ill titleKim byli mordercy ?
Zbrodnie pope?nione na Wo?yniu i w Ma?opolsce wschodniej na polskiej ludno?ci w latach 1943 / 1944, nie mia?y precedensu w naszej historii. D??ono do ca?kowitego unicestwienia spo?eczno?ci polskiej w wymiarze totalnym, od niemowl?t po starc?w. Ludob?jstwo by?o dokonywane z okrucie?stwem, nierzadko wr?cz sadystycznym, nawet w stosunku do os?b, kt?re oprawcy oceniali jako ludzi dobrych.


Czystki etniczne na Polakach przeprowadzili boj?wkarze Organizacji Ukrai?skich Nacjonalist?w i Ukrai?skiej Powsta?czej Armii (OUN-UPA) oraz podleg?e im paramilitarne oddzia?y Samoobronni Kuszczowi Widdi?y. Byli to zwykli ukrai?scy ch?opi pozostaj?cy w swoich gospodarstwach, ale stawiaj?cy si? do akcji w razie potrzeby z kosami, wid?ami i siekierami. Kuszczowi Widdi?y uczestniczyli w zabijaniu, podpalaniu oraz w rabowaniu maj?tku ofiar, po zako?czonej akcji. Niestety, znane i udokumentowane s? przypadki, w kt?rych udzia? w dobijaniu rannych, uczestniczy?y ukrai?skie kobiety a nawet dzieci.
Nasi rodacy nie mogli r?wnie? liczy? na wsparcie ?rodowisk, kt?re szczeg?lnie powinny by?y chroni? warto?ci humanitarnych i chrze?cija?skich. Ot?? pewna cz??? duchownych prawos?awnych na Wo?yniu, oraz grekokatolickich w Ma?opolsce Wschodniej poprzez sianie nienawi?ci i szowinistyczn? agitacj?, w spos?b haniebny przyczyni?a si? do dokonania Ludob?jstwa na naszych rodakach. Ordynariusz diecezji ?uckiej biskup A. Szel??ek informowa?, ?e grekokatoliccy Redemptory?ci z Kowla, wprost nawo?ywali do zabijania Polak?w.


Pob?r ochotnik?w do SS Halyczyna.


Z ka?dym dniem szalej?cy terror wobec Polak?w przybiera? na sile, poniewa? OUN-UPA i Niemcy hitlerowskie zawar?y swoisty sojusz na tych terenach. Potwierdzeniem tego faktu s? mi?dzy innymi okoliczno?ci sformowania dywizji SS Galizien, podczas kt?rej do punkt?w werbunkowych zg?osi?o si? ponad 80 tysi?cy Ukrai?c?w- ochotnik?w, z kt?rych ochoczo w liczbie oko?o 53 tysi?cy wcielono do tej zbrodniczej formacji. Wi?kszo?? ochotnik?w pochodzi?o z okolic Lwowa.
Nasi rodacy podj?li walk? w swojej obronie. Jednak zorganizowanie obrony ludno?ci polskiej przez Armi? Krajow?, by?o utrudnione z uwagi na – 14-t?, Ochotnicz? Dywizj? SS "Galizien" ("Halyczyna") a w szczeg?lno?ci nowo utworzony, r?wnie? z ukrai?skich ochotnik?w w kwietniu 1943r pu?k policji SS nr 4.
Rok wcze?niej, dowodzona przez majora SS, Siegfrieda Binza podobna formacja dzia?a?a na terenie Bia?orusi. W trakcie zwalczania partyzantki na ty?ach frontu, dokonano wielu akt?w mordu na ludno?ci cywilnej. Podobnie dzia?o si? na terenie Ma?opolski Wschodniej od kwietnia 43, gdzie przeniesiony s?u?bowo Binz ale ju? w stopniu pu?kownika utworzy? wymieniony wcze?niej pu?k nr 4. Tam r?wnie? do g??wnych zada? formacji pod jego nadzorem, nale?a?o zwalczanie partyzant?w a przy okazji terroryzowano, rekwirowano byd?o i zbo?e Polakom. Jeden z pododdzia??w tego pu?ku, 2 maja spacyfikowa? i doprowadzi? do ostatecznej zag?ady Hanacz?w. W?r?d dokument?w Rady G??wnej Opieku?czej z lat 1943-44, znajdowa? si? raport z 6 maja 1944, w kt?rym opisano przebieg pacyfikacji Hanaczowa oraz wymieniono nazw? oddzia?u: SS Jagdeinheiten, kt?rym dowodzili niemieccy SS- mani a szeregowi ?o?nierze m?wili po ukrai?sku.

Na podstawie dzisiejszej wiedzy o oddzia?ach Jagdeinheiten "Jednostki poluj?ce" wiemy, ?e dow?dcy i ?o?nierze tych formacji zwani Werwolf-Kommandos (Wilko?ak), byli szkoleni do metodycznego zwalczania partyzant?w na ty?ach frontu oraz do mordowania i pacyfikowania wsi jako zaplecza naszych ?o?nierzy.
Analiza wydarze? poprzedzaj?cych zag?ad? Hanaczowa w dniu 1 i 2 maja 1944r. w tym niespodziewanego okr??enia wsi przez ?o?nierzy SS co zaskoczy?o oddzia? kapitana Janka oraz p??niejszy przebieg dwuetapowej pacyfikacji wsi potwierdza "doskona?e rzemios?o wojenne" tej formacji. Bardzo precyzyjny opis Miko?aja Kwa?niewskiego przedstawiaj?cy tamte wydarzenia Czytaj: Epilog oraz raport Rady G??wnej Opieku?czej z lat 1943-44, mog? potwierdza? udzia? tej zbrodniczej formacji w zag?adzie Hanaczowa.
W chwili obecnej jeszcze nie znamy nazwiska dow?dcy i nr. oddzia?u Jagdeinheiten, kt?ry dzia?a? w owym czasie na tamtym terenie. By? mo?e te informacje s? ukryte gdzie? w archiwach niemieckich i kto? je kiedy? odnajdzie ?
SS Galizien jak i ca?a formacja SS zosta?a uznana przez Mi?dzynarodowy Trybuna? Wojskowy w Norymberdze za organizacj? zbrodnicz?.

PWNa podstawie Biuletynu IPN nr 1/2001, w kt?rym opisano podobne wypadki, poni?ej przytaczamy kolejne przyk?ady do czego byli zdolni s?owia?scy bracia, ow?adni?ci nienawi?ci? do Polak?w i ideologi?, kt?ra mia?a pom?c w powstaniu „Wielkiej Ukrainy”. Dalej kr?tki opis formacji SS Galizien.
Zdj?cia ich dow?dc?w zobaczysz dalej.....


CHODACZK?W WIELKI, powiat Tarnopol.16 kwietnia 1944 roku oddzia?y SS- Galizien, przyby?y do Chodaczkowa Wielkiego. Ukrai?scy SS- mani rozpocz?li systematyczne palenie i niszczenie zabudowa? oraz mordowanie mieszka?c?w wsi. Byli oni nawet do tego specjalnie przygotowani , gdy? mieli na he?mach ???te fr?dzle zwisaj?ce do poziomu ust, co uniemo?liwia?o rozpoznanie ich twarzy. Do uciekaj?cych ludzi, w pierwszej kolejno?ci do m??czyzn strzelali zapalaj?cymi pociskami fosforowymi, za? dzieci i starc?w wrzucali w ogie? do p?on?cych dom?w. W wyniku tych mord?w, straty w?r?d polskiej ludno?ci wynios?y 862 osoby. Ocala?a ludno?? pogrzeba?a pomordowanych rodak?w na placu przy ko?ciele rzymsko- katolickim w Chodaczkowie Wielkim we wsp?lnej mogile o szeroko?ci 2 m i d?ugo?ci 30 m, uk?adaj?c zw?oki warstwami.

HUTA PIENIACKA, powiat Brody. Tragedia tej wsi rozegra?a si? 28 lutego 1944 roku w ci?gu zaledwie siedmiu godzin. Pu?k SS- Galizien i kure? UPA dokona? tu masakry polskiej ludno?ci , morduj?c ??cznie co najmniej 868 os?b i pal?c 172 gospodarstwa. Tego dnia oko?o godziny 6.00 rano ukrai?scy ?o?nierze SS- Galizien otoczyli pier?cieniem wiosk? i po ukazaniu si? sygna??w ?wietlnych rozpocz?li natarcie. Za SS- manami sun??y boj?wki OUN-UPA . Niemiecki dow?dca, a potem jego ukrai?ski zast?pca wydali rozkazy ,by sp?dzi? mieszka?c?w do ko?cio?a i szko?y. Zacz?to przeszukiwa? zabudowania i wywleka? stamt?d ludzi dokonuj?c przy okazji rabunku mienia ofiar. Po st?oczeniu kilku setek Polak?w w ko?ciele i jego sprofanowaniu, zacz?to niekt?rych z nich pojedynczo wyprowadza? na plac przyko?cielny, gdzie byli oni przes?uchiwani, torturowani, a czasem i zabijani. W tym czasie na terenie wsi dalsze przeszukiwania budynk?w mieszkalnych i gospodarskich trwa?y nadal. Oko?o godziny 14.00 ukrai?scy SS- mani zacz?li wyprowadza? ludzi zgromadzonych w ko?ciele w grupach po 35-50 os?b do r??nych stod?? i dom?w na spalenie. Najpierw wyprowadzano kobiety i dzieci, podst?pnie informuj?c ,?e powr?c? do swych dom?w, potem za? m?odzie? i m??czyzn m?wi?c z kolei ,?e zostan? oni wywiezieni na roboty do Niemiec. Jak si? okaza?o rzeczywisto?? okaza?a si? by? inna. Po st?oczeniu ludno?ci w budynkach i stodo?ach , zacz?to je podpala?. Uciekaj?cych z p?omieni ognia u?miercano ogniem z broni maszynowej. Tylko nielicznym mieszka?com uda?o si? uratowa? ?ycie uchodz?c do lasu lub kryj?c si? w uprzednio przygotowanych podziemnych i piwnicznych schronach. W ci?gu jednego dnia polska wie? Huta Pieniacka przesta?a istnie?, a ocaleni mieszka?cy zbierali spalone zw?oki, kt?rych nie mo?na by?o rozpozna? . Ofiary pochowano w dw?ch wsp?lnych mogi?ach. Z biegiem czasu rozebrano ko?ci?? rzymsko- katolicki i budynki szkolne, kt?re ocala?y z po?ogi. Zniwelowano grunt , a miejsce gdzie po?o?ona by?a wie? zacz??o s?u?y? wypasowi byd?a. Na terenie wsi umieszczono s?up z napisem w j?zyku ukrai?skim - "Centrum by?ej wioski" bez podania jej nazwy. Ocala?a przydro?na figurka Matki Boskiej , bez g?owy i r?k, z napisem Anno Domini "1867".
PODKAMIE? , powiat Brody. Ludno?? polska z okolicznych wiosek, z samego Podkamienia a tak?e z Wo?ynia w obawie przed nasilaj?cymi si? morderczymi napadami boj?wek OUN-UPA zacz??a si? chroni? w zabytkowym klasztorze OO. Dominikan?w z XVII wieku w Podkamieniu, kt?ry by? otoczony murami i basztami. Skoncentrowa?o si? tam oko?o 2000 os?b , przewa?nie kobiet oraz dzieci. W dniach 11-17 marca 1944 ?o?nierze SS- Galizien we wsp??dzia?aniu z boj?wkami OUN-UPA dokonali rzezi 300 os?b narodowo?ci polskiej znajduj?cej si? w tym klasztorze. W czasie pogromu Polak?w w samym miasteczku Podkamie?, przewa?nie od kul, no?a i siekiery, straci?o ?ycie oko?o 500 os?b. Poza Podkamieniem zamordowano jeszcze oko?o 300 os?b w Palikrowach, 20 w Maliniskach i 16 w Czernicy. Samo sanktuarium w sk?ad kt?rego wchodzi? klasztor i ko?ci?? w Podkamieniu zosta?o zniszczone przez ?o?nierzy SS- Galizien i terroryst?w z OUN-UPA. Obrabowano doszcz?tnie klasztor i ko?ci?? z drogocennych przedmiot?w jak r?wnie? prywatne mieszkania rodzin polskich. Ocala? s?yn?cy ?askami obraz Matki Boskiej Podkamie?skiej ,kt?ry obecnie znajduje si? w ko?ciele pod wezwaniem ?w. Wojciecha we Wroc?awiu.

SIEMIAN?WKA , powiat Lw?w. 22 lipca 1944 rankiem przyby?y do Siemian?wki dwie kompanie ?o?nierzy SS- Galizien, prawdopodobnie ocala?e z pogromu dywizji pod Brodami. W?wczas to zacz?to wyp?dza? mieszka?c?w z ich dom?w, gromadzi? w wi?ksze skupiska i podpala? zabudowania. Ukrai?scy SS- mani zacz?li mordowa? ludzi i grabi? ich mienie. Zgin??o ponad 30 os?b a kilkadziesi?t gospodarstw zosta?o spalonych a sprawcy mordu odjechali ze zrabowanym mieniem.
M?YN?W, woj. wo?y?skie oddzia? ukrai?skich ?o?nierzy SS-Galizien spali? ?ywcem ludzi sp?dzonych z okolicznych wiosek .

HANACZ?W, woj. tarnopolskie, pow. Przemy?lany.
Po dw?ch napadach w dniu 3 lutego i 9/10 kwietnia 1944 r. przez OUN- UPA na ludno?? polsk? w Hanaczowie, oddzia? ?andarmerii i SS- Galizien 2 maja doko?czy? dzie?a zniszczenia. Wie? zosta?a okr??ona, ostrzelana z ci??kiej broni a nast?pnie spalona a ludno?? wymordowana nie oszcz?dzono dzieci kobiet i starc?w. W wyniku trzech napad?w m?cze?sk? ?mier? ponios?o blisko 180 os?b.
Kuszczowi Widdi?y gotowi do atakuIHROWICA, woj. Tarnopolskie
W ataku na wie? wzi??a udzia? sotnia z kurenia Bur?aki, dowodzona przez Iwana Szemczyszyna ps. „Czornyj”, wspomagana przez miejscowy oddzia? Kuszczowi Widy??y (samoobrony). Na odg?os wystrza??w zareagowa? ks. Stanis?aw Szczepankiewicz, kt?ry zaalarmowa? wie? biciem w dzwon. Dzi?ki temu cz??ci Ihrowiczan uda?o si? uciec, ale ksi?dz wraz z matk?, siostr? i bratem zostali zamordowani siekierami.
Napastnicy podzielili si? na grupy i atakowali polskie domy morduj?c napotkane rodziny. Miejscowi ukrai?scy ch?opi, kt?rzy przybyli za oddzia?em UPA, rabowali mienie Polak?w i podpalali domy. Ca?a akcja by?a dobrze przygotowana, atakuj?cy wiedzieli, gdzie mieszkaj? Polacy i w pierwszej kolejno?ci zabijali rodziny, znane z tradycji patriotycznej. Mieszkaj?cy na skraju wsi Polacy, kt?rzy nie us?yszeli strza??w, ratowali si? ucieczk? w ostatniej chwili, odrywaj?c si? od wieczerzy wigilijnej. Niekt?rzy miejscowi Ukrai?cy pomagali Polakom, ukrywaj?c ich we w?asnych domach z nara?eniem ?ycia.
Wiele os?b sp?on??o ?ywcem. Prawie ca?a wie?, licz?ca ponad 200 budynk?w, zosta?a spalona.
Woj. tarnowskie
24 wrze?nia 1944. Oddzia?y Wehrmachtu, SS ?andarmerii i ukrai?skiej dywizji SS- Galizien we wczesnych godzinach rannych otoczy?y wie? Jamna, gmina Zakliczyn wkroczy?y do wsi rozstrzeliwuj?c napotykanych mieszka?c?w i pal?c ich zabudowania. Zabili og??em 23 osoby i spalili 30 zabudowa?. 23-24 listopada 1944r oddzia? ukrai?skiej dywizji SS- Galizien zaatakowa? Rajbrot. Faszy?ci ukrai?scy spalili dwa gospodarstwa, zastrzelili 2 osoby i 3 aresztowali.
Woj. zamojskie
24 czerwca 1943. Oddzia?y SS z udzia?em ukrai?skich nacjonalist?w dokona?y pacyfikacji wsi Majdan Nowy, gmina Ksi??pol, sp?on??o 58 gospodarstw, a ?mier? ponios?o 28 os?b 2 lipca 1943 roku rozegra? si? dramat Majdanu Starego. Egzekucj? przeprowadzili ?o?nierze z ukrai?skiej dywizji SS- Galizien, kt?rzy tak?e spalili wie?. W czasie pacyfikacji zamordowali ??cznie 65 os?b, w tym 28 kobiet, 15 dzieci. Ponadto spalili 76 gospodarstw, zdemolowali ko?ci??, niszcz?c obrazy, naczynia liturgiczne itp.; W marcu 1944. ?o?nierze ukrai?skiej dywizji SS- Galizien i policja ukrai?ska w s?u?bie niemieckiej dokonali pacyfikacji wsi Gozd?w, gmina Werbkowice. Faszy?ci rozstrzelali ok. 30 mieszka?c?w wsi, w tym kilkoro dzieci i kobiet.

?r?d?o: Biuletyn IPN nr 1/2001, Ludob?jstwo W i E Siemiaszko, A.Korman - "Nieukarane zbrodnie SS-Galizien z lat 1943-1945


Dow?dcy SS Galizien 1943-1945

Dywizja SS- Galizien (SS- Halichyna) w swojej haniebnej historii, zmienia?a kilkakrotnie nazw?.


■ Schuetzen SS Division "Galizien" lub Galizien Division (lipiec 43r / sierpie? 43r)

■ Freiwilligen SS Division "Galizien" ( sierpie? 43r / lipiec 44r)

■ 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische Nr.1) ( sierpie? 44r / zima 44r)

■ 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (Ukrainische Nr.1) ( zima 44r / wiosna 45r )

■ 1. Ukrainische Division der Ukrainischen National-Armee ( od wiosny 1945 r. )


Pododdzia?y

■ Waffen-Grenadier-Regiment der SS 29 (galizisches Nr. 1)
■ Waffen-Grenadier-Regiment der SS 30 (galizisches Nr. 2)
■ Waffen-Grenadier-Regiment der SS 31 (galizisches Nr. 3)
■ Waffen-Artillerie-Regiment der SS 14
■ Waffen-F?silier-Battalion 14
■ SS-Freiwilligen-Flak-Abteilung 14
■ Waffen-Nachrichten-Abteilung der SS 14
■ SS-Radfahr-Battalion 14
■ Waffen-Pionier-Battalion der SS 14
■ Waffen-Panzerjager-Kompanie 14
■ SS-Sanit?ts-Abteilung 14
■ SS-Veterin?r-Kompanie 14
■ SS-Division-Nachschubtruppen 14
■ SS-Wirtschafts-Bataillon 14
■ SS-Versorgungs-Kompanie 14
■ SS-Feldpostamt 14
■ SS-Kriegsberichter-Zug 14
■ SS-Feldgendarmerie-Trupp 14
■ SS-Feldersatz-Battalion 14
Dodane przez piotrwojtowicz dnia padziernik 21 2009 15:36:31 7869 Czyta · Drukuj
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 11
Najnowszy Uytkownik: marian klosowski
Copyright bazylek© 2009