ill titlePacyfikacja wsi i dalsze losy mieszka?c?w Hanaczowa
Nale?y cofn?? si? nieco wstecz do wydarze?, jakie mia?y miejsce w Hanaczowie, po drugim napadzie banderowc?w (10 kwietnia 44r.). Po kilku dniach, po opuszczeniu przez ludno?? wsi, Niemcy zacz?li coraz cz??ciej odwiedza? Hanacz?w, zabieraj?c krowy i poluj?c na dr?b.
Pod koniec miesi?ca kwietnia, tego rodzaju wizyty by?y sk?adane cz??ciej. By?y dni, w kt?rych Niemcy byli dwa a nawet trzy razy. Przewa?nie byli to ?o?nierze Wehrmachtu. Dow?dztwo oddzia?u AK doskonale zdawa?o sobie spraw?, ?e w kr?tkim czasie nale?y wie? opu?ci?, gdy? Niemcy nie b?d? tolerowa? grupy zbrojnej, na zapleczu frontu.
Liczono jednak, po cichu, ?e Niemcy mo?e dadz? si? z?apa? na mistyfikacj? i uwierz?, ?e wie? jest cz??ciowo zamieszkana przez ludno?? cywiln?.


Dopiero, po wtargni?ciu o ?wicie oddzia?u SS, przeprowadzeniu rewizji i znalezieniu kilka sztuk broni, sta?o si? jasne, ?e w najbli?szym czasie Niemcy zaatakuj?.
Dnia 1-go maja 1944 r, w godzinach wieczornych, przy zachowaniu maksymalnej ostro?no?ci, oddzia? opu?ci? plac?wk? obronn?, przenosz?c si? do gospodarstwa ?amasza, po?o?onego na skraju tzw. Dolinki.
Teren Dolinki charakteryzowa? si? kompleksem do?? g?stych sad?w i by? oddalony o kilkadziesi?t metr?w od drogi i tyle? od pastwiska.
?rodkiem Dolinki p?yn?? potok z Hanacz?wki, przy kt?rym bieg?a ?cie?ka. Teren ten, dla obcych nieznany, z zewn?trz ma?o widoczny, nadawa? si? do odskoku w kierunku Hanacz?wki a? do m?yna Kaczora, po czym, ??kami lub pastwiskiem mo?na si? by?o dosta? do lasu „Klus?w” lub „Zadniego K?ta”.
Najbardziej niebezpiecznym odcinkiem dla ewentualnego odskoku by?y ??ki lub pastwisko w Hanacz?wce. Liczono, ?e uda si? ten odcinek przeskoczy? podczas porannej mg?y. Owe gospodarstwo, w kt?rym. ulokowa? si? oddzia?, by?o oddalone od plebanii ponad 100 m.
Dzieli?a go od ko?cio?a otwarta przestrze? pastwiska, zwanego B?oniem. Ludno?? cywilna mia?a sp?dzi? t? noc w budynku, nowej plebanii. Kilku starych gospodarzy nocowa?o w swoich obej?ciach. Ludzie na plebanii, zabarykadowali si? workami ze zbo?em. W razie ataku banderowc?w, oddzia? mia? im przyj?? z pomoc?, za? w razie okr??enia przez Niemc?w, ludzie byli wzgl?dnie bezpieczni, i? po?r?d nich nikogo nie by?o z broni?.
Oko?o godziny 20-tej by? silny nalot na Lw?w. Nad miastem powoli opada?y flary. Miasto by?o tak o?wietlone, ?e w Hanaczowie by?o widno jak w dzie?. Zaraz po nalocie rozdano kolacj? i porcje mi?sa wo?owego jako ?elazne porcje. Wniesiono do izby troch? s?omy ch?opcy porozsiadali si?, jak kto m?g? najwygodniej, by troch? odpocz??, O ?wicie, czeka? ich daleki marsz. Odcinek drogi, pomi?dzy plebani? a miejscem pobytu oddzia?u patrolowa?a dw?jka partyzant?w zmieniaj?cych si? co dwie godziny.
Ludzie b?d?cy na plebanii, podnieceni maj?cym nast?pi? o ?wicie wymarszem – nie spali. Nie spali te? niekt?rzy partyzanci .
Inni drzemali na siedz?co. Noc by?a ciep?a i cicha. By?o do?? widno. Oko?o godziny 23-ciej, ch?opcy b?d?cy na czujkach zameldowali, ?e na cmentarzu, Kurowieckiej G?rze, D?browie i innych miejscach kracz? wrony. By?o to zjawisko raczej niezwyk?e.
Wiedzieli o tym dobrze mieszka?cy wsi, kt?rych by?o sporo w oddziale. Kilku partyzant?w wysz?o z budynku i nas?uchiwa?o. Od czasu, do czasu – s?ycha? by?o krakanie wron. Komentowano to niezwyk?e zjawisko. Wniosek by? prosty i logiczny. Wrony mog?y kraka? przez kogo? sp?oszone. Mogli te? ludzie na?ladowa? g?osy ptak?w, w jakim? okre?lonym celu. Zacz?to podejrzewa?, ?e wie? jest otoczona przez bandy.
O Niemcach nie pomy?lano ani przez chwil?. Oddzia? m?g? odej?? zaraz, po tych alarmuj?cych b?d?, co b?d? – sygna?ach.
Nikomu nawet przez my?l nie przysz?o, ?eby zostawi? ludzi w plebanii na pastw? losu, za? ci?gn?c za sob? „ten cywilny ogon” po nocy by?o r?wnie? dla wszystkich niebezpieczne, tym bardziej, ?e w?r?d ludno?ci cywilnej by?o kilka kobiet.
Wymarsz zarz?dzono na godzin? czwart?. Kierunek marszu: do m?yna „Kaczora”, nast?pnie w kierunku „G?r” w Hanacz?wce i wej?cie do lasu w okolicy „Zadniego K?ta”. Punktualnie o godz. 4-tej, oddzia? by? gotowy do wymarszu. Z plebanii nadci?gali ludzie, by do??czy? do oddzia?u.
W kierunku Hanacz?wki, a wi?c po osi marszu, zostali wys?ani szperacze i stra? przednia, za kt?r? zacz??y si? posuwa? poszczeg?lne dru?yny, utrzymuj?ce odleg?o?ci oko?o 50 m. na wzg?rzu D?browie, na tle zielonej runi ozimin, wida? by?o d?ug?, czarn? krech?.
Zrozumiano, ?e w nocy wykopano rowy strzeleckie. Ci?gle my?lano, ?e wie? zosta?a otoczona przez band?.
Zacz?to ponagla? ludno?? cywiln? do do??czenia si? do oddzia?u, kt?ry po?piesznie maszerowa?, chc?c przy porannej mgle sforsowa? najbardziej niebezpieczny odcinek, tj. ??ki lub ewentualnie pastwisko w Hanacz?wce.
Tymczasem, stra? przednia natkn??a si? na skraju rowu strzeleckiego na kilka postaci w he?mach, wychylaj?cych si? z okopu. Otwarto do nich ogie?, chc?c utorowa? drog? dla oddzia?u. Nadal my?lano, ?e s? to banderowcy, kt?rych nie bardzo si? obawiano, gdy? nie s?yn?li oni z wielkiej odwagi. Byli tylko odwa?ni w stosunku do bezbronnej ludno?ci.
Po ostrzelaniu domniemanych banderowc?w, natychmiast wystrzelone zosta?y rakiety, ze wszystkich wzg?rz, otaczaj?cych Hanacz?w, a tak?e z lasu hanaczowskiego i franciszka?skiego. Po chwili, od strony cmentarza ukaza?y si? czo?gi.
A wi?c byli to Niemcy. To, czego najbardziej si? obawiano, sta?o si? rzeczywisto?ci?. Czo?gi otworzy?y ogie?, ostrzeliwuj?c przede wszystkim ko?ci??, budynki plebanii oraz budynki szkolne. Zaraz potem pojawi?y si? samochody, z kt?rych wyskakiwali niemieccy ?o?nierze. Ubrani byli ,w panterki, na he?mach , powtykane mieli ga??zki wierzby.
B?d?cy w okr??eniu ludzie, zar?wno partyzanci, jak i mieszka?cy, widzieli jedyn? desk? ratunku w ukryciu si? w samej wsi. Ucieczka ze wsi by?a ju? niemo?liwa.
O tej porze roku, drzewa by?y jeszcze bezlistne chocia? by?y ju? p?ki kwiatowe. Gdzie, nie gdzie – kwit?y ju? czere?nie. Pola by?y okryte runi? ozimin. Ukry? si? wi?c by?o bardzo trudno.
Zabudowania by?y znacznie przerzedzone. W obu napadach spalono wiele budynk?w.
Zabudowa wsi, po spaleniu nie dawa?a mo?liwo?ci poruszania si? i doj?cia do upatrzonej kryj?wki. Na wzg?rzach, otaczaj?cych Hanacz?w, pe?no by?o Niemc?w.
Mieli oni doskona?y wgl?d w teren. Do wsi nap?ywa?o coraz wi?cej ?o?nierzy. Zacz?li oni, z i?cie niemieck? dok?adno?ci?, przeszukiwa? zabudowania, zagl?daj?c do wszystkich zakamark?w, strzelaj?c d?ugimi seriami i wrzucaj?c granaty w podejrzane miejsca.
We wsi, po obu napadach zosta?o jeszcze sporo zabudowa?.
Teraz zabudowania te niszczono systematycznie. Nie pomini?to te? ruin (pogorzelisk) z poprzednich napad?w. Przez okienka piwniczne wrzucano po kilka granat?w. Na powierzchni ziemi nikt nie pozosta?. Grozi?a tu niechybna ?mier?. Ludzie, jakby si? zapadli pod ziemi?. Niekt?re zabudowania i ruiny, do kt?rych Niemcy mieli podejrzenie, ?e mog? ukrywa? si? w nich ludzie, by?y wprost wgniatane w ziemi?, czo?gami.
Pod ich ci??arem, za?amywa?y si? stropy piwniczne. Ca?e szcz??cie, ?e ludzie po napadach wiedzieli, ?e piwnica jest najgorsz? kryj?wk?. Z tego rodzaju ukrycia, korzystali tylko w razie najwy?sze konieczno?ci. Niemcy byli dos?ownie wsz?dzie. Przeczesywali teren systematycznie. Trudno by?o znale?? cho?by niewielki kawa?ek ziemi, gdzie nie stan??a noga niemieckiego ?o?daka.
Nie wszyscy ludzie zd??yli si? dobrze ukry?, w dobrze zamaskowanych schronach. Nie mieli na to czasu. Niekt?rzy przycupn?li w kopcach ziemniak?w, narzucaj?c na siebie troch? badyli. Inni zagrzebywali si?, po prostu, w wyschni?t? warstw? obornika, a jeszcze inni – wciskali si? pod mostki i przepusty. Znane s? przypadki przebywania w wodzie, przez kilka godzin. Jeden z mieszka?c?w, dostrze?ony przez Niemc?w – podpali? w?asn? cha?up?, by pod os?on? dymu m?g? si? schroni? w upatrzonej kryj?wce. Niemcy systematycznie; dom po domu niszczyli wszystko, podpalaj?c zabudowania specjaln? substancj? paln?, wytwarzaj?c? wysok? temperatur?.
Dochodzi?a godzina 12-sta. Ju? osiem godzin trwa?a akcja wyniszczaj?ca. Oko?o godziny trzynastej, z kryj?wki urz?dzonej w stosie kamienia budowlanego, oddalonej od drogi oko?o 30m, kilka os?b obserwowa?o ruch na drodze. Wida? tam by?o przeje?d?aj?ce pojazdy i ma?e oddzia?y ?o?nierzy, id?cych w kierunku Stanimierza.
By?o ju? pewne, ?e akcja dobiega?a ko?ca. Na kilku samochodach dostrze?ono ludzi w cywilnych ubraniach, z za?o?onymi na karku r?kami. Na innych samochodach, te? jecha?o po kilka os?b w?r?d ?o?nierzy, siedz?cych na ?awkach. Ludzie ci, r?wnie? mieli r?ce za?o?one na karkach. Sz?a te? grupka ludzi z podniesionymi do g?ry r?kami pod eskort? kilku Niemc?w. Tych ludzi, kt?rych mo?na by?o dostrzec ze schronu, kt?rych wie?li i prowadzili Niemcy, mog?o by? od 100 do 150 os?b.
Oko?o godziny 14-tej, Niemcy opu?cili wie?. Pierwsza faza akcji pacyfikacyjnej trwa?a oko?o 10-ciu godzin.
Po tak systematycznym, kilkakrotnym przeczesaniu terenu, spaleniu, zgnieceniu przez czo?gi i rozwaleniu budynk?w granatami i minami – wyj?cie z tego piek?a z ?yciem zakrawa?o niemal na cud.
A jednak... Powoli zacz?li ludzie wychodzi? z kryj?wek, rozgl?daj?c si? z trwog? czy nie wida? w pobli?u Niemc?w. Takie prze?ycie pozbawi?o ich woli. Nie wiedzieli, co ze sob? zrobi?.
Kr?cili si? w pobli?u ko?cio?a i pal?cej si? plebanii. W ca?ej wsi unosi? si? sw?d spalenizny, trudno by?o oddycha?. Inni, dobrze ukryci, nie ruszali si? ze swoich kryj?wek, po prostu nie wiedz?c, ?e akcja zosta?a zako?czona.
Oko?o godziny 15-tej, jeden z partyzant?w usi?owa? dosta? si? do budynku nowej plebanii, chc?c zabra? ukryte pod pod?og? rzeczy osobiste. Od frontu nie mo?na by?o dosta? si? do budynku, gdy? z tej strony by? w p?omieniach. Przystawi? wi?c drabin? od strony p??nocnej i zacz?? wchodzi? przez okno do budynku. W tej chwili otrzyma? d?ug? seri? z karabinu maszynowego z kierunku cmentarza.
Nast?pi?o jakby otrze?wienie. Ludzie zrozumieli, ?e niebezpiecze?stwo jeszcze nie min??o. Zarz?dzono natychmiastow? zbi?rk? w terenie nie widocznym z otaczaj?cych wie? wzg?rza. Punktem zbornym by?a cha?upa (jakim? cudem nie spalona) w gospodarstwie Floriana Nieckarza „Florka”. Rozes?ani ch?opcy ?ci?gali dyskretnie, kogo napotkali, do tego miejsca. Wszyscy zdawali sobie spraw?, ?e wie? jest otoczona i ?e Niemcy obserwowali teren przez lornetki.
W ka?dej chwili m?g? nast?pi? atak. Nie by?o ani chwili do stracenia. Gor?czkowo naradzano si?, kt?r?dy najlepiej wydosta? si? z okr??enia, jaki wybra? kierunek.
Jedni twierdzili, ?e najlepiej mo?na wyj?? w kierunku Hanaczowki, a wi?c dok?adnie t? sam? drog?, kt?r? o ?wicie oddzia? pr?bowa? wymkn?? si?. Drudzy m?wili, ?e najlepszym sposobem jest ukrycie si? na miejscu i przeczekanie do nocy. Inni byli przekonani, ?e najlepiej przemkn?? si? w kierunku lasu „K?us?w” t? sam? drog?, kt?r? cz??? oddzia?u pr?bowa?a przedrze? si? rano. Ta ostatnia propozycja dawa?a najwi?cej szans na wymkni?cie si?, niepostrze?enie z okr??enia, pod warunkiem zachowania najwi?kszej ostro?no?ci i przestrzegania dyscypliny marszowej. Chodzi?o o to, ?eby z miejsca zbi?rki, a? do samego lasu, teren by? dla Niemc?w niewidoczny. Zak?adano, ?e tylko przy bardzo dobrej znajomo?ci terenu, istnia?a niewielka szansa na wyprowadzenie resztek oddzia?u, a wraz z nimi – ludno?? cywiln?.
Oko?o godziny 16-stej ma?y oddzia?ek, sk?adaj?cy si? z oko?o 20-tu partyzant?w i oko?o 30 os?b cywilnych, wyruszy? g?siego za przewodnikami, uwa?aj?c pilnie na znaki, dawane od czo?a.
Pocz?wszy od gospodarstwa Dominika Potaszy?skiego, ludzie posuwali si? potoczkiem, kt?rego brzegi zaro?ni?te by?y olchami (odrostami z pni), maj?cymi ju? lepi?ce si? listeczki. Odcinek ten przebyto w pozycji mocno pochylonej. Nast?pny odcinek by? chyba najtrudniejszy. By?a to ??czka, na kt?rej zostali zabici partyzanci.
Zw?oki le?a?y plecami do g?ry. Z ty?u g?owy widoczna by?a zakrzep?a krew. Zw?oki partyzant?w, obdarte by?y z odzie?y i obuwia. Po?r?d nich le?a? d-ca oddzia?u, kpt. „Janek”. Zakrzep?a z ty?u g?owy krew, wskazywa?a, ?e dobijano w ten spos?b rannych, lub strzelano dla pewno?ci do nie?yj?cych. Po przeczo?ganiu si? t? ??czk?, ludzie dotarli do w?skiej, polnej dr??ki, prowadz?cej do samego lasu. Dr??ka ta tworzy?a ma?y w?wozik, o niewysokich brzegach od 0,5 do 0,8 m.
Drog? t? nazywano „drog? ?redni?”. By?a. ona tak niewidoczna, ?e Niemcy jej po prostu nie zauwa?yli.
Szperacze, znajduj?cy si? kilkadziesi?t metr?w na przodzie byli coraz bli?ej skraju lasu.
Ludzie wgnieceni w ziemi?, obserwowali z zapartym tchem ruchy tych- dw?ch czy trzech ludzi na przodzie oczekuj?c, ?e w ka?dej chwili mo?e odezwa? si? te? karabin maszynowy.
W tym miejscu, skraj lasu nie by? obsadzony przez Niemc?w.
Na dany znak, ludzie si? ju? nie czo?gali lecz biegli chy?kiem, by jak najszybciej dotrze? do zbawczego lasu. Gdyby Niemcy, akurat w tej chwili obserwowali przez lornetki ten skrawek terenu, ujrzeliby spor? grup? ludzi, wynurzaj?cych si?, jakby spod ziemi i wsi?kaj?cych w lesie.
Tym razem, mo?na by?o m?wi? o szcz??ciu i to podw?jnym.
Mo?e to by?a minuta, mo?e dwie od chwili zag??bienia si? w las, gdy nad Hanaczowem znowu pojawi?y si? rakiety. Zza cmentarza, lasu franciszka?skiego, Kurowickiej G?ry, a nawet ze spalonej gaj?wki „Swobody” wynurzy?y si? czo?gi , zmierzaj?c w pe?nym biegu ku ?rodkowi wsi. Z przysi??ka Zag?ry, zacz??y ukazywa? si? samochody – ci??ar?wki z wojskiem i amfibie.
Rozpocz??a si? druga, faza pacyfikacji.
Tymczasem ludzie, kt?rym tak – szcz??liwie uda?o si? umkn?? oprawcom podpalaczom, doszli do lasu, zwanego „Zadnim K?tem”.
Tam zarz?dzono kr?tki odpoczynek. Znalaz?o si? troch? czasu na zebranie my?li i podsumowanie pierwszych wra?e?.
Najbardziej utkwi?a w pami?ci droga przebyta od „Florka” do lasu. Zdawa?o si?, ?e przebycie tej drogi trwa?o kilka godzin, podczas gdy sforsowano j? w nieca?? godzin?.
Z kierunku Hahaczowa ci?gle s?ycha? by?o huk dzia? czo?gowych i jakie? znacznie g?o?niejsze wybuchy. To pali?y si? eksploduj?c granaty samor?bki i „kartaczownice” w budynku plebanii.
Po kr?tkim odpoczynku cz??? ludzi, w tym kobiety, uda?y si? do ?wirza, druga cz??? – do Przemy?lan. Po odej?ciu kilku kilometr?w od Hanaczowa jeszcze by?o s?ycha?, s?abn?ce odg?osy wybuch?w.
Grupa ludzi, udaj?ca si? do ?wirza dotar?a tam pod wiecz?r, bez przyg?d. Mieszka?o tam ju? kilkana?cie rodzin z Hanaczowa.
Po raz pierwszy, od kilku tygodni mogli zasn?? spokojnie.
Ca?y dzie? odsypiali tamte niespokojne noce.
Druga grupa – uzbrojona – uda?a si? w kierunku na Przemy?lany, by tam z?o?y? bro? i otrzyma? wiarygodne dokumenty. Zaraz po wyj?ciu z „Zadniego K?ta” zacz?to strzela? pojedynczymi strza?ami z karabinu z dalszej odleg?o?ci. Oddzia?ek wi?c by? ?ledzony.
Nie pomog?y r??ne uniki i odskoki to w prawo, to w lewo. Kto? uparcie posuwa? si? za oddzia?kiem, od czasu, do czasu strzelaj?c. Oderwano si? od prze?ladowcy lub prze?ladowc?w dopiero z nastaniem zmierzchu. Ju? w zupe?nej ciemno?ci osi?gni?to skraj wsi Krosienka od strony Przemy?lan. Zachowuj?c najwi?ksz? ostro?no??, zacz?to si? posuwa? wydeptan? ?cie?k? w kierunku lasku podmiejskiego, zwanego Brzezinami. Na niebie odezwa? si? warkot pojedynczego samolotu.
Nagle, kilkana?cie metr?w przed czo?em oddzia?ku wytrysn?? snop ?wiat?a z reflektora, szukaj?c po niebie samolotu. Ch?opcy natrafili na stanowisko reflektora i dzia?ka – lotniczego. Wycofano ci? szybko z tej niefortunnie obranej ?cie?ki. Ostatecznie ulokowano si? w lasku, w odleg?o?ci kilkuset metr?w od szpitala. Ch?opcy z Przemy?lan poszli do miasta, przygotowa? kwatery. Nieby?a to sprawa ?atwa. Miasto, w tym czasie, by?o zamieszka?e prawie przez samych Ukrai?c?w (ponad 90%). Prawie w ka?dym domu kwaterowali ?o?nierze niemieccy.
Oko?o godziny 2-giej, z trzech stron zacz?to strzela? z automat?w. Szczeka?y psy. Pier?cie? zaciska? si? coraz bardziej, coraz bli?ej szczeka?y psy, jakby d?awione smyczami. Nie by?o w?tpliwo?ci. Niemcy wiedzieli o obecno?ci oddzia?ku. Kto? musia? po ciemku oddzia? ?ledzi?. Na szcz??cie, zjawi? si? jeden z przemy?la?skich ch?opc?w i poprowadzi? ludzi wprost na szpital. Bro? ukryto na skraju lasu, po czym, pojedynczo przez dziur? zrobion? w ogrodzeniu, ch?opcy przemy?la?scy rozprowadzili wszystkich na kwatery.
Oko?o po?udnia dnia 3-go maja – otrzymali czyst? odzie? i dokumenty. Byli zalegalizowani; sprawna by?a organizacja przemy?la?ska!
W tym dniu powr?ci?y do swych rodzin resztki z oddzia?u AK – porucznika „Strza?y”. Ci, co przeszli otwartym terenem, byli o dzie? wcze?niej. Kilkunastu pozosta?o w Hanaczowie – na zawsze. Czy kto? czasami o nich wspomni? Czy sobie na to nie zas?u?yli?
W cz??ci drugiej opisu podano, ?e liczba Hanaczowiak?w spoza oddzia?u AK wynosi?a oko?o 40 os?b, w tym ok. 10 kobiet. Z Hanaczowa wyprowadzono oko?o 30 os?b. Oko?o 10 os?b pozosta?o we wsi, kryj?c si? w dobrze zamaskowanych schronach. Z opowiada? niekt?rych tych os?b dowiedzie? si? by?o mo?na, co dzia?o si? w Hanaczowie podczas drugiej fazy akcji pacyfikacyjnej. Ot?? Niemcy zacz?li ponownie przeczesywa? teren, strzelaj?c i wrzucaj?c granaty do resztek zabudowa?. W niekt?rych zabudowaniach, czo?gi je?dzi?y tam i z powrotem, wgniataj?c ziemi? a? do powstania do??w. Niekt?re kr?ci?y si? w k??ko na jednej g?sienicy. Kilka czo?g?w, z odleg?o?ci kilkunastu metr?w strzela?o z dzia? do muru kamiennego, kt?rym by? otoczony ko?ci??. Przy okazji rozbito u?o?ony kamie?, w kt?rym schroni?o si? poprzednio kilku ludzi. Czo?gi dopiero odjecha?y, gdy przelatuj?ce samoloty radzieckie zrzuci?o kilka bomb. Druga faza akcji trwa?a a? do zachodu s?o?ca, tj. oko?o 2-ch godzin. ??cznie pacyfikacja wsi trwa?a 12 godzin.
Ofiar w ludziach by?o niestety wiele. Opr?cz partyzant?w zgin??o kilku mieszka?c?w wsi. Kobiet nie zabijano. Kilka os?b uprowadzono. Najwi?ksze straty ponie?li ?ydzi, ukrywaj?cy si? w opuszczonych gospodarstwach, w po?udniowej cz??ci wsi, za potokiem. Nieomal w ka?dym gospodarstwie, po?o?onym w pobli?u potoku, ukrywali si? ?ydzi. Zlekcewa?yli oni podstawowe zasady bezpiecze?stwa, w warunkach, w jakich znajdowa?a si? wie?. Zaj?li oni poszczeg?lne domy, po opuszczeniu ich przez w?a?cicieli. Nie wiedzieli, gdzie znajduj? si? schrony. Nie starali si? ich odszuka? lub zbudowa? nowe. Trudno powiedzie?, ilu ?yd?w zgin??o podczas po?ar?w poszczeg?lnych budynk?w. Jest jednak rzecz? nieomal pewn?, ?e wi?kszo?? ludzi, znajduj?cych si? w samochodach, z za?o?onymi na karkach r?kami – byli ?ydami, z?apanymi w?a?nie w cz??ci wsi, za potokiem. Natomiast jest ca?kowicie pewne, ?e w schronie, znajduj?cym si? w gospodarstwie D?ogi, Niemcy wykryli oko?o 30-stu ?yd?w, ?ci?ni?tych jak ?ledzie w beczce. ?yd?w zabrano, natomiast w?a?ciciela gospodarstwa zastrzelono na miejscu.

DALSZE LOSY MIESZKA?C?W HANACZOWA.

Mieszka?cy Hanaczawa, i ci bogatsi, i ci mniej zamo?ni – stali si? tu?aczami, bez dachu nad g?ow?. Los obszed? si? z nimi jednakowo. W wyniku dw?ch napad?w banderowc?w i akcji pacyfikacyjnej Niemc?w, zosta?a prawie ca?kowicie zniszczona. Ludzie, w?a?ciwie nie mieli drogi powrotu. Najwi?cej ludzi zosta?o ewakuowanych do Bi?ki Szlacheckiej, Czyszek, Bi?ki Kr?lewskiej i miasteczka ?wirz. Kilka rodzin znalaz?o schronienie w mie?cie powiatowym, w Przemy?lanach.
Wiele ludzi wyjecha?o ze wsi zupe?nie bez niczego, wszystko si? im spali?o. Ci, kt?rzy unikn?li po?aru, te? nie zd??yli wszystkiego zabra?. Wyjazd nast?pi? nagle.
Dla mieszka?c?w wsi, u kt?rych znale?li schronienie, stali si? nie ma?ym ci??arem. Wsie te nie s?yn??y z bogactwa. Kontyngenty, te? mocno nadwyr??a?y ich zapasy ?ywno?ci. Hanaczowiacy wiedzieli o tym, czuli si? skr?powani i upokorzeni. Zacz?to rozgl?da? si?, gdzie by to wyjecha?, by nie nara?a? go?cinnych gospodarzy na dzielenie si? i tak niebogatymi zapisami ?ywno?ci.
Dnia 6-go czerwca 1944 r. zosta? utworzony, d?ugo oczekiwany – drugi front. Zwyci?stwo aliant?w nie by?o ju? przez nikogo kwestionowane. Koniec wojny by? ju? bliski. Z sukces?w aliant?w, tak jak wszyscy Polacy, cieszyli si? tak?e Hanaczowiacy.
Lecz, poprzez t? niek?amana rado??, przebija? si? smutek i troska, co b?dzie po zako?czeniu wojny. Przecie? byli wygna?cami, nie posiadali swych domostw – nie mieli gdzie wraca?.
Gdzie? w po?owie lipca, grupka „pionier?w”, sk?adaj?ca si? z kilku dziewcz?t i ch?opc?w, uda?a si? na ?niwa. Wie? wygl?da?a makabrycznie. Stercza?y kominy i szkielety wypalonych dom?w. Ko?ci?? by? zniszczony, plebania spalona. Ogrody i sady zaro?ni?te by?y wybuja?ymi chwastami, si?gaj?cymi do dw?ch metr?w. Przez ?rodek wsi przebiega?y dwie drogi, jako ?lady po przeje?d?aj?cych czo?gach.
Zagony, przygotowane pod zbo?a jare i ziemniaki , r?wnie? zaro?ni?te by?y wybuja?ymi chwastami. Wie? nie by?a wsi? lecz du?ym cmentarzyskiem. Na polach przewa?a? kolor z?oty ju? dojrza?ego ?yta i dojrzewaj?cej pszenicy. Do Hanaczowa powoli ?ci?gali ludzie, Nie czuli ci? tu pewnie. Chodzili jakby ukradkiem, rozgl?daj?c si? na boki i za siebie. By? to jaki? nie kontrolowany odruch, ??to i koszono zbo?e, zaraz je m??cono i zabierano furmankami do Bi?ki i Czyszek, Po kilkunastu dniach kto? pu?ci? pog?osk?, ?e w Zaciemnem, wymordowano jak?? rodzin?. Ludzie natychmiast opu?cili wie?, by za kilka dni znowu wr?ci?. Powtarza?o si? to kilka razy. Ludzie gnie?dzili si?, gdzie popad?o, po kilkunastu w jednej zagrodzie.
We wsi znaleziono kilka ?aren. Mielono wi?c zbo?e. Z otrzymanej m?ki, robiono kluski i gotowano je na wodzie. Wypiekano podp?omyki (placki) i co?, w rodzaju chleba. Jedynym napojem, by?a woda.
P??niej do wsi przyprowadzono kilka kr?w. O osiedleniu si? na sta?e Hanaczowie, nikt nawet nie pomy?la?. Ludzie kosili zbo?e ca?ymi dniami lecz nie wiele by?o ?lad?w ?niw. W dalszym ci?gu z?oci?y si? zagony nie tkni?tych zb??. Zw?aszcza, takie calizny, spotykano w pobli?u las?w. Nikt jednak nie odwa?y? si? kosi?, czy ??? zbo?a pod lasem. W Hanaczowie, zdecydowa?o si? jednak zamieszka? 16 rodzin. Przebywa?y one tam przez ca?? zim?.
Wczesn? wiosn?, 1945 r., po zamordowaniu przez banderowc?w jednego z mieszka?c?w – wszyscy opu?cili wie?, aby ju? nigdy do niej nie wr?ci?.
W miesi?cu czerwcu, nast?pi?a pierwsza repatriacja i osiedlenie si? na zachodzie Polski.
Najwi?cej ludzi z Hanaczowa, osiedli?o si? w wojew?dztwach: jeleniog?rskim, wa?brzyskim, zielonog?rskim, wroc?awskim i samym Wroc?awiu oraz w wojew?dztwie opolskim, katowickim – szczeg?lnie w Gliwicach.

I chocia? – sytuacja materialna w nowym miejscu poprawi?a si? znacznie i zosta? rozwi?zany problem tworzenia si? nowych rodzin a ludzie poczuli si? wreszcie bezpiecznie – to jednak , my?li starych Hanaczowiak?w przenosz? si? tam, gdzie si? urodzili, wyro?li i sp?dzili swoj? m?odo??.
Oczami duszy ogl?daj? obraz, jaki si? im utrwali? najbardziej w pami?ci........

Ze wzg?rza „D?browy” lub „Piask?w” ogl?daj?, tak dobrze im znane – pola pasiaste, jak stroje ?owickie.
Widz? „B?onie”, a na nim pas?ce si? krowy.
Widz? ??ki umajone, przetykane kwiatami.
Odwiedzaj? swoj? wie? na wiosn?, kiedy sady obsypane s? bia?ymi i r??owymi kwiatami.
Odwiedzaj? j? podczas ?niw, widz?, jak utrudzona ?niwiarka prostuje plecy; m?oda i gibka, z sierpem w r?ku.
Odwiedzaj? swoj? wie? w jesieni, kiedy drzewa uginaj? si? od dorodnych owoc?w.
Odwiedzaj? wreszcie swoj? wie?, kiedy otulona puchem ?nie?nym; wygl?da, jak kraina z ba?ni.
Przybywaj? do swojej wsi, kiedy pierwsza gwiazda zwiastuje Wigili?.
Zasiadaj? tam, przy wigilijnym stole, w otoczeniu swoich bliskich, kt?rych. ju? dawno nie ma.
Na d?wi?k dzwon?w, oznajmiaj?cych Dzie? Zmartwychpowstania – przybywaj? by ogl?da? korowody dziewcz?t, kr???cych po „B?oniu”, s?uchaj?c ich pi?knych pie?ni.
Przybywaj?, by zdobi? swoje zagrody drzewkami brzozowymi i ?cieli? ziele tataraku, wydaj?cego tak cudown? wo?.
Przybywaj? na kiermasz, by ogl?da? cuda, rozwieszone i roz?o?one w kramarskich budkach.
Przybywaj? na cmentarz, by si? pomodli? za tych, co ju? dawno tam spoczywaj? i za tych, co le?? w zbiorowych mogi?ach.
Im bardziej szron ubiela ich g?owy, tym cz??ciej my?lami s? tam, sk?d ich r?d.
O, pi?kna Ty by?a? – wiosko – naszej m?odo?ci – dla nas na zawsze utracona......


?r?d?o: „Dzieje Hanaczowa” Miko?aj Kwa?niewski i Kacper W?grzyn
Dodane przez piotrwojtowicz dnia stycze 31 2010 23:51:24
2 Komentarzy · 2115 Czyta · Drukuj
ill titleKomentarze
d449247 dnia stycze 06 2015 06:49:37
benshen
jordan 11 gamma blue
hollister kids
abercrombie
ray ban sunglasses outlet
hollister co
toms promo code
burberry scarf
christian louboutin outlet
coach outlet online
timberland uk
louis vuitton handbags
ray ban glasses
ugg boots
cheap nfl jerseys
ray ban aviators
abercrombie outlet
jordan 11
coach factory outlet
timberland pro
adidas shoes
canada goose outlet
marc jacobs
mont blanc pen
louis vuitton outlet
coach factory outlet online
toms shoes
canada goose jackets
louis vuitton
michael kors
gucci outlet
mont blanc
jordan retro 11
abercrombie kids
canada goose
hollister clothing store
christian louboutin sale
toms wedges
true religion
abercrombie & fitch
michael kors outlet online
polo ralph lauren home
ugg australia
oakley sunglasses outlet
moncler jackets
true religion
ugg outlet
red bottoms
gucci shoes
black timberland boots
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
canada goose
ray ban wayfarer
michael kors outlet
michael kors
canada goose outlet
oakley sunglasses wholesale
lululemon
abercrombie store
louis vuitton handbags
michael kors outlet online
coach factory
adidas outlet
christian louboutin sale
ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
uggs for men
replica watches
retro 11
cheap oakleys
burberry handbags
true religion
oakley vault
louis vuitton handbags
beats studio
cheap uggs
michael kors
christian louboutin
timberland outlet
kors outlet
hollister
louis vuitton outlet
abercrombie and fitch
hermes birkin
fitflops
burberry bags
ralph lauren outlet
mont blanc pen
celine outlet
christian louboutin sale
guess outlet
jordan 11 infrared low
marc jacobs
north face outlet
true religion
abercrombie & fitchfitch
michael kors outlet online
adidas wings
abercrombie
jordan 3
black timberland boots
mont blanc mountain
canada?goose?outlet
timberland outlet
canada goose
rayban sunglasses
uggs outlet
jordan 13
tods outlet store
fitflop shoes
jordan 11 low
timberland boots
ugg australia
burberry sale
gucci handbags
ray ban outlet
uggs outlet
ugg boots
coco chanel
burberry outlet online
canada goose
christian louboutin shoes
michael kors outlet online sale
michael kors outlet online sale
true religion outlet
coach factory outlet
toms shoes
polo ralph lauren
timberland outlet
coach outlet store online
burberry outlet online
air jordans
ugg slippers
polo ralph lauren
fitflops outlet
tory burch outlet online
michael kors outlet online
kevin durant shoes
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses cheap
canada goose jackets
christian louboutin outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
fake watches
true religion outlet
louis vuitton handbags
fitflop shoes
canada goose
coach outlet store online
burberry outlet online
christian louboutin
timberland canada
timberland boots
ugg outlet
timberland boots
burberry bags
christian louboutin outlet
white timberland boots
canada goose jackets
coach outlet
beats solo
adidas running shoes
ugg boots
abercrombie store
jordan retro
canada?goose
retro jordans
chanel outlet online
knockoff watches
tory burch outlet online
hollister jeans
burberry bags
true religion sale
coach factory
supra shoes
louis vuitton
timberland uk
uggs on sale
nike outlet stores
ralph lauren
abercrombie and fitch
white timberland boots
cheap nfl jerseys
polo outlet
fitflops clearance
ralph lauren polo shirts
red timberland boots
chanel outlet
ugg boots sale
michael kors handbags
canada goose jacket
burberry sale
tory burch handbags
christian louboutin sale
michael kors uk
oakley outlet
mont blanc legend
canada?goose?outlet
lv outlet
abercrombie outlet
cheap uggs
kors outlet
moncler
timberland canada
coach outlet online
jordan 13
tods outlet
louis vuitton outlet stors
cheap lululemon
air jordan 11
ugg sale
oakley sunglasses
ugg boots sale
christian louboutin shoes
michael kors
cheap jordans
gucci outlet
chanel bags
www.louisvuitton.com
abercrombie
abercrombie
canada goose jackets
tods sale
kate spade outlet
hollister clothing
adidas outlet store
jordan 6
michael kors handbags
timberlands
oakley sunglasses wholesale
beats headphones
uggs outlet
coach outlet store online
louboutin
p90x workouts
coach factory outlet
uggs for men
uggs outlet
chanel bags
toms promo code
black timberland boots
oakley vault
lebron james shoes
louis vuitton online shop
canada goose jackets
michael kors outlet
burberry handbags
gucci shoes
jordan 8
timberlands
michael kors handbags
true religion sale
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
hollister clothing
true religion kids
ugg boots
louis vuitton
insanity workout
mont blanc pens
ralph lauren uk
timberland uk
rayban sunglasses
michael kors
marc jacobs handbags
tory burch outlet
ray ban wayfarer
louis vuitton
abercrombie fitch
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
coach factory store online
toms outlet
cheap nfl jerseys
jeremy scott adidas
hollister kids
kobe bryant shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
dior handbags
toms shoes
louis vuitton outlet
nike shoes
kate spade
jordan 11s
coach outlet
prada shoes
cheap jerseys
polo ralph lauren
burberry outlet online
coach outlet
ray bans
hollister clothing store
christian louboutin sale
michael kors outlet
chanel handbags
jordan 11 columbia
michael kors outlet
yoga pants
louis vuitton
ugg boots
ugg boots outlet
ugg boots
louis vuitton outlet
the north face
oakley sunglasses
burberry scarf
celine outlet
oakley sunglasses cheap
chanel
chanel bags
burberry scarf
timberland
burberry
coach outlet
burberry outlet
canada goose
ugg outlet
tods shoes
michael kors
concord 11
tory burch shoes
tods shoes outlet
imitation watches
coach factory outlet
coach outlet store online
football jerseys
abercrombie
ray ban sunglass
burberry outlet
coach outlet
michael kors outlet online sale
burberry outlet
moncler outlet
uggs outlet
true religion sale
ghd hair strighteners
ugg australia
belstaff
louis vuitton outlet
ugg boots
red timberland boots
ugg australia
abercrombie
louis vuitton handbags
rolex watches outlet
jordan concords
gucci bags
michael kors handbags
copy watches
michael kors outlet
michael kors outlet
rayban sunglasses outlet
michael kors
uggs on sale
cheap ugg
tory burch outlet
tory burch outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
ray ban outlet
tory burch outlet online
tory burch shoes
kobe shoes
michael kors outlet
uggs for men
beats by dr dre
hollister
ugg boots clearance
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
replica rolex watches
canada goose outlet
timberland boat shoes
timberland earthkeepers
burberry handbags
michael kors outlet online
canada goose jackets
lebron james shoes
ugg outlet
chanel handbags
burberry outlet
gucci shoes
cheap uggs
christian louboutin sale
burberry outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
abercrombie store
true religion sale
louis vuitton outlet
christian louboutin
chanel handbags
ray ban sunglasses
abercrombie & fitch new york
hollister clothing store
louis vuitton
burberry outlet online
coach factory outlet
coach outlet store online
cheap uggs
michael kors outlet online
chi flat iron
michael kors outlet online sale
ray bans
burberry sale
burberry outlet online
louis vuitton
red christian louboutin
burberry handbags
christian louboutin outlet
burberry outlet
hollister clothing
burberry outlet
fitflop footwear
mont blanc
concords 11
polo outlet
hogan shoes
cheap toms
ray ban sunglasses
hollister outlet
tory burch sale
retro 11
jordan shoes
tory burch outlet online
ugg sale
louis vuitton handbags
burberry bags
bottega veneta outlet
cheap beats bydre
red bottom shoes
cheap oakley sunglasses
jordan 11
gucci belts
abercrombie
timberland uk
fendi outlet
uggs outlet
toms outlet
cheap jerseys
tory burch flats
timberland boots
canada goose sale
cheap jerseys
chanel online shop
true religion jeans
ugg boots
air jordan 11
toms canada
gucci outlet
ugg outlet
toms
belstaff outlet
hollister co
tory burch
coach outlet store online
ugg outlet
ugg outlet
coach outlet
discount oakley sunglasses
www.louisvuitton.com
coach factory online
burberry outlet
burberry sale
moncler jackets
louis vuitton
hollister clothing
ralph lauren outlet
ugg boots outlet
rayban sunglass
louis vuitton
ugg boots
coach outlet store online
chanel outlet
jordan 4
michael kors outlet online
daigege2 dnia kwiecie 09 2018 03:51:09
oakey sunglasses
jordan shoes
longchamp outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
yeezy boost
north face outlet
jordan retro 11
cheap jordans
supreme clothing
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
air max uk
hermes bags
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
kate spade
coach outlet
coach outlet
cheap jordans
canada goose jackets
adidas campus
oakley sunglasses
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet store
adidas shoes
canada goose uk
michael kors uk
michael kors outlet clearance
mbt
cheap ray bans
coach outlet store online clearances
ugg boots
ugg outlet
air jordans
nike outlet store
air max 97
tory burch outlet online
canada goose uk
michael kors outlet
moncler jackets outlet
christian louboutin outlet
new balance outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
new balance shoes
coach factory outlet
yeezy 350 boost
pandora charms uk
moncler jackets
ralph lauren outlet
hermens bags
coach outlet
michael kors outlet
polo outlet
nike outlet online
tiffany and co
jordan retro
hollister uk
birkenstock sandals
pandora charms
kate spade outlet store
pandora charms sale
supra shoes
adidas nmd
oakley sunglasses
converse outlet store
canada goose jackets
pandora charms
air jordans
birkenstock sandals
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet
adidas nmd
coach outlet online
coach canada
cheap nike air max
mlb jerseys
ralph lauren
fitflops
moncler outlet
air jordan shoes
fitflops
coach factory outlet
kate spade handbags
adidas yeezy
canada goose jackets uk
uggs
pandora store
tiffany outlet
canada goose uk
coach outlet
fred perry
moncler jackets
cheap jordans
north face jackets
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
michael kors
christian louboutin
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren
hollister
michael kors outlet
mont blanc
pandora charms sale clearance
uggs canada
air jordans
nike shoes for men
longchamp handbags
adidas nmd
oakley sunglasses
mcm outlet
jordan shoes
yeezy boost
oakley sunglasses
nmd adidas
fitflops sale
michael kors outlet
moncler jackets
canada goose
canada goose jackets
hermes outlet
coach outlet
canada goose
fitflops
adidas outlet
adidas superstar
puma shoes
michael kors handbags
pandora jewelry
timberland outlet
adidas yeezy
adidas shoes
nike outlet
birkenstock shoes
ugg boots on sale
cheap uggs
pandora charms
nike air max
air max 2017
canada goose uk
moncler outlet
pandora charms
birkenstock sandals
uggs outlet
toms outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet online
ralph lauren outlet
rolex watches
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton
air max 90
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry official site
cheap nfl jerseys
fitflops
nike shoes
coach outlet store
coach outlet
fitflops sale
burberry outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose uk
ugg australia
valentino shoes outlet
michael kors outlet clearance
jordan shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
prada handbags
coach factorty outlet
hermes birkin
red bottom shoes
coach factory outlet online
michael kors handbags
adidas nmd shoes
michael kors factory outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
mulberry handbags
nike outlet online
polo ralph lauren
ecco shoes
cheap nba jerseys
michael kors outlet clearance
canada goose
replica watches
coach factory outlet
mbt shoes
skechers shoes
coach outlet
christian louboutin shoes
kate spade
pandora jewelry
canada goose outlet
timberland boots
canada goose outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
canada goose outlet
air max 2018
pandora outlet
jordan shoes
kate spade outlet
ferragamo outlet
ultra boost
pandora
coach factory outlet
oakley sunglasses outlet
north face jackets
ugg boots canada
christian louboutin outlet
pandora charms
canada goose outlet
michael kors outlet canada
timberland boots
ralph lauren outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
abercrombie
pandora jewelry
tory burch outlet
longchamp outlet online
cheap jordans
cheap mlb jerseys
ugg boots on sale
kate spade handbag
gucci outlet
pandora jewelry outlet
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
adidas
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
timberland outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
adidas yeezy boost
harden vol 1
louis vuitton
polo outlet store
kate spade bags
yeezy boost
coach outlet
longchamp outlet
coach outlet online
nike huarache
coach outlet
oakley sunglasses
asics shoes
tods outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
uggs
nmd shoes
fitflops sale clearance
coach outlet online
gucci handbags
ralph lauren outlet
ralph lauren sale
valentino shoes
louboutin shoes
ralph lauren outlet online
pandora outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
louboutin shoes
canada goose
ugg outlet
coach outlet
coach factorty outlet
cheap jordans
coach outlet
red bottoms
tory burch outlet
birkenstocks
pandora charms sale clearance
nike shoes
discount oakley sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo
polo ralph lauren outlet online
vans store
louis vuitton outlet
cheap mlb jerseys china
nike shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jordan shoes
prada outlet
toms shoes
adidas originals
uggs outlet
ralph lauren uk
jordans
ugg boots
fitflops
coach outlet
ugg outlet
pandora charms
ugg boots
ray ban sunglasses
christian louboutin
timberland boots
moncler outlet
canada goose sale
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
birkenstock outlet
uggs
doudoune moncler
hermes handbags
nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
moncler jackets
adidas nmd
canada goose outlet
nba jerseys
coach factory outlet
mulberry outlet
coach factory outlet
adidas outlet
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
birkenstock outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet
canada goose outlet
adidas shoes
louboutin shoes
canada goose sale
oakley sunglasses
vans shoes
fitflops uk
supra shoes
nike zoom
polo outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
mulberry uk
canada goose sale
moncler outlet
canada goose jackets
adidas shoes
abercrombie and fitch
nike store
coach outlet
reebok shoes
hollister clothing
yeezy boost
converse shoes
adidas superstar
louis vuitton outlet online
philipp plein outlet
coach outlet
nike air max
supreme clothing
michael kors
supreme clothing
timberland boots outlet
ray ban sunglasses discount
michael kors handbags
kobe bryant shoes
mulberry bags
ugg outlet
moncler
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
nike air max
mcm handbags
pandora charms
mbt shoes
coach outlet
oakley sunglasses sale
coach factory outlet
coach outlet
nike shoes
pandora jewelry
ecco shoes for men
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
yeezy boost 350
kevin durant shoes
cheap jordans free shipping
ralph lauren outlet
tiffany and co
moncler jackets
air max 2019
moncler outlet
adidas yeezy
adidas yeezy
pandora charms
fitflops
kate spade
canada goose outlet
philipp plein shirt
canada goose jackets
nike shoes
moncler coats
coach outlet store
ray ban sunglasses discount
ferragamo shoes
supreme new york
michael kors outlet online
adidas shoes
burberry outlet
adidas yeezy boost
canada goose outlet
adidas yeezy boost
ugg outlet
fred perry polo
uggs canada
kate spade outlet
pandora outlet
air max 2018
ralph lauren outlet
coach outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale clearance
ralph lauren sale clearance
fitflops sale clearance
valentino shoes
hermes handbags
louis vuitton outlet
nike outlet
cheap jordans for sale
nike outlet
ralph lauren
louis vuitton outlet store
birkenstock sandals
kate spade outlet store
pandora charms
coach outlet store
michael kors outlet online
nike air max
jordans
yeezy boost
birkenstock
kate spade outlet
nike air max outlet
birkenstock
canada goose outlet
cheap ray ban sunglasses
red bottoms shoes
air max 97
coach factory outlet
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
gucci handbags outlet
180409yueqin
ill titleDodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
ill titleOceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 774
Najnowszy Uytkownik: Travisker
Copyright bazylek© 2009