ill titleJak mieszkali
DOMOSTWA – „OBEJ?CIA”
W Hanaczowie by?o dok?adnie 300 zabudowa? gospodarskich, wliczaj?c w to domostwa ?ydowskie. Ka?de tzw. „obej?cie” czyli posesja, sk?ada?a si? z:
budynku mieszkalnego wraz z komor?, stodo?y wraz z szop?, stajni i obory - chlewni.
W cz??ci budynku mieszkalnego zwan? komora, przechowywano zbo?e, owoce, a tak?e artyku?y ?ywno?ciowe, jak chleb, nabia?, t?uszcz. Pomieszczenie to mo?na by?o nazwa? spi?arni?. W sk?ad tzw. obej?cia wchodzi?y r?wnie? podw?rze, na kt?rym znajdowa? si? jeden lub wi?cej brog?w na zbo?e lub siano i drewutnia na drwa.

Ca?a posesja by?a starannie ogrodzona, przewa?nie sztachetami. Czasem ogrodzenie by?o z desek, a u biedniejszych gospodarzy, po prostu by? p?ot chru?ciany.
U wej?cia na podw?rze znajdowa?a si? b?d? brama od wewn?trz zamykana na zasuw?, b?d? wrota. Do posesji nale?a? te? sad i ma?y ogr?dek warzywny Ca?o?? gospodarstwa sprawia?a wra?enie solidno?ci i pewnej okre?lonej odr?bno?ci. Prawie ka?dego gospodarstwa strzeg? wierny str?? – pies ?a?cuchowy, uwi?zany kr?tko przy budzie. Czasem pies „chodzi?” po drucie, przeci?gni?tym od jednego do drugiego ko?ca podw?rza. Wieczorem, gdy gospodarz zamkn?? bram?, czu? si? bezpieczny, jak w przys?owiowej fortecy. Z?odziejowi, czy innemu nieprzyjaznemu cz?owiekowi, nie ?atwo by?o si? zakra?? niepostrze?enie do wn?trza obej?cia.
Podw?rza, w przewa?aj?cych przypadkach, by?y schludne. Narz?dzia rolnicze by?y posk?adane pod dachem. Drewno por?bane na drobne kawa?ki by?o posk?adane w „?cianki”. Pierwszy rzut oka na podw?rze wystarczy? przybyszowi przekona? si?, z jakim gospodarzem b?dzie mia? do czynienia. Wiadomo by?o powszechnie, ?e je?li podw?rze i zabudowania by?y schludne, je?li byd?o i konie by?y w dobrej kondycji – to i zbiory by?y lepsze, domownicy lepiej odziani i od?ywieni. Tam go?ci? dostatek.
W przeciwie?stwie do gospodarstw dobrze utrzymanych i zasobnych by?y gospodarstwa, kt?rych w?a?cicielem, jak mawiano, nie wiod?o si?. Podw?rza takich gospodarzy by?y najcz??ciej za?miecone, narz?dzia le?a?y pod go?ym niebem, pozarastane pokrzywami i ?opianami. Inwentarz ?ywy zaniedbany. Roboty polowe nie by?y wykonane w terminie. Robota goni?a robot?. Zawsze si? op??nia?. Takim gospodarzom nie mo?na by?o zazdro?ci?. Na szcz??cie by?o ich niewielu.
Budownictwo mieszkaniowe, to z dawnych lat, posiada?o sw?j odr?bny styl. Domy by?y budowane z drewna, stanowi?cego szkielet. ?ciany wype?niane by?y glin? zmieszana z prost?, d?ug? s?om?. Dachy by?y kryte (poszywane) s?om?. Sam czubek dachu, gdzie ko?czy?o si? poszycie, wype?niany by? grub? warstw? s?omy, przetrzymywana krokiewkami, zwanymi ko?linami.
Wymiary takiej lepianki, tj. cz??ci mieszkalnej + komora wynosi?y ?rednio od 10-12 m d?ugo?ci i 5-7 m szeroko?ci. By?y te? domki znacznie mniejsze. Z regu?y 2/3 domu stanowi?y cz??? mieszkaln? a w 1/3 by?a komora. Cz??? mieszkalna domu sk?ada?a si? – w domach wi?kszych z 2-ch izb, wi?kszej i mniejszej i tzw. piekarni. W domach mniejszych znajdowa?a si? tylko jedna izba i piekarnia. W ka?dej chacie by?a stosunkowo du?a sie?, z kt?rej prowadzi?y oddzielne wej?cia do izb mieszkalnych i oddzielne wej?cia do piekarni i komory. W pomieszczeniu, zwanym piekarni? znajdowa? si? piec piekarski (chlebowy) i tzw. przypiecek, kryty glinianym okapem zwanym dymnikiem. Okap s?u?y? do lepszego ci?gu dymu z pieca chlebowego. Na przypiecku gotowano straw? w lecie.
Naczynia (garnki i patelnie) przewa?nie ?eliwne, ustawiane by?y na tzw. tr?jn??kach. P?yty kuchennej w piekarni nie by?o.
W izbie mieszkalnej znajdowa? si? piec du?y z „zapieckiem” z du?? p?yta kuchenna, czasami piekarnikiem (duch?wka). Pocz?wszy od ch?od?w jesiennych zacz?to pali? w izbie pod kuchni?. Piec z „zapieckiem” i p?yt? kuchenna by? ogromny. Zajmowa? cz?sto 1/3 cz??? izby. Sama konstrukcja pieca by?a dobrze pomy?lana, je?li idzie o oszcz?dno?? opa?u. Dym, zanim doszed? do komina, musia? przeciska? si? przez kana?y, a tak?e przez zapiecek, kt?ry by? do?? dobrze nagrzany. Taka du?a bry?a pieca, posiadaj?ca du?? powierzchni? grzewcz? dobrze ogrzewa?a ca?e mieszkanie.
W okresie p??nojesiennym i zimowym palono dwa razy dziennie z okazji gotowania posi?k?w dla domownik?w i ziemniak?w dla byd?a i trzody chlewnej. Zazwyczaj palono rano i wieczorem. ?ciany cz??ci mieszkalnej by?y z zewn?trz ogacone grub? zagat?. W razie silniejszych mroz?w, na noc okna zatykano wi?zka s?omy. Na drzwiach od sieni i od izby, wisia?y maty s?omiane. I chocia? na dworze szala?y zamiecie ?nie?ne i zadymki, chocia? sro?y? si? mr?z – wewn?trz chaty ch?opskiej by?o ciep?o i przytulnie. Urz?dzenie izby by?o bardzo skromne. Pod g??wn? ?ciana, naprzeciw drzwi, kr?lowa?a skrzynia. By? to spory mebel, o wym. 1,50 x 1,00 x 0,80 m. Przechowywano w niej od?wi?tn? odzie?, bielizn? osobist? i po?cielow?, a tak?e pami?tki i „kosztowno?ci” naszych babci w postaci naszyjnik?w z czerwonych korali.
Nast?pnym meblem by?o du?e ???ko. By?o jeszcze ma?e ???ko, zwane „bambetel”. Tu? przy piecu znajdowa?y si? ?awy. Zar?wno ???ko du?e, jak i ma?e – by?o do spania rozsuwane. Podczas, gdy w nocy w izbie by?o niewiele miejsca, w dzie? po zsuni?ciu szuflad ???ek, izba by?a do?? przestronna. Wn?trze izby ozdobione by?o obrazami ?wi?tych. By?o ich kilka.
U niekt?rych, niekoniecznie bogatych gospodarzy, by?a ca?a galeria obraz?w. Obrazy ozdobione by?y sztucznymi kwiatami z bibu?ki. Na czas Wielkiego Postu kwiaty zdejmowano. Na ?wi?ta Wielkanocne obrazy ozdabiano ?wie?ymi kwiatami. Do dobrego tonu nale?a?o kupi? obraz na miejscowym odpu?cie lub podczas pielgrzymki z innych miejsc odpustowych.
Ca?y czas jest mowa o domach starych, pami?taj?cych czasy austriackie. Niekt?re z nich pami?ta?y jeszcze czasy pa?szczyzny. Domy lepianki, wbrew pozorom, by?y bardzo trwa?e. Przy dobrej konserwacji s?u?y?y dwom, czasami trzem pokoleniom.
Za czas?w austriackich opr?cz kilku budynk?w murowanych u?yteczno?ci publicznej, by?o te? kilkana?cie murowa?c?w, stanowi?cych w?asno?? poszczeg?lnych gospodarzy. Rozk?ad izb i innych pomieszcze? w tych budynkach – by? identyczny jak w cha?upach - lepiankach.
Za czas?w polskich, a szczeg?lnie po roku 1930 zaniechano budowy chat - lepianek. Mia?o to zwi?zek z polityka ?wczesnych w?adz, kt?re d??y?y do stopniowej likwidacji budynk?w nietrwa?ych i ?atwopalnych.
Budynki - lepianki, kryte strzech? lub jeszcze wcze?niej gontami, mia?y wy?sz? stawk? ubezpieczenia od ognia. Gospodarze przeliczyli szybko, ?e bardziej op?aca si? budowa? domy murowane kryte blacha lub dach?wka. Post?p te? widoczny by? w sposobie urz?dzania wn?trza izby. Zacz??y znika? stopniowo babcine skrzynie wraz z cennymi pami?tkami, zast?powa?y je szafy. Post?p taki by? bolesny dla odchodz?cego pokolenia. Niejednej babci pop?yn??y gorzkie ?zy, gdy usuwano z izby skrzyni?, kt?r? dosta?a w posagu od swoich rodzic?w. W miejsce ?aw pojawia?y si? masywne d?bowe krzes?a, We wsi by?o przecie? pi?ciu stolarzy, zatrudniaj?cych tak?e uczni?w. Musieli mie? zbyt na swoje wyroby. Polepy gliniane zacz?to okrywa? pod?ogami z solidnych desek o grubo?ci dyli mostowych. Przebudowywano piece na mniejsze. Dawniej zabudowania gospodarcze budowano pod jednym dachem. W budynku takim mie?ci?a si? stodo?a, stajnia, obora i malutka chlewnia na 2-3 sztuk trzody
Budynki inwentarsko - gospodarcze by?y r?wnie? budowane z drewna i gliny kryte strzech?. I tutaj r?wnie? zawita? post?p. W celu unikni?cia p?acenia wy?szych stawek asekuracyjnych (ubezpieczenie od ognia) zacz?to budowa? budynki gospodarskie z materia??w ceramicznych, krytych blach? lub dach?wka. Budowano osobno stodo?? i osobno stajni? z obor?. W latach trzydziestych by?a moda na stodo?y „dylowane”. Konstrukcja takiej stodo?y sk?ada?a si? z murowanych naro?nik?w, reszt? ?cian obijano grubymi deskami „dylami”.
Do budowy dom?w i budynk?w gospodarskich przygotowywano si? bardzo d?ugo, skrz?tnie gromadz?c materia?y. Szczeg?lnie starannie przygotowywano si? do budowy budynk?w murowanych. Ju? na kilka lat przed planowan? budow? zakupywano wapno w bry?ach. Przywo?ono je z Przemy?lan dwoma czy trzema furmankami i niezw?ocznie przyst?powano do „gaszenia”, tj. lasowania. By? to pierwszy materia? budowlany. Ludzie wiedzieli doskonale, ?e wapno im d?u?ej przebywa w dole, tym jest lepsze i trwalsze. Nast?pnie zamawiano kamie? piaskowiec, pochodz?cy z miejscowego kamienio?omu. Kamie? wydobywany by? i ciosany przez miejscowych fachowc?w. Za rok, mo?e dwa po zwiezieniu kamienia., zamawiano odpowiedni? ilo?? ceg?y, pochodz?cej r?wnie? z miejscowej cegielni. I znowu za rok lub dwa przywo?ono drewno z lasu na belki stropowe i wi??b? dachow?. Belki by?y ciosane specjalnymi toporami ciesielskimi, nadaj?c drewnu okre?lone gabaryty.
Na rok przed rozpocz?ciem budowy, kupowano blach? lub dach?wk?. Drewno na deski pod?ogowe ci?te by?o na miejscu przez traczy. Podci?te deski i belki by?y starannie pouk?adane w sztaple. Suszy?o si? ono przez wiele miesi?cy w zacienionym, przewiewnym miejscu. Od miejscowego stolarza przywieziono stolark? okienn? i drzwiow?. Buduj?cy si? musia? zgromadzi? jeszcze troch? got?wki na op?acenie fachowc?w, szczeg?lnie murarzy i cie?li, wykonuj?cych wi??b? dachow?.
Dokument zezwalaj?cy na budow? domu lub innych zabudowa? by? niezwykle uproszczony. Wydawa?o go Starostwo Powiatowe, ustalaj?c r?wnocze?nie nadz?r z urz?du okre?lonej osobie, tj. budowniczemu.
Maj?c ju? prawie wszystko, co jest potrzebne do budowy, gospodarz zamawia? ekip? budowlan?, sk?adaj?c? si? z 7-miu os?b. Byli to doskonali murarze, kt?rzy potrafili tak?e wykonywa? roboty pokrewne bran?y murarskiej. Kierownikiem tej grupy by? Micha? ?wierk, bardzo dobry fachowiec, kt?ry podj?? si? wraz ze swoj? grup? budowy ko?cio?a w Stanimierzu. W sztuce budowania dom?w wiejskich by? on niedo?cigniony. W jego ekipie, wi?cej ni? po?owa, to byli krewni. Wszyscy pochodzili z przysi??ka Zag?ry.
Do budowy przyst?powano w zasadzie w okresie przerw w pracach polowych, przewa?nie na pocz?tku maja. Budowa typowego domu wiejskiego trwa?a oko?o miesi?ca. Nierzadko ju? po dw?ch tygodniach na wi??bie dachowej sta?a ju? wiecha. Do krycia dachu przyst?powali ju? blacharze lub dekarze. Budynek doprowadzany w podanym wy?ej czasie do stanu zerowego musia? podsycha? od dw?ch do trzech miesi?cy, po czym przyst?powano do tynkowania wn?trz, wykonania pieca i pod??g. Wczesn? jesieni? mo?na ju? by?o mieszka?. Jedynym ?ladem, wskazuj?cym, ?e budynek zosta? niedawno wybudowany by?y nieotynkowane ?ciany. Z tynkami zewn?trznymi czekano ca?y rok. Podyktowane to by?o wzgl?dami technicznymi. Wg opinii hanaczowskich murarzy, wcze?niejsze tynkowanie ?cian z wewn?trz i zewn?trz powodowa?y puchni?cie i odstawanie tynk?w. Ci ludzie znali si? na rzeczy.
Trzeba by?o im wierzy?, bowiem stawiane przez nich domy by?y solidne i trwa?e. By?y ?wiadectwem ich fachowo?ci i rzetelno?ci. Do ciekawostki zaliczy? by mo?na fakt, ?e do budowy budynku murowanego prawie wcale nie u?ywano cementu. Pocz?wszy od kamiennych fundament?w a? do strychu, jedynym spoiwem by?a zaprawa wapienna. Odrobin? gipsu dodawano do zaprawy przy tynkowaniu sufit?w.
Nowo wybudowany dom mieszkalny sk?ada? si? z dw?ch pokoi i kuchni oraz z niewielkiej spi?arni, zwanej tam komor?.
Poprzednio wspomniano, ?e budowa dom?w mieszkalnych i wi?kszych budynk?w inwentarsko - gospodarczych wymaga?a zezwolenia w?adz powiatowych. Warunkiem otrzymania takiego zezwolenia by?o to, ?e nowo wznoszony budynek musia? by? budowany z materia??w ogniotrwa?ych. Niekt?rzy niezamo?ni mieszka?cy wsi budowali nadal lepianki, staraj?c si? bardzo szybko postawi? budynek, zanim w?adza si? zorientuje. Prawie zawsze si? to udawa?o Zanim w?adze gminne si? o tym fakcie dowiedzia?y, budynek - lepianka by ju? pod dachem. Ko?czy?o si? to zawsze kilkuz?otow? grzywn?, na?o?on? na niesfornego „inwestora”.
Na budynek - lepiank? niewiele trzeba by?o pieni?dzy na zakup materia??w. Za got?wk? kupowano tylko drewno. Natomiast takie materia?y, jak: glina, piasek czy s?oma buduj?cy zaopatrywa? si? we w?asnym zakresie. We wsi gliny i piasku nie brakowa?o. Zasadniczym elementem takiej lepianki by? szkielet drewniany. U samego do?u podwaliny musia?y by? dobrze wypoziomowane i oparte na kamieniach lub murowanych s?upkach. W g?rnej cz??ci szkieletu umieszczono p?atwie, na kt?rej spoczywa?a wi??ba dachowa. W po?owie belek pionowych (s?upk?w) umieszczona by?a belka pozioma, wzmacniaj?ca ca?? konstrukcj?. W belce dolnej wywiercone by?y otwory w g?rnej cz??ci. W belce ?rodkowej, otwory by?y wywiercone od g?ry i od do?u. G?rna belka mia?a otwory od do?u. W otwory te wciskano paliki i mocno klinowano. W ten spos?b powsta?a jakby snopowa drabina od do?u. Od belki ?redniej do belki g?rnej by?a jakby druga drabina. T? drewnian? konstrukcj? mocno klinowano i wzmacniano wspornikami. Szkielet by? niezwykle mocny i stabilny. Nast?pnie przyst?powano do ustawiania krokwi i przybijania ?at poprzecznych. Na ciekawostk? mo?e zakrawa? fakt, ?e przy ca?ej konstrukcji drewnianej nie u?yto ani jednej klamry ?elaznej, ani jednego gwo?dzia.
Miejsce styk?w poszczeg?lnych belek czy krokwi wykonywanych na wpust wzmacniano ko?kami drewnianymi, wbijanymi w wywiercone otwory a? do oporu.
Przy budowie konstrukcji drewnianej pracowa?o kilku cie?li. Natomiast piln? spraw? by?o zatrudnienie kilkunastu ludzi do wype?niania ?cian. Tym materia?em ?ciennym by?y, po prostu, „walki”, tj. d?ugie warkocze z ?ytniej s?omy, wymieszane z glin?. Glina musia?a by? dobrze ugnieciona z dodatkiem plew. Tymi glinianymi warkoczami „walkami” przeplatano umocowane uprzednio paliki. W ten spos?b powstawa?a ?ciana o nier?wnej powierzchni, przypominaj?cej plecionk?. Tak? cha?up? nazywano walkowan?. Przy wype?nianiu ?cian warkoczami pracowa?o kilku m??czyzn oraz znacznie wi?cej kobiet. Nikt nimi nie kierowa?. Ka?dy wiedzia? dok?adnie, co ma robi?. Oczywi?cie za t? prac? nie p?acono. By?a to udzielana, ze szczerego serca, bezinteresowna pomoc. Wype?nianie ?cian „walkowanie” trwa?o kilka dni. W tym czasie dekarz „poszywacz” przyst?pi? do krycia dachu., Inni, w ?wie?? jeszcze glin? wciskali kamyki i u?amki cegie?. ?cian nie wyg?adzano, je?li p??niej mia? by? po?o?ony tynk z zaprawy wapiennej.
Je?li cha?upa mia?a by? bielona bia?? glink? z Borszowa, ?ciany wyg?adzano bardzo starannie.
Wewn?trz budynku ubijano polep? z gliny. W frontowej cz??ci budynku a nieraz wok?? niego, wykonywano opask? z gliny zwan? „przyzb?”. Mia?a ona chroni? chat? przed przemarzaniem od gruntu. „Przyzba” by?a wysoka na p?? metra i tyle? szeroka.
W letnie, niedzielne popo?udnia, starsi gospodarze lubili sobie posiedzie? na nagrzanej przyzbie, sp?dzaj?c wolny czas na pogaw?dkach. W chatach „walkowanych” r?wnie? strop by? inny ni? w domach murowanych. Belki stropowe „tramy” by?y bardzo grube i mocne. Na nich, nie pod nimi, by?y u?o?one g?adko ostrugane deski. Taki sufit nazywano „?ciel?”. Obcemu przybyszowi, dziwna troch? wydawa?a si? taka izba z drewniana pod?oga – zamiast sufitu.
Budynki murowane i gliniane wymaga?y nieco innej konserwacji, kt?re w obu przypadkach by?y domen? kobiet. Mieszkanki Hanaczowa by?y bardzo wra?liwe na wygl?d swoich dom?w. Zazwyczaj na wiosn?, zaraz po odwaleniu ogacenia „zagaty”, kobiety przyst?powa?y do bielenia ?cian od zewn?trznej strony. W domach murowanych lub glinianych lecz otynkowanych zapraw? wapienna, ?ciany malowano mlekiem wapiennym. Natomiast ?ciany gliniane bielono bia?? glink?, przywo?on? ze wsi Borsz?w k/Przemy?lan. Wn?trza izb bielono na kr?tko przed ?wi?tami Wielkanocnymi. Dba?o?? o estetyczny wygl?d swoich domostw by?a wprost obsesj? hanaczowskich kobiet. W taki spos?b m??czy?ni oceniali swoje ?ony.
W porze wiosennej i letniej, w ka?d? prawie sobot? wiele m?odych kobiet i dziewcz?t udawa?o si? z p?achtami po glin?. Na wielu brzegach, skarpach, miedzach wida? by?o otwory, wykopane do?? g??boko. Z wygl?du przypomina?y one lisie nory. To kobiety podbiera?y glin? i to nie byle jaka. Musia?a ona by? ???ta, jak ???tko w jajku. Ta gliniana „emulsja” s?u?y?a do malowania dolnej cz??ci ?cian w postaci efektownej opaski. Tym glinianym roztworem od?wie?ano tak?e „przyzb?” i polep? wewn?trz budynku. Dla wi?kszego efektu „przyzby” i posadzki gliniane posypywano bardzo bia?ym piaskiem. Kobiety wy?ywa?y si? „artystycznie” maluj?c obw?dki dooko?a budynku oraz okien. Obw?dki by?y w lini?, zygzak, w??yk, kropki, Zdobi?y, jak mog?y swoje domostwa, pomimo ogromnego zm?czenia prac? w polu. ?miali si? z nich m??czy?ni, ?e to, co robi?y, by?o zb?dne, niepotrzebne – ?e to s? fanaberie. Perswazje nie pomaga?y. Kobiety hanaczowskie by?y bardzo uparte. Umia?y postawi? na swoim.
Kobiety dba?y te? o wygl?d wn?trz swoich mieszka?. ???ko musia?o by? zas?ane ozdobn? kap?. Poduszki pouk?adane by?y prawie pod sam sufit. Izba by?a zawsze czysto utrzymana i porz?dnie wymieciona. Gospodyni chyba spali?aby si? ze wstydu, gdyby kto? obcy zasta? nieuprz?tni?t? izb?. Na oknach sta?y doniczki z kwiatami. We wsi trudno by?o znale?? domostwo bez ogr?dka kwiatowego. Trudno te? by?o zasta? nieuprz?tni?te na niedziel? podw?rko.
Generalne sprz?tanie z odnawianiem i ozdabianiem ?cian budynk?w znajduj?cych si? na posesji – odbywa?o si? zazwyczaj trzy razy do roku:
przed ?wi?tami Wielkanocnymi,
przed ?wi?tem Bo?ego Cia?a,
przed ?wi?tem odpustowym, przypadaj?cym 22 lipca.
I chocia? po?owa dom?w by?a kryta strzech?, i chocia? budynki mieszkalne i gospodarcze nie by?y okaza?e, to obej?cia, jako ca?o?? sprawia?y dobre wra?enie. Ich naturaln? ozdob? by?y rosn?ce w obr?bie posesji drzewa owocowe, okryte wiosn? kwieciem, p??niej zieleni?, a jeszcze p??niej – zieleni?, przetykan? czerwieni? „urodzaju”. Nago?? drzew okrywana by?a tak?e puchem ?nie?nym.
By? r?wnie? okres, kiedy wie? rozmazana w jesiennej szarudze, czy w rozkis?ym b?ocie przedwio?nia – wygl?da?a bardzo szaro, nieprzytulnie. Okres ten nie by? jednak d?ugi.
Ko?cz?c ten temat jeszcze raz nale?a?oby podkre?li? o ?yczliwym stosunku jednych do drugich. Dobitnym tego przyk?adem niech b?dzie bezinteresowna pomoc, jaka udzielali mieszka?cy wsi potrzebuj?cym dora?nie takiej pomocy. Zwiezienie takich materia??w budowlanych jak: kamie?, ceg?a, piasek, glina wymaga?oby du?o wysi?ku ze strony buduj?cego si? mieszka?ca wsi. Posiada? on czasem jednego konia, czasami nie dysponowa? ?adn? si?? poci?gow?. Gdy tylko dowiedziano si?, ?e zacz?to zwozi? kamie?, pojawia?y si? furmanki, wprost na wyrobisku. Gospodyni liczy?a tylko uczestnik?w tej zbiorowej pomocy pragn?c ich pocz?stowa? pierogami, okraszonymi s?onin? lub mas?em. Podobnie post?powano przy zw?zce innych materia??w, jak: ceg?a, piasek i glina. Taka pomoc udzielali nie tylko krewni lub s?siedzi, pomagali te? ludzie zupe?nie obcy. Pomoc ta nie by?a organizowana przez ksi??y, nauczycieli lub so?tysa. By?a spontaniczna i ca?kowicie bezinteresowna.

Tekst pochodzi z ksi??ki pt. Dzieje Hanaczowa Miko?aja Kwa?niewskiego i Kacpra W?grzyna (Luba? 1985r.)
Dodane przez piotrwojtowicz dnia luty 01 2010 13:17:03
4 Komentarzy · 3635 Czyta · Drukuj
ill titleKomentarze
hey dnia padziernik 09 2014 08:54:05
Click here for the details on this Explorer inspired Rolex Oyster Perpetual from 1955. <HR>
designer copy watches While we have a defined penchant for historic, traditional wriswtaches,cheap hublot replica watches , it's pretty cool. German designer Yiran Qian decided to build a watch the resembled the eye of a storm. He said "A storm can be a violent, destructive natural catastrophe.
d449247 dnia stycze 06 2015 06:48:03
benshen
jordan 11 gamma blue
hollister kids
abercrombie
ray ban sunglasses outlet
hollister co
toms promo code
burberry scarf
christian louboutin outlet
coach outlet online
timberland uk
louis vuitton handbags
ray ban glasses
ugg boots
cheap nfl jerseys
ray ban aviators
abercrombie outlet
jordan 11
coach factory outlet
timberland pro
adidas shoes
canada goose outlet
marc jacobs
mont blanc pen
louis vuitton outlet
coach factory outlet online
toms shoes
canada goose jackets
louis vuitton
michael kors
gucci outlet
mont blanc
jordan retro 11
abercrombie kids
canada goose
hollister clothing store
christian louboutin sale
toms wedges
true religion
abercrombie & fitch
michael kors outlet online
polo ralph lauren home
ugg australia
oakley sunglasses outlet
moncler jackets
true religion
ugg outlet
red bottoms
gucci shoes
black timberland boots
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
canada goose
ray ban wayfarer
michael kors outlet
michael kors
canada goose outlet
oakley sunglasses wholesale
lululemon
abercrombie store
louis vuitton handbags
michael kors outlet online
coach factory
adidas outlet
christian louboutin sale
ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
uggs for men
replica watches
retro 11
cheap oakleys
burberry handbags
true religion
oakley vault
louis vuitton handbags
beats studio
cheap uggs
michael kors
christian louboutin
timberland outlet
kors outlet
hollister
louis vuitton outlet
abercrombie and fitch
hermes birkin
fitflops
burberry bags
ralph lauren outlet
mont blanc pen
celine outlet
christian louboutin sale
guess outlet
jordan 11 infrared low
marc jacobs
north face outlet
true religion
abercrombie & fitchfitch
michael kors outlet online
adidas wings
abercrombie
jordan 3
black timberland boots
mont blanc mountain
canada?goose?outlet
timberland outlet
canada goose
rayban sunglasses
uggs outlet
jordan 13
tods outlet store
fitflop shoes
jordan 11 low
timberland boots
ugg australia
burberry sale
gucci handbags
ray ban outlet
uggs outlet
ugg boots
coco chanel
burberry outlet online
canada goose
christian louboutin shoes
michael kors outlet online sale
michael kors outlet online sale
true religion outlet
coach factory outlet
toms shoes
polo ralph lauren
timberland outlet
coach outlet store online
burberry outlet online
air jordans
ugg slippers
polo ralph lauren
fitflops outlet
tory burch outlet online
michael kors outlet online
kevin durant shoes
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses cheap
canada goose jackets
christian louboutin outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
fake watches
true religion outlet
louis vuitton handbags
fitflop shoes
canada goose
coach outlet store online
burberry outlet online
christian louboutin
timberland canada
timberland boots
ugg outlet
timberland boots
burberry bags
christian louboutin outlet
white timberland boots
canada goose jackets
coach outlet
beats solo
adidas running shoes
ugg boots
abercrombie store
jordan retro
canada?goose
retro jordans
chanel outlet online
knockoff watches
tory burch outlet online
hollister jeans
burberry bags
true religion sale
coach factory
supra shoes
louis vuitton
timberland uk
uggs on sale
nike outlet stores
ralph lauren
abercrombie and fitch
white timberland boots
cheap nfl jerseys
polo outlet
fitflops clearance
ralph lauren polo shirts
red timberland boots
chanel outlet
ugg boots sale
michael kors handbags
canada goose jacket
burberry sale
tory burch handbags
christian louboutin sale
michael kors uk
oakley outlet
mont blanc legend
canada?goose?outlet
lv outlet
abercrombie outlet
cheap uggs
kors outlet
moncler
timberland canada
coach outlet online
jordan 13
tods outlet
louis vuitton outlet stors
cheap lululemon
air jordan 11
ugg sale
oakley sunglasses
ugg boots sale
christian louboutin shoes
michael kors
cheap jordans
gucci outlet
chanel bags
www.louisvuitton.com
abercrombie
abercrombie
canada goose jackets
tods sale
kate spade outlet
hollister clothing
adidas outlet store
jordan 6
michael kors handbags
timberlands
oakley sunglasses wholesale
beats headphones
uggs outlet
coach outlet store online
louboutin
p90x workouts
coach factory outlet
uggs for men
uggs outlet
chanel bags
toms promo code
black timberland boots
oakley vault
lebron james shoes
louis vuitton online shop
canada goose jackets
michael kors outlet
burberry handbags
gucci shoes
jordan 8
timberlands
michael kors handbags
true religion sale
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
hollister clothing
true religion kids
ugg boots
louis vuitton
insanity workout
mont blanc pens
ralph lauren uk
timberland uk
rayban sunglasses
michael kors
marc jacobs handbags
tory burch outlet
ray ban wayfarer
louis vuitton
abercrombie fitch
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
coach factory store online
toms outlet
cheap nfl jerseys
jeremy scott adidas
hollister kids
kobe bryant shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
dior handbags
toms shoes
louis vuitton outlet
nike shoes
kate spade
jordan 11s
coach outlet
prada shoes
cheap jerseys
polo ralph lauren
burberry outlet online
coach outlet
ray bans
hollister clothing store
christian louboutin sale
michael kors outlet
chanel handbags
jordan 11 columbia
michael kors outlet
yoga pants
louis vuitton
ugg boots
ugg boots outlet
ugg boots
louis vuitton outlet
the north face
oakley sunglasses
burberry scarf
celine outlet
oakley sunglasses cheap
chanel
chanel bags
burberry scarf
timberland
burberry
coach outlet
burberry outlet
canada goose
ugg outlet
tods shoes
michael kors
concord 11
tory burch shoes
tods shoes outlet
imitation watches
coach factory outlet
coach outlet store online
football jerseys
abercrombie
ray ban sunglass
burberry outlet
coach outlet
michael kors outlet online sale
burberry outlet
moncler outlet
uggs outlet
true religion sale
ghd hair strighteners
ugg australia
belstaff
louis vuitton outlet
ugg boots
red timberland boots
ugg australia
abercrombie
louis vuitton handbags
rolex watches outlet
jordan concords
gucci bags
michael kors handbags
copy watches
michael kors outlet
michael kors outlet
rayban sunglasses outlet
michael kors
uggs on sale
cheap ugg
tory burch outlet
tory burch outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
ray ban outlet
tory burch outlet online
tory burch shoes
kobe shoes
michael kors outlet
uggs for men
beats by dr dre
hollister
ugg boots clearance
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
replica rolex watches
canada goose outlet
timberland boat shoes
timberland earthkeepers
burberry handbags
michael kors outlet online
canada goose jackets
lebron james shoes
ugg outlet
chanel handbags
burberry outlet
gucci shoes
cheap uggs
christian louboutin sale
burberry outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
abercrombie store
true religion sale
louis vuitton outlet
christian louboutin
chanel handbags
ray ban sunglasses
abercrombie & fitch new york
hollister clothing store
louis vuitton
burberry outlet online
coach factory outlet
coach outlet store online
cheap uggs
michael kors outlet online
chi flat iron
michael kors outlet online sale
ray bans
burberry sale
burberry outlet online
louis vuitton
red christian louboutin
burberry handbags
christian louboutin outlet
burberry outlet
hollister clothing
burberry outlet
fitflop footwear
mont blanc
concords 11
polo outlet
hogan shoes
cheap toms
ray ban sunglasses
hollister outlet
tory burch sale
retro 11
jordan shoes
tory burch outlet online
ugg sale
louis vuitton handbags
burberry bags
bottega veneta outlet
cheap beats bydre
red bottom shoes
cheap oakley sunglasses
jordan 11
gucci belts
abercrombie
timberland uk
fendi outlet
uggs outlet
toms outlet
cheap jerseys
tory burch flats
timberland boots
canada goose sale
cheap jerseys
chanel online shop
true religion jeans
ugg boots
air jordan 11
toms canada
gucci outlet
ugg outlet
toms
belstaff outlet
hollister co
tory burch
coach outlet store online
ugg outlet
ugg outlet
coach outlet
discount oakley sunglasses
www.louisvuitton.com
coach factory online
burberry outlet
burberry sale
moncler jackets
louis vuitton
hollister clothing
ralph lauren outlet
ugg boots outlet
rayban sunglass
louis vuitton
ugg boots
coach outlet store online
chanel outlet
jordan 4
michael kors outlet online
kiyouminss dnia kwiecie 23 2015 04:42:56
air jordan,
mac cosmetics uk,
oakley sunglasses,
guess outlet,
nike free 5.0,
north face outlet,the north face,north face,the north face outlet,north face jackets,north face jackets clearance,northface,
fendi belts,
chanel bags,
michael kors,sac michael kors,michael kors sac,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france,
beats by dre,beats headphones,beats audio,beats by dr dre,beats by dre headphones,dr dre,dre beats,beats by dr,dr dre beats,dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats,
chaussures louboutin,
oakley sunglasses,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley outlet,oakley sunglasses outlet,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses,
air max 90,
mizuno running shoes,
fit flops,
burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry factory outlet,burberry sale,burberry handbags,
toms outlet,
kate spade uk,
louboutin,louboutin pas cher,christian louboutin,louboutin chaussures,louboutin soldes,chaussure louboutin,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france,
sac michael kors,
toms outlet,tom shoes,toms shoes outlet,tom shoes,toms wedges,cheap toms,toms.com,
adidas shoes,
nike air force,
michael kors outlet,
jerseys from china,cheap jerseys from china,nfl jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,
Cheap Jordans,Cheap Jordan Shoes,Cheap Air Max,Cheap Free Run Shoes,nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers,
burberry,
stuart weitzman,
nike free 5.0, nike free trainer 5.0,nike free run 5.0,free running 2,nike free run,nike free,free running,nike running shoes,nike free trainer,free runs,free run 5.0,
beats solo,
chanel bag,
kevin durant shoes,
mac make up,
yoga pants,
gucci handbags,
nike air force,air force,nike air force 1,nike air force one,air force one nike,air force 1,air force one,
air max 95,
burberry,
Ray Ban Sunglasses,Ray Ban Outlet,Ray Ban Sale,Cheap Ray Bans,Cheap Ray Ban Sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban,
lebron james shoes,
air max 95,nike air max 95,air max 90,nike air max 90,air max 2015,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax,
salomon shoes,
yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com,
lululemon uk,
kobe shoes,
true religion uk,
puma outlet,
coach outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach outlet stores,coach factory outlet,coach factory,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online,
beats by dre,
dolce gabbana,
ralph lauren outlet,
ferragamo,
new balance football boots,
michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors uk,michael kors,michael kors,michael kors bags,
mac cosmetics uk,
nike shoes,
chanel bags,chanel handbags,chanel sunglasses,chanel outlet,chanel purses,chanel handbags official site,
timberland boots uk,
dansko outlet,
lebron james shoes,
coach outlet store,
cheap jerseys,
cartier love bracelet,
adidas store,
ray ban sunglasses,
tods shoes,
NFL Jerseys,Nike NFL Jerseys,NBA Jerseys,Soccer Jersey,NHL Jerseys,Baseball Jerseys,Custom Jersey,Youth Jerseys,Women Jerseys,NCAA Jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,basketball jerseys,jerseys,hockey jerseys,
lebron james shoes,
oakley sunglass,
air jordan,jordan shoes,cheap jordans,air jordans,jordan retro,air jordan shoes,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan retro,
jordan retro,jordan shoes,air jordan,air jordans,retro jordans,air jordan retro,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,cheap jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,
ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,polo ralph lauren,ralph lauren,polo ralph,polo shirts,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo,
air max 90,nike air max 90,air max 95,air max 2015,air max 1,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax,
omega watches,omega watch,replica watches,rolex watches,replica omega watches,rolex,watches for men,watches for women,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex,
nike blazer,
timberland,
nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher,Chaussures Nike Blazer,Nike Blazer Femme,
cheap jordans,cheap jordan shoes,cheap jordan,cheap jordans for sale,jordans for cheap,jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro,
flip flop,
ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo shoes,ferragamo outlet,salvatore ferragamo outlet,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet,
air jordans,
converse sale,
cheap nfl jerseys,
gucci shoes,
north face outlet,
kobe 9 low,
jerseys from china,
cheap jerseys,nfl jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys from china,cheap jerseys from china,
cheap jordans,
omega watches,
louboutin uk,
burberry uk,
five finger shoes,
adidas originals,
jordan retro
jlgg00 dnia listopad 26 2015 09:37:58
Burberry Wallets Women,http://www.burberrywallets.us
Hermes Belts for Cheap,http://www.hermes-belt.us
Burberry Men's Wallet Outlet,http://www.burberrymenswallet.us
cheap coach purses from china,http://www.cheap-coach-purses.us.com
mcm backpack,http://www.mcm-backpack.us
burberry backpack for women,http://www.burberrybackpack.us
Louis Vuitton Eva Clutch Bag,http://www.louisvuittonevaclutch.org
burberry bags,http://www.burberrybags.us.com
discount ugg boots for women,http://www.discountuggs.org
burberry wallets for women,http://www.burberrywallets.us
Coach Purse Outlet Online 80% Off,http://www.coachpurseoutlet.co
cheap uggs,http://www.cheapuggs.in
ugg for men,http://www.uggformen.net
louis vuitton shoes men,http://www.louisvuittonshoesmen.net.in
coach crossbody handbags,http://www.coachcrossbody.us
ugg sheepskin boots sale,http://www.uggsheepskinboots.us
michael kors purse,http://www.michaelkorsblackpurse.com
gucci luggage,http://www.gucciluggage.us
uggs clearence,http://www.uggsclearance.org
Coach Wallets on Sale Outlet,http://www.coach-wallets.co
chanel classic flap bag,http://www.chanelclassicflapbag.us
gucci backpack for men,http://www.guccibackpack.us
ugg boots for sale,http://www.uggbootsforwomen.net
cheap michael kors clutch,http://www.michaelkorsclutch.us
michael kors hobo bag,http://www.michaelkorshobobag.us
Michael Kors Purses,http://www.michaelkorspursesonsale.us
Prada Cross Body Nylon Bags,http://www.prada-crossbody-bag.us
gucci clutch,http://www.gucciclutch.us
mcm duffle bag for sale,http://www.mcm-duffle-bag.us
michael kors clutch,http://www.michaelkorsclutch.us
coach purse outlet,http://www.coachpurseoutlet.co
burberry purses outlet,http://www.burberrypurses.us
Authentic Louis Vuitton Neverfull bag,http://www.louisvuittonneverfullmm.co
prada loafers,http://www.prada-loafers.us
prada messenger bag in nylon,http://www.prada-messenge-bag.us
Gucci Crossbody Handbags,http://www.guccicrossbodybag.us
louis vuitton travel bag,http://www.louisvuittontravelbag.us
louis vuitton alma,http://www.louisvuittonalmabag.net.in
gucci messenger bag,http://www.guccimessengerbag.us
mcm handbags at bloomingdale's,http://www.mcm-handbags.us
prada handbags sale online,http://www.pradahandbags-sale.us
Gucci Luggage Outlet,http://www.gucciluggage.us
Cheap Purses Michael Kors,http://www.michaelkorspursesonsale.us
michael kors tote bags,http://www.michaelkorstotebags.us.com
cheap ugg boots 80% off,http://www.cheapuggs.in
Chanel Flap Bag Price,http://www.chanel-flap-bag.co
trx ab workouts,http://www.trxworkouts.us
louis vuitton artsy mm,http://www.louisvuittonartsy.us.com
mcm clutch bag,http://www.mcm-clutch.us
michael kors tote,http://www.michaelkorstotebags.us.com
burberry purses,http://www.burberrypurse.us.com
chanel tote,http://www.chanel-tote.co
louis vuitton messenger bag,http://www.louisvuittonmessengerbag.us
prada backpack purse,http://www.prada-backpack.us
uggs australia,http://www.uggsaustralia.org
burberry sale outlet,http://www.burberrysale.us.com
Longchamp Factory Outlet Online,http://www.longchamp-le-pliage-large.com
chanel wallet on a chain caviar,http://www.chanelwallet-on-a-chain.us
trx for sale,http://trxforsale.us
cheap trx straps,http://www.trxstraps.us
Chanel Tote Bag 2015,http://www.chanel-tote-bag.us
Burberry Outlet Online,http://www.burberrybags.us.com
cheap michael kors tote,http://www.michaelkorstotebag.us
mcm purses,http://www.mcm-purse.us
burberry wallets,http://www.burberrywallets.us
michael kors handbags,http://www.michaelkorshandbagsonsale.us
burberry belts for men,http://www.burberrybelts.us
Gucci Belt,http://www.burberrybelts.us
Burberry Men's Shirts,http://www.burberrymen.us
burberry shoes,http://www.burberryshoes.us
discount louis vuitton purses,http://www.louisvuittonpursesonsale.us
louis vuitton speedy 35,http://www.louisvuittonspeedy35.us.com
chanel bags outlet,http://www.chanel-bags-outlet.us.com
prada messenger bag,http://www.prada-messenge-bag.us
MCM Factory Outlet,http://www.mcm-tote-bag.us
http://v.yupoo.com/photos/airjf,http://v.yupoo.com/photos/airjf
cheap louis vuitton belts,http://www.cheaplouisvuittonbelts.us.com
girls ugg boots,http://www.girlsuggs.com
prada outlet,http://www.prada-outlet.us.com
michael kors outlet store,http://www.michaelkorsbagsoutlet.us.com
burberry backpack,http://www.burberrybackpack.us
louis vuitton diaper cheap,http://www.louisvuittondiaperbag.org
black chanel bag,http://www.black-chanel-bag.com
prada clutch,http://www.prada-clutch.us
michael kors store online,http://www.michaelkorsbagsoutlet.us.com
michael kors purse outlet,http://www.michaelkorsblackpurse.com
ugg for sale,http://www.uggformen.net
louis vuitton travel bag men,http://www.louisvuittontravelbag.us
ugg slippers,http://www.uggslippers.org
Cheap Real Gucci Belts for Men,http://www.cheapguccibelts.co
longchamp backpack purse,http://www.longchamp-backpack.us
ugg outlet,http://www.uggoutletstore.us
longchamp tote bag outlet,http://www.longchamp-tote.us
uggs clearence sale,http://www.uggsclearance.org
mcm handbags,http://www.mcm-handbags.us
gucci purses and handbags,http://www.gucci-purses.co
ugg boots for men,http://www.uggbootsforwomen.net
michael kors hamilton tote,http://www.michaelkorshamiltontote.biz
vintage chanel bags for sale,http://www.vintage-chanel-bags.co
trx for sale,http://www.trxstraps.us
louis vuitton belts for men,http://www.cheaplouisvuittonbelts.us.com
Chanel Cross Body Bag,http://www.chanel-crossbody.org
coach crossbody bags,http://www.coachcrossbodybags.us.com
gucci clutch purse,http://www.gucciclutch.us
coach messenger bag for women,http://www.coachmessengerbag.us
burberry belt,http://www.burberrybelt.us
mcm tote bag under 100,http://www.mcm-tote-bag.us
Longchamp Le Pliage Sale,http://www.longchamp-sale.us
vintage chanel bags,http://www.vintage-chanel-bags.co
michael kors tote bag,http://www.michaelkorstotebag.us
cheap gucci belts,http://www.cheapguccibelts.co
michael kors factory outlet,http://www.michaelkorsfactoryoutlet.biz
trx band workouts,http://www.trxworkouts.us
louis vuitton duffle bag,http://www.louisvuittondufflebag.com
black ugg sheepskin boots,http://www.uggsheepskinboots.us
ugg online shop,http://www.uggonlinesale.us
trx straps,http://trxforsale.us
michael kors bags on sale,http://www.michaelkorsbagsonsale.biz
MCM Clutch Bag,http://www.mcm-clutch.us
discount louis vuitton purses outlet,http://www.cheaplouisvuittonpurses.us.com
Gucci Handbags Outlet,http://www.gucci-purses.co
louis vuitton shoes,http://www.louisvuittonshoesmen.net.in
louis vuitton neverfull,http://www.louisvuittonneverfullmm.co
Gucci Sunglasses for Women on Sale,http://www.guccisunglassesforwomen.co
louis vuitton artsy mm,http://www.louisvuittonartsymm.co
louis vuitton purses,http://www.cheaplouisvuittonpurses.us.com
michael kors black purse,http://www.michaelkorsblackpurse.com
trx straps,http://www.trxstraps.us
louis vuitton belt,http://www.louisvuittonbelt.us.com
Longchamp Medium Shoulder Tote,http://www.longchamp-le-pliage-medium.us
Vintage Chanel Handbags,http://www.vintage-chanel-bags.co
Burberry Outlet Locations,http://www.burberrystore.us
louis vuitotn speedy,http://www.louisvuittonspeedy35.us.com
prada tote bag black,http://www.prada-crossbody.us
MCM Factory Outlet,http://www.mcm-tote.us
Coach Outlet,http://www.coachhobobag.us
mcm bags,http://www.mcm-bags.us
michael kors tote,http://www.michaelkorstotebag.us
discount michael kors satchel,http://www.michaelkorssatchel.us
louis vuitton artsy handbag,http://www.louisvuittonartsymm.co
louis vuitton zippy,http://www.louisvuittonzippywallet.net
louis vuitton wallet,http://www.louisvuittonwalletforwomen.net
coach handbags sale,http://www.coachhandbagssale.co
ugg leather boots,http://www.uggleatherboots.us
gucci backpack,http://www.guccibackpack.us
ugg outlet sale 2015,http://www.uggoutletstore.us
louis vuitton artsy,http://www.louisvuittonartsy.us.com
longchamp sale outlet,http://www.longchamp-sale.us
hermes belt price,http://www.hermes-belt.us
gucci diaper bag,http://www.guccidiaperbag.us.com
mcm bags at macy's,http://www.mcm-bags.us
MCM Bags at Macy's,http://www.mcm-handbags.us
MCM Handbags,http://www.mcm-backpack.us
prada-crossbody,http://www.prada-crossbody.us
Coach Outlet Store Online,http://www.coachbagsonsale.us.com
gucci messenger bag for women,http://www.guccimessengerbag.us
burberry purses,http://www.burberrypurses.us
coach purses on sale macy's,http://www.coachpursesonsale.co
uggs for cheap,http://www.uggsforwomen.net
Coach Purses Outlet Online,http://www.coachpursesonsale.co
burberry for men,http://www.burberryformen.us
Burberry Clearance Outlet,http://www.burberrysale.us.com
Coach Factory Outlet Online,http://www.coachdiaperbag.co
michael kors purses outlet,http://www.michaelkorspursesonsale.us
authentic louis vuitton duffle bag,http://www.louisvuittondufflebag.com
cheap louis vuitton handbags,http://www.louisvuittonhandbagsonsale.us.com
Burberry Shoes Sale Women,http://www.burberryshoes.us
cheap ugg boots,http://www.cheapuggs.in
Prada Nylon Backpack,http://www.prada-backpack.us
ugg snow boots,http://www.uggsnowboots.org
hermes purses,http://www.hermespurses.co
mcm bag,http://www.mcm-bag.us
louis vuitton speedy 30,http://www.louisvuittonspeedy30.us.com
trx exercises,http://trxexercises.us
burberry handbag sale,http://www.burberryhandbag.us.org
cheap louis vuitton purses,http://www.cheaplouisvuittonpurses.us.com
chanel flap bag price,http://www.chanel-flap-bag.co
longchamp bags macy's,http://www.longchamp-bags.us
cheap uggs clearence,http://www.uggsclearance.org
burberry belts,http://www.burberrybelts.us
Prada Clearance Sale,http://www.prada-purses.us
burberry bags on sale,http://www.burberrybagsonsale.us.com
louis vuitton zippy wallet,http://www.louisvuittonzippywallet.net
louis vuitton tote,http://www.louisvuittontotebag.us.com
ugg leather short boot,http://www.uggleatherboots.us
gucci sunglasses for women,http://www.guccisunglassesforwomen.co
louis vuitton artsy handbag,http://www.louisvuittonartsy.us.com
michael kors satchel,http://www.michaelkorssatchel.us
ugg bailey button boots,http://www.uggbaileybutton.us
Prada Factory Outlet Store,http://www.prada-outlet.us.com
chanel diaper bag,http://www.chanel-diaper-bag.com
burberry wallet,http://www.burberrywallet.us.com
burberry crossbody bag sale,http://www.burberrycrossbodybag.us
ugg sheepskin boots,http://www.uggsheepskinboots.us
michael kors handbags cheap,http://www.michaelkorshandbagsonsale.us
Chanel Clutch Bags,http://www.chanel-clutch.us
michael kors bags,http://www.michaelkorsbagsonsale.biz
mcm backpack price,http://www.mcm-backpack.us
Louis Vuitton Outlet Online Store Authentic,http://www.louisvuittonmessengerbag.us
louis vuitton watllets,http://www.louisvuittonwalletsformen.us.com
Coach Outlet Store Online,http://www.coachcrossbodybags.us.com
Louis Vuitton Diaper Bag,http://www.burberrydiaperbag.us
longchamp le pliage large tote sale,http://www.longchamp-le-pliage-large.com
gucci cross body bag messenger,http://www.guccicrossbodybag.us
burberry bags on sale,http://www.burberrybags.us.com
michael kors black handbags,http://www.michaelkorsblackhandbags.us
coach wallets on sale outlet,http://www.coach-wallets.co
cheap ugg boots for women,http://www.cheapuggsboots.us
Outlet Michael Kors Handbags,http://www.michaelkorsfactoryoutlet.biz
discount uggs,http://www.discountuggs.org
free ugg boots,http://www.freeshoes.us
louis vuitton monogram,http://www.louisvuittonmonogram.us.org
louis vuitton diaper bag,http://www.louisvuittondiaperbag.org
cheap girls uggs,http://www.girlsuggs.com
coach crossbody bags on sale,http://www.coachcrossbodybags.us.com
coach hobo bags outlet,http://www.coachhobobag.us
hermes purses prices,http://www.hermespurses.co
uggs girls,http://www.girlsuggs.com
burberry men cologne,http://www.burberrymen.us
michael kors purses,http://www.michaelkorspursesoutlet.us
Prada Handbags Outlet,http://www.pradahandbags-sale.us
Burberry Handbags Outlet Online,http://www.burberryhandbag.us.org
Prada Shopper Tote,http://www.prada-tote.us.com
coach diaper bags on sale,http://www.coachdiaperbags.co
ugg on sale for women,http://www.uggonlinesale.us
prada belts,http://www.prada-belt.us
Burberry Wallets Women,http://www.burberrywallet.us.com
burberry bags,http://www.burberrybag.us
Authentic Louis Vuitton Eva Clutch,http://www.louisvuittonevaclutch.org
coach diaper bags,http://www.coachdiaperbags.co
black uggs on sale,http://www.blackuggs.us
Louis Vuitton Bags,http://www.gucci-bags.us.com
ugg boots for women,http://www.uggbootsforwomen.net
Louis Vuitton Damier Ebene bag,http://www.louisvuittondamier.org.in
Classic Black Chanel Bag,http://www.black-chanel-bag.com
Chanel Bag Prices 2014,http://www.chanel-bags-prices.co
prada belts for men,http://www.prada-belt.us
mcm bags,http://www.mcm-bag.us
Louis Vuitton Red Alma,http://www.louisvuittonalmabag.net.in
mcm tote bag,http://www.mcm-tote-bag.us
burberry tote,http://www.burberrytote.us
chanel bags prices fall winter 2015,http://www.chanel-bags-prices.co
prada purses,http://www.prada-purses.us
mcm tote bag,http://www.mcm-tote.us
michael kors handbags,http://www.cheapmichaelkorshandbags.biz
Louis Vuitton Neverfull GM,http://www.louisvuittonneverfull.co
chanel clutch,http://www.chanel-clutch.us
sheepskin boots,http://www.sheepskinboots.us
burberry men's wallet sale,http://www.burberrymenswallet.us
louis vuitton duffle bag for men,http://www.louisvuittondufflebag.com
Louis Vuitton Monogram Canvas,http://www.louisvuittonmonogram.us.org
Coach Purses Outlet Online,http://www.cheap-coach-purses.us.com
prada outlet online usa,http://www.prada-outlet.us.com
free shoes,http://www.freeshoes.us
chanel diaper bag price,http://www.chanel-diaper-bag.com
coach bags on sale,http://www.coachbagsonsale.us.com
hermes birkin price,http://www.hermesbirkinprice.co
burberry diaper bag on sale,http://www.burberrydiaperbag.us
trx workout,http://trxforsale.us
cheap louis vuitton wallet,http://www.louisvuittonwalletforwomen.net
birkin bag hermes cost,http://www.birkinbaghermes.us
Louis Vuitton Monogram Tote,http://www.louisvuittonmonogram.us.org
ugg bailey button triplet,http://www.uggbaileybutton.us
coach wallets,http://www.coach-wallets.co
michael kors black handbags,http://www.michaelkorsblackhandbags.us
Coach Laptop Bag,http://www.coachmessengerbag.us
Hermes Birkin Price 2015,http://www.hermesbirkinprice.co
louis vuitton neverfull mm,http://www.louisvuittonneverfullmm.co
longchamp le pliage large tote,http://www.longchamp-le-pliage-large.com
chanel bags prices,http://www.chanel-bags-prices.co
michael kors bag,http://www.michaelkorshobobag.us
Burberry Tote Bags,http://www.burberrytote.us
louis vuitton wallet cheap,http://www.louisvuittonzippywallet.net
ugg slippers womens,http://www.uggslippers.org
burberry purses outlet,http://www.burberrypurse.us.com
uggs for women,http://www.uggsforwomen.net
discount michael kors bags,http://www.michaelkorsbagsonsale.biz
chanel wallet on a chain,http://www.chanelwallet-on-a-chain.us
Burberry Crossbody Sale,http://www.burberrycrossbodybag.us
michael kors crossbody,http://www.michaelkorscrossbody.us
burberry crossbody bag,http://www.burberrycrossbodybag.us
michael kors on sale,http://www.michaelkorshobobag.us
louis vuitotn speedy,http://www.louisvuittonspeedy25.us.com
Coach Bags,http://www.coachtotebags.us
ugg for cheap,http://www.uggformen.net
Burberry Handbags,http://www.burberrypurse.us.com
burberry wallets for women,http://www.burberrywallet.us.com
chanel bags outlet authentic,http://www.chanel-bags-outlet.us.com
uggs on sale,http://www.uggsonsale.in
Chanel Tote Bag 2015,http://www.chanel-tote.co
louis vuitton handbags on sale,http://www.louisvuittonhandbagsonsale.us.com
trx,http://trxexercises.us
burberry bags on sale,http://www.burberrybag.us
Coach Outlet Diaper Bag,http://www.coachdiaperbags.co
louis vuitton eva clutch,http://www.louisvuittonevaclutch.org
cheap uggs on sale,http://www.uggsonsale.in
michael kors purses,http://www.cheapmichaelkorspurses.us
coach sunglasses for women,http://www.coach-sunglasses.co
gucci bags,http://www.gucci-bags.us.com
louis vuitotn speedy,http://www.louisvuittonspeedy30.us.com
trx for sale,http://trxexercises.us
michael kors purses on sale,http://www.michaelkorspursesoutlet.us
hermes birkin price list,http://www.hermesbirkinprice.co
Burberry Backpack for Women,http://www.burberrybackpack.us
black uggs,http://www.blackuggs.us
Fendi Belt,http://www.prada-belt.us
coach sunglasses,http://www.coach-sunglasses.co
longchamp backpack,http://www.longchamp-backpack.us
MCM Bags at Macy's,http://www.mcm-purse.us
Burberry Outlet Online,http://www.burberrybag.us
hermes belt,http://www.hermes-belt.us
uggs australia outlet,http://www.uggsaustralia.org
chanel tote bag 2015,http://www.chanel-tote-bag.us
gucci sunglasses for women on sale,http://www.guccisunglassesforwomen.co
burberry bags on sale online,http://www.burberrybagsonsale.us.com
mcm tote,http://www.mcm-tote.us
ugg snow boots for women,http://www.uggsnowboots.org
birkin bag hermes,http://www.birkinbaghermes.us
ugg slippers for men,http://www.uggslippers.org
cheap michael kors handbags,http://www.cheapmichaelkorshandbags.biz
Coach Factory Outlet 85% Off,http://www.coach-backpack.us
chanel crossbody bag,http://www.chanel-crossbody.org
burberry store chicago,http://www.burberrystore.us
burberry shoes for men,http://www.burberryshoes.us
chanel tote bag,http://www.chanel-tote.co
MCM Bags at Macy's,http://www.mcm-bags.us
Louis Vuitton Tote Bags,http://www.louisvuittonshoulderbag.net
trx workouts,http://www.trxworkouts.us
burberry crossbody bag sale,http://www.burberrycrossbody.us
michael kors factory outlet online,http://www.michaelkorsfactoryoutlet.biz
louis vuitton messenger,http://www.louisvuittonmessengerbag.us
michael kors hamilton,http://www.michaelkorshamiltontote.biz
gucci handbags outlet authentic,http://www.guccihandbagsoutlet.co
burberry for men cologne,http://www.burberryformen.us
chanel clutch bag,http://www.chanel-clutch.us
Price of Hermes Purses,http://www.hermespurses.co
Coach Sunglasses Outlet,http://www.coach-sunglasses.co
prada loafers women,http://www.prada-loafers.us
mcm duffle bag,http://www.mcm-duffle-bag.us
black chanel bag with gold chain,http://www.black-chanel-bag.com
louis vuitton wallets for men,http://www.louisvuittonwalletsformen.us.com
chanel classic flap bag price,http://www.chanelclassicflapbag.us
coach bags on sale factory outlet,http://www.coachbagsonsale.us.com
cheap michael kors satchel,http://www.michaelkorssatchel.us
michael kors clutch 2015,http://www.michaelkorsclutch.us
mcm clutch,http://www.mcm-clutch.us
coach messenger bag,http://www.coachmessengerbag.us
cheap louis vuitton speedy,http://www.louisvuittonspeedy35.us.com
coach tote bags,http://www.coachtotebags.us
burberry men's wallet,http://www.burberrymenswallet.us
coach diaper bag,http://www.coachdiaperbag.co
burberry belt men,http://www.burberrybelt.us
Coach Crossbody Sale,http://www.coachcrossbody.us
burberry store,http://www.burberrystore.us
michael kors handbags on sale,http://www.michaelkorshandbagsonsale.us
prada tote,http://www.prada-tote.us.com
gucci cross body bag,http://www.guccicrossbodybag.us
Burberry Handbags Outlet,http://www.burberrypurses.us
Chanel Classic Flap Bag Price,http://www.chanelclassicflapbag.us
prada bags on sale,http://www.prada-bags.co
louis vuitton belt for men,http://www.louisvuittonbelt.us.com
prada backpack,http://www.prada-backpack.us
Louis Vuitton Damier Azur,http://www.louisvuittondamier.org.in
ugg online sale,http://www.uggonlinesale.us
louis vuitton neverfull,http://www.louisvuittonneverfull.co
prada purses and handbags,http://www.prada-purses.us
burberry crossbody,http://www.burberrycrossbody.us
Chanel Diaper Bags Sale,http://www.chanel-diaper-bag.com
Louis Vuitton Shoulder Bag Tote,http://www.louisvuittonshoulderbag.net
Authentic Louis Vuitton Neverfull,http://www.louisvuittonneverfull.co
Gucci Belt,http://www.burberrybelt.us
prada handbags sale,http://www.pradahandbags-sale.us
michael kors purses outlet,http://www.michaelkorspursesoutlet.us
gucci bags outlet,http://www.gucci-bags.us.com
prada clutch bag,http://www.prada-clutch.us
prada crossbody bags,http://www.prada-crossbody-bag.us
gucci purses,http://www.gucci-purses.co
louis vuitton purses,http://www.louisvuittonpursesonsale.us
Prada Nylon Messenger Bag,http://www.prada-messenge-bag.us
michael kors crossbody handbag,http://www.michaelkorscrossbody.us
ugg kids,http://www.uggkidsboots.org
ugg leather shoes,http://www.uggleatherboots.us
uggs for sale,http://www.uggsforwomen.net
louis vuitton purses on sale,http://www.louisvuittonpursesonsale.us
Chanel Wallet on Chain 2015,http://www.chanelwallet-on-a-chain.us
michael kors black handbags,http://www.michaelkorsblackhandbags.us
louis vuitton wallet for women,http://www.louisvuittonwalletforwomen.net
ugg women's classic short boot,http://www.uggwomenboots.us
MCM Bags at Macy's,http://www.mcm-bag.us
sheepskin boots on sale,http://www.sheepskinboots.us
Gucci on Sale from Factory,http://www.guccihandbagsoutlet.co
cheap louis vuitton tote,http://www.louisvuittontotebag.us.com
Burberry Cologne for Men,http://www.burberryformen.us
michael kors handbags sale,http://www.cheapmichaelkorshandbags.biz
free ugg,http://www.freeshoes.us
Prada Women's Loafers,http://www.prada-loafers.us
sheepskin boots for women,http://www.sheepskinboots.us
louis vuitton belts,http://www.cheaplouisvuittonbelts.us.com
Burberry Handbags On Sale,http://www.burberrybagsonsale.us.com
coach hobo bag,http://www.coachhobobag.us
louis vuitton travel bag replica,http://www.louisvuittontravelbag.us
uggs on sale for women,http://www.uggsonsale.in
michael kors outlet,http://www.michaelkorsbagsoutlet.us.com
burberry handbag,http://www.burberryhandbag.us.org
louis vuitton alma bag,http://www.louisvuittonalmabag.net.in
Prada Clutches on Sale,http://www.prada-clutch.us
coach purses on sale,http://www.coachpursesonsale.co
longchamp tote,http://www.longchamp-tote.us
louis vuitton belt price,http://www.louisvuittonbelt.us.com
longchamp sale,http://www.longchamp-sale.us
gucci handbags outlet,http://www.guccihandbagsoutlet.co
gucci luggage outlet,http://www.gucciluggage.us
coach tote bags outlet,http://www.coachtotebags.us
coach purse outlet online 80% off,http://www.coachpurseoutlet.co
louis vuitton speedy 25,http://www.louisvuittonspeedy25.us.com
Longchamp Backpacks Nylon,http://www.longchamp-backpack.us
prada crossbody bags on sale,http://www.prada-crossbody-bag.us
longchamp le pliage medium shoulder tote,http://www.longchamp-le-pliage-medium.us
coach handbags sale outlet,http://www.coachhandbagssale.co
chanel flap bag,http://www.chanel-flap-bag.co
burberry diaper bag,http://www.burberrydiaperbag.us
cheap coach purses,http://www.cheap-coach-purses.us.com
prada bags,http://www.prada-bags.co
cheap louis vuitton shoes,http://www.louisvuittonshoesmen.net.in
coach backpacks on sale,http://www.coach-backpack.us
coach backpack,http://www.coach-backpack.us
Prada Totes,http://www.prada-crossbody.us
Chanel Clutch,http://www.gucciclutch.us
gucci diaper bag on sale,http://www.guccidiaperbag.us.com
burberry tote sale,http://www.burberrytote.us
michael kors tote,http://www.michaelkorshamiltontote.biz
cheap ugg boots,http://www.cheapuggsboots.us
Longchamp Bags Macy's,http://www.longchamp-bags.us
Louis Vuitton Diaper Bags,http://www.guccidiaperbag.us.com
ugg kids boots,http://www.uggkidsboots.org
ugg outlet online,http://www.uggoutletstore.us
mcm purses handbags,http://www.mcm-purse.us
burberry men,http://www.burberrymen.us
michael kors crossbody bag,http://www.michaelkorscrossbody.us
Gucci Backpack for Sale,http://www.guccibackpack.us
cheap ugg boots from china,http://www.cheapuggsboots.us
Burberry Crossbody Bags,http://www.burberrycrossbody.us
cheap louis vuitton speedy,http://www.louisvuittonspeedy25.us.com
discount louis vuitton diaper bag sale,http://www.louisvuittondiaperbag.org
ugg womens,http://www.uggwomenboots.us
louis vuitton tote bag,http://www.louisvuittontotebag.us.com
louis vuitton shoulder bag,http://www.louisvuittonshoulderbag.net
coach diaper bags on sale,http://www.coachdiaperbag.co
black uggs for women,http://www.blackuggs.us
cheap louis vuitton speedy,http://www.louisvuittonspeedy30.us.com
ugg bailey button,http://www.uggbaileybutton.us
longchamp bags,http://www.longchamp-bags.us
Coach Handbags Sale Outlet,http://www.coachhandbagssale.co
burberry sale,http://www.burberrysale.us.com
coach crossbody,http://www.coachcrossbody.us
cheap michael kors purses outlet,http://www.cheapmichaelkorspurses.us
chanel tote bag,http://www.chanel-tote-bag.us
ugg snow boots store,http://www.uggsnowboots.org
Chanel Factory Outlet,http://www.chanel-bags-outlet.us.com
longchamp le pliage medium,http://www.longchamp-le-pliage-medium.us
uggs australia boots,http://www.uggsaustralia.org
ugg women boots,http://www.uggwomenboots.us
chanel crossbody,http://www.chanel-crossbody.org
discount michael kors tote,http://www.michaelkorstotebags.us.com
ugg kids sale,http://www.uggkidsboots.org
prada tote bag,http://www.prada-tote.us.com
cheap gucci belts for men,http://www.cheapguccibelts.co
cheap michael kors purses,http://www.cheapmichaelkorspurses.us
Hermes Outlet,http://www.birkinbaghermes.us
Longchamp Tote Bag Outlet,http://www.longchamp-tote.us
discount ugg boots,http://www.discountuggs.org
MCM Cheap Duffle Bags,http://www.mcm-duffle-bag.us
louis vuitton artsy,http://www.louisvuittonartsymm.co
louis vuitton mens wallets cheap,http://www.louisvuittonwalletsformen.us.com
louis vuitton handbags sale,http://www.louisvuittonhandbagsonsale.us.com
louis vuitton damier,http://www.louisvuittondamier.org.in
Louis Vuitton Messenger Bag,http://www.guccimessengerbag.us
Prada Outlet,http://www.prada-bags.co
ill titleDodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
ill titleOceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 774
Najnowszy Uytkownik: Travisker
Copyright bazylek© 2009