ill titlePodole
Kraina o skomplikowanej historii, gdzie na przestrzeni wiek?w, przenika?y si? r??ne kultury i religie. Hanacz?w przynale?a? do zachodniej cz??ci Podola, dlatego postanowili?my przybli?y? kr?tko jego histori?.

POLSKA ZA PANOWANIA BOLES?AWA CHROBREGO

Podole jako historyczna kraina ;kresowa; od XIV w. by?a trwale zwi?zana z dziejami Polski. W??czone w sk?ad Korony wojew?dztwo podolskie stanowi?o odr?bn? ca?o?? administracyjn? zespolon? z reszt? organizmu pa?stwowego. W ?wiadomo?ci Polak?w by?a to zarazem bogata, ?yzna ziemia;p?yn?ca mlekiem i miodem;, jak te? ;szko?a rycerska;, gdzie w ustawicznych potyczkach z najazdami obcoplemiennych hord hartowa? si? duch narodu.

ZWI?ZKI PODOLA Z KORON? POLSK?

Upadek ksi???t ruskich, a tym samym koniec ich panowania na terenach obj?tych p??niejsz?, bo si?gaj?c? XIV w., nazw? Podole, spowodowa?, ?e obszar ten sta? si? ko?ci? niezgody mi?dzy Koron? Polsk? a Litw?. W?adcy obu tych pa?stw, prowadz?c sukcesywne walki z hordami tatarskimi, ustawicznie pl?druj?cymi ziemie Podola, czuli si? wy??cznymi spadkobiercami spu?cizny po ksi???tach Rusi. Wysuni?t? najbardziej na zach?d cz??? Podola z Trembowl? kr?l Kazimierz Wielki w??czy? w 1366 r. do Korony jako cz??? wojew?dztwa ruskiego. Na zaj?tych przez Litw? ziemiach Podola od po?owy XIV w. utwierdzili si? ksi???ta Korjatowicze, jako w?adcy udzielni z ramienia wielkiego ksi?cia Olgierda. Pierwsz? ich stolic? sta? si? Smotrycz, a potem ostatecznie funkcj? t? pe?ni? Kamieniec Podolski. Formalnie zwi?zani z Litw?, Korjatowicze orientowali sw? polityk? na wsp??prac? z Koron? Polsk? i w polsko- litewskich konfliktach stali po stronie kr?la. Przynajmniej od roku 1366 wymienia si? ich jako lennik?w Korony Polskiej. Od tego czasu te? nasila si? proces kolonizacyjny z Zachodu. Przede wszystkim polscy i niemieccy osadnicy t?umnie zasiedlaj? powstaj?ce grody podolskie. Na terenach wydobytych za spraw? ksi???t Korjatowicz?w spod w?adzy Tatar?w w szybkim tempie tworzy si? szereg dobrze ufortyfikowanych twierdz. Wsp??rz?dz?cy ksi???ta, Jerzy i Aleksander, nadaj? w 1374 r. mieszka?com sto?ecznego Kamie?ca przywilej prawa magdeburskiego. Dotyczy? on tylko „nacji katolickiej” miasta, reprezentowanej g??wnie przez Polak?w i Niemc?w. Rusini, jak przedtem, rz?dzili si? „prawd? rusk?”, uwzgl?dniaj?c tak?e now? rzeczywisto?? ustroju miejskiego. Znalaz?szy si? w granicach Korony Polskiej, ziemie kresowe wyodr?bnione zosta?y w 1434 r. jako osobne wojew?dztwo podolskie. Tutejsza szlachta uzyska?a od kr?la W?adys?awa III Warne?czyka w tym?e roku na sejmie koronacyjnym przywilej zr?wnuj?cy j? w prawach z rycerstwem polskim. Pierwszym wojewod? zosta? Piotr ze Sprowy Odrow??. W granicach rozleg?ych teren?w wojew?dztwa znajdowa?y si? tylko trzy powiaty: czerwonogrodzki, kamieniecki oraz latyczowski. Herbem wojew?dztwa by?o z?ote s?o?ce z promieniami w bia?ym polu. W senacie Rzeczypospolitej Podole reprezentowali trzej senatorowie wi?ksi: biskup kamieniecki, wojewoda podolski i kasztelan kamieniecki. Starosta, nosz?cy tytu? „genera?a ziem podolskich”, mia? pod sw? jurysdykcj? dwa grody: kamieniecki i latyczowski. B?d?ce w sk?adzie Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego ziemie podolskie zosta?y w??czone w sk?ad Korony Polskiej na mocy uchwa? sejmu lubelskiego 1569 r. Wyodr?bnione z nich zosta?o wojew?dztwo brac?awskie. Sk?ada?y si? na nie tylko dwa powiaty: winnicki i brac?awski. Pierwszym wojewod? tej prowincji zosta? Roman knia? Sanguszko, kasztelanem brac?awskim za? mianowany zosta? J?drzej knia? Kapusta. W 1589 r. wojew?dztwu nadano herb z krzy?em kawalerskim na czerwonym polu. W krzy?u umieszczono b??kitn? tarcz? z p??ksi??ycem. Z tych ziem wschodniopodolskich wysy?ano do Warszawy dw?ch senator?w: wojewod? i kasztelana brac?awskiego. Na terenie wojew?dztwa znajdowa?a si? Targowica, znana w polskich dziejach z nies?awnej pami?ci konfederacji zawi?zanej tutaj w 1792 r. Wkr?tce po rozbiorach wojew?dztwo zosta?o zlikwidowane, jego za? ziemie podzielono mi?dzy guberniami podolsk? a kijowsk?.

PODOLSKI MIT

Jako kraina mi?sna oraz ?yzna, mlekiem i miodem p?yn?ca – znane by?o Podole w polskiej ?wiadomo?ci historycznej od wielu wiek?w. Urodzony na Rusi niejaki Wojciech Kicki pisa?: Podole z Ukrain? szko?? nazywano Rycersk?, y nad insze ?y?niejsz? j? miano,
PODOLE W POLSKIEJ HISTORII I KULTURZE
Bo pocz?wszy od zbo?a sk?d dobrego wo?u Dosta? by?o Polacy do waszego sto?u? Sk?d miodowe winnice szczodrze wychodzi?y? Gdzie si? zwierz rozmaity, lub ryby ?owi?y? Sk?d nabia?u, y owiec, niezliczone stada? Z Podola. Motywy z XVII w. kontynuuje w swej s?ynnej Pie?ni o ziemi naszej Wincenty Pol:

Jak zaleg?y ziemie bo?e,
Przebierz kraje, przerzu? mole,
Zjed? ?wiat ca?y, przep?y? morze,
Nie ma kraju nad Podole!
Jak zasi?gnie tylko oko
I daleko, i szeroko,
?wiat k?osami tylko p?ynie
I w obszarach oko ginie...
Tu kraj ca?y jednym ?anem
I nadany wszelkim p?odem;
P?ynie mlekiem, p?ynie miodem;
A lud ca?y wielkim panem!
Ziemie czarne, niepochybne,
Pasze ?yzne, wody rybne,
Ma?o wprawdzie troch? lasa,
Ale za to chleb do pasa!


Ziemie kresowe w ?wiadomo?ci dawnych Polak?w uchodzi?y za tereny, gdzie w ci?g?ych walkach z najazdami stepowc?w hartowa? si? duch narodowy. Karol Szajnocha, bardzo poczytny historyk XIX- wieczny, pisa?, i? poczynaj?c od XV w., nar?d polski mia? dwie szko?y – Akademi? Krakowsk? i Ukrain? z Podolem, gdzie „u?wi?ca? si? jego charakter”. Nara?eni na ci?g?e niebezpiecze?stwa od step?w ordy?skich i wrogiej Moskwy, rycerze ze stanic podolskich stanowili najbardziej waleczn? cz??? obywateli pa?stwa polsko- litewskiego, strzeg?cych warto?ci ?wiata zachodniego. Obowi?zek wojenny by? tu wprost konieczno?ci?, wi?c tylko to, co t??szem, wybitniejszem si? czu?o, co mia?o rozmach, fantazj?, a nawet wybuja?o?? energii – rwa?o si? do tych dalekich, a dzikich ziem, gdzie lemiesz nasp?? z or??em przetwarza uroczyska, stepy i bory w uprawne pola. Rycerstwo podolskie bra?o udzia?, w?r?d innych przedstawicieli ziem ruskich, w s?ynnej bitwie pod Grunwaldem. W spos?b literacki odtwarzaj?cy te wydarzenia w powie?ci Krzy?acy Henryk Sienkiewicz pisa?: „sz?o pod swymi znakami szesna?cie chor?gwi polskich, w tych jedna przemyska, jedna lwowska i jedna halicka, i trzy podolskie, a za nimi piechoty tych?e ziem. Spo?r?d innych miejscowo?ci z Podolem zwi?zanych wpisanych w dzieje chwa?y or??a polskiego wymieni? nale?y Chocim, Trembowl?, Bar, Kamieniec Podolski.

OSADNICTWO POLSKIE

Polacy przybywaj? na Ru? pocz?tkowo jako ?ywio? kupiecki i rzemie?lniczy do miast, kt?re otrzyma?y prawo magdeburskie. R??norodn? ludno?? od samego pocz?tku mia? Kamieniec Podolski. Cz??? rycerstwa polskiego pod??a?a tutaj jako ?o?nierze zaci??ni dla obrony granicy. Z czasem osiedlali si? oni na pogranicznych plac?wkach na sta?e. Po obj?ciu przez starost? Gaszto?da Kamie?ca Podolskiego, powierzonego mu przez wielkiego ksi?cia Witolda, wrasta znaczenie rycerza polskiego „pana Buczackiego” herbu Awdaniec. Mo?na domniemywa?, ?e ju? w tamtych czasach polska szlachta zaczyna si? osiedla? na Podolu. Wybitny XIX- wieczny badacz stosunk?w panuj?cych na tych ziemiach, Aleksander Jab?onowski, pisze, ?e po spustoszeniach przez burz? tatarsk? wa?n? rol? w zasiedleniu Podola odgrywa?a szlachta nap?ywaj?ca z Rusi Czerwonej – gente tylko Rutheni, lecz natione ju? Poloni. Autor zaznacza, ?e osiedlanie si? szlachty pochodz?cej z Korony Polskiej odbywa?o si? przez stopniowe „nawarstwianie si?” przybysz?w r??nych kategorii. Najpierw by?a to „stara ruska ko??” – Kierdeje w Oryninie, Czury?owie na Kury?owcach oraz wszelakie domy Korczak?w i Sas?w. Tu? za nimi przybyli Buczaczcy i Jaz?owieccy piecz?tuj?cy si? ju? polskim herbem Abdank. Dalej Herburtowie w Kudry?cach z Fredrami w Fredrowcach – od dawna na Rusi zakorzenione rody przyby?e. R?wnie? szczeropolskie, cho? od dawna okrzep?e na Rusi koronnej, by?y przybywaj?ce na Podole rody Odrow???w, Chodeckich, Lanckoro?skich, Sieniawskich, Kamienieckich, Rej?w. W odr??nieniu od s?siedniego Wo?ynia, podolska ziemia nie by?a tak g?sto usiana gniazdami szlacheckimi. Najwi?cej skupia?o si? ich wok?? strzeg?cych zachodnich rubie?y koronnych twierdz. Najwi?ksza mo?e fala osadnictwa polskiego na Podolu przysz?a po odzyskaniu tych ziem przez Rzeczpospolit? w 1699 r., po 27-letnim panowaniu tureckim. Zaludnia?y si? przede wszystkim wielkie latyfundia: Szarogr?d, Mi?dzyb?rz, Latycz?w. Z ?wczesnych pami?tnik?w dowiadujemy si?, ?e: Pocz??o si? po pokoju uczynionym Podole osadza?, dok?d wiele tysi?cy posz?o ch?op?w od Wis?y, a osobliwie od Przemy?la i Sanoka, ?e prawie ca?e wsie pustkami pozostawa?y w Podg?rzu. Zesz?o si? tam i Rusi potrosze, a ci nasi Mazurowie w Ru? si? poobracali, i mo?e si? tam teraz ten kraj nazwa? polskoruski. P??niejsze dzie?o kolonizacji ziem Podola wspar?y mo?ne rodziny magnackie, z kt?rych specjalnie na prze?omie XVI i XVII w. wyr??niali si? Zamoyscy. Dzi?ki nim powsta?y takie miasta, jak P?oskir?w, Gr?dek, Szarogr?d. Nowe osady zak?adali r?wnie? biskupi kamienieccy, m.in. bp. Pawe? Wo?ucki osadzi? wie? Paw?owce, bp. Franciszek Kobielski – wie? Poraj?wk?, a bp. Stefan Rupniewski za?o?y? miasto Zi?kowce, osiedlaj?c w nim Mazur?w. W ?rodowisku osiad?ego na Podolu ch?opstwa polskiego mo?na znale?? szereg najg?o?niejszych w Rzeczypospolitej nazwisk. W nale??cych do kamienieckiej parafii katedralnej wioskach jeszcze na pocz?tku XVIII w. mieszkali Boraty?scy, G?rniccy, Kalinowscy, Kazanowscy, Leszczy?scy, Odrow??owie, Okolscy, Ole?niccy, Opali?scy, Pacowie, Pocieje, Radziwi??owie, Rzewuscy, Sieniawscy, Skarbkowie, Stanis?awscy, Tarnowscy, Tyszkiewiczowie, Zamoyscy, Za?uscy i wiele innych .

KRAJ „RUSKOPOLSKI”

Obok ci?g?ego nap?ywu „od do?u” rdzennej ludno?ci polskiej – jak m?wiono – z Polski piastowskiej, ?ywio? polski na Podolu znacznie si? zasila? i „od g?ry”. Czyli autochtoniczna szlachta ruska b?d? nap?ywowa czerwonoruska zlewa?a si? z rycerstwem polskim w jednolit? ca?o??. Doskona?ym przyk?adem czego mo?e by? rodow?d Hektora kamienieckiego, rozs?awionego przez Sienkiewicza pana Micha?a, a w rzeczywisto?ci Jerzego Wo?odyjowskiego. By? to jeszcze w XVI w. r?d ruski obrz?dku greckiego, w kt?rym m??czy?ni – jak podaje A. Rolle – na chrzcie otrzymywali imiona: Ku?ma, Zubko, Fedko, Iwaszko, Tymko, kobiety natomiast – Maruchny, Hapky, Horpyny, Nastazje. Ju? w po?owie XVI w. widoczne staj? si? tendencje „laszenia si?”. Wasyl wi?c przybiera imi? Stanis?awa, Fedor zamienia si? w Fryderyka, Juchno w Jerzego. Podobnie jak rycerstwo ruskie grawitowa?o w kierunku dominuj?cej szlacheckiej kultury polskiej, tak osiedlaj?cy si? w p??niejszych czasach ch?opi polscy si?? rzeczy ci??yli ku kulturze wsi ukrai?skiej. Olbrzymie ich rzesze, osiedlaj?c si? na nowych ziemiach, pozostawa?y do?? cz?sto bez opieki duszpa- sterskiej Ko?cio?a ?aci?skiego, gdy? rzymskokatolicka sie? parafialna po dotkliwych spustoszeniach potopu tureckiego by?a nader rzadka. ?wczesne statystyki donosz?, ?e w 1726 r. na ca?ym Podolu by?o zaledwie 40 parafii rzymskokatolickich. Mo?now?adcy polscy z Podola nie przywi?zywali zbyt wielkiej wagi do tej kwestii, uwa?aj?c, ?e istniej?ce ju? tutaj cerkwie unickie, powsta?e notabene ich sumptem, mog? zaspokoi? potrzeby nap?ywowej ludno?ci ?aci?skiej. Wprawdzie, jak podkre?lano, wznosili oni ko?cio?y rzymskokatolickie dziesi?tkami – prawie ka?de miasteczko otrzyma?o ?wi?tynie ?aci?sk? – ale cerkwie budowali setkami. Podobnie jak w dzielnicy galicyjskiej, nosz?cej w znacznej mierze mieszany rusko- polski charakter etnograficzny, proces asymilacji polskiej warstwy ch?opskiej, a nawet drobnej szlachty, by? znaczny. Miejscowa kultura ukrai?ska by?a „kultur? niew?tpliwie poci?gaj?c? dla ch?opstwa polskiego Ch?tnie si? uczy? ch?op polski ?piewa? t?skne dumki, zdobi? swe ubrania i sprz?ty bujn? ornamentyk?”. Pisz?c o relacjach panuj?cych na ziemiach Podola, Maria Dunin-Kozicka zwraca?a uwag?, ?e wsp?lno?? kulturowa Polak?w i Ukrai?c?w ?agodzi?a wiele konflikt?w wynikaj?cych z relacji pa?szczy?nianych, rzutuj?cych na stosunki polsko-ukrai?skie. A wi?c czynnikiem, ?agodz?cym podobne przeciwie?stwa na Rusi, by? melodyjny, przez wszystkich lubiany, j?zyk ruski, przez drobn? szlacht? w u?yciu domowym nawet praktykowany. Dzieci szlacheckie rozpoczyna?y nieraz w tym j?zyku sw? mow? – niewiasty polskie kresowe z zami?owaniem ?piewa?y ?liczne, ukrai?skie piosenki – by? to cement spajaj?cy r??ne stany jednego spo?ecze?stwa. Zbli?ona natomiast do dwor?w ludno?? miejscowa uczy?a si? z ?atwo?ci? i bez przymusu po polsku, u duchowie?stwa za? ruskiego u?ywanie j?zyka polskiego uwa?anym by?o, przez kobiety zw?aszcza – jako warunek dobrego tonu. W okresie tedy tu opisanym, antagonizmu tak pomi?dzy dwoma obrz?dkami – ?aci?skim i ruskim, jak i pomi?dzy temi? j?zykami, zgo?a nie by?o i wsp???ycie dw?ch latoro?li jednego s?owia?skiego szczepu by?oby zupe?nie mo?liwe, gdyby reforma w?o?cia?ska [...] zosta?a przeprowadzona tak, jak to mia?o miejsce w Pozna?skim, w pierwszych latach XIX wieku. Sympatia jednak dla Rusin?w pomimo ci??kich do?wiadcze? 1863 roku – mocno jest w urodzonych i wychowanych na Rusi Polakach zakorzeniona – przynajmniej pisz?cy te s?owa w wysokim stopniu uczucia tego doznaje.

KRESOWIACY

Oczywi?cie, ca?e po?acie podolskiej ziemi potrafi?y zachowa? polski charakter narodowo?ciowy. Zw?aszcza w czasie rewolucji bolszewickiej wykazywa?y one g??bokie przywi?zanie do warto?ci innych ni? szerzone przemoc? przez nowych w?adc?w, bo zakorzenionych w ?wiadomo?ci narodowej i religijnej. Tak oto cytowana ju? pami?tnikarka kre?li?a sytuacj? polsko?ci na Podolu: T? niedost?pn? dla burz rewolucji i bolszewizmu opok? polsko?ci i wiary by?y, zwart? mas? przez lud polski, tak zwanych „Mazur?w” zamieszka?e, niemal do P?oskirowa przylegaj?ce, wsie: jak Zarzecze, Hreczana, Ma?kowce, Szaraweczka i dalsze nieco: Malenicze, R??yczna, Le?ni?w, tak owymi dziarskimi Mazurami zape?nione, ?e parafia p?oskirowska liczy?a oko?o dwudziestu tysi?cy wiernych katolicyzmowi dusz [...]. Nie tak odleg?y od P?oskirowa Gr?dek by? jeszcze mocn? plac?wk? polsko?ci – okolice jednak Felsztyna, Szarawki, Satanowa uleg?y ju? cz??ciowemu zruszczeniu, wobec zruszczenia osadnik?w jakby niewielkimi plamami w?r?d przewa?aj?cych nad nimi Rusin?w. Najdalszy Bar i Ja?tuszk?w tylko niezachwianym katolicyzmem wykazywa? dawn? sw? ??czno?? z macierz?. P?oskirowscy natomiast Mazury, ca?ymi wioskami w tym zak?tku Podola osiadali, zachowali swoist? gwar? ludow?, nie znaj?c nawet j?zyka ruskiego, nie zawieraj?c nigdy ma??e?stw mieszanych, obchodz?c ?wi?ta wedle nowego stylu, nosz?c si? w stroju z bi?gorajska (Lubelskie), tworzyli tu prawdziwie „ma?? Polsk?” do tego stopnia, ?e zape?niony ?ydami P?oskir?w by? pod zaborem rosyjskim miastem zupe?nie polskim, gdy? we wszystkich sklepach i na ulicach tylko ten j?zyk si? s?ysza?o. Wed?ug spisu ludno?ci przeprowadzonego w Cesarstwie rosyjskim w 1897 r. ludno?? polska w guberni podolskiej wynosi?a 69 156 os?b. Razem z tym rzymskokatolik?w szacowano tutaj wed?ug tego? spisu na 262 738 ludzi. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e znaczna cz??? prawie 200 tysi?cznej rzeszy podolskich katolik?w, niepos?uguj?cych si? j?zykiem polskim, wywodzi?a si? z tradycji polskiej. Nie u?ywaj?c ju? na co dzie? mowy polskiej, rzymscy katolicy na Podolu byli z ni? organicznie zwi?zani w ?yciu religijnym. Tylko w ko?cio?ach Wo?ynia, Podola, Ukrainy dawa?a si? s?ysze? w czasie kazania polska, publicznie g?oszona mowa. Tylko na plebanii, po nabo?e?stwie wolno by?o liczniej si? zebra? bez meldowania o tym policji. Ko?ci?? by? w tym okresie miejscem rozrywki i ukojenia, plac?wk? Bo?? i polsk?, gdzie wszyscy pomimo r??nic spo?ecznych, czuli si? bra?mi we wsp?lnym wyznaniu wiary i dziedzicami lechickiej, wzbronionej w urz?dach mowy. Og?? nie akceptowa? w ko?ciele innych ni? polskie kaza?, b?d? nabo?e?stw. Chc?c ukara? swych parafian za jakie? wykroczenia nie licuj?ce z mianem katolika, proboszcz jednej z parafii na Podolu m?wi? do zgromadzonego w ko?ciele ludu Bo?ego: Nie chcecie mnie s?ucha?! Nie chcecie sta? si? chrze?cijanami nie tylko z imienia, ale z czysto?ci serca! Dobrze. Ja dla was polskiej mowy wi?cej marnowa? nie b?d?, a budu teper do was howoryty jak do mu?ykiw! – i ca?e kazanie po rusi?sku wyg?asza?, co sz?o mu jednak z trudno?ci?, gdy? wielki szloch audytorium, uwa?aj?cego za najbole?niejsz? kar? to pozbawienie mo?no?ci pos?uchania swej mowy, jako jej niegodnego – towarzyszy? mu a? do ko?ca przemowy. Polacy na Podolu, Wo?yniu i Ukrainie stanowili pewn? ca?o??. W przeciwie?stwie do Kongres?wki i Litwy w imperium car?w, sprawa polska na Rusi mia?a swoje uwarunkowania i specyfik?. Cytowana ju? Dunin- Kozicka pisa?a, ?e te trzy najmilsze ziemie ruskie Podole, Wo?y? i Ukraina to jeden organizm spo?eczny – to trzy siostry – bli?niaczki, w kt?rych jedno t?tno pod wzgl?dem spraw polskich wyczuwa? si? daje – jeden ruch, mocniejszy lub s?aby, stosownie do kr?puj?cych go wi?z?w niewoli. Chocia? Polacy na Podolu, jak i na ca?ej Rusi, stanowili nie znaczny odsetek ludno?ci – 7% na Podolu i 8,7% w og?le na ziemiach ruskich – ich rola i wp?yw na rozw?j tych ziem pozostawa? ogromny, a poniek?d decyduj?cy. Polacy pomimo swej mniejszo?ci stanowili tutaj trzon inteligencji i byli g??wnym motorem ?ycia gospodarczego i spo?ecznego. Odsetek inteligencji fachowej i zawodowej w?r?d Polak?w by? najwi?kszy i wynosi? a? 52%, co stanowi?o na pocz?tku XX w. 195 000 ludzi. Trafne wydaje si? te? spostrze?enie, ?e charakterystyczn? cech? Polak?w by?o to, ?e nie rozpraszali si? oni w?r?d otaczaj?cej ich masy, lecz skupiali i ??czyli, wytwarzaj?c w ten spos?b tym silniejsze ogniska swoich wp?yw?w. Polacy nadaj? sw?j ton wsz?dzie, a miastom w szczeg?lno?ci. Gdzie nie by?o ich wiele, w jakim? zapad?ym od wszelkich centr?w, oddalonym miasteczku, bodaj tylko ksi?dz, doktor i aptekarz tworzyli ju? miejscowy, polski o?rodek kulturalny. Dlatego z tak? autentyczn? dum? i pewno?ci? m?wi? wywodz?cy si? z Podola ks. Marian Tokarzewski, kapelan Marsza?ka Polski oraz widny dzia?acz Polski mi?dzywojennej. My, Kresowiacy, dumni jeste?my ?e nasze Podole, Wo?y? i Ukraina da?y Polsce tylu ludzi s?awnych, uczonych, zas?u?onych. Z Kres?w id? na s?u?b? Ko?cio?a i narodu: Kardyna? Czacki, Arcybiskup Feli?ski, Arcybiskup Szembek, Arcybiskup Szymon, Arcybiskup Wnukowski, s?ynny Jezuita Wnukowski, m?czennik Bejzym, opiekun tr?dowatych; biskupi: Niedzia?kowski, ?arnowiecki, Ma?kowski; ?wi?tobliwy pra?at Cho?oniewski, pra?at Gnatowski, brat Albert; z niewiast: matka Darowska, matka Drzewiecka. W 31 i 63 roku nasze Kresy da?y wodz?w s?awnych: R??ycki Karol i Edmund, genera? Ko?yszko, gen. Dwernicki, Ludwik Kicki, Ostaszewski, Groza Aleksander. Historycy: Chmielewski, Kalenbach, Krechowiecki, Jab?onowski, Rawita-Gawro?ski, Rolle, Karwicki, Pu?aski, Radzymi?ski. Powie?ciopisarze: Kaczkowski, Korzeniowski, Kraszewski, Rzewuski, Czajkowski. Arty?ci: Paderewski, Szymanowski, Tyrczy?ski, Micha?owski, Wrzeszcz. Polityczni dzia?acze: Spasowicz, Starczewski, Grocholski, Poniatowski, Paszkowski, Zalewski.

ECCLESIA CAMENIENSIS

Pocz?tki organizacji Ko?cio?a rzymskokatolickiego, z kt?rym nierozerwalnie uto?samia?a si? ludno?? polska na tych ziemiach, si?gaj? XIV w., kiedy to wspierani przez ksi???t Korjatowicz?w zakonnicy ?w. Franciszka, a potem ?w. Dominika za?o?yli swe misje. Jak donosz? podania historyczne, ?w. Jacek Odrow?? mia? osobi?cie za?o?y? pierwsze plac?wki katolickie na Podolu. Wed?ug domys??w historyk?w Ko?ci?? na Podolu by? hierarchicznie podporz?dkowany biskupom krakowskim. Samodzielne biskupstwo na tych ziemiach powsta?o prawdopodobnie mi?dzy rokiem 1379 a 138428. By?o to w?wczas jedyne biskupstwo na terenach Rusi o przewa?aj?cej ludno?ci prawos?awnej, gdzie jednak nie by?o hierarchii Ko?cio?a wschodniego. Diecezja kamieniecka od pocz?tku by?a podporz?dkowana metropolii halickiej, a potem lwowskiej. Pierwszym tutejszym biskupem tytularnym by? niejaki Wilhelm h. Ostoja (†1375). Rezydowa? za? w Kamie?cu bp Aleksander (1384–1410). Biskupi kamienieccy posiadali miasto Szarogr?d, jednak na skutek zamiany dokonanej z kanclerzem Janem Zamoyskim, w roku 1583 wymienili go na Prag? pod Warszaw?. Odt?d Praga Warszawska, a? do 1794 r., nale?a?a do hierarch?w Kamie?ca Podolskiego. Przez 26 lat okupacji tureckiej tutejsi biskupi rezydowali we Lwowie. Symbolem pe?nienia przez ziemi? podolsk? roli przedmurza chrze?cija?stwa jest prastara katedra kamieniecka z minaretem – pami?tk? w?adania tureckiego – zwie?czonym zwyci?skim pos?giem Naj?wi?tszej Maryi Panny. Pierwotny, drewniany ko?ci?? zosta? zbudowany w 1375 r. Natomiast murowana, do dzi? zachowana ?wi?tynia, jest najdalej wysuni?tym na wsch?d wzorcem architektury gotyckiej. Najwi?cej ludno?ci rzymskokatolickiej mieszka?o w powiatach kamieniecko- podolskim – 13,3%, winickim – 10%, latyczowskim – 12,5%, proskurowskim – 22,7%, uszyckim – 12,1%31. Tutaj te? najzaci?tsz? walk? z Ko?cio?em katolickim stoczy?a zaborcza w?adza ateistyczna. Jednak to?samo?? miejscowej ludno?ci polskiej nierozerwalnie by?a zro?ni?ta ze ?wiadomo?ci? przynale?no?ci do wyznania rzymskokatolickiego. Jak?e wymownie ?wiadczy o tym napis na krzy?u przydro?nym ko?o miejscowo?ci Satan?w, zachowany jeszcze na pocz?tku rz?d?w komunistycznych na Podolu: Cho?by Tob?, Chryste Panie, pogardzi?y wszystkie ludy, To na polskim tutaj ?anie ch?op pok?oni si? jak przody. Ch?op postawi Bo?? M?k? u wr?t wioski na rozstaju, by? Wyci?gn??, Jezu, r?ce i kr?lowa? w naszym kraju. Lud polski Podola, jak i w og?le katolicy z ca?ych kres?w ukrainnych, szczeg?ln? czci? darzy? cudowny wizerunek Naj?wi?tszej Maryi Panny w Berdyczowie. M?wiono: czym Obraz Cz?stochowski dla Polski, Ostrobramski – dla Litwy, tym Matka Boska Berdyczowska dla Ziem Rusi. Jej tytu?, okalaj?cy sam obraz, jak najdobitniej o tym ?wiadczy: Kr?lowa i Ozdoba Step?w Ukrainnych, Wzg?rzy Podola i Wo?y?skich Las?w, Przecudowna w Berdyczowskim Obrazie Maryja. Na terytorium samego Podola znajdowa?y si? te? inne, r?wnie? t?umnie odwiedzane sanktuaria. W Latyczowie, do kt?rego rok rocznie na ?wi?to Matki Boskiej Jagodnej, jak lud zwyk? nazywa? uroczysto?? Nawiedzenia NMP, dnia 2 lipca ?ci?ga?y rzeszy wiernych z najdalszych okolic, ?eby odda? cze?? Maryi w cudownym obrazie34. Mia?a te? pod sw? piecz? ziemie podolsk? Matka Bo?a w ?wi?tym obrazie z ko?cio?a ormia?skiego w Kamie?cu Podolskim. R?wnie? w Kamie?cu z cudownych ?ask s?yn??a Matka Boska R??a?cowa z ko?cio?a podominika?skiego, nazwana Russia florida. Za? w?r?d katolik?w ormia?skich s?yn?? cudowny obraz Bo?ej Rodzicielki, Panny Maryi p?acz?cej z ko?cio?a Mohylowa Podolskiego. Kult Matki Bo?ej sprzyja? podtrzymywaniu to?samo?ci religijnej i narodowej.

Autor: W?odzimierz Osadczy Katolicki Uniwersytet Lubelski


Grody Czerwie?skie

To powszechnie przyj?ta w historiografii nazwa ziem znajduj?cych si? na dawnym pograniczu polsko-ruskim(Podolu). Grody te wspomniane s? w ?r?d?ach jako przedmiot rywalizacji wy?ej wspomnianych pa?stw. Pierwsza wzmianka o Grodach pochodzi z 981, kiedy to zdoby? je na Polakach ksi??? kijowski W?odzimierz I. W czasie wyprawy wojennej w 1018 r. odbi? je Boles?aw Chrobry. Polska ponownie utraci?a je w roku 1031, po zaj?ciu przez Jaros?awa M?drego, i z tego samego roku pochodzi ostatnia wzmianka o Grodach Czerwie?skich Jaros?aw i M?cis?aw zebrali woj?w mnogich, poszli na Lach?w i zaj?li Grody Czerwie?skie znowu, i spustoszyli ziemi? lack?, i mn?stwo Lach?w przywiedli, i rozdzielili ich. Jaros?aw osadzi? swoich nad Rosi?, i s? do dzi?). Jedna z hipotez na temat przynale?no?ci Grod?w Czerwie?skich opiera si? na istnieniu w tym rejonie plemienia Lach?w. Przyjmuje si?, ?e Lachowie s? identyczni z plemieniem Lendzian?w . L?dzanie, mieszka?cy nieuprawnych p?l), kt?re opisuje w swoim dziele Konstantyn VII Porfirogeneta jako sprzedaj?cych Rusinom ?odzie. Jako jedno z pierwszych plemion zachodnios?owia?skich napotkanych przez Ru? mieli oni p??niej da? fundament og?lnej nazwie etnicznej Polak?w. Wskazuje na to po?rednio samo ?r?d?o, w kt?rym z ca?? pewno?ci? stwierdzono, ?e zdanie "kt?re do dzi? dnia s? pod Rusi?" dopisano p??niej. Wydaje si? bowiem, ?e pierwszy redaktor tre?ci zapisk?w mia? na my?li tylko poszczeg?lne plemi?, natomiast drugi rozumia? termin "Lachowie" w sensie etnicznym i dopisa? powy?sze zdanie w tym duchu. Poddaje si? tak?e mo?liwo??, ?e Czerwie? nale?a? przed 981 rokiem do Czech . Za t? argumentacj? przemawiaj? ?r?d?a czeskie, jak i arabskie, kt?re wyra?nie po?wiadczaj? zwierzchno?? tego pa?stwa nad ziemi? krakowsk? (na pewno do 973) oraz to, ?e graniczy?o ono z Rusi? (na pewno w latach 50. X wieku). Cokolwiek najbardziej tu znacz?ce ?r?d?o - tzw. "dokument praski" z 1086 roku- jest przekazem, co do kt?rego wiarygodno?ci badacze nie s? zgodni. Je?eli mianowicie uzna? informacje geograficzne zawarte w tym ?r?dle za miarodajne mo?na udowodni?, ?e panowanie czeskie w tym rejonie si?ga?o a? po rzeki Bug i Styr.
W?tpliwo?ci badaczy budzi tak?e drugie ze ?r?de?, dost?pne jedynie w p??no?redniowiecznych streszczeniach, r??ni?cych si? mi?dzy sob? tre?ci?. Niekt?rzy badacze ograniczaj? si? do stwierdzenia tylko pewnego stopnia zale?no?ci L?dzian od Czech?w w tym czasie. W takim wypadku wyprawa W?odzimierza w 981 roku mia?a na celu nie podbicie, a uzale?nienie L?dzian od Rusi. Taki stan istnia? ju? wcze?niej, jak wykazuj? niekt?rzy historycy na podstawie dzie?a Porfirogenety. Do XIV wieku Podole przynale?a?o do ksi?stw ruskich. Po 1366 r. cz??ciowo, a od 1569 ca?kowicie w sk?adzie Rzeczypospolitej (Korony). Od 1434r. by?o wojew?dztwem ze stolic? w Kamie?cu Podolskim. Obejmowa?o w przybli?eniu dawne wojew?dztwa podolskie i brac?awskie. W latach 1672-1699 cz??? Podola wraz z Kamie?cem Podolskim opanowana zosta?a przez Turcj?. Po 1772 r. zachodni skrawek przej?ty przez Austri?, reszta 1793 w??czona do Rosji jako gubernia podolska. W rosyjskiej cz??ci Podola dzia?a?y polskie oddzia?y partyzanckie w czasie powstania listopadowego. W 1848 z podobnymi dzia?aniami mamy do czynienia po stronie austriackiej. Od 1921 cz??? zach. (Tarnopolskie) w Polsce (granica na rzece Zbrucz). W??czenie Podola do Zwi?zku Sowieckiego by?o skutkiem najazdu na Polsk? 17 wrze?nia 1939 roku.

?r?d?o: Wikipedia

Dodane przez piotrwojtowicz dnia sierpie 24 2009 09:47:42
5 Komentarzy · 17890 Czyta · Drukuj
ill titleKomentarze
hey dnia padziernik 09 2014 08:53:46
ralph lauren cashmere sweater . After reading through this news of her collection's permanent go back to the museum, we thought it an ideal time for you to open our banking center and experience again our interview with Apfelshot as she as she marked the exhibition's opening by styling our Nordstrom Northshore home windows.If you could have one good black outfits and also have a large amount of add-ons, you are able to change the feel of the gown, and you may have many clothes and try to look great ralph lauren jackets for men . ralph lauren purse Iris ApfelThis rare bird of favor is sheer delight 1
d449247 dnia stycze 06 2015 06:47:20
benshen
jordan 11 gamma blue
hollister kids
abercrombie
ray ban sunglasses outlet
hollister co
toms promo code
burberry scarf
christian louboutin outlet
coach outlet online
timberland uk
louis vuitton handbags
ray ban glasses
ugg boots
cheap nfl jerseys
ray ban aviators
abercrombie outlet
jordan 11
coach factory outlet
timberland pro
adidas shoes
canada goose outlet
marc jacobs
mont blanc pen
louis vuitton outlet
coach factory outlet online
toms shoes
canada goose jackets
louis vuitton
michael kors
gucci outlet
mont blanc
jordan retro 11
abercrombie kids
canada goose
hollister clothing store
christian louboutin sale
toms wedges
true religion
abercrombie & fitch
michael kors outlet online
polo ralph lauren home
ugg australia
oakley sunglasses outlet
moncler jackets
true religion
ugg outlet
red bottoms
gucci shoes
black timberland boots
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
canada goose
ray ban wayfarer
michael kors outlet
michael kors
canada goose outlet
oakley sunglasses wholesale
lululemon
abercrombie store
louis vuitton handbags
michael kors outlet online
coach factory
adidas outlet
christian louboutin sale
ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
uggs for men
replica watches
retro 11
cheap oakleys
burberry handbags
true religion
oakley vault
louis vuitton handbags
beats studio
cheap uggs
michael kors
christian louboutin
timberland outlet
kors outlet
hollister
louis vuitton outlet
abercrombie and fitch
hermes birkin
fitflops
burberry bags
ralph lauren outlet
mont blanc pen
celine outlet
christian louboutin sale
guess outlet
jordan 11 infrared low
marc jacobs
north face outlet
true religion
abercrombie & fitchfitch
michael kors outlet online
adidas wings
abercrombie
jordan 3
black timberland boots
mont blanc mountain
canada?goose?outlet
timberland outlet
canada goose
rayban sunglasses
uggs outlet
jordan 13
tods outlet store
fitflop shoes
jordan 11 low
timberland boots
ugg australia
burberry sale
gucci handbags
ray ban outlet
uggs outlet
ugg boots
coco chanel
burberry outlet online
canada goose
christian louboutin shoes
michael kors outlet online sale
michael kors outlet online sale
true religion outlet
coach factory outlet
toms shoes
polo ralph lauren
timberland outlet
coach outlet store online
burberry outlet online
air jordans
ugg slippers
polo ralph lauren
fitflops outlet
tory burch outlet online
michael kors outlet online
kevin durant shoes
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses cheap
canada goose jackets
christian louboutin outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
fake watches
true religion outlet
louis vuitton handbags
fitflop shoes
canada goose
coach outlet store online
burberry outlet online
christian louboutin
timberland canada
timberland boots
ugg outlet
timberland boots
burberry bags
christian louboutin outlet
white timberland boots
canada goose jackets
coach outlet
beats solo
adidas running shoes
ugg boots
abercrombie store
jordan retro
canada?goose
retro jordans
chanel outlet online
knockoff watches
tory burch outlet online
hollister jeans
burberry bags
true religion sale
coach factory
supra shoes
louis vuitton
timberland uk
uggs on sale
nike outlet stores
ralph lauren
abercrombie and fitch
white timberland boots
cheap nfl jerseys
polo outlet
fitflops clearance
ralph lauren polo shirts
red timberland boots
chanel outlet
ugg boots sale
michael kors handbags
canada goose jacket
burberry sale
tory burch handbags
christian louboutin sale
michael kors uk
oakley outlet
mont blanc legend
canada?goose?outlet
lv outlet
abercrombie outlet
cheap uggs
kors outlet
moncler
timberland canada
coach outlet online
jordan 13
tods outlet
louis vuitton outlet stors
cheap lululemon
air jordan 11
ugg sale
oakley sunglasses
ugg boots sale
christian louboutin shoes
michael kors
cheap jordans
gucci outlet
chanel bags
www.louisvuitton.com
abercrombie
abercrombie
canada goose jackets
tods sale
kate spade outlet
hollister clothing
adidas outlet store
jordan 6
michael kors handbags
timberlands
oakley sunglasses wholesale
beats headphones
uggs outlet
coach outlet store online
louboutin
p90x workouts
coach factory outlet
uggs for men
uggs outlet
chanel bags
toms promo code
black timberland boots
oakley vault
lebron james shoes
louis vuitton online shop
canada goose jackets
michael kors outlet
burberry handbags
gucci shoes
jordan 8
timberlands
michael kors handbags
true religion sale
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
hollister clothing
true religion kids
ugg boots
louis vuitton
insanity workout
mont blanc pens
ralph lauren uk
timberland uk
rayban sunglasses
michael kors
marc jacobs handbags
tory burch outlet
ray ban wayfarer
louis vuitton
abercrombie fitch
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
coach factory store online
toms outlet
cheap nfl jerseys
jeremy scott adidas
hollister kids
kobe bryant shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
dior handbags
toms shoes
louis vuitton outlet
nike shoes
kate spade
jordan 11s
coach outlet
prada shoes
cheap jerseys
polo ralph lauren
burberry outlet online
coach outlet
ray bans
hollister clothing store
christian louboutin sale
michael kors outlet
chanel handbags
jordan 11 columbia
michael kors outlet
yoga pants
louis vuitton
ugg boots
ugg boots outlet
ugg boots
louis vuitton outlet
the north face
oakley sunglasses
burberry scarf
celine outlet
oakley sunglasses cheap
chanel
chanel bags
burberry scarf
timberland
burberry
coach outlet
burberry outlet
canada goose
ugg outlet
tods shoes
michael kors
concord 11
tory burch shoes
tods shoes outlet
imitation watches
coach factory outlet
coach outlet store online
football jerseys
abercrombie
ray ban sunglass
burberry outlet
coach outlet
michael kors outlet online sale
burberry outlet
moncler outlet
uggs outlet
true religion sale
ghd hair strighteners
ugg australia
belstaff
louis vuitton outlet
ugg boots
red timberland boots
ugg australia
abercrombie
louis vuitton handbags
rolex watches outlet
jordan concords
gucci bags
michael kors handbags
copy watches
michael kors outlet
michael kors outlet
rayban sunglasses outlet
michael kors
uggs on sale
cheap ugg
tory burch outlet
tory burch outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
ray ban outlet
tory burch outlet online
tory burch shoes
kobe shoes
michael kors outlet
uggs for men
beats by dr dre
hollister
ugg boots clearance
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
replica rolex watches
canada goose outlet
timberland boat shoes
timberland earthkeepers
burberry handbags
michael kors outlet online
canada goose jackets
lebron james shoes
ugg outlet
chanel handbags
burberry outlet
gucci shoes
cheap uggs
christian louboutin sale
burberry outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
abercrombie store
true religion sale
louis vuitton outlet
christian louboutin
chanel handbags
ray ban sunglasses
abercrombie & fitch new york
hollister clothing store
louis vuitton
burberry outlet online
coach factory outlet
coach outlet store online
cheap uggs
michael kors outlet online
chi flat iron
michael kors outlet online sale
ray bans
burberry sale
burberry outlet online
louis vuitton
red christian louboutin
burberry handbags
christian louboutin outlet
burberry outlet
hollister clothing
burberry outlet
fitflop footwear
mont blanc
concords 11
polo outlet
hogan shoes
cheap toms
ray ban sunglasses
hollister outlet
tory burch sale
retro 11
jordan shoes
tory burch outlet online
ugg sale
louis vuitton handbags
burberry bags
bottega veneta outlet
cheap beats bydre
red bottom shoes
cheap oakley sunglasses
jordan 11
gucci belts
abercrombie
timberland uk
fendi outlet
uggs outlet
toms outlet
cheap jerseys
tory burch flats
timberland boots
canada goose sale
cheap jerseys
chanel online shop
true religion jeans
ugg boots
air jordan 11
toms canada
gucci outlet
ugg outlet
toms
belstaff outlet
hollister co
tory burch
coach outlet store online
ugg outlet
ugg outlet
coach outlet
discount oakley sunglasses
www.louisvuitton.com
coach factory online
burberry outlet
burberry sale
moncler jackets
louis vuitton
hollister clothing
ralph lauren outlet
ugg boots outlet
rayban sunglass
louis vuitton
ugg boots
coach outlet store online
chanel outlet
jordan 4
michael kors outlet online
kiyouminss dnia kwiecie 23 2015 04:52:25
air jordan,
mac cosmetics uk,
oakley sunglasses,
guess outlet,
nike free 5.0,
north face outlet,the north face,north face,the north face outlet,north face jackets,north face jackets clearance,northface,
fendi belts,
chanel bags,
michael kors,sac michael kors,michael kors sac,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france,
beats by dre,beats headphones,beats audio,beats by dr dre,beats by dre headphones,dr dre,dre beats,beats by dr,dr dre beats,dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats,
chaussures louboutin,
oakley sunglasses,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley outlet,oakley sunglasses outlet,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses,
air max 90,
mizuno running shoes,
fit flops,
burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry factory outlet,burberry sale,burberry handbags,
toms outlet,
kate spade uk,
louboutin,louboutin pas cher,christian louboutin,louboutin chaussures,louboutin soldes,chaussure louboutin,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france,
sac michael kors,
toms outlet,tom shoes,toms shoes outlet,tom shoes,toms wedges,cheap toms,toms.com,
adidas shoes,
nike air force,
michael kors outlet,
jerseys from china,cheap jerseys from china,nfl jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,
Cheap Jordans,Cheap Jordan Shoes,Cheap Air Max,Cheap Free Run Shoes,nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers,
burberry,
stuart weitzman,
nike free 5.0, nike free trainer 5.0,nike free run 5.0,free running 2,nike free run,nike free,free running,nike running shoes,nike free trainer,free runs,free run 5.0,
beats solo,
chanel bag,
kevin durant shoes,
mac make up,
yoga pants,
gucci handbags,
nike air force,air force,nike air force 1,nike air force one,air force one nike,air force 1,air force one,
air max 95,
burberry,
Ray Ban Sunglasses,Ray Ban Outlet,Ray Ban Sale,Cheap Ray Bans,Cheap Ray Ban Sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban,
lebron james shoes,
air max 95,nike air max 95,air max 90,nike air max 90,air max 2015,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax,
salomon shoes,
yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com,
lululemon uk,
kobe shoes,
true religion uk,
puma outlet,
coach outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach outlet stores,coach factory outlet,coach factory,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online,
beats by dre,
dolce gabbana,
ralph lauren outlet,
ferragamo,
new balance football boots,
michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors uk,michael kors,michael kors,michael kors bags,
mac cosmetics uk,
nike shoes,
chanel bags,chanel handbags,chanel sunglasses,chanel outlet,chanel purses,chanel handbags official site,
timberland boots uk,
dansko outlet,
lebron james shoes,
coach outlet store,
cheap jerseys,
cartier love bracelet,
adidas store,
ray ban sunglasses,
tods shoes,
NFL Jerseys,Nike NFL Jerseys,NBA Jerseys,Soccer Jersey,NHL Jerseys,Baseball Jerseys,Custom Jersey,Youth Jerseys,Women Jerseys,NCAA Jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,basketball jerseys,jerseys,hockey jerseys,
lebron james shoes,
oakley sunglass,
air jordan,jordan shoes,cheap jordans,air jordans,jordan retro,air jordan shoes,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan retro,
jordan retro,jordan shoes,air jordan,air jordans,retro jordans,air jordan retro,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,cheap jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,
ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,polo ralph lauren,ralph lauren,polo ralph,polo shirts,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo,
air max 90,nike air max 90,air max 95,air max 2015,air max 1,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax,
omega watches,omega watch,replica watches,rolex watches,replica omega watches,rolex,watches for men,watches for women,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex,
nike blazer,
timberland,
nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher,Chaussures Nike Blazer,Nike Blazer Femme,
cheap jordans,cheap jordan shoes,cheap jordan,cheap jordans for sale,jordans for cheap,jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro,
flip flop,
ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo shoes,ferragamo outlet,salvatore ferragamo outlet,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet,
air jordans,
converse sale,
cheap nfl jerseys,
gucci shoes,
north face outlet,
kobe 9 low,
jerseys from china,
cheap jerseys,nfl jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys from china,cheap jerseys from china,
cheap jordans,
omega watches,
louboutin uk,
burberry uk,
five finger shoes,
adidas originals,
jordan retro
daigege2 dnia kwiecie 09 2018 04:09:18
oakey sunglasses
jordan shoes
longchamp outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
yeezy boost
north face outlet
jordan retro 11
cheap jordans
supreme clothing
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
air max uk
hermes bags
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
kate spade
coach outlet
coach outlet
cheap jordans
canada goose jackets
adidas campus
oakley sunglasses
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet store
adidas shoes
canada goose uk
michael kors uk
michael kors outlet clearance
mbt
cheap ray bans
coach outlet store online clearances
ugg boots
ugg outlet
air jordans
nike outlet store
air max 97
tory burch outlet online
canada goose uk
michael kors outlet
moncler jackets outlet
christian louboutin outlet
new balance outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
new balance shoes
coach factory outlet
yeezy 350 boost
pandora charms uk
moncler jackets
ralph lauren outlet
hermens bags
coach outlet
michael kors outlet
polo outlet
nike outlet online
tiffany and co
jordan retro
hollister uk
birkenstock sandals
pandora charms
kate spade outlet store
pandora charms sale
supra shoes
adidas nmd
oakley sunglasses
converse outlet store
canada goose jackets
pandora charms
air jordans
birkenstock sandals
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet
adidas nmd
coach outlet online
coach canada
cheap nike air max
mlb jerseys
ralph lauren
fitflops
moncler outlet
air jordan shoes
fitflops
coach factory outlet
kate spade handbags
adidas yeezy
canada goose jackets uk
uggs
pandora store
tiffany outlet
canada goose uk
coach outlet
fred perry
moncler jackets
cheap jordans
north face jackets
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
michael kors
christian louboutin
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren
hollister
michael kors outlet
mont blanc
pandora charms sale clearance
uggs canada
air jordans
nike shoes for men
longchamp handbags
adidas nmd
oakley sunglasses
mcm outlet
jordan shoes
yeezy boost
oakley sunglasses
nmd adidas
fitflops sale
michael kors outlet
moncler jackets
canada goose
canada goose jackets
hermes outlet
coach outlet
canada goose
fitflops
adidas outlet
adidas superstar
puma shoes
michael kors handbags
pandora jewelry
timberland outlet
adidas yeezy
adidas shoes
nike outlet
birkenstock shoes
ugg boots on sale
cheap uggs
pandora charms
nike air max
air max 2017
canada goose uk
moncler outlet
pandora charms
birkenstock sandals
uggs outlet
toms outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet online
ralph lauren outlet
rolex watches
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton
air max 90
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry official site
cheap nfl jerseys
fitflops
nike shoes
coach outlet store
coach outlet
fitflops sale
burberry outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose uk
ugg australia
valentino shoes outlet
michael kors outlet clearance
jordan shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
prada handbags
coach factorty outlet
hermes birkin
red bottom shoes
coach factory outlet online
michael kors handbags
adidas nmd shoes
michael kors factory outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
mulberry handbags
nike outlet online
polo ralph lauren
ecco shoes
cheap nba jerseys
michael kors outlet clearance
canada goose
replica watches
coach factory outlet
mbt shoes
skechers shoes
coach outlet
christian louboutin shoes
kate spade
pandora jewelry
canada goose outlet
timberland boots
canada goose outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
canada goose outlet
air max 2018
pandora outlet
jordan shoes
kate spade outlet
ferragamo outlet
ultra boost
pandora
coach factory outlet
oakley sunglasses outlet
north face jackets
ugg boots canada
christian louboutin outlet
pandora charms
canada goose outlet
michael kors outlet canada
timberland boots
ralph lauren outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
abercrombie
pandora jewelry
tory burch outlet
longchamp outlet online
cheap jordans
cheap mlb jerseys
ugg boots on sale
kate spade handbag
gucci outlet
pandora jewelry outlet
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
adidas
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
timberland outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
adidas yeezy boost
harden vol 1
louis vuitton
polo outlet store
kate spade bags
yeezy boost
coach outlet
longchamp outlet
coach outlet online
nike huarache
coach outlet
oakley sunglasses
asics shoes
tods outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
uggs
nmd shoes
fitflops sale clearance
coach outlet online
gucci handbags
ralph lauren outlet
ralph lauren sale
valentino shoes
louboutin shoes
ralph lauren outlet online
pandora outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
louboutin shoes
canada goose
ugg outlet
coach outlet
coach factorty outlet
cheap jordans
coach outlet
red bottoms
tory burch outlet
birkenstocks
pandora charms sale clearance
nike shoes
discount oakley sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo
polo ralph lauren outlet online
vans store
louis vuitton outlet
cheap mlb jerseys china
nike shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jordan shoes
prada outlet
toms shoes
adidas originals
uggs outlet
ralph lauren uk
jordans
ugg boots
fitflops
coach outlet
ugg outlet
pandora charms
ugg boots
ray ban sunglasses
christian louboutin
timberland boots
moncler outlet
canada goose sale
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
birkenstock outlet
uggs
doudoune moncler
hermes handbags
nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
moncler jackets
adidas nmd
canada goose outlet
nba jerseys
coach factory outlet
mulberry outlet
coach factory outlet
adidas outlet
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
birkenstock outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet
canada goose outlet
adidas shoes
louboutin shoes
canada goose sale
oakley sunglasses
vans shoes
fitflops uk
supra shoes
nike zoom
polo outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
mulberry uk
canada goose sale
moncler outlet
canada goose jackets
adidas shoes
abercrombie and fitch
nike store
coach outlet
reebok shoes
hollister clothing
yeezy boost
converse shoes
adidas superstar
louis vuitton outlet online
philipp plein outlet
coach outlet
nike air max
supreme clothing
michael kors
supreme clothing
timberland boots outlet
ray ban sunglasses discount
michael kors handbags
kobe bryant shoes
mulberry bags
ugg outlet
moncler
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
nike air max
mcm handbags
pandora charms
mbt shoes
coach outlet
oakley sunglasses sale
coach factory outlet
coach outlet
nike shoes
pandora jewelry
ecco shoes for men
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
yeezy boost 350
kevin durant shoes
cheap jordans free shipping
ralph lauren outlet
tiffany and co
moncler jackets
air max 2019
moncler outlet
adidas yeezy
adidas yeezy
pandora charms
fitflops
kate spade
canada goose outlet
philipp plein shirt
canada goose jackets
nike shoes
moncler coats
coach outlet store
ray ban sunglasses discount
ferragamo shoes
supreme new york
michael kors outlet online
adidas shoes
burberry outlet
adidas yeezy boost
canada goose outlet
adidas yeezy boost
ugg outlet
fred perry polo
uggs canada
kate spade outlet
pandora outlet
air max 2018
ralph lauren outlet
coach outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale clearance
ralph lauren sale clearance
fitflops sale clearance
valentino shoes
hermes handbags
louis vuitton outlet
nike outlet
cheap jordans for sale
nike outlet
ralph lauren
louis vuitton outlet store
birkenstock sandals
kate spade outlet store
pandora charms
coach outlet store
michael kors outlet online
nike air max
jordans
yeezy boost
birkenstock
kate spade outlet
nike air max outlet
birkenstock
canada goose outlet
cheap ray ban sunglasses
red bottoms shoes
air max 97
coach factory outlet
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
gucci handbags outlet
180409yueqin
xiaoou dnia maj 03 2018 07:56:00
20180503 xiaoou
nba jerseys
nike shoes
air jordan shoes
prada outlet online
polo ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
air max 90
cheap ray ban sunglasses
pandora charms
soccer cleats
kate spade outlet
pandora charms
jordan shoes
coach outlet
coach outlet
air max 90
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
cheap jordan shoes
christian louboutin sale
true religion outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
christian louboutin
links of london
air force 1 shoes
pandora outlet
longchamp outlet online
canada goose outlet
coach outlet online
oakley sunglasses
nike outlet store
polo outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
jordan retro
ray ban sunglasses on sale
uggs outlet
michael kors outlet clearance
polo pas cher
true religion jeans
air jordan retro
yeezy boost 350
pandora jewelry
ugg boots for women
polo ralph lauren shirts
gucci outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
lebron shoes
tory burch outlet online
ferragamo shoes
michael kors outlet online
nobis jackets
michael kors outlet
true religion outlet
rolex watches
michael kors outlet
lacoste shirts
air force 1
oakley sunglasses wholesale
cavaliers jerseys
louis vuitton outlet
pandora charms
canada goose outlet
canada goose jackets
coach outlet online
coach outlet
nike nba jerseys
michael kors outlet
mulberry handbags
prada outlet
canada goose jackets
tory burch outlet online
coach outlet
mulberry outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet stores
moncler outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
tods outlet online
michael kors outlet clearance
lacoste polo
pandora charms
longchamp handbags
mbt shoes
barbour outlet store
adidas shoes
denver broncos jerseys
ugg outlet online
true religion outlet
nfl jerseys
coach outlet online
polo outlet online
cheap jordan shoes
cheap jerseys wholesale
michael kors handbags
mcm outlet
ralph lauren
cheap nba jerseys
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose coats
jordan 4
oakley sunglasses wholesale
nba jerseys wholesale
denver broncos jersey
uggs outlet
canada goose outlet store
christian louboutin outlet
air jordan shoes
louboutin shoes
christian louboutin sale
canada goose outlet store
canada goose outlet online
coach outlet store online
ugg outlet
coach outlet
coach canada
adidas outlet online
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
tods outlet
ugg boots
michael kors uk
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
jordan shoes
canada goose jackets
canada goose outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet online
true religion outlet
christian louboutin
longchamp outlet online
lacoste soldes
michael kors outlet online
michael kors uk
ralph lauren outlet
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose outlet online
michael kors outlet
ugg outlet
polo outlet
tory burch outlet online
longchamp handbags
true religion jeans
chrome hearts outlet
michael kors wallets
air jordan shoes
mulberry handbags
ralph lauren outlet
swarovski outlet
adidas outlet
christian louboutin shoes
ferragamo shoes sale
canada goose coats
nike air max 90
air jordan 4
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
oakley sunglasses
pandora charms
michael kors outlet
pandora charms sale clearance
louis vuitton outlet
ugg outlet
coach outlet online
cheap jordans
christian louboutin
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren
pandora charms sale clearance
uggs outlet online
pandora outlet
warriors jerseys
kobe 9 elite
cheap jordans
burberry outlet sale online
oakley sunglasses
mizuno running shoes
football shirts
coach factory outlet
fitflops sale clearance
air max 2017
coach outlet
cheap soccer jerseys
gucci outlet online
polo ralph lauren shirts
coach outlet online coach factory outlet
asics shoes
uggs outlet
coach outlet
air jordan release dates
timberwolves jerseys
jordan 4
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet
michael kors outlet online
giuseppe zanotti outlet
polo outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap nba jerseys
polo ralph lauren
moncler jackets
ferragamo outlet
jordan shoes
polo ralph lauren
true religion jeans
coach outlet
ugg outlet
barcelona jersey
louis vuitton outlet
adidas wings shoes
hermes outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store
air jordan 12
nike roshe run
ysl outlet online
dansko shoes
coach outlet store online
coach outlet
michael kors
christian louboutin
coach outlet online
oakley sunglasses
swarovski uk
san antonio spurs jerseys
oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
true religion jeans for men
nike shoes on sale
christian louboutin shoes
longchamp handbags sale
cheap jordans
fitflops
michael kors outlet online
uggs outlet
michael kors handbags outlet
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
coach outlet online
coach outlet store online
air max 90
air jordan shoes
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora charms sale clearance
ugg canada
cleveland cavaliers jersey
polo shirts
canada goose jackets
uggs outlet
longchamp handbags
mbt shoes outlet
uggs canada
ray ban sunglasses
ecco shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach outlet online
hermes outlet
burberry outlet store
michael kors uk
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
canada goose
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
yeezy boost
pistons jerseys
pandora jewelry
ugg boots outlet
michael kors outlet clearance
coach handbags outlet
kd shoes
moncler coats
ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
oakley sunglasses
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
polo ralph lauren
mulberry uk
uggs outlet
pandora jewelry
valentino outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet store
cheap jordan shoes
canada goose outlet store
oakley sunglasses sale
coach outlet
pandora charms
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet online
air jordan shoes
michael kors wallets for women
ugg outlet
air jordan shoes
max 90
nike trainers
uggs clearance
uggs outlet online
polo ralph lauren
pandora charms sale clearance
coach outlet
nhl jerseys wholesale
michael kors outlet
nfl jersey wholesale
polo ralph lauren outlet
ugg outlet逗号ugg outlet stores
christian louboutin outlet
adidas shoes
cheap jordans
pandora charms sale clearance
camisetas futbol baratas
michael kors outlet
cheap jordan shoes
fitflops sale clearance
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
golden state warriors jersey
michael kors handbags
nike air force 1
longchamp bags
michael kors canada
polo ralph lauren
nike air force 1
longchamp pas cher
michael kors outlet online
cheap nhl jerseys
coach outlet store online
ecco outlet
ugg outlet
ugg outlets
coach handbags
hawks jerseys
longchamp solde
canada goose outlet online
herve leger outlet
pandora
michael kors outlet
louis vuitton outlet
uggs on sale
moncler jackets
swarovski outlet
chrome hearts online store
coach outlet online
coach outlet store online
mulberry outlet逗号mulberry handbags outlet
cheap jordans
canada goose outlet
prada shoes on sale
mlb jerseys
ugg boots
ugg boots clearance
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
nike roshe one
true religion outlet store
ugg outlet store
air jordan shoes
cheap jerseys
moncler outlet
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren factory store
ugg boots clearance
coach outlet
bottega veneta outlet online
coach factory outlet
longchamp handbags
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
coach outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
moncler outlet
oakley sunglasses
ugg outlet online
michael kors factory outlet
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
nike air huarache
tory burch outlet store
michael kors outlet online
tory burch outlet
coach canada
canada goose jackets
canada goose jackets
ugg boots on sale
michael kors outlet online
michael kors handbags
jerseys wholesale
ferragamo shoes
longchamp solde
canada goose outlet store
cheap ugg boots
tory burch outlet online
canada goose jackets for women
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
pandora jewelry
nfl jersey wholesale
ugg outlet stores
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
true religion outlet uk
coach factory outlet
pandora outlet
denver broncos jerseys
true religion outlet
canada goose outlet
salomon shoes
nike uk store
reebok outlet store
canada goose jackets
canada goose outlet
christian louboutin shoes
pacers jerseys
pandora charms
canada goose jackets
cheap jordans free shipping
tory burch outlet
polo ralph lauren
kobe shoes
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
true religion uk
cheap jordan shoes
nike air huarache
true religion jeans sale
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys
ray ban sunglasses outlet
gucci outlet
jordan shoes
uggs outlet
ugg outlet
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo
coach outlet
uggs outlet
ugg boots on sale
soccer shoes
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses wholesale
air max uk
hornets jerseys
coach outlet online
canada goose outlet store
ugg outlet
christian louboutin shoes
uggs on clearance
adidas outlet online
pandora jewelry
chicago blackhawks jerseys
cheap jordan shoes
coach outlet
rolex watches
michael kors uk
michael kors bags
polo ralph lauren
uggs outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
pandora outlet
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose jackets
ugg outlet
canada goose jackets
moncler outlet online
ray ban sunglasses
canada goose outlet store
nike outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
ferragamo outlet
mont blanc pens
michael kors outlet clearance
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
canada goose jackets
longchamp pas cher
cheap ray ban sunglasses
prada sunglasses for women
coach outlet online
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
tory burch outlet online
nfl jerseys
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet online
marc jacobs outlet
nike store uk
canada goose
coach outlet online
supra shoes sale
polo ralph lauren outlet online
michael kors uk
christian louboutin
jordan shoes
nike shoes outlet
adidas nmd r1
clippers jerseys
herve leger dresses
christian louboutin sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
fitflops shoes
tory burch handbags
christian louboutin shoes
cheap jordans
ed hardy outlet
pandora charms
canada goose
fitflops shoes
coach factory outlet
canada goose jackets men
mulberry bags
ralph lauren outlet
ralph lauren polo shirts
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
oakley sunglasses sale
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
mlb jerseys wholesale
gucci outlet store
chrome hearts outlet store
pelicans jerseys
canada goose jackets sale
ray-ban sunglasses
pandora outlet
coach outlet store online
canada goose outlet sale
polo ralph lauren
uggs on sale
birkenstock shoes
uggs outlet online
louboutin shoes
soccer jerseys wholesale
fred perry polo
cheap ray ban sunglasses
cheap michael kors handbags
longchamp solde
air jordan shoes
coach outlet online
nike presto
nike store uk
swarovski crystal
true religion uk
canada goose outlet
michael kors bags
canada goose jackets
fitflops sale clearance
michael kors outlet
jordan shoes
fitflops
pandora outlet
michael kors outlet online
mulberry handbags
christian louboutin sale
tory burch handbags
longchamp pliage
canada goose jackets
nike air max 1
cheap ray ban sunglasses
jazz jerseys
oakley sunglasses wholesale
air max shoes
canada goose jackets outlet
true religion jeans
prada shoes
mulberry bags
ugg boots clearance
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
coach outlet canada
coach outlet store online
coach outlet online
foamposite shoes
pandora outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
air max 1
polo ralph lauren
pandora outlet
nets jerseys
gucci outlet online
true religion jeans
fitflops sale clearance
swarovski jewelry
ralph lauren shirts
pandora charms
cazal sunglasses
air huarache
ugg outlet
pandora jewelry
ray-ban sunglasses
mulberry handbags
ralph lauren polo shirts
pandora outlet
cheap air jordans
soccer jerseys
blackhawks jerseys
rolex watches for sale
air max trainers
longchamp pliage
oakley sunglasses wholesale
cheap jordans
canada goose outlet store
hermes birkin
ray ban sunglasses outlet
knicks jerseys
yeezy boost
montblanc pens
canada goose outlet store
chrome hearts clothing
kings jerseys
longchamp handbags
moncler jackets
canada goose outlet online
marc jacobs sale
coach outlet store online
wellensteyn outlet
cheap jordan shoes
swarovski crystal
adidas outlet
michael kors
nike shoes
mont blanc pens
polo outlet factory store
cheap jordans
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
air jordan shoes
ralph lauren polo
mulberry handbags
kevin durant shoes
longchamp pas cher
polo ralph lauren outlet
louis vuitton outlet store
uggs outlet
fitflops sale clearance
polo ralph lauren
mulberry handbags
golden state warriors
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets outlet
coach outlet store online
canada goose jackets clearance
jordan 12
cheap jordans
polo ralph lauren
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
christian louboutin outlet
lakers jerseys
louis vuitton outlet online
true religion jeans
pandora charms
air jordan shoes
air jordan 4
canada goose outlet
birkenstock shoes
ferragamo shoes
polo outlet
true religion jeans
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet store
burberry outlet
true religion jeans
canada goose jackets outlet
christian louboutin outlet
prada sunglasses
ferragamo outlet
canada goose outlet
spurs jerseys
cheap jordans
michael kors outlet
adidas store
reebok shoes
true religion jeans sale
canada goose outlet
tory burch outlet
stephen curry shoes
christian louboutin outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet
coach outlet online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
michael kors outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets sale
cheap jordan shoes
coach factory outlet
canada goose outlet store
rolex watches for sale
canada goose outlet
cheap ugg boots
canada goose jackets
rolex watches
michael kors handbags
canada goose outlet store
uggs outlet
tory burch outlet
nike outlet online
longchamp handbags
adidas wings
cheap nhl jerseys
ralph lauren polo
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
michael kors outlet
nhl jerseys
coach outlet online
20180503 xiaoou
ill titleDodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
ill titleOceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 774
Najnowszy Uytkownik: Travisker
Copyright bazylek© 2009