ill titleFranciszkanie

Franciszkanie od dawna byli zwi?zani z Hanaczowem, jego rozwojem materialnym i duchowym mieszka?c?w. Sta?o si? tak od roku 1394, kiedy to, Hanacz?w zosta? ofiarowany przez ?wczesnego w?a?ciciela Dymitra Wo?czkowycza Ojcom Franciszkanom.Ko?ci?? Marii Magdaleny
w Hanaczowie

Najstarsza wzmianka na temat wsi Hanacz?w pochodzi z r. 1394, kiedy to Dymitr Wo?czkowicz z Chodorowa podarowa? j? franciszka?skiemu klasztorowi ?w. Krzy?a we Lwowie1. W r. 1400 nadanie potwierdzi? kr?l W?adys?aw Jagie??o. W r. 1475 jako w?a?ciciela cz??ci maj?tku odnotowano Paw?a Klusa, a w r. 1578, opr?cz franciszkan?w, Klemensa Klusa. Hanacz?w nale?a? do franciszkan?w a? do w. XX. 26.IV.1399 franciszkanie uzyskali przywilej abpa Jakuba Strepy zezwalaj?cy im na wybudowanie w Hanaczowie kaplicy, w kt?rej mogli odprawia? msze i udziela? wszystkich sakrament?w. W nast?pnym roku Hanacz?w wszed? w sk?ad parafii w Wy?nianach, a w r. 1420 zosta? przeniesiony do nowo utworzonej parafii w Czyszkach. W r. 1765 w Hanaczowie powsta?a ekspozytura parafialna, niemal niezale?na, je?li chodzi o administracj? oraz udzielanie sakrament?w. W aktach synodu archidiecezjalnego z r. 1765 ko?ci?? w Hanaczowie okre?lono jeszcze jako filialny, a w r. 1774 jako parafialny, ale jednocze?nie filialny, zale?ny od parafii w Czyszkach, inkorporowanej z kolei do klasztoru Franciszkan?w we Lwowie. 30 XII 1787, na mocy dekretu gubernialnego plac?wka w Hanaczowie zosta?a podniesiona do rangi samodzielnej parafii, Krucyfiks hanaczowski co uzyska?o zatwierdzenie kanoniczne 20.II.1790.Krucyfiks hanaczowski

Przydzielono w?wczas do niej: Hanacz?w, Hanacz?wk?, ?ahod?w, Miko?aj?w, Podjark?w, Podhajczyki, Pohorylce, Podsosn?w i Stanimierz, ale dekretem z 8.IV.1792 przeniesiono do parafii w Wy?nianach ?ahod?w, Podhajczyki i Pohorylce Parafia w Hanaczowie pocz?tkowo nale?a?a do dekanatu lwowskiego pozamiejskiego, a nast?pnie do glinia?skiego i do II wojny ?wiatowej zachowa?a zwi?zek z klasztorem lwowskim. Pod koniec w. XIX i w XX w. jej okr?g obejmowa?: Hanacz?w, Hanacz?wk?, Miko?aj?w, Podjark?w, Podsosn?w i Stanimierz.
Na terenie parafii znajdowa?a si? kaplica prywatna we dworze na folwarku hanaczowskim, urz?dzona i po?wi?cona w r. 1880 oraz kaplica publiczna w Miko?ajowie, zbudowana w r. 1928, prawdopodobnie wg projektu Henryka Sza?dry z r. 1922, utrzymanego w formach malowniczego, „rodzimego” baroku, zniszczona po II wojnie ?wiatowej.
Nie wiadomo, czy po otrzymaniu przywileju abpa Jakuba Strepy franciszkanie wybudowali w Hanaczowie kaplic?. Istnia?a tam natomiast cerkiew, zniszczona przez po?ar w r. 1754. Z uwagi na przewag? ludno?ci obrz?dku rzymskokatolickiego w Hanaczowie paroch jej ju? nie odbudowa? i przeni?s? si? do Hanacz?wki. Najstarsza wiadomo?? na temat ko?cio?a w Hanaczowie pochodzi z protoko?u wizytacyjnego z r. 1774, w kt?rym wzmiankowano zezwolenie abpa Jana Skarbka z r. 1726 na budow? ko?cio?a w miejscu starego, bliskiego upadku ze staro?ci. Realizacja odbudowy znacznie si? op??ni?a i dopiero w r. 1743 franciszkanie wznie?li okaza?? drewnian? ?wi?tyni? na wzg?rzu „w?r?d staro?ytnych okop?w”. W r. 1774, z pewno?ci? w czasie wizytacji, nast?pi?a jej konsekracja. By?a to budowla z drewna sosnowego, na d?bowej podwalinie, cz??ciowo obita gontami, z pod?og? z tarcic. Do fasady by?a dostawiona dzwonnica z krucht? w przyziemiu, na kalenicy wznosi?a si? wie?yczka na sygnaturk?. Do prezbiterium przylega?a zakrystia, z drzwiami wychodz?cymi na cmentarz, ch?r muzyczny by? wsparty na dw?ch s?upach. W ko?ciele znajdowa?y si? 3 o?tarze z murowanymi mensami i drewnianymi nastawami, malowanymi na czerwono, poz?acanymi i posrebrzanymi. O?tarz g?. zawiera? obraz ?w. Marii Magdaleny (na zasuwie Przemienienie Pa?skie), dwa pozosta?e - obrazy Matki Boskiej Cz?stochowskiej (na zasuwie ?w. Jan Chrzciciel) i ?w. Antoniego (na zasuwie ?w. Miko?aj). Na belce w ?uku t?czowym by?a umieszczona rze?ba Chrystusa Ukrzy?owanego. Wymieniono tak?e m.in. ambon?, malowan? na czarno i cz??ciowo z?ocon?, chrzcielnic? „snycerskiej roboty”, konfesjona?, sosnowe ?awki, ze sreber - dwa kielichy, puszk? na komunikanty, naczynko na wiatyk i koron? na obrazie ?w. Marii Magdaleny, a ponadto miedzian? posrebrzan? monstrancj?, 9 ornat?w i kap?. Inwentarz z r. 1785 nie wykazuje wi?kszych zmian w stanie wyposa?enia ko?cio?a. Z przedmiot?w pomini?tych we wcze?niejszym dokumencie wymieniono organy i 2 feretrony.
W r. 1789 w ko?ci?? uderzy? piorun, niszcz?c go do tego stopnia, i? budynek musiano rozebra?. Przez kilka lat nabo?e?stwa odbywa?y si? w prowizorycznej kaplicy, wzniesionej na miejscu spalonej cerkwi. W r. 1790 gubernium wyda?o rezolucj?, dotycz?c? budowy nowego ko?cio?a. W r. 1795, za czas?w gwardiana o. Serafina Zab?ockiego, na miejscu prowizorycznej ?wi?tyni rozpocz?to budow? nowej, tym razem murowanej. Koszty budowy w wysoko?ci 20 000 fl. ponie?li franciszkanie oraz fundusz religijny. W r. 1800 ko?ci??, by? ju? gotowy. 7 VIII 1803 abp Kajetan Ignacy Kicki dokona? jego konsekracji.
W owym czasie w ko?ciele by?y 3 o?tarze - malowany na ?cianie o?tarz g?. ?w. Marii Magdaleny i 2 drewniane o?tarze boczne (Matki Boskiej Niepokalanej i ?w. Miko?aja). Paramenty uzyskano z lwowskiej siedziby franciszkan?w. Zapewne stamt?d pochodzi?y monstrancja, 3 kielichy i 2 puszki, odnotowane we fragmentarycznym wykazie inwentarzowym z pocz. w. XIX. W r. 1819 franciszkanie zakupili 2 dzwony ze zniesionego ko?cio?a Bonifratr?w we Lwowie. W inwentarzach z lat 1820 i 1823 znajdowa?y si? wzmianki na temat czterech dzwon?w, sygnaturki, obraz?w Matka Boska z Dzieci?tkiem i r??a?cowego („Rosarii pieta in Carbaso”), oraz portret?w abpa Kajetana Ignacego Kickiego i o. Serafina Zab?ockiego. Przed r. 1892 do ko?cio?a sprawiono organy, wykonane przez firm? Jana ?liwi?skiego ze Lwowa. W r. 1901 wn?trze ko?cio?a zosta?o pomalowane przez Jana Tabi?skiego. W tym?e roku odnowiono wszystkie o?tarze, czyli g??wny ?w. Marii Magdaleny (z obrazami ?w. Maria Magdalena i Wniebowst?pienie na zasuwie; o?tarz by? drewniany, w nieznanym bli?ej czasie zast?pi? wi?c dawne retabulum malowane na ?cianie) oraz boczne: Matki Boskiej R??a?cowej (z obrazem odpowiadaj?cym wezwaniu w polu, oraz obrazem Tajemnice R??a?ca ?w. poni?ej) i ?w. Antoniego (z obrazem ?w. Antoni w polu, poni?ej obraz Naj?w. Serce Jezusa). Ponadto sprawiono br?zowe lichtarze na o?tarze i paj?k z br?zu na 40 ?wiec. Wyposa?enie uzupe?nia?y m.in. ?awki, 3 feretrony, baldachim, 2 krzy?e procesyjne,3 kielichy, 2 puszki, 2 kadzielnice oraz szaty liturgiczne (27 ornat?w, 6 kap, 2 dalmatyki). W r. 1902 naprawiono cz??? ornat?w i nabyto jeden nowy, koloru bia?ego. W r. 1903 wymieniono jedn? z puszek, a w r. 1904 kupiono now? czerwon? kap?. W r. 1905 zakupiono rze?by Naj?w. Serce Jezusa do o?tarza ?w. Antoniego i Matka Boska Niepokalana do o?tarza Matki Boskiej R??a?cowej oraz obraz Matka Boska z Dzieci?tkiem, a poza tym 2 chor?gwie. W r. 1906 ko?ci?? wzbogaci? si? o srebrny kielich, w r. 1907 o 2 bia?e chor?gwie, a w r. 1908 o czarn? kap?. W r. 1914 rekwizycji uleg?y dzwony, a podczas dzia?a? wojennych zosta? uszkodzony dach ko?cio?a.
W r. 1920 zakupiono w Krakowie 3 stare dzwony. W r. 1929 ko?ci?? by? w zasadzie w dobrym stanie, z wyj?tkiem dachu, kt?ry wprawdzie by? nied?ugo przedtem po?o?ony, ale ju? pojawi?y si? w nim szpary. Remontu wymaga?y tak?e o?tarze boczne „stylowo udane i ze z?oceniem jeszcze ?wie?ym, zniszczone przez robaki”. W jesieni r. 1931 naprawiono dach nad zakrysti?. W r. 1932 lub 1933 W?. Mielniczek ze Lwowa wykona?, na podstawie projektu architekta Micha?a ?u?eckiego, rze?bione ?awki ko?cielne i 2 konfesjona?y; w r. 1935 sprawiono 4 d?bowe stalle i tak?? balustrad? komunijn?, ozdobion? herbem franciszka?skim. W latach 1937-1938 wzniesiono budynek klasztorny, w kt?rym zamieszka?o 2 ojc?w i 2 braci, a dawn? plebani? przekazano na dom parafialny. We wrze?niu r. 1942 ko?ci?? zosta? zamkni?ty przez w?adze niemieckie, co stanowi?o represj? za op??nienie ze strony klasztoru w dostawie zbo?a (ko?ci?? otwarto ponownie 7 X). W r. 1943 naprawiono wie?? ko?cieln?.
3 II 1944 Hanacz?w zosta? zaatakowany przez UPA. Zgin??o w?wczas 55 os?b, sp?on??o 65 dom?w i 163 zabudowania gospodarcze. To wydarzenie sprawi?o, i? pr?bowano umocni? ko?ci?? i klasztor, zak?adaj?c m.in. siatki w oknach. Jego skutkiem by? tak?e wyjazd znacznej cz??ci ludno?ci do Lwowa. W czasie kolejnego napadu (2.V.1944) sp?on?? klasztor, a ko?ci?? zosta? zdewastowany. W nieznanych okoliczno?ciach cz??? wyposa?enia ko?cio?a w Hanaczowie zosta?a przewieziona do klasztoru Franciszkan?w w Przemy?lu, gdzie uleg?a przemieszaniu z przedmiotami innego pochodzenia. Obecnie ko?ci?? jest u?ytkowany przez Ukrai?sk? Cerkiew Prawos?awn? Patriarchatu Kijowskiego.
Tekst pochodzi z:
Katarzyna Brzezina, J?zef Skrabski. Ko?ci?? parafialny p. w. ?w. Marii Magdaleny w Hanaczowie. Ko?cio?y i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojew?dztwa ruskiego. Cz??? I, tom 11, s. 109-122.JAKUB STRZEMIE
w dziejach Ko?cio?a i kultury na wschodnich kresach pa?stwa polskiego w XIV i XV wieku odegra? donios?? rol? b?. Jakub. Pochodzi? z diecezji krakowskiej. Wywodzi? si? z polskiej rodziny szlacheckiej. Na Jednym z dokument?w Jakub o?wiadczy?, ?e przywiesza piecz?? arcybiskupi? i piecz?? dziedziczn?.
Jakub Powszechnie jest znany pod zawo?aniem Strzemi? (Strepa) na podstawie p??niejszej tradycji. Nie wiemy nic o jego rodzinie. M?odo?? r?wnie? nie jest znana. Wiemy, ?e wst?pi? do zakonu ?w. Franciszka z Asy?u. Franciszkanie mieli na ziemiach polskich kilkana?cie klasztor?w, kt?re organizacyjnie nale?a?y do prowincji czesko-polskiej. Kap?ani zakonni odprawiali nabo?e?stwa, g?osili s?owo Bo?e i spowiadali wiernych gromadz?cych si? t?umnie w ko?cio?ach franciszka?skich jednym s?owem prowadzili ewangelizacj? spo?ecze?stwa. Zakonnicy ?w. Franciszka ju? od XIII wieku udawali si? do kraj?w niekatolickich i prowadzili dzia?alno?? misyjn?. Jakub zg?osi? si? dobrowolnie na misje, gdy? w tym wzgl?dzie regu?a zakonna wymaga?a dobrowolnej decyzji i pozwolenia prze?o?onych na podj?cie pracy apostolskiej. Diecezja krakowska graniczy?a z Rusi?, kt?ra by?a terytorium misyjnym.
Po niszczycielskich najazdach Tatar?w w XIII wieku wyludniona Ru? Halicka sta?a si? terenem osadnictwa ze Wschodu ruskiego z Zachodu polskiego i niemieckiego. Ludno?? ruska by?a chrze?cija?ska, ale schizmatycka, nie pozostawa?a w ??czno?ci ze Stolic? Apostolsk?. Na Rusi w miastach stale wzrasta?a liczba osadnik?w katolickich. Byli to kupcy i rzemie?lnicy, kt?rzy przybywali z Zachodu. Na Rusi nie by?o normalnej katolickiej organizacji diecezjalnej i parafialnej. W XIII wieku franciszkanie podj?li na Rusi dzia?alno?? misyjn?. Przed misjonarzami sta?o podw?jne zadanie, opieki duszpasterskiej nad katolickimi osadnikami i nawracanie schizmatyk?w i pogan. W tym celu papie? Aleksander IV w 1258 r. nada? misjonarzom franciszka?skim rozleg?e przywileje duszpasterskie. W bulli papie? wyra?nie wymieni? Ru? jako kraj misyjny, w kt?rym misjonarze franciszka?scy i dominika?scy mieli g?osi? s?owo Bo?e. Z upowa?nienia Stolicy Apostolskiej franciszkanie i dominikanie mieli prawo udziela? chrztu, s?ucha? spowiedzi, sprawowa? inne sakramenty ?w., b?ogos?awi? zwi?zki ma??e?skie. Sami franciszkanie mogli nabywa? domy mieszkalne i ustanawia? rezydencje zakonne. Kr?l Kazimierz Wielki, kt?ry , w??czy? Ru? Halick? do Polski i jego nast?pca Ludwik W?gierski oraz namiestnik kr?lewski na Rusi ksi??? W?adys?aw Opolczyk zabiegali u Stolicy Apostolskiej o zaprowadzenie prawid?owej katolickiej organizacji ko?cielnej na Rusi. Franciszkanie w??czyli si? do tej akcji na rzecz utworzenia katolickich diecezji na Rusi. Ksi??? W?adys?aw Opolczyk, po pomy?lnym ustanowieniu arcybiskupstwa w Haliczu wraz z trzema biskupstwami sufragalnymi, wyst?pi? z pro?b?, aby papie? przeni?s? stolic? metropolii z opuszczonego i niezbyt bezpiecznego, bo na napady Litwin?w i Tatar?w z nara?onego Halicza do Lwowa, kt?re by?o najznaczniejszym i najludniejszym miastem w kraju.
W??czenie do pa?stwa polskiego na sta?e Rusi Halickiej przez kr?low? Jadwig? w 1387 r. zapewni?o stabilizacj? polityczn?. W diecezji ma?o by?o ko?cio??w i kap?an?w, nie by?o ko?cio?a katedralnego i kapitu?y, a nawet granice diecezji nie by?y okre?lone. Lw?w i nieliczne miasta posiada?y katolickie parafie. Po ustaleniu stosunk?w politycznych kolonizacja robi?a post?py. Osiedla?a si? ludno?? pochodz?ca z zachodu, Polacy i Niemcy. Do miast przybywali kupcy i rzemie?lnicy, a do maj?tk?w ziemskich wie?niacy. Jakub stara? si? stworzy? odpowiednie warunki ko?cielne i nie obci??a? ludno?ci katolickiej nadmiernymi ci??arami ko?cielnymi.
W archidiecezji halickiej by?o po miastach wiele ludno?ci katolickiej, przewa?aj?c? jednak wi?kszo?? a nawet po wsiach niemal wy??czn? stanowi?a prawos?awna ludno?? ruska. Parafii katolickich by?o niewiele. Jedynie Lw?w i nieliczne miasta posiada?y znaczniejsze kolonie ludno?ci katolickiej przyby?ej z Zachodu, g??wnie Niemc?w i Polak?w; w tych miastach istnia?y parafie katolickie. Przed obj?ciem rz?d?w przez arcybiskupa Jakuba nie by?o wzmianek o parafiach wiejskich. Pierwszorz?dnym zadaniem, kt?rego si? podj?? arcybiskup, by?a budowa ko?cio??w i zak?adanie parafii, i to jedynie mog?o zapewni? ugruntowanie i szerzenie wiary katolickiej. Akty fundacyjne parafii ?wiadcz? wymownie o gorliwo?ci arcybiskupa Jakuba w sprawie budowy nowych ?wi?ty?. Za rz?d?w Jakuba powsta?y parafie wiejskie zak?adane przez w?a?cicieli ziemskich. W 1400 r. w Wy?nianach w?a?ciciel Jan wybudowa? ko?ci?? i wyposa?y? go ziemi? z w?asnych d?br. Wni?s? pro?b? do arcybiskupa, ?eby konsekrowa? ko?ci?? i przydzieli? okre?lon? liczb? wiernych, dla kt?rych ten ko?ci?? b?dzie parafialnym. W Glinianach zosta?a za?o?ona parafia fundacji kr?lewskiej nazajutrz: po osobistym spotkaniu kr?la W?adys?awa Jagie??y z arcybiskupem Jakubem w 1397 r. we Lwowie.
W 1399 r. franciszkanie otrzymali wyj?tkowe uprawnienie, mianowicie pozwolenie na budow? kaplic i sprawowanie sakrament?w ?wi?tych w Hanaczowie i Kozielnikach. Podobne pozwolenie da? dominikanom w maj?tkach darowanych im przez kr?la W?adys?awa Jagie???. Ponadto arcybiskup uwolni? zakonnik?w i mieszka?c?w tych wsi od p?acenia dziesi?ciny. By?a to nowo?? w zakonach mendykanckich, kt?re dotychczas nie podejmowa?y si? duszpasterstwa parafialnego.
Jakub nie oddala? si? ze swej diecezji, mieszka? przewa?nie we Lwowie. Cz?sto wizytowa? sw?j okr?g ko?cielny, odbywa? uci??liwe podr??e do odleg?ych parafii, osobi?cie styka? si? z ludem, udziela? mu pos?ug duchownych, przeprowadza? katechizacj? dzieci. Arcybiskup stara? si? pomno?y? liczb? duchowie?stwa. Czuwa? nad jego karno?ci?, aby w?a?ciwie i nale?ycie wype?nia?o obowi?zki duszpasterskie. Za rz?d?w Jakuba znika?y skargi na duchownych zbieg?w z innych diecezji, kt?rzy za jego poprzednik?w wykorzystali nienormalne stosunki ko?cielne dla cel?w materialnych i gorszyli wiernych. W spo?ecze?stwie wzr?s? autorytet duchowie?stwa. Ponad 20 dokument?w wystawionych przez Jakuba i wi?cej jeszcze innych akt?w prawnych, w kt?rych bra? udzia?, rzuca pewne ?wiat?o na ?ycie wewn?trzne Jakuba. Odznacza? si? wielk? czci? Naj?wi?tszego Sakramentu i gor?c? mi?o?ci? do Naj?wi?tszej Maryi Panny. Celem wzmo?enia pobo?no?ci i odrodzenia moralnego kleru i ludu szerzy? kult Naj?wi?tszego Sakramentu i nabo?e?stwo do Matki Bo?ej.
Z ostatnich dwu lat ?ycia Jakuba brak dowod?w rozleg?ej jego dzia?alno?ci, co ?wiadczy?oby o staro?ci lub chorobie. Zmar? we Lwowie 20 pa?dziernika 1409 r. Zgodnie z testamentem pogrzeb jego odby? si? we franciszka?skim ko?ciele ?w. Krzy?a we Lwowie. Pochowano go w habicie franciszka?skim i w stroju arcybiskupim. W stosunku do Jakuba zastosowano wyj?tek. Nie z?o?ono jego cia?a we wsp?lnym grobie zakonnym w?r?d wsp??braci zakonnych jak si? tego spodziewa?, ale w samodzielnym grobie, w kt?rym nikt nie by? pochowany. Innych biskup?w z zakonu ?w. Franciszka chowano we wsp?lnym grobie zakonnym. Gr?b arcybiskupa Jakuba znajdowa? si? w ?cianie poni?ej fundamentu obok wielkiego o?tarza po stronie Ewangelii. Gr?b zamurowano. Jakub spocz?? w osobnym, samodzielnym grobie, poniewa? zmar? w opinii ?wi?to?ci.
fragm. ze strony Kurii Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie


Nadanie Hanaczowa Franciszkanom

1394, Lw?w, 5 listopada.
Dymitr Wo?czkowicz nadaje Franciszkanom lwowskim wie? Hanacz?w.


Pateat universis tam praesentibus quam futuris praesentem literam inspecturis, quod nos Demetrius Waszkonis alias Wolczkowicz dominus et haeres legitimus (de) Chodorow districtus in terra Russiae cupientes salutem animae nostrae, praedecessorumque parentum nostrorum defunctorum videlicet Waszkonis Wolczkowicz patris nostri dilecti, Barbaraeque genitricis charissimae nostrae ac Michaelis Szabe olim cliari nostri amici praecipueque et praesertim pronunc pro sospitate et sanitate nostra amicorumque nostrorum vitam vivam ducentium, et pro Requie saluberrima defunctorum ex consensu specialique consilio et favore diligendorum nostrorum amicorum, videlicet strenui viri domini Demetrii domini et haeredis de Lat Marszalkonis serenissimi principis Vladisiai Dei gr. Regis Poloniae supremi principis Lithuaniae, domini et haeredis terrae Russiae etc. Demetriique liaeredis de Hostrow nostri cari consobrini et pro nunc tutoris nostrorum bonorum legitimi et cum deliberatione amicorum nostrorum quam plurimorum aliorum, villam dictam et nuncupatam Kunaczow in districtu Lemburgensi cum omni iuro et dominio cum molendino seu molendinis, piscinis, tabernis, censibus, exactionibus, fructibus, redditibus, prorentius, obventionibus et universis ac singulis utilitatibus, ad dictam villam pertinentibus, quibuscunque nominibus censeantur, nihil in eadem villa iuris et dominii pro nobis, nostrisque successoribus relinquentes dedimus, assignavimus et donamus ac conferimus praesenti perpetua ac irrevocabili largitione Fratribus Minoribus sive Conventui Fratrum minorum in Lemburga pro restauratione et fabrica Ecclesiae S. Crucis Fratrum ipsorum praedictorum in dicta Lemburga veluti pater noster carissimus fel. mem. Dominus Waszko praefatam villam Kunaczow in ultima ipsius voluntate circa mortem ipsius legaverat, assignaverat et dedit pro restauratione et fabrica ecclesiae S. Crucis memoratae. Quam quife dem villam Kunaczow conventus praetactus saepius Fratrum Minorum habebunt, tenebunt et possidebunt cum ommbus utilitatibus superius expressis ac omnibus aliis de novo ortis pro fabrica et restauratione ut praemittitur dictae S. Crucis Ecclesiae temporibus perpetuis duraturis, et ne quod I absit nostrae misericordiae iustitia oblivionem accipiat sed potius nostra praefatorumque nostrorum parentum carissimorum et aliorum amicorum vivorum et defunctorum iugis memoria apud fratres memoratos retineatur et habeatur perpetuis temporibus et affuturis, Guardianus saepius dieti conventus et fratres omnes alii nostrae largitionis beneficia iugiter advertentes de licentia, benepjacito et assensu Reverendorum Patrum Dominorum ac Dominorum Iacobi Archiepiscopi Divina et Ap. Sedis providentia Sanctae Metropolitanae Sedis Haliciensis et Domini Ianussii Vicarii Generalis Ministri Fratrum Minorum per Russiam unanimiter concesserunt, quod qualibet die una missa prosalute et remedio nostro ainicorumque et parentum tam vivorum quam defunctorum nostrorum vigiliaeque trium lectionum semel quavis in hebdomada, in anniversarium quoque praedicti bonae memoriae Waszkonis patris nostri carissimi vigiliae novem lectionum missarumque divina officia pro ipsius animae salute ac omnium nostrorum praedecessorum carissimorum per quemlibet fratrum iam dictorum iugiter temporibus perpetuis et afuturis celebrentur et perficiantur, ad quorum quidem fratrum exequendam nobis diligentius promissam praehabitam pro salute iam praemissa et promissa ceremoniam ac celebritatem promittimus spondemus diligenter, construereque volumus unum altare in ecclesia S. Crucis in Lemburga apud fratres praemissos minores pro eodemque altari libros calices et ornamenta et ad idem altare quaevis pertinentia volumus cupimusque diligenter ministrare, ut eo praestantius optatus effectus salutis nostrae per fratres praedictos perficiatur et exequatur prosperque status et felix noster amicorumque nostrorum interventu iugiter apud Deum interpelletur ipsorum. Caete-rum annuerunt praefati Guardianus caeterique Fratres conventus praelibati de licentia et assensu Vicarii praedicti ipsorum nobis sinceriter promittentes, ut nomina patris matrisque nostrae et Michaelis Szabe cari nostri et aliorum amicorum defunctorum praedecessorum nostrorum libro memoriae inscribantur, et tempore debito in ecclesia Sancta coram Christi fidelibus pronunciantur et adorationes per ipsos promoveantur, veluti talia pro fide(li)bus fieri consueverunt. Insuper praedictus pater Vicarius volens omnia supradicta a fratribus et per fratres temporibus perpetuis nobis et successoribus nostris legitimis inviolabiliter tenere et observare perpetualiter duratura, decrevit, statuit et ordinavit ac mandavit per obedientiam salutarem Fratribus omnibus dicti Conventus praesentibus et futuris, quatenus ad unumquemque ipsorum pertineri debeat cura et obligatio talis, ut omnia et singula supradicta faciant inviolabiliter observari et quilibet guardianus praedicti conventus pro tempore suo per obedientiam sanctam praescriptam seriem praesentem legi faciant coram sui conventus fratribus bis in anno, scililieet in festo S. Francisci et in die S. Nicolai, ne quod absit per ignorantiam praetermittatur aliquid promissorum praedictorum. In quorum omnium praemissorum sigilla Rev. Patris Domini Iacobi Archiepiscopi Haliciensis, nostrum et Domini Demetrii domini et haeredis de Lat, Marszalkonis Regis Regni Poloniae praefati Reverendique viri et fratris Domini Ianussii Vicarii Generalis Ministri fratrum Minorum in Russia ipsiusque Conventus Lemburgensis ad maiorem firmitudinem praesentibus sunt appensa. Datum et actum in Lemburga anno Domini Millesimo Trecentesimo nonagesimo quarto feria quinta infra Octavas Omnium Sanctorum. (Hoc loco ponuntur sigilla pensilia quatuor).

Archiwum Bernardy?skie akt?w grodzkich i ziemskich we Lwowie- Acta terrestria Leopoliensia T. 128 p. 763-767.
Dodane przez piotrwojtowicz dnia sierpie 24 2009 09:46:35
4 Komentarzy · 19057 Czyta · Drukuj
ill titleKomentarze
d449247 dnia stycze 06 2015 06:44:51
benshen
jordan 11 gamma blue
hollister kids
abercrombie
ray ban sunglasses outlet
hollister co
toms promo code
burberry scarf
christian louboutin outlet
coach outlet online
timberland uk
louis vuitton handbags
ray ban glasses
ugg boots
cheap nfl jerseys
ray ban aviators
abercrombie outlet
jordan 11
coach factory outlet
timberland pro
adidas shoes
canada goose outlet
marc jacobs
mont blanc pen
louis vuitton outlet
coach factory outlet online
toms shoes
canada goose jackets
louis vuitton
michael kors
gucci outlet
mont blanc
jordan retro 11
abercrombie kids
canada goose
hollister clothing store
christian louboutin sale
toms wedges
true religion
abercrombie & fitch
michael kors outlet online
polo ralph lauren home
ugg australia
oakley sunglasses outlet
moncler jackets
true religion
ugg outlet
red bottoms
gucci shoes
black timberland boots
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
canada goose
ray ban wayfarer
michael kors outlet
michael kors
canada goose outlet
oakley sunglasses wholesale
lululemon
abercrombie store
louis vuitton handbags
michael kors outlet online
coach factory
adidas outlet
christian louboutin sale
ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
uggs for men
replica watches
retro 11
cheap oakleys
burberry handbags
true religion
oakley vault
louis vuitton handbags
beats studio
cheap uggs
michael kors
christian louboutin
timberland outlet
kors outlet
hollister
louis vuitton outlet
abercrombie and fitch
hermes birkin
fitflops
burberry bags
ralph lauren outlet
mont blanc pen
celine outlet
christian louboutin sale
guess outlet
jordan 11 infrared low
marc jacobs
north face outlet
true religion
abercrombie & fitchfitch
michael kors outlet online
adidas wings
abercrombie
jordan 3
black timberland boots
mont blanc mountain
canada?goose?outlet
timberland outlet
canada goose
rayban sunglasses
uggs outlet
jordan 13
tods outlet store
fitflop shoes
jordan 11 low
timberland boots
ugg australia
burberry sale
gucci handbags
ray ban outlet
uggs outlet
ugg boots
coco chanel
burberry outlet online
canada goose
christian louboutin shoes
michael kors outlet online sale
michael kors outlet online sale
true religion outlet
coach factory outlet
toms shoes
polo ralph lauren
timberland outlet
coach outlet store online
burberry outlet online
air jordans
ugg slippers
polo ralph lauren
fitflops outlet
tory burch outlet online
michael kors outlet online
kevin durant shoes
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses cheap
canada goose jackets
christian louboutin outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
fake watches
true religion outlet
louis vuitton handbags
fitflop shoes
canada goose
coach outlet store online
burberry outlet online
christian louboutin
timberland canada
timberland boots
ugg outlet
timberland boots
burberry bags
christian louboutin outlet
white timberland boots
canada goose jackets
coach outlet
beats solo
adidas running shoes
ugg boots
abercrombie store
jordan retro
canada?goose
retro jordans
chanel outlet online
knockoff watches
tory burch outlet online
hollister jeans
burberry bags
true religion sale
coach factory
supra shoes
louis vuitton
timberland uk
uggs on sale
nike outlet stores
ralph lauren
abercrombie and fitch
white timberland boots
cheap nfl jerseys
polo outlet
fitflops clearance
ralph lauren polo shirts
red timberland boots
chanel outlet
ugg boots sale
michael kors handbags
canada goose jacket
burberry sale
tory burch handbags
christian louboutin sale
michael kors uk
oakley outlet
mont blanc legend
canada?goose?outlet
lv outlet
abercrombie outlet
cheap uggs
kors outlet
moncler
timberland canada
coach outlet online
jordan 13
tods outlet
louis vuitton outlet stors
cheap lululemon
air jordan 11
ugg sale
oakley sunglasses
ugg boots sale
christian louboutin shoes
michael kors
cheap jordans
gucci outlet
chanel bags
www.louisvuitton.com
abercrombie
abercrombie
canada goose jackets
tods sale
kate spade outlet
hollister clothing
adidas outlet store
jordan 6
michael kors handbags
timberlands
oakley sunglasses wholesale
beats headphones
uggs outlet
coach outlet store online
louboutin
p90x workouts
coach factory outlet
uggs for men
uggs outlet
chanel bags
toms promo code
black timberland boots
oakley vault
lebron james shoes
louis vuitton online shop
canada goose jackets
michael kors outlet
burberry handbags
gucci shoes
jordan 8
timberlands
michael kors handbags
true religion sale
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
hollister clothing
true religion kids
ugg boots
louis vuitton
insanity workout
mont blanc pens
ralph lauren uk
timberland uk
rayban sunglasses
michael kors
marc jacobs handbags
tory burch outlet
ray ban wayfarer
louis vuitton
abercrombie fitch
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
coach factory store online
toms outlet
cheap nfl jerseys
jeremy scott adidas
hollister kids
kobe bryant shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
dior handbags
toms shoes
louis vuitton outlet
nike shoes
kate spade
jordan 11s
coach outlet
prada shoes
cheap jerseys
polo ralph lauren
burberry outlet online
coach outlet
ray bans
hollister clothing store
christian louboutin sale
michael kors outlet
chanel handbags
jordan 11 columbia
michael kors outlet
yoga pants
louis vuitton
ugg boots
ugg boots outlet
ugg boots
louis vuitton outlet
the north face
oakley sunglasses
burberry scarf
celine outlet
oakley sunglasses cheap
chanel
chanel bags
burberry scarf
timberland
burberry
coach outlet
burberry outlet
canada goose
ugg outlet
tods shoes
michael kors
concord 11
tory burch shoes
tods shoes outlet
imitation watches
coach factory outlet
coach outlet store online
football jerseys
abercrombie
ray ban sunglass
burberry outlet
coach outlet
michael kors outlet online sale
burberry outlet
moncler outlet
uggs outlet
true religion sale
ghd hair strighteners
ugg australia
belstaff
louis vuitton outlet
ugg boots
red timberland boots
ugg australia
abercrombie
louis vuitton handbags
rolex watches outlet
jordan concords
gucci bags
michael kors handbags
copy watches
michael kors outlet
michael kors outlet
rayban sunglasses outlet
michael kors
uggs on sale
cheap ugg
tory burch outlet
tory burch outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
ray ban outlet
tory burch outlet online
tory burch shoes
kobe shoes
michael kors outlet
uggs for men
beats by dr dre
hollister
ugg boots clearance
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
replica rolex watches
canada goose outlet
timberland boat shoes
timberland earthkeepers
burberry handbags
michael kors outlet online
canada goose jackets
lebron james shoes
ugg outlet
chanel handbags
burberry outlet
gucci shoes
cheap uggs
christian louboutin sale
burberry outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
abercrombie store
true religion sale
louis vuitton outlet
christian louboutin
chanel handbags
ray ban sunglasses
abercrombie & fitch new york
hollister clothing store
louis vuitton
burberry outlet online
coach factory outlet
coach outlet store online
cheap uggs
michael kors outlet online
chi flat iron
michael kors outlet online sale
ray bans
burberry sale
burberry outlet online
louis vuitton
red christian louboutin
burberry handbags
christian louboutin outlet
burberry outlet
hollister clothing
burberry outlet
fitflop footwear
mont blanc
concords 11
polo outlet
hogan shoes
cheap toms
ray ban sunglasses
hollister outlet
tory burch sale
retro 11
jordan shoes
tory burch outlet online
ugg sale
louis vuitton handbags
burberry bags
bottega veneta outlet
cheap beats bydre
red bottom shoes
cheap oakley sunglasses
jordan 11
gucci belts
abercrombie
timberland uk
fendi outlet
uggs outlet
toms outlet
cheap jerseys
tory burch flats
timberland boots
canada goose sale
cheap jerseys
chanel online shop
true religion jeans
ugg boots
air jordan 11
toms canada
gucci outlet
ugg outlet
toms
belstaff outlet
hollister co
tory burch
coach outlet store online
ugg outlet
ugg outlet
coach outlet
discount oakley sunglasses
www.louisvuitton.com
coach factory online
burberry outlet
burberry sale
moncler jackets
louis vuitton
hollister clothing
ralph lauren outlet
ugg boots outlet
rayban sunglass
louis vuitton
ugg boots
coach outlet store online
chanel outlet
jordan 4
michael kors outlet online
kiyouminss dnia kwiecie 23 2015 04:50:08
burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry factory outlet,burberry sale,burberry handbags,
oakley sunglasses,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley outlet,oakley sunglasses outlet,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses,
mac cosmetics uk,
oakley sunglasses,
beats by dre,
cheap jordans,
louboutin,louboutin pas cher,christian louboutin,louboutin chaussures,louboutin soldes,chaussure louboutin,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france,
air jordan,jordan shoes,cheap jordans,air jordans,jordan retro,air jordan shoes,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan retro,
air max 95,nike air max 95,air max 90,nike air max 90,air max 2015,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax,
jerseys from china,
air max 90,
lebron james shoes,
converse sale,
new balance football boots,
nike air force,air force,nike air force 1,nike air force one,air force one nike,air force 1,air force one,
mac make up,
coach outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach outlet stores,coach factory outlet,coach factory,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online,
ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,polo ralph lauren,ralph lauren,polo ralph,polo shirts,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo,
oakley sunglass,
Cheap Jordans,Cheap Jordan Shoes,Cheap Air Max,Cheap Free Run Shoes,nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers,
cartier love bracelet,
michael kors,sac michael kors,michael kors sac,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france,
air jordans,
adidas originals,
mac cosmetics uk,
tods shoes,
burberry,
ferragamo,
nike shoes,
salomon shoes,
chanel bags,chanel handbags,chanel sunglasses,chanel outlet,chanel purses,chanel handbags official site,
timberland boots uk,
timberland,
cheap jerseys,nfl jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys from china,cheap jerseys from china,
gucci handbags,
NFL Jerseys,Nike NFL Jerseys,NBA Jerseys,Soccer Jersey,NHL Jerseys,Baseball Jerseys,Custom Jersey,Youth Jerseys,Women Jerseys,NCAA Jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,basketball jerseys,jerseys,hockey jerseys,
flip flop,
cheap jordans,cheap jordan shoes,cheap jordan,cheap jordans for sale,jordans for cheap,jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro,
stuart weitzman,
adidas shoes,
louboutin uk,
air jordan,
sac michael kors,
dolce gabbana,
nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher,Chaussures Nike Blazer,Nike Blazer Femme,
lebron james shoes,
mizuno running shoes,
beats solo,
gucci shoes,
lebron james shoes,
chaussures louboutin,
lululemon uk,
fit flops,
yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com,
jordan retro,jordan shoes,air jordan,air jordans,retro jordans,air jordan retro,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,cheap jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,
toms outlet,tom shoes,toms shoes outlet,tom shoes,toms wedges,cheap toms,toms.com,
Ray Ban Sunglasses,Ray Ban Outlet,Ray Ban Sale,Cheap Ray Bans,Cheap Ray Ban Sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban,
yoga pants,
nike blazer,
michael kors outlet,
puma outlet,
ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo shoes,ferragamo outlet,salvatore ferragamo outlet,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet,
dansko outlet,
fendi belts,
adidas store,
jerseys from china,cheap jerseys from china,nfl jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,
nike free 5.0,
true religion uk,
chanel bag,
cheap jerseys,
omega watches,omega watch,replica watches,rolex watches,replica omega watches,rolex,watches for men,watches for women,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex,
beats by dre,beats headphones,beats audio,beats by dr dre,beats by dre headphones,dr dre,dre beats,beats by dr,dr dre beats,dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats,
kobe 9 low,
kate spade uk,
north face outlet,the north face,north face,the north face outlet,north face jackets,north face jackets clearance,northface,
jordan retro,
burberry,
cheap nfl jerseys,
michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors uk,michael kors,michael kors,michael kors bags,
air max 95,
chanel bags,
five finger shoes,
ray ban sunglasses,
burberry uk,
guess outlet,
nike free 5.0, nike free trainer 5.0,nike free run 5.0,free running 2,nike free run,nike free,free running,nike running shoes,nike free trainer,free runs,free run 5.0,
coach outlet store,
toms outlet,
north face outlet,
nike air force,
ralph lauren outlet,
kevin durant shoes,
omega watches,
air max 90,nike air max 90,air max 95,air max 2015,air max 1,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax,
kobe shoes
daigege2 dnia kwiecie 09 2018 03:57:50
oakey sunglasses
jordan shoes
longchamp outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
yeezy boost
north face outlet
jordan retro 11
cheap jordans
supreme clothing
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
air max uk
hermes bags
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
kate spade
coach outlet
coach outlet
cheap jordans
canada goose jackets
adidas campus
oakley sunglasses
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet store
adidas shoes
canada goose uk
michael kors uk
michael kors outlet clearance
mbt
cheap ray bans
coach outlet store online clearances
ugg boots
ugg outlet
air jordans
nike outlet store
air max 97
tory burch outlet online
canada goose uk
michael kors outlet
moncler jackets outlet
christian louboutin outlet
new balance outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
new balance shoes
coach factory outlet
yeezy 350 boost
pandora charms uk
moncler jackets
ralph lauren outlet
hermens bags
coach outlet
michael kors outlet
polo outlet
nike outlet online
tiffany and co
jordan retro
hollister uk
birkenstock sandals
pandora charms
kate spade outlet store
pandora charms sale
supra shoes
adidas nmd
oakley sunglasses
converse outlet store
canada goose jackets
pandora charms
air jordans
birkenstock sandals
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet
adidas nmd
coach outlet online
coach canada
cheap nike air max
mlb jerseys
ralph lauren
fitflops
moncler outlet
air jordan shoes
fitflops
coach factory outlet
kate spade handbags
adidas yeezy
canada goose jackets uk
uggs
pandora store
tiffany outlet
canada goose uk
coach outlet
fred perry
moncler jackets
cheap jordans
north face jackets
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
michael kors
christian louboutin
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren
hollister
michael kors outlet
mont blanc
pandora charms sale clearance
uggs canada
air jordans
nike shoes for men
longchamp handbags
adidas nmd
oakley sunglasses
mcm outlet
jordan shoes
yeezy boost
oakley sunglasses
nmd adidas
fitflops sale
michael kors outlet
moncler jackets
canada goose
canada goose jackets
hermes outlet
coach outlet
canada goose
fitflops
adidas outlet
adidas superstar
puma shoes
michael kors handbags
pandora jewelry
timberland outlet
adidas yeezy
adidas shoes
nike outlet
birkenstock shoes
ugg boots on sale
cheap uggs
pandora charms
nike air max
air max 2017
canada goose uk
moncler outlet
pandora charms
birkenstock sandals
uggs outlet
toms outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet online
ralph lauren outlet
rolex watches
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton
air max 90
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry official site
cheap nfl jerseys
fitflops
nike shoes
coach outlet store
coach outlet
fitflops sale
burberry outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose uk
ugg australia
valentino shoes outlet
michael kors outlet clearance
jordan shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
prada handbags
coach factorty outlet
hermes birkin
red bottom shoes
coach factory outlet online
michael kors handbags
adidas nmd shoes
michael kors factory outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
mulberry handbags
nike outlet online
polo ralph lauren
ecco shoes
cheap nba jerseys
michael kors outlet clearance
canada goose
replica watches
coach factory outlet
mbt shoes
skechers shoes
coach outlet
christian louboutin shoes
kate spade
pandora jewelry
canada goose outlet
timberland boots
canada goose outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
canada goose outlet
air max 2018
pandora outlet
jordan shoes
kate spade outlet
ferragamo outlet
ultra boost
pandora
coach factory outlet
oakley sunglasses outlet
north face jackets
ugg boots canada
christian louboutin outlet
pandora charms
canada goose outlet
michael kors outlet canada
timberland boots
ralph lauren outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
abercrombie
pandora jewelry
tory burch outlet
longchamp outlet online
cheap jordans
cheap mlb jerseys
ugg boots on sale
kate spade handbag
gucci outlet
pandora jewelry outlet
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
adidas
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
timberland outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
adidas yeezy boost
harden vol 1
louis vuitton
polo outlet store
kate spade bags
yeezy boost
coach outlet
longchamp outlet
coach outlet online
nike huarache
coach outlet
oakley sunglasses
asics shoes
tods outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
uggs
nmd shoes
fitflops sale clearance
coach outlet online
gucci handbags
ralph lauren outlet
ralph lauren sale
valentino shoes
louboutin shoes
ralph lauren outlet online
pandora outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
louboutin shoes
canada goose
ugg outlet
coach outlet
coach factorty outlet
cheap jordans
coach outlet
red bottoms
tory burch outlet
birkenstocks
pandora charms sale clearance
nike shoes
discount oakley sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo
polo ralph lauren outlet online
vans store
louis vuitton outlet
cheap mlb jerseys china
nike shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jordan shoes
prada outlet
toms shoes
adidas originals
uggs outlet
ralph lauren uk
jordans
ugg boots
fitflops
coach outlet
ugg outlet
pandora charms
ugg boots
ray ban sunglasses
christian louboutin
timberland boots
moncler outlet
canada goose sale
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
birkenstock outlet
uggs
doudoune moncler
hermes handbags
nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
moncler jackets
adidas nmd
canada goose outlet
nba jerseys
coach factory outlet
mulberry outlet
coach factory outlet
adidas outlet
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
birkenstock outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet
canada goose outlet
adidas shoes
louboutin shoes
canada goose sale
oakley sunglasses
vans shoes
fitflops uk
supra shoes
nike zoom
polo outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
mulberry uk
canada goose sale
moncler outlet
canada goose jackets
adidas shoes
abercrombie and fitch
nike store
coach outlet
reebok shoes
hollister clothing
yeezy boost
converse shoes
adidas superstar
louis vuitton outlet online
philipp plein outlet
coach outlet
nike air max
supreme clothing
michael kors
supreme clothing
timberland boots outlet
ray ban sunglasses discount
michael kors handbags
kobe bryant shoes
mulberry bags
ugg outlet
moncler
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
nike air max
mcm handbags
pandora charms
mbt shoes
coach outlet
oakley sunglasses sale
coach factory outlet
coach outlet
nike shoes
pandora jewelry
ecco shoes for men
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
yeezy boost 350
kevin durant shoes
cheap jordans free shipping
ralph lauren outlet
tiffany and co
moncler jackets
air max 2019
moncler outlet
adidas yeezy
adidas yeezy
pandora charms
fitflops
kate spade
canada goose outlet
philipp plein shirt
canada goose jackets
nike shoes
moncler coats
coach outlet store
ray ban sunglasses discount
ferragamo shoes
supreme new york
michael kors outlet online
adidas shoes
burberry outlet
adidas yeezy boost
canada goose outlet
adidas yeezy boost
ugg outlet
fred perry polo
uggs canada
kate spade outlet
pandora outlet
air max 2018
ralph lauren outlet
coach outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale clearance
ralph lauren sale clearance
fitflops sale clearance
valentino shoes
hermes handbags
louis vuitton outlet
nike outlet
cheap jordans for sale
nike outlet
ralph lauren
louis vuitton outlet store
birkenstock sandals
kate spade outlet store
pandora charms
coach outlet store
michael kors outlet online
nike air max
jordans
yeezy boost
birkenstock
kate spade outlet
nike air max outlet
birkenstock
canada goose outlet
cheap ray ban sunglasses
red bottoms shoes
air max 97
coach factory outlet
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
gucci handbags outlet
180409yueqin
shenyuhang dnia kwiecie 13 2018 04:22:31
nike outlet
kate spade outlet
ralph lauren uk
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
polo outlet
polo ralph lauren outlet
coach canada
pandora outlet
adidas superstar
ralph lauren uk
canada goose
valentino outlet store
kate spade handbags
coach outlet
adidas nmd
puma outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
air jordan shoes
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
canada goose
polo outlet
ray ban sunglasses
cheap nhl jerseys
coach outlet
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet online
ugg outlet
coach outlet online
adidas nmd
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
pandora outlet
pandora charms outlet
nmd adidas
ralph lauren uk
kate spade outlet online
gucci outlet online
pandora charms
michael kors outlet
canada goose outlet
lacoste shoes
mulberry handbags
pandora jewelry
pandora charms sale clearance
mlb jerseys wholesale
longchamp
michael kors outlet online
canada goose jackets
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
canada goose jackets
michael kors handbags
tory burch shoes
louboutin shoes
uggs outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion
canada goose outlet
pandora charms
kate spade outlet online
nike shoes
true religion
valentino outlet
nike air max
mulberry bags
nfl jerseys
canada goose outlet
ray ban sunglasse
michael kors outlet online
uggs outlet
ralph lauren
michael kors outlet
ray ban outlet
oakley sunglasses
true religion jeans
lunette ray ban
air jordan 4 retro
michael kors outlet store
ed hardy outlet
coach outlet
kate spade
christian louboutin
pandora jewelry outlet
nfl jerseys wholesale
cheap jordans for sale
pandora outlet store
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
polo outlet
canada goose
pandora outlet
christian louboutin outlet
vintage nhl jerseys
canada goose jackets
michael kors outlet
coach factory outlet
mont blanc pens
ugg outlet
polo ralph lauren
true religion jeans
ugg boots
moncler coats
michael kors outlet online
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora outlet
kate spade outlet store
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
pandora charms outlet
canada goose outlet store
ugg boots clearance
michael kors outlet online
michael kors handbags
christian louboutin shoes
coach outlet
mulberry bags
moncler coats
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet store online
ed hardy
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
ralph lauren polo shirts
longchamp handbags
michael kors outlet
mont blanc pens
yeezy boost 350
canada goose outlet store
kate spade sale
coach outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
kate spade outlet store
coach outlet store online
polo outlet
true religion outlet
coach outlet store
asics shoes
uggs outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors handbags
kate spade outlet online
ray ban sunglasses
uggs outlet
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
pandora outlet
true religion
ray ban wayfarer
coach outlet store online
kate spade
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
pandora charms
coach outlet online
adidas yeezy boost
coach factory outlet online
mbt shoes
valentino shoes
coach outlet
canada goose jackets
mont blanc
pandora outlet
mcm outlet
polo outlet
ugg boots on sale
michael kors outlet online
canada goose outlet store
coach outlet
michael kors outlet clearance
nike outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
pandora charms sale clearance
cheap nfl jerseys
coach outlet
ferragamo shoes sale
moncler outlet
nike factory outlet
adidas outlet
kate spade bags
canada goose
oakley sunglasses for men
pandora charms
adidas yeezy shoes
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses wholesale
ralph lauren polo
canada goose outlet store
michael kors outlet
canada goose outlet store
coach outlet
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet online
kate spade handbags
shenyuhang20180413
ill titleDodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
ill titleOceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 774
Najnowszy Uytkownik: Travisker
Copyright bazylek© 2009