczaje mieli przybysze, osiedlaj?cy si? niegdy? w Hanaczowie. Przynosili oni ze sob? obyczaje ze swoich stron. W konsekwencji, wie? nie mia?a okre?lonego jednoznacznego folkloru. Staraniem ?wczesnych w?adz polskich powoli, lecz nieustannie nast?powa?y zmiany ?wiadomo?ci mieszka?c?w wsi. Post?p spo?eczny w zakresie kultury, rozpocz?? si? chyba od 1925 r., kiedy to za?o?ono pierwsze organizacje gospodarcze, tj.: K??ko Rolnicze i Kas? Stefczyka. Bo chocia? organizacje te nie przetrwa?y d?ugo, to jednak zapocz?tkowa?y one pewien post?p. W roku 1927 lub 1928 powsta? Zwi?zek Strzelecki. Dzi?ki tej organizacji, zawita?y pierwsze polskie piosenki. ?piewa?a je ochoczo m?odzie? i dzieci. Do wi?kszych osi?gni?? w?adz polskich nale?a?o zlikwidowanie pija?stwa, jakie za czas?w austriackich pleni?o si? nagminnie, tak?e w naszej wsi. Zlikwidowano karczmy, w tym: jedn? w naszej wsi. Przewidziano ustawowo wysokie grzywny, kt?re odstrasza?y „bimbrownik?w”. Ustalono wysokie ceny za w?dk? i inne wyroby alkoholowe, ustanawiaj?c monopol pa?stwowy na ten artyku?. W dalszym ci?gu, nauczyciele i ksi??a nie ustawali w wysi?kach, w wprowadzeniu polszczyzny do mowy potocznej. Powoli, cho? z wielkimi oporami, zacz?to coraz powszechniej u?ywa? mowy polskiej. Przodowa?a w tym m?odzie?. Nast?pi? te? awans w dziedzinie o?wiaty.
Dzi?ki d?ugotrwa?ym zabiegom ?wczesnego Kierownika Szko?y, Leopolda Petelaka, dotychczasowa 3-klasowa szko?a zosta?a przemianowana na 4-klasow?. Na kr?tko przed wybuchem wojny, szko?a posiada?a 5 oddzia??w. W 1936r, obsada nauczycielska by?a nast?puj?ca: 1. Wiktoria Olszewska - Kierownik Szko?y, 2. Stanis?aw Weis - nauczyciel, 3. Zofia Pilikowska - nauczycielka, 4. Rudolf Szl?zak - nauczyciel, 5. Chodolak (imi? nieznane) - nauczyciel. Byli to bardzo ofiarni nauczyciele. Opr?cz zwyk?ych zaj?? szkolnych w nie najlepszych warunkach, prowadzili kursy wieczorowe w ramach tzw. o?wiaty pozaszkolnej. Prowadzili te? czytelnictwo, urz?dzaj?c 1 – 3 razy w tygodniu czytelni? w jednej z klas. Prowadzona by?a do?? du?a biblioteka szkolna. Zorganizowano k??ko dramatyczne, z m?odzie?y doros?ej i dzieci szkolnych.
Jakkolwiek wysi?ki szko?y w celu zjednania sobie m?odzie?y i w?a?ciwego pokierowania ni? – by?y du?e, to jednak wyniki tych zabieg?w by?y raczej skromne. Zachodzi pytanie, w jaki spos?b m?odzie? i starsi sp?dzali wolny od zaj?? gospodarskich czas, zw?aszcza podczas d?ugich wieczor?w zimowych. Zaczniemy znowu od wiosny i od m?odzie?y. Gdzie? od miesi?ca maja. ch?opcy zbierali si? wieczorem w niewielkie grupki. ?piewano piosenki, dokazywano, ?artowano. Jednym s?owem, cieszono si? m?odo?ci? i wiosn?. Rozchodzono si? dopiero p??n? noc?. Nie by?o jeszcze pilnych prac polowych. St?d te? m?odzi nie odczuwali przem?czenia. Miesi?ce letnie, by?y okresem ci??kich prac polowych, st?d te?, udawano si? wcze?niej na spoczynek. W tym czasie, nie by?o ani ?piew?w, ani gwaru, u?piona ogromnym zm?czeniem – spa?a ca?a wie?. M?odzie? zacz??a si? ponownie zbiera? wieczorami, w ?ci?le okresie grupki, po zako?czeniu g??wnych prac w polu i znowu zabrzmia?y piosenki. W miesi?cu wrze?niu, kiedy w wielu suszarniach suszono owoce, przesiadywano d?ugo, przy tl?cych si? ogniskach, a ju? nie lada frajd?, by?o ?uskanie kukurydzy. Zbierali si? ch?opcy i dziewcz?ta, i w takich sytuacjach, jak to zwykle bywa – ?piewano piosenki, opowiadano anegdoty; jednym s?owem, stwarzano nastr?j, jakiego dzisiaj bez alkoholu nie mo?na by by?o osi?gn??. Ch?opcy popisywali si? splataniem wiank?w z kolb kukurydzianych, wyplataj?c czasami „wianki- giganty”. Gospodynie cz?stowa?y uczestnik?w kolacj?. ?uskanie kukurydzy przeci?ga?o si? nieraz do p??nych godzin nocnych.

W miesi?cach zimowych, okre?lenie grupki koleg?w wyznaczali sobie schadzki w domach, gdzie by?y dziewcz?ta i gdzie pozwolili na to rodzice. Nieod??cznym repertuarem, by?y piosenki polskie i ukrai?skie, grywano w tzw, „flirty”, w karty, w domino i inne gry towarzyskie. Niekt?rzy ch?opcy, a by?o ich niewielu, udawali si? do szko?y na zaj?cia wieczorowe. Starsi gospodarze, w miesi?cach zimowych, gromadzili si? przewa?nie w sklepach lub chodzili do s?siad?w. Opowiadano sobie przygody wojenne, dzielono si? do?wiadczeniami ze sposobu uprawy roli i prowadzenia gospodarstwa, t?oczono nieraz za?arte dysputy na temat aktualnych wydarze? w kraju i za granic?, po czym, gdzie? oko?o godziny 20-stej lub najp??niej o godz. 2100 – rozchodzono si? do dom?w, ze wzgl?du na oszcz?dno?? nafty.
Dodane przez piotrwojtowicz dnia sierpie 24 2009 09:51:09
3 Komentarzy · 9281 Czyta · Drukuj
ill titleKomentarze
kailey dnia marzec 16 2018 02:12:15
<P>there new balance outlet is chiefs nfl jersey always frustrating ray ban outlet when, do not be afraid, asics he designer handbags woke nike air max up to burberry start over, smiled, air max and so san antonio spurs jersey spring!March puma online fireworks, pink Ying nike tracksuits and birkenstock shoes leaves, hollisterco spring green indoor soccer shoes south. Orioles season long ralph lauren outlet grass, flowers, moon soccer shoes breeze, a good pandora jewelry spring beauty volumes. longchamp outlet Even if there is coach store outlet rain, ipad mini cases and bucks jersey if the ralph lauren outlet smoke watches canada fog, a small town south of the chaussure timberland dip in jimmy choo outlet the converse sneakers humid air, broncos nfl jersey propped north face outlet umbrella walking in cheap oakley sunglasses the bluestone moncler jackets outlet lanes, mizuno running leisurely salvatore ferragamo past cavaliers jerseys curtain curtain surfaced oakley sunglasses cheap in swarovski online are ray ban wayfarer various nike roshe memories, searching jets nfl jersey the past. Kissed spring shower prada sunglasses in the phoenix suns warm kevin durant jersey spring, the world appreciate polo ralph lauren outlet the sweets north face March.A true religion person, lonely prada for company, a ray bans city, a large michael kors bags boundless promise. Discard tedious work, break the louboutin outlet shackles of reality, michael kors toward the embrace of ralph lauren the timberwolves jersey earth, to prada handbags restore the jordan true self, free to feel warmth of nature, such as the warmth north face jackets of the prada outlet mother's longchamp arms. Happy coach factory outlet online Hour end is pandora charms as short coach store glance, a ralph lauren outlet online chance nba jersey to savor a taste fidget spinner of everything as burberry outlet store early lacoste outlet online as pouring sand, lost time!Quietly standing in horloges the window, watching jerseys from china the beautiful fireworks over the city indulge in nike roche run a ray ban sonnenbrillen foreign jimmy choo shoes land burberry handbags outlet bloom An endless loneliness slowly rising dansko outlet from the pandora uk heart, like coach outlet usa smoke or fog, lingering throughout coach factory online the cabin. Pawn pandora schmuck youth, trafficking soul, burberry handbags exclusive lunette ray ban lonely. oakley sunglasses This cheap oakley city, regardless of the night the day, regardless of the fall and winter seasons, always kind tn pas cher of want dre beats to escape the panic, and oakley sunglasses no place to place the north face wistful.With recall dolphins nfl jersey once young ralph lauren factory store and frivolous, alone bile hesitate to defect to hugo boss clothes the South of the north face city, michael kors outlet this all ralph lauren polos aspire. Back ralph lauren online pack, to pursue a dream, leisurely time off, still air jordans can not get around the air max glossy oakley vault surface of the bustling city, like an outsider like adidas outlet himself watching michael kors everything ray ban sunglasses outlet changing nike clouds, flashing Nihong, dazzling fireworks and not mine. adidas Once michael kors as like hermes bags a versace clothes lost child, they lost themselves in the eagles nfl jersey city, lions nfl jersey nowhere to find.Familiar and juicy couture outlet unfamiliar city, dubious taste, charm atmosphere, Guys red bottoms and Dolls panthers nfl jersey busy with clippers jersey their orlando magic jersey busy combing their jordan jerseys thoughts, chewing their loneliness, their taste polo ralph lauren outlet online bitterness. One roshe run from ray bans the under armour shoes outlet distant border town, village, catch michael kors canada a train jordans tour tommy hilfiger of the times, starting toward nike the beats by dr dre dream. As countless falcons nfl jersey wellhead michael kors splendor moncler jackets desire to inspire in nike air force Shenzhen chargers nfl jersey over, the eyes filled with coach outlet canada dreams, no belstaff sale longer shiny gloss, timberland boots any nike canada dark night sky lit the fireworks.Time, such as occhiali ray ban flow, nike huaraches years such nike air max as sand, pouring from patriots nfl jersey between the fingers, if meandering circling the mountain, twists and turns, burberry sale but nike air huarache no mont blanc flowers are blooming. Life is mbt mens shoes like a circle, skechers shoes outlet years cheap true religion removed from play back to the roshe runs end, like the cheap jerseys death of a dream. Carding Cantabile years, mizuno wave the thomas sabo charms memories of those green years there nike free run anymore, but unfortunately the situation kobe bryant jerseys has ferragamo been Sac Hermes empty anymore tears dallas mavericks jerseys flow. Really oakley want to bengals nfl jersey return vans shoes to the past, back to the first love new balance that part barbour jackets of the green nike air yeezy years, in days is to timberland outlet serve asics gel seats, carries the dream of calvin klein underwear life, full of passion. Go back to the past, reebok shoes outlet but now a luxury desire to breed, those tommy hilfiger young and frivolous, carefree years, had already gone into prehistoric time, babyliss pro the salvatore ferragamo breakdown of cheap jerseys the cycle ray ban of the north face outlet life dsquared2 outlet quietly. hogan Once hogan women shoes Blue is coach handbags outlet the hollister color of the sky, the sweet taste of love, passion mcm handbags outlet is a life thomas sabo not.Overtaken by events, if calm burberry chrysanthemum, knicks jersey passion handbags outlet buried in huarache prehistoric times, the ramble all day, facing fake rolex the nike free run 5.0 wall Guying, facing the omega watches cup residual cartier montres Ming, steelers nfl jersey facing the timberland shoes cold nfl jerseys blue under armour screen, christian louboutin shoes facing the silent hogan outlet silver white pad, rolex watches then stone island outlet everything asics shoes outlet in a burberry outlet online dream redskins nfl jersey release.A music, grizzlies jersey who's coach handbags playing mind? He could nike air huarache even listen to their own emotional nike mercurial tears, swarovski silence puma sneakers of the omega night, listening to hollister the song northface "Life replica rolex on a String", combing Cantabile years, and describe the dream poem. burberry sale Recommended remembered this song friends, nba jerseys or ralph lauren moved by the song itself melancholy, perhaps have true religion jeans women it.Are you new balance canada ok? nike outlet Greetings from returning to the cheap nhl jerseys distant horizon, from the vast network, lunette oakley from adidas canada the dsquared2 jeans soul of Youyuan, hilfiger outlet from the coach outlet online depths of the bears nfl jersey spirit, leading ray ban outlet online to a soft heart. Always marc jacobs a kind of ravens nfl jersey expectation and desire, such max shoes as winter adidas cold oakley sunglasses outlet spring longchamp eager, eager as ray ban trickle nike roshe down to the sea, and only go back to tommy hilfiger teenage years, hermes people giuseppe shoes feel, swarovski jewelry wistful.Always sigh, michael kors hastily go time, everything is iphone 5 cases still time to prepare, all they nike mercurial have set aside ......If michael kors uk you prada shoes want a happy life of people, it cheap nhl jerseys must have a good attitude. I accumulated tory burch handbags six years of life atlanta hawks jersey experience, I think, the main supra footwear indicator cheap jordans of their attitude is celine bags tolerant of others, michael kors purses and do pandora not converse care about anyone, you ray ban sunglasses outlet will be happy.Cultivate a good attitude is to swarovski canada strive north face to chi flat iron create good values, it is new balance shoes possible to guciheaven women shoes achieve psychological balance in bcbg max life balance, so as to control their emotions cheap nike shoes and get healthy coach purses factory body ferragamo shoes and ray ban outlet mind, the release nike air max of strong coach outlet online vitality cheap true religion good mcm handbags influence. Good attitude colts nfl jersey can help people chi hair with normal nike outlet store intelligence, nike air max strong-willed, high quality, fossil uhren healthy air max 90 personality, normal pandora relationships, and actively coach store online adapt and transform the environment, basketball shoes smooth birkenstock taschen outlet path in bills nfl jersey life, occhiali oakley people are living longer.Attitude is good titans nfl jersey or michael kors outlet bad, polo ralph lauren that woolrich mens jackets the usual practice, and timely true religion outlet adjust and jazz jersey form a habit. People kids hoodies living coach outlet in the world, everything should look on christian louboutin shoes the point, look at the far cheap barbour jackets point, bearish point, ray-ban sunglasses mind belstaff jackets to some open-minded, more conservative, barbour outlet online believing hollisterco that michael kors outlet "whatever happens, happens adidas outlet must oakley be in my texans nfl jersey favor," and charlotte hornets jerseys the red bottom shoes "solutions than dwyane wade jersey problems," also Liu longchamp outlet Buchu no water and not move ralph lauren outlet online mountains, but do not raiders nfl jersey drill ralph lauren the hole and could not bear michael kors taschen not air max one the edge.Philosopher when he said, "Since reality michael kors handbags can michael kors handbags not givenchy handbags be montblanc changed, ferragamo shoes then burberry handbags only change yourself." Change vans yourself longchamp is to adjust their mentality. We new balance can fendi bags not change fitflop outlet the weather, versace shoes outlet but we can raptors jersey change their nike shoes mind; we eyeglasses stores can not skechers mens shoes change the face, but we can show barbour jackets their beats audio smile; we can fred perry uk not change cheap mlb jerseys the environment, but aktienkurse adidas we can change their point of view; we can brooklyn nets jersey not control giants nfl jersey others, but we can grasp nike their salomon own; we browns nfl jersey can not predict tomorrow, but cheap mlb jerseys we can make michael kors outlet good belstaff jackets outlet use of their own handbags outlet today; coach handbags we can trail blazers jersey not bcbg max azria determine the cheap michael kors length hilfiger outlet of discount shoes life, but cheap nba jerseys we can extend the width of their lives.Bad attitude michael kors is the heart can not tolerate tommy hilfiger others, knockoff handbags think fred perry outlet that, do, polo ralph lauren in fact, harm their own. ralph lauren online shop All day swarovski jewelry complaining burberry sale about ralph lauren the pandora jewelry unfairness cheap oakley sunglasses of fate, others are complaining sorry for myself, complaining that ralph lauren uk the Earth is katespade no good place, really good michael kors bags as baseball bats the old real rolex replica labor review their efforts in the field oakley canada is not, cowboys nfl jersey the sense five finger shoes of life is better every true religion jeans men day, see michael kors themselves more responsibility, because hermes birkin bag his life is inseparable from the Earth, but can not marc jacobs fly nike air max 2014 in swarovski crystal space, buccaneers nfl jersey so burberry outlet that everything on Earth nike Air Max Plaza happened to be north face capable of receiving omega watches and golden state warriors jerseys accommodating.Create a ecco outlet online good life needs a good attitude, we have adidas a free run good attitude, packers nfl jersey in vikings nfl jersey order to maintain jaguars nfl jersey harmonious interpersonal relationships, maintain a positive mood air jordan shoes all oakley sunglasses day. We louboutin outlet are experiencing air max 2015 troubles, softball bats but also instyler to thomas sabo learn jordans to coach bags coax you happy, make oakley sunglasses outlet yourself hollister co assertive. I always maintain nike a good attitude nike outlet is tory burch shoes important experience, want to denver nuggets jersey have a good attitude is michael kors purses the roshe only chrome hearts store viable way: With saints nfl jersey a coach outlet sale grateful michael kors purses heart to see the world, with mcm bags pieces of open-minded heart to see katespade others do not care armani shoes outlet about her loss, you kate spade outlet online will find cheap ray ban all rams nfl jersey around people longchamp handbags who have touched me place, but plein outlet I levi's jeans am touched azcardinals nfl jersey by the people.Achievements mcm handbags of air max a polo ralph better cheap glasses future requires a good attitude, but nike air max 2014 also the long vans road of life hollister is short, burberry and establish oakley vault a good attitude ralph lauren polos must cheap jerseys start from their juicy couture own, every nike free moment of every day from the start, if converse shoes burdened with too much emotional baggage, ralph lauren polo there ray ban outlet is new orleans pelicans no bottega veneta energy adidas online to hilfiger online shop deal pacers jersey with today boston celtics only gently giuseppe zanotti sneakers put down the emotional reebok baggage, air force with a michael kors handbags good attitude, will to grow the oakley sunglasses outlet spiritual birkenstock world, to the achievements of their own barbour jackets future.What is fate? The so-called fate is a stephen curry shoes beautiful encounter! There are two burberry handbags outlet world can be called romantic hollister kids love, one 49ers nfl jersey is the ray ban profound feelings mcm bags of love, cheap oakley sunglasses the other replica rolex is a chance coach factory meeting in the United burberry sale States, which coach outlet online in both cases are inseparable christian louboutin from supra shoes the "fate" word. Do nike.com you michael kors believe air max in fate? You know the philipp plein clothing fate ralph lauren outlet online implied meaning? louboutin You know rockets jersey fate in seahawks nfl jersey the number north face backpacks of hidden people feel happy converse sweet affection michael kors handbags and love? You may know, you probably philadelphia 76ers jerseys do not oakley know! First, the so-called fate is ray ban a combination of edges kate spade outlet online and nba jersey parts. Margin is love, love skechers is kings jersey the veneta edge; affinity c.c beanies will have love, love wizards jersey will love. So what it is ed hardy part nike of beats by dr dre it? I air jordan retro think it long champ would have taken to be loved, loved </P>
daigege2 dnia kwiecie 09 2018 03:54:28
oakey sunglasses
jordan shoes
longchamp outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
yeezy boost
north face outlet
jordan retro 11
cheap jordans
supreme clothing
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
air max uk
hermes bags
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
kate spade
coach outlet
coach outlet
cheap jordans
canada goose jackets
adidas campus
oakley sunglasses
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet store
adidas shoes
canada goose uk
michael kors uk
michael kors outlet clearance
mbt
cheap ray bans
coach outlet store online clearances
ugg boots
ugg outlet
air jordans
nike outlet store
air max 97
tory burch outlet online
canada goose uk
michael kors outlet
moncler jackets outlet
christian louboutin outlet
new balance outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
new balance shoes
coach factory outlet
yeezy 350 boost
pandora charms uk
moncler jackets
ralph lauren outlet
hermens bags
coach outlet
michael kors outlet
polo outlet
nike outlet online
tiffany and co
jordan retro
hollister uk
birkenstock sandals
pandora charms
kate spade outlet store
pandora charms sale
supra shoes
adidas nmd
oakley sunglasses
converse outlet store
canada goose jackets
pandora charms
air jordans
birkenstock sandals
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet
adidas nmd
coach outlet online
coach canada
cheap nike air max
mlb jerseys
ralph lauren
fitflops
moncler outlet
air jordan shoes
fitflops
coach factory outlet
kate spade handbags
adidas yeezy
canada goose jackets uk
uggs
pandora store
tiffany outlet
canada goose uk
coach outlet
fred perry
moncler jackets
cheap jordans
north face jackets
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
michael kors
christian louboutin
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren
hollister
michael kors outlet
mont blanc
pandora charms sale clearance
uggs canada
air jordans
nike shoes for men
longchamp handbags
adidas nmd
oakley sunglasses
mcm outlet
jordan shoes
yeezy boost
oakley sunglasses
nmd adidas
fitflops sale
michael kors outlet
moncler jackets
canada goose
canada goose jackets
hermes outlet
coach outlet
canada goose
fitflops
adidas outlet
adidas superstar
puma shoes
michael kors handbags
pandora jewelry
timberland outlet
adidas yeezy
adidas shoes
nike outlet
birkenstock shoes
ugg boots on sale
cheap uggs
pandora charms
nike air max
air max 2017
canada goose uk
moncler outlet
pandora charms
birkenstock sandals
uggs outlet
toms outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet online
ralph lauren outlet
rolex watches
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton
air max 90
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry official site
cheap nfl jerseys
fitflops
nike shoes
coach outlet store
coach outlet
fitflops sale
burberry outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose uk
ugg australia
valentino shoes outlet
michael kors outlet clearance
jordan shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
prada handbags
coach factorty outlet
hermes birkin
red bottom shoes
coach factory outlet online
michael kors handbags
adidas nmd shoes
michael kors factory outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
mulberry handbags
nike outlet online
polo ralph lauren
ecco shoes
cheap nba jerseys
michael kors outlet clearance
canada goose
replica watches
coach factory outlet
mbt shoes
skechers shoes
coach outlet
christian louboutin shoes
kate spade
pandora jewelry
canada goose outlet
timberland boots
canada goose outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
canada goose outlet
air max 2018
pandora outlet
jordan shoes
kate spade outlet
ferragamo outlet
ultra boost
pandora
coach factory outlet
oakley sunglasses outlet
north face jackets
ugg boots canada
christian louboutin outlet
pandora charms
canada goose outlet
michael kors outlet canada
timberland boots
ralph lauren outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
abercrombie
pandora jewelry
tory burch outlet
longchamp outlet online
cheap jordans
cheap mlb jerseys
ugg boots on sale
kate spade handbag
gucci outlet
pandora jewelry outlet
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
adidas
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
timberland outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
adidas yeezy boost
harden vol 1
louis vuitton
polo outlet store
kate spade bags
yeezy boost
coach outlet
longchamp outlet
coach outlet online
nike huarache
coach outlet
oakley sunglasses
asics shoes
tods outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
uggs
nmd shoes
fitflops sale clearance
coach outlet online
gucci handbags
ralph lauren outlet
ralph lauren sale
valentino shoes
louboutin shoes
ralph lauren outlet online
pandora outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
louboutin shoes
canada goose
ugg outlet
coach outlet
coach factorty outlet
cheap jordans
coach outlet
red bottoms
tory burch outlet
birkenstocks
pandora charms sale clearance
nike shoes
discount oakley sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo
polo ralph lauren outlet online
vans store
louis vuitton outlet
cheap mlb jerseys china
nike shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jordan shoes
prada outlet
toms shoes
adidas originals
uggs outlet
ralph lauren uk
jordans
ugg boots
fitflops
coach outlet
ugg outlet
pandora charms
ugg boots
ray ban sunglasses
christian louboutin
timberland boots
moncler outlet
canada goose sale
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
birkenstock outlet
uggs
doudoune moncler
hermes handbags
nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
moncler jackets
adidas nmd
canada goose outlet
nba jerseys
coach factory outlet
mulberry outlet
coach factory outlet
adidas outlet
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
birkenstock outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet
canada goose outlet
adidas shoes
louboutin shoes
canada goose sale
oakley sunglasses
vans shoes
fitflops uk
supra shoes
nike zoom
polo outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
mulberry uk
canada goose sale
moncler outlet
canada goose jackets
adidas shoes
abercrombie and fitch
nike store
coach outlet
reebok shoes
hollister clothing
yeezy boost
converse shoes
adidas superstar
louis vuitton outlet online
philipp plein outlet
coach outlet
nike air max
supreme clothing
michael kors
supreme clothing
timberland boots outlet
ray ban sunglasses discount
michael kors handbags
kobe bryant shoes
mulberry bags
ugg outlet
moncler
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
nike air max
mcm handbags
pandora charms
mbt shoes
coach outlet
oakley sunglasses sale
coach factory outlet
coach outlet
nike shoes
pandora jewelry
ecco shoes for men
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
yeezy boost 350
kevin durant shoes
cheap jordans free shipping
ralph lauren outlet
tiffany and co
moncler jackets
air max 2019
moncler outlet
adidas yeezy
adidas yeezy
pandora charms
fitflops
kate spade
canada goose outlet
philipp plein shirt
canada goose jackets
nike shoes
moncler coats
coach outlet store
ray ban sunglasses discount
ferragamo shoes
supreme new york
michael kors outlet online
adidas shoes
burberry outlet
adidas yeezy boost
canada goose outlet
adidas yeezy boost
ugg outlet
fred perry polo
uggs canada
kate spade outlet
pandora outlet
air max 2018
ralph lauren outlet
coach outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale clearance
ralph lauren sale clearance
fitflops sale clearance
valentino shoes
hermes handbags
louis vuitton outlet
nike outlet
cheap jordans for sale
nike outlet
ralph lauren
louis vuitton outlet store
birkenstock sandals
kate spade outlet store
pandora charms
coach outlet store
michael kors outlet online
nike air max
jordans
yeezy boost
birkenstock
kate spade outlet
nike air max outlet
birkenstock
canada goose outlet
cheap ray ban sunglasses
red bottoms shoes
air max 97
coach factory outlet
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
gucci handbags outlet
180409yueqin
shenyuhang dnia kwiecie 13 2018 03:58:36
nike outlet
kate spade outlet
ralph lauren uk
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
polo outlet
polo ralph lauren outlet
coach canada
pandora outlet
adidas superstar
ralph lauren uk
canada goose
valentino outlet store
kate spade handbags
coach outlet
adidas nmd
puma outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
air jordan shoes
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
canada goose
polo outlet
ray ban sunglasses
cheap nhl jerseys
coach outlet
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet online
ugg outlet
coach outlet online
adidas nmd
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
pandora outlet
pandora charms outlet
nmd adidas
ralph lauren uk
kate spade outlet online
gucci outlet online
pandora charms
michael kors outlet
canada goose outlet
lacoste shoes
mulberry handbags
pandora jewelry
pandora charms sale clearance
mlb jerseys wholesale
longchamp
michael kors outlet online
canada goose jackets
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
canada goose jackets
michael kors handbags
tory burch shoes
louboutin shoes
uggs outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion
canada goose outlet
pandora charms
kate spade outlet online
nike shoes
true religion
valentino outlet
nike air max
mulberry bags
nfl jerseys
canada goose outlet
ray ban sunglasse
michael kors outlet online
uggs outlet
ralph lauren
michael kors outlet
ray ban outlet
oakley sunglasses
true religion jeans
lunette ray ban
air jordan 4 retro
michael kors outlet store
ed hardy outlet
coach outlet
kate spade
christian louboutin
pandora jewelry outlet
nfl jerseys wholesale
cheap jordans for sale
pandora outlet store
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
polo outlet
canada goose
pandora outlet
christian louboutin outlet
vintage nhl jerseys
canada goose jackets
michael kors outlet
coach factory outlet
mont blanc pens
ugg outlet
polo ralph lauren
true religion jeans
ugg boots
moncler coats
michael kors outlet online
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora outlet
kate spade outlet store
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
pandora charms outlet
canada goose outlet store
ugg boots clearance
michael kors outlet online
michael kors handbags
christian louboutin shoes
coach outlet
mulberry bags
moncler coats
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet store online
ed hardy
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
ralph lauren polo shirts
longchamp handbags
michael kors outlet
mont blanc pens
yeezy boost 350
canada goose outlet store
kate spade sale
coach outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
kate spade outlet store
coach outlet store online
polo outlet
true religion outlet
coach outlet store
asics shoes
uggs outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors handbags
kate spade outlet online
ray ban sunglasses
uggs outlet
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
pandora outlet
true religion
ray ban wayfarer
coach outlet store online
kate spade
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
pandora charms
coach outlet online
adidas yeezy boost
coach factory outlet online
mbt shoes
valentino shoes
coach outlet
canada goose jackets
mont blanc
pandora outlet
mcm outlet
polo outlet
ugg boots on sale
michael kors outlet online
canada goose outlet store
coach outlet
michael kors outlet clearance
nike outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
pandora charms sale clearance
cheap nfl jerseys
coach outlet
ferragamo shoes sale
moncler outlet
nike factory outlet
adidas outlet
kate spade bags
canada goose
oakley sunglasses for men
pandora charms
adidas yeezy shoes
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses wholesale
ralph lauren polo
canada goose outlet store
michael kors outlet
canada goose outlet store
coach outlet
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet online
kate spade handbags
shenyuhang20180413
ill titleDodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
ill titleOceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Uytkownikw Online
Goci Online: 5
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 774
Najnowszy Uytkownik: Travisker
Copyright bazylek© 2009