ill titleObro?cy Hanaczowa
Obro?cy Hanaczowa


W tamtych tragicznych czasach, kiedy wydawa?o si?, ?e ?wiat ca?kowicie oszala?, a szalej?ce okrucie?stwo przesta?o kogokolwiek szokowa?, pewna grupa ludzi przeciwstawi?a si? z?u i postanowi?a walczy? o honor i cz?owiecze?stwo.

Pu?kownik *Anatol Sawicki w okresie od roku 1943 do 1944 r. jako komendant Inspektoratu Po?udniowego AK zaj?? szczeg?lne miejsce w historii Hanaczowa. W kilka dni po pierwszym napadzie 3 lutego 1944 r. przyjecha? ze swoim sztabem do Hanaczowa w celu opracowania planu obrony ludno?ci cywilnej przed napadami UPA. Z jego rozkazu i przy osobistym zaanga?owaniu zosta? zorganizowany O?rodek Hanacz?w, w kt?rym znalaz?o schronienie 2500 Polak?w. Z jego rozkazu ?o?nierze, kt?rzy wyr??nili si? w czasie walk z UPA i oddzia?ami SS Galizien zostali odznaczeni Krzy?ami Bojowymi i przedstawieni i awansowani. Wielokrotnie odznaczony, w tym Krzy?em Orderu Virtuti Militari. Zosta? zamordowany w katowni UB we Wroc?awiu w 1948 r.

Rotmistrz *Bronis?aw Kawka-D?bi?ski oficer operacyjny Okr?gu Lw?w AK opracowa? szczeg??owy plan obrony Hanaczowa pod wzgl?dem strategicznym i taktycznym. R?wnie? wybudowane wed?ug jego projektu bunkry zda?y sw?j egzamin i mog?y ocali? ?ycie dziesi?tkom hanaczowian. By? inicjatorem udanej akcji w czerwcu 1941 r. w rejonie Kurowic, odbicia polskich je?c?w wojennych z r?k NKWD przed wywozem do ?agr?w i niechybn? ?mierci?.
By? wsp??organizatorem oddzia?u Kedywu w lasach hanaczowskich. Odznaczony Krzy?em Orderu Virtuti Militari.


Podporucznik *Kazimierz W?jtowicz, heroiczny dow?dca obrony Hanaczowa. Zmobilizowany 27 sierpnia 1939 r. wraz ze sw? macierzyst? jednostk?, kt?ra wesz?a w sk?ad Podolskiej Brygady Kawalerii, bra? udzia? w walkach pod Kutnem oraz w s?awnej szar?y pod W?lk? W?glow? k. Warszawy, a nast?pnie uczestniczy? w obronie Warszawy, gdzie zosta? wzi?ty do niewoli. Po ucieczce z niewoli powr?ci? do Lwowa a nast?pnie do Hanaczowa, gdzie zorganizowa? i po?wi?ci? si? przygotowaniom obrony Hanaczowa. W kwietniu 1944 r, podczas obrony zosta? ci??ko ranny. Wielokrotnie odznaczony, w tym Krzy?em Walecznych za uczestnictwo w obronie Warszawy i Krzy?em Orderu Virtuti Militari oraz przez Instytut Yad Vashem „Sprawiedliwy W?r?d Narod?w ?wiata”


o.Wiktor, *Franciszek B?a?, kapelan oddzia?u le?nego AK. Pozosta? ze swoimi parafianami do ko?ca i odprawia? ostatnie msze ?w. przed zag?ad? Hanaczowa. Podczas napad?w UPA z nara?eniem ?ycia udziela? pomocy rannym i umieraj?cym oraz podczas ostatniej pacyfikacji wsi 2 maja 1944 r. przez wojska niemieckie. Uszed? z ?yciem ewakuuj?c si? z okr??enia.

o. Celestyn Tadeusz Gacek, by? proboszczem parafii w tym tragicznym okresie historii Hanaczowa. By? wsp??organizatorem ewakuacji i towarzyszy? ludno?ci gdy opuszcza?a ostatecznie swoje domostwa po drugim napadzie. Dzi?ki niemu wielu mieszka?c?w Hanaczowa oraz sierot po zamordowanych rodzicach znalaz?o schronienie we Lwowie, by p??niej opu?ci? na zawsze ojczyst? ziemi?. To o. Celestyn by? autorem wpis?w w Og?oszeniach Parafialnych oraz ostatniego wpisu na „lu?nej kartce ” w Kronice Konwentu na kr?tko przed ewakuacj? ocala?ych dzieci i mieszka?c?w do Lwowa. http://www.hanaczow.pl/sk/1.jpgPodporucznik *Antoni Wojtowicz zast?pca a p??niej dow?dca Oddzia?u Le?nego Kedywu, by? szefem wywiadu i dostarcza? informacji, kt?re mia?y kluczowe znaczenie dla wybrania taktyki obrony. Odznaczony Krzy?em Orderu Virtuti Militari oraz przez Instytut Yad Vashem „Sprawiedliwy W?r?d Narod?w ?wiata”Kapral *Alojzy Wojtowicz, by? szefem sanitarnym obwodu Przemy?lany, zorganizowa? szpital, zdobywa? leki i bro? oraz z nara?eniem ?ycia udziela? pomocy rannym ?o?nierzom. Wielokrotnie odznaczony, w tym po?miertnie przez Instytut Yad Vashem „Sprawiedliwy W?r?d Narod?w ?wiata”
Kapitan *J?zef Bosek komendant obwodu Przemy?lany, pomimo ci??kiej choroby w dniu 10 kwietnia 1944 r. gdy naciera?a UPA obj?? dow?dztwo na najbardziej zagro?onym odcinku, gdy Kazimierz Wojtowicz zosta? ci??ko ranny. P??niej po drugim napadzie rozpocz?? starania w Komendzie okr?gu Lw?w o przygotowanie ewakuacji kobiet , dzieci i starc?w.

Porucznik *Pawe? Jastrz?bski, by? wsp??organizatorem ewakuacji ludno?ci Hanaczowa do Bi?ki Szlacheckiej i Czyszek w dniach 15, 17 i 20 kwietnia 1944 r. Ws?awi? si? odwag? i bra? udzia? w akcjach, kt?re przyczyni?y si? uratowania wielu Hanaczowian. Wielokrotnie odznaczony, mi?dzy innymi Krzy?em Orderu Virtuti Militari.

Porucznik *Boles?aw Czajkowski z Bi?ki Szlacheckiej po otrzymaniu informacji o drugim napadzie na Hanacz?w zwo?a? w Bi?ce Szl. odpraw? dow?dc?w pluton?w, na kt?rej zapad?a decyzja o przygotowaniu 25 podw?d dla ewakuacji Hanaczowa oraz wyznaczono kilkunastu ?o?nierzy do ochrony konwoju pod dow?dztwem sier?anta S?kowskiego.

Sier?ant Antoni S?kowski, kapral *Stefan Wierny, kapral J?zef S?kowski, kapral Micha? S?kowski, *Stanis?aw Owsik – dow?dcy pluton?w, kt?rzy 17 kwietnia 1944r. wraz ze swoimi ?o?nierzami konwojowali i odpierali ataki banderowc?w mi?dzy innymi w okolicach Hermanowa podczas ewakuacji 518 uchod?c?w z Hanaczowa.

Podporucznik Jan Dyl komendant obrony ludno?ci cywilnej Hanaczowa.

Plutonowy J?zef Chru?ciel, szef kompani oddzia?u dywersyjnego.

Kapral *Miko?aj Kwa?niewski dow?dca oddzia?u dywersyjnego. Zas?u?y? si? szczeg?lnie w obronie ludno?ci Hanaczowa podczas napad?w UPA i SS Galizien za co zosta? odznaczony Krzy?em Walecznych.

Wachmistrz Rudolf Semkowicz oficer informacyjny Obwodu Przemy?lany AK, z nara?eniem ?ycia zbiera? i dostarcza? informacje o przemarszach oddzia??w UPA na ca?ym obszarze.

*Seweryn Dietrich student medycyny, kt?ry wraz z Alojzym Wojtowiczem przygotowa? a p??niej prowadzi? prowizoryczny szpital polowy, w kt?rym obj?to opiek? medyczn? wielu mieszka?c?w Hanaczowa chorych na tyfus. Podczas pierwszego napadu Seweryn Dietrich ofiarnie walczy? w obronie plebanii. Za bezprzyk?adn? pomoc niesion? rannym podczas dw?ch napad?w UPA, zosta? Odznaczony Krzy?em Walecznych.

Kapral Jan Piwowar, ws?awi? si? du?? odwag? podczas walk z UPA.

Kapral *Piotr Jan Kochan, kapral Kazimierz Niebylski, J?zef Twardowski, Jan We?yczko oraz *Leopold Kleinmann (Koz?owski)- dow?dca ?ydowskiej grupy wywiadu, dostarczali cennych informacji o miejscach koncentracji UPA.

Micha? Bednarz, Albin Uryga, *Kazimierz Kwa?niewski i *Bronis?aw Burek, ?o?nierze obs?uguj?cy cekaem.
Kapral Micha? R?bisz, nieod??czny adiutant por. *Kazimierza Wojtowicza, by? z nim we wszystkich akcjach bojowych. J?zef Uryga w po?cigu za bandami UPA, ci??ko raniony.

Bracia Zalipscy Jan i Micha?, dow?dca obrony ko?cio?a. Jan Bojczuk, Stanis?aw Rudawski,
*J?zef Dobosz. Witold Izdebski, Antoni Bednarz, Ignacy Horniak, *Jan Nieckarz Jan Figurski oraz Wincenty Figurski, kt?ry z nara?eniem ?ycia przewozi? w furmance bro? do Hanaczowa ze Starego Sio?a przez tereny, kt?re by?y pod kontrol? UPA.

*Piotr Figurski i siedmiu towarzyszy broni, podczas pe?nienia nocnej warty zostali zaatakowani przez banderowc?w. Podczas bitwy obro?cy ponie?li ?mier?, tylko Piotr Figurski cudem prze?y? pod cia?ami wsp??towarzyszy. Przy dobijaniu rannych ostrza bagnet?w ukrai?skich okaza?y si? za kr?tkie i tylko lekko pok?u?y plecy nieprzytomnego bohatera, kt?ry uszed? z ?yciem.

J?zef ?ukrowski dow?dca dru?yny z Rejonu Przemy?lany oraz Tadeusz Lipski, dow?dca dru?yny z Rejonu ?wirza.

W?r?d obro?c?w nale?y tak?e wymieni? grup? ?ydowskich ?o?nierzy pod dow?dztwem Abrahama Bauma dzielnie odpieraj?cych ataki UPA. Tu nale?y wspomnie? ?mier? na posterunku *Dolka Kleinmanna brata *Leopolda.

Sta? Paraniak, jako m?ody ch?opiec wielokrotnie z r??nych rejon?w Lwowa przenosi? do um?wionego punktu przy ulicy Tadeusza Rutowskiego bro? i amunicj?, kt?ra by?a potem transportowana do Hanaczowa przez innego ??cznika Ludwika Konopackiego

Na koniec nale?y doda? dwa nazwiska sowieckich oficer?w, kt?rych zawierucha wojenna rzuci?a w rejon Hanaczowa. Chocia? liczna, komunistyczna partyzantka sowiecka w tamtym rejonie by?a zwiastunem utraty niepodleg?o?ci Polski to lejtnant Fiodor Pristupa i lejtnant Wasyl Drozd?w w krytycznym momencie przy??czyli si? do obrony Hanaczowa i dzielnie odpierali atak wroga.

ps Jest to niepe?na lista os?b, kt?re przyczyni?y si? do uratowania mieszka?c?w Hanaczowa. Wszystkich nazwisk bohater?w, kt?rzy dzielnie walczyli w obronie Hanaczowa nie uda?o si? ustali?.
?r?d?o: B Biegalski, A i L Wojtowiczowie „Ocali? od zapomnienia” Jerzy W?gierski ”W lwowskiej Armii Krajowej”, Miko?aj Kwa?niewski i Kacper W?grzyn ”Opis dziej?w Hanaczowa” oraz informacja od rodzin poleg?ych bohater?w.

( * oznaczono nazwiska os?b, kt?rych zdj?cia znajduj? si? na stronie www hanaczow pl )

Dodane przez piotrwojtowicz dnia padziernik 18 2009 22:14:25
0 Komentarzy · 26664 Czyta · Drukuj
ill titleKomentarze
Brak komentarzy.
ill titleDodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
ill titleOceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 11
Najnowszy Uytkownik: marian klosowski
Copyright bazylek© 2009