ill titleZag?ada Hanaczowa
II Napad UPA.

Od pierwszego napadu up?yn??y ju? dwa miesi?ce.
Miesi?c kwiecie? by? typowym miesi?cem wiosennym. Kaprysi?a, jak zwykle, pogoda; by?o troch? s?o?ca, troch? deszczu lub deszczu ze ?niegiem. Rolnicy z ut?sknieniem patrzyli na pola. By? czas najwy?szy przyst?pi? do siew?w wiosennych.
W palmow? niedziel? pojawi?o si? dw?ch Niemc?w z formacji wojsk lotniczych, uzbrojonych w karabiny.
Podawali si? oni za dezerter?w z Wehrmachtu. Zastanawiano si?, co z nimi zrobi?. Postanowiono w ko?cu zatrzyma? ich bro?, a ich samych trzyma? pod nadzorem. Dwa karabiny przyda?y si? bardzo. Pierwszy dzie? ?wi?t Wielkanocnych w 1944 r. przeszed? spokojnie. Polacy ze Stanimierza donie?li, ?e w?r?d Ukrai?c?w chodz? pog?oski ?e w same ?wi?ta ma nast?pi? napad na Hanacz?w. Wygl?da?o to tak, jakby chciano, by wiadomo?? ta dotar?a do Hanaczowa. Nie bardzo w to wierzono, bo banderowcy nie byli znowu tacy naiwni, ?eby ods?ania? swoje karty. Co? si? za tym kry?o, ale na wszelki wypadek wzmocniono posterunki.


W godzinach wieczornych by? nalot na Lw?w. O godz. 20-stej odebrano sygna? o maj?cym nast?pi? tej nocy, zrzucie.
Zorganizowano furmanki i do?? siln? os?on? w sile plutonu.
Po odej?ciu ludzi do lasu na zrzut, du?a ?una w kierunku p??nocno-zachodnim, zar??owi?a niebo. To pali?a si? stodo?a folwarczna w So?owej. Pomi?dzy So?ow? a Stanimierzem – w?odleg?o?ci oko?o 4 km od Hanaczowa, kr??y? samolot, wypuszczaj?c co kilka minut rakiety w kolorze zielonym. Z do?u pojawi?y si? ognie. Wkr?tce samolot odlecia? w?kierunku p??nocno-zachodnim. By? to niew?tpliwie samolot, kt?ry mia? dokona? zrzutu na Grz?skach. Nie widz?c um?wionego sygna?u z ziemi, samolot odlecia? na zrzutowisko zapasowe.
Banderowcy prawdopodobnie chcieli przechwyci? zrzut, zapalaj?c, na chybi? trafi?, ogniska.
Ch?opcy czekali nadaremnie na zrzut. Na skutek pog?osek o napadzie w sam dzie? ?wi?teczny, wi?cej jak zwykle ludzi, zgromadzi?o si? w ko?ciele i innych budynkach, obok ko?cio?a. Nazwijmy ten system obronny – plac?wk? obronn?. W dalszej cz??ci opisu, b?dziemy si? t? nazw? pos?ugiwa?.
Pierwszy dzie? ?wi?t Wielkanocnych dobiega? ko?ca. Spodziewano si?, ?e je?li nast?pi napad, to najp??niej do godziny 24-tej.
Ci „dow?dcy” bandyt?w znali si? troch? na wojnie. Wiedzieli, ?e g??wnym czynnikiem prowadzenia jakiej? akcji, jest zaskoczenie.
Dlatego te? podsuwali wiadomo?ci, ?e napad ma nast?pi? w pierwszy dzie? ?wi?t. Chodzi?o im chyba o to, ?eby czuwano przez ca?? noc, a nad ranem, jak to zazwyczaj bywa, czujki i posterunki, zmorzone ca?onocnym czuwaniem, musia?yby usn?? ze zm?czenia. Rachuby bandyt?w nie by?y pozbawione sensu.
O godzinie 24-tej niekt?rzy ludzie zacz?li si? rozchodzi? do dom?w. Dopiero perswazje czuwaj?cych posterunk?w spowodowa?y, ?e ludzie nadal pozostali w plac?wce obronnej. Oko?o godziny drugiej, zmieniono czujki i posterunki. We wsi panowa?a niezm?cona cisza.
Nie zaszczeka? ani jeden pies. Oko?o godziny trzeciej zdawa?o si?, ?e jest co? nie tak. W?okolicy „K?ta” zaszczeka? a raczej zaskamla? pies. W pobli?u starej plebanii by?o s?ycha? jakby jakie? bardzo ciche st?pania, jakby jakie? szepty. Inne czujki, rozmieszczone w?sadzie ko?o Skotnika s?ysza?y to samo. Gdzie? zupe?nie blisko zatrzeszcza? chru?ciany p?ot; noc by?a bezgwiezdna, w powietrzu wisia?a mg?a. Obudzono dow?dc?w i ksi?dza Wiktora. Ci, zarz?dzili cichy alarm, wysy?aj?c na odcinek najbardziej zagro?ony, tj. na stanowisko ko?o drogi, w samym rogu, naprzeciwko gospodarstwa Brzozy, kilku ludzi z automatami. Przygotowano rakiety o?wietlaj?ce. Znajduj?cy si? na tym wysuni?tym odcinku ch?opcy, zauwa?yli, jak z zabudowa? ?nie?yka, przeci??o drog? kilkana?cie postaci, biegn?c w kierunku ulicy Krakowskiej. Trudno powiedzie?, jak dosz?o do ataku, co by?o jego sygna?em, czy zapalenie gospodarstwa na granicy, czy strza? – gdzie? w okolicy Skotnika. By?a godzina 4-ta dnia 10-go kwietnia 1944 r. Zaatakowano na ca?ej d?ugo?ci, od gospodarstwa Marcina Prusaka, do samej drogi g??wnej, obok gospodarstwa Brzozy, a dalej na ca?ej d?ugo?ci ul. Krakowskiej. Napastnicy zbli?yli si? szczeg?lnie niebezpiecznie do szkolnego ogrodu, usi?uj?c przewr?ci? parkan odgradzaj?cy ogr?d szkolny od s?siedzkich posesji. Otrzymali silny ogie? z automat?w z budynku szkolnego, obsadzonego przez grupk? radzieck? i?kilku ?yd?w. Teren by? ci?gle o?wietlany rakietami.
Na odcinku od gospodarstwa Brzozy do gospodarstwa Prusaka, usadowieni w?zabudowaniach banderowcy, bez przerwy strzelali w kierunku budynk?w obu plebanii. Nie zaatakowali natomiast plac?wki obronnej od strony ogrodu Skotnika, ani te? od strony pastwiska „B?onie”. We wsi nasila?a si? strzelanina i po?ary. Do kogo strzelano, trudno by?o ustali?. Nie zwracano na to uwagi, gdy? g??wnym zadaniem by?a obrona plac?wki. Bandyci przypuszczali, raz po raz, ataki. Na domiar wszystkiego, zaci?? si? karabin maszynowy i jego celowniczy wraz z amunicyjnym, pobiegli do plebanii, by usun?? zaci?cie.
Banderowcy, nie s?ysz?c tego dudni?cego odg?osu karabinu maszynowego przypu?cili nast?pny atak, s?dz?c, ?e os?abili pozycj? obronn?. Powstrzyma?y ich serie z kilku automat?w, strzelaj?cych z otwor?w strzelniczych, w zamurowanych oknach starej plebanii i z rowu strzeleckiego. Karabin maszynowy ci?gle milcza?.
Celowniczy, kt?ry zna? t? bro? na pami?? i potrafi? go rozebra? z?o?y? po ciemku, nie m?g? sobie z nim poradzi?. Ze zdenerwowania trz?s?y si? mu r?ce, cz??ci wypada?y mu z?r?ki. Zdawa? on sobie spraw?, ?e bro? ta jest potrzeba na stanowisku ju? teraz- natychmiast. Przecie? ka?da minuta mog?a zadecydowa? o za?amaniu si? obrony. Po kilkunastu minutach odezwa? si? dudni?cy g?os naszego kaemu, dodaj?c otuchy obro?com. Karabin maszynowy przemieszczany by? do r??nych punkt?w plac?wki i kilka serii oddanych z r??nych miejsc, sprawi?o ma banderowcach wra?ania, ?e obrona posiada kilka sztuk tej broni. Banderowcy nie zamierzali odst?pi?. Ze wzg?rza D?browy ostrzeliwa?o wie? kilka cekaem?w. Amunicja wyczerpywa?a si? szybko, rozkaz, ?eby amunicj? oszcz?dza? i strzela? tylko do pewnych cel?w. Tak te? czyniono. Sprawia?o to wra?enie, ?e obrona s?abnie. Tak zrozumieli to banderowcy, i tak zrozumieli ludzie, znajduj?cy si? ko?ciele. Czym grozi? brak amunicji, rozumieli wszyscy, nawet dzieci. Zapanowa?a trwoga. Ksi?dz Wiktor – by? dok?adnie zapoznany sytuacj?, kt?ra, prawd? m?wi?c, by?a krytyczna.
Oko?o godziny si?dmej, o wi?c po trzech godzinach zajad?ych atak?w i zdeterminowanej obrony, jakby nast?pi?o pewne uspokojenie.
Czas ten mogli banderowcy wykorzysta? na przegrupowanie si? i gwa?towne uderzenie, kt?re mog?oby by? ostatnie.
?ycie ludzi, zgromadzonych w ko?ciele, i nie tylko ich, zawis?o na w?osku. W ko?ciele, ksi?dz Wiktor, zacz?? ludzi przygotowywa? na ?mier? rozdaj?c komuni? ?w. in articulo mortis – w obliczu gro??cej blisko ?mierci. W ko?ciele by?o wiele obcych twarzy. By?y to ?yd?wki, kt?re nie wiadomo jak, znalaz?y si? w ko?ciele.
Obron? wsi kierowa? Kazimierz Wojtowicz, ps. „G??g”, jako najlepiej znaj?cy teren . W czasie walki konsultowa? si? z przebywaj?cymi we wsi oficerami, tj. kapitanem „Julianem” i por. „Strza??”. Sytuacja by?a nadal ci??ka – obl??enie si? przeci?ga?o.
Ludno?? w ko?ciele, sk?adaj?ca si? z samych prawie kobiet i dzieci, by?a na pograniczu paniki. Trwoga narasta?a, gdy w pobli?u ko?cio?a odzywa?y si? strza?y, broni?cego ko?cio?a, oddzia?u ?ydowskiego. Posiadali oni kilka karabin?w z uci?tymi lufami. Oddany z nich strza? by? bardzo g?o?ny strasz?c nie tylko ludzi w ko?ciele ale te? banderowc?w przed kt?rymi skutecznie bronili ko?ci??.
Oko?o godz. 8-ej, a wi?c czwartej godziny napadu, sytuacja by?a gro?na. W cz??ci wsi, za potokiem, wida? by?o grupki pl?druj?cych bandyt?w. Natomiast znikli gdzie? napastnicy, kt?rzy atakowali star? plebani?, budynki szkolne i ko?ci??. Znikli, gdzie?, jak kamfora. Nie wida? by?o, ?eby opu?cili wie?, gdy? obserwatorzy z wie?y ko?cielnej na pewno by ich zauwa?yli. Dow?dztwo natychmiast rozszyfrowa?o ich zamiary. Chodzi?o im o to, by stworzy? pozory odst?pienia od napa?ci i dopiero jak obrona i ludno?? opu?ci bronion? plac?wk? – w?wczas j? zaatakuj? i zdob?d? bez problemu. Bandyci zacz?li gromadzi? si? grupy od 20-30 ludzi, ukrywaj?c si? w zabudowaniach. Takich grup by?o kilkana?cie. Wie? nadal by?a otoczone szczelnym pier?cieniem. Z wie?y nie zauwa?ono ?adnych ruch?w odwrotowych bandy, w takiej sytuacji, postanowiono zaatakowa? ich cz??ci? si?y, tym bardziej, ?e w mi?dzyczasie powr?ci? oddzia? z lasu, przedzieraj?c si? do wsi przez pier?cie? banderowc?w. Zaatakowano ich w okolicy b. sklepu Hochberga w kierunku K?ta i gospodarstwa Piwowara. Zaatakowano ich od m?yna Dobosza. Ma?e grupki przedosta?y si? na cz??? drug? wsi za potokiem, robi?c te? w?r?d nich zamieszanie.
Banderowcy zacz?li ucieka? w pop?ochu, gubi?c po drodze chlebaki z amunicj? i granaty. Ha razie, atak zosta? odparty. By?a to godzina dziewi?ta, a wi?c pi?? godzin trwa? napad.
Odst?puj?c od Hanaczowa podpalili przysi??ki: Zag?rz i Podkamienn?, a tak?e kilka zagr?d w Hanacz?wce, morduj?c kilkadziesi?t Polak?w, kt?rzy nie zd??yli si? dobrze ukry?.
Grupa zbrojna w Hanaczowie, w bezsilnym gniewie zaciska?a pi??ci, nie mog?c udzieli? im pomocy. Mog?a to by? zagrywka taktyczna ich „wodz?w”, ?eby wyci?gn?? uzbrojony oddzia? ze wsi, a potem ponownie na ni? uderzy?. Daleko jeszcze nie odeszli. Byli w lesie franciszka?skim i hanaczowskim. Byli w pobliskich wsiach ukrai?skich, jeszcze w zwartych oddzia?ach. Oko?o godziny 10-tej, silny oddzia? przep?dzi? banderowc?w z przysi??ka Zag?ry. Banderowcy byli pewni, ?e rozgromi? Hanacz?w ca?kowicie. Byli przygotowanie do rabunku. Na polach, od strony Siedlisk, sta?y ich „tabory”. Kilkadziesi?t furmanek czeka?o na za?adunek wszelkiego dobra, po zamordowanych Polakach.
W?r?d bandyt?w, by?y te? m?ode kobiety. Uzbrojeni oni byli w: siekiery, ?opaty i kilofy. Tymi narz?dziami mieli dobija? rannych i wyci?gni?tych ludzi z kryj?wek oraz dobiera? si? do nich mienia, ukrytego w zakamarkach domostw.
Operacja pod kryptonimem: „Nicz i mraka” – „Noc i mg?a” uda?a si? po?owicznie. Banderowcy zamordowali oko?o 40-stu os?b, g??wnie mieszka?c?w obu przysi??k?w oraz mieszka?c?w samej wsi, kt?rzy nie schronili si? do obronnej plac?wki. Z grupy zbrojnej – by?o dw?ch zabitych i 4-ch rannych, w tym: dow?dca obrony „G??g”.
W obr?bie plac?wki nie zgin?? nikt.
W pierwszym dniu po napadzie, pogrzebano ofiary mordu w po?piechu, byle jak, bez trumien, bo we wsi zabrak?o ju? desek na trumny.
W ?wie?o wykopanej mogile, z?o?ona ponad 40 zw?ok.
Na drugi dzie? po napadzie przyjechali Niemcy. Nie by?a to ?andarmeria i nie przyjechali w sprawie napadu. Byli to ?o?nierze Wehrmachtu – zabrali ponad 40 szt. Byd?a i?odjechali, nie interesuj?c si? losem mieszka?c?w. Ludzie we wsi zacz?li przygotowywa? si? do wyjazdu. Nie by?o sensu siedzie? nadal we wsi, gdy? niebezpiecze?stwo ze strony banderowc?w by?o w dalszym ci?gu du?e. Dnia 12-go kwietnia, kilkadziesi?t furmanek pr?bowa?o wyjecha? ze wsi, udaj?c si? do czysto polskich wsi pod Lwowem, tj. Bi?ki Szlacheckiej i Bi?ki Kr?lewskiej oraz Czyszek. Cz??? furmanek wyjecha?a w kierunku So?owej, a cz??? - w kierunku Zaciernego. Furmanki jad?ce w kierunku So?owej, zosta?y ostrzelane i zawr?ci?y z powrotem. Uda?o si? przejecha? oko?o 10 furmankom. Natomiast furmanki, jad?ce w kierunku Zaciernego, szcz??liwie dotar?y do szosy.
W dniu tym, wydawano wyje?d?aj?cym za?wiadczenia w j?zyku polskim i niemieckim stwierdzaj?ce, ?e wie? Hanacz?w zosta?a spalona przez bandy ukrai?skie, a okre?lona w?dokumencie osoba wraz z rodzin?, udaje si? do okre?lonej miejscowo?ci. Dokument ten, je?li chodzi o form?, wygl?da? imponuj?co. By?a na nim urz?dowa piecz?? niemiecka i piecz?? Urz?du Parafialnego. Podpisy by?y te? obramowane piecz?ciami imiennymi.
Je?eli chodzi o tre??, by?a ona do?? niebezpieczna, gdy? by?o w niej takie sformu?owanie: „wie? zosta?a spalona przez bandy ukrai?skie”. Gdyby taki dokument pokaza? przy legitymowaniu, policjantowi ukrai?skiemu – to nie wiadomo, co by si? sta?o.
Lepiej by?o takiego dokumentu nie okazywa? ?adnemu funkcjonariuszowi ukrai?skiemu. W tym miejscu nale?a?oby wyja?ni?, ?e Urz?d Gminy w Kurowicach by? obsadzany przez nacjonalist?w ukrai?skich i ci, jako? nie bardzo spieszyli si? do za?atwiania spraw, zwi?zanych z wydaniem dowod?w to?samo?ci, zwanych. „kennkartami”. Bez tego dokumentu nie wolno by?o porusza? si? gdziekolwiek. Dopiero po pierwszym napadzie, w?adze gminy w Kurowicach, przes?a?y zawiadomienie, ?e nale?y si? osobi?cie zg?asza? po odbi?r dowod?w.
Na drodze do Kurowic, czyha?y zasadzki. Nikt nie odwa?y? si? p?j?? do gminy po odbi?r dowodu.
Dnia 13-stego kwietnia, w godzinach rannych, prawie wszyscy mieszka?cy wsi zgromadzili si? obok ko?cio?a. Postanowiono, ?e wyjazd nast?pi drog? w kierunku Zaciernego. W miejscu, gdzie droga przebiega?a w pobli?u obu los?w, tj. hanaczowskiego i franciszka?skiego – mia?o uda? si? ubezpieczenie, w sile dw?ch pluton?w. Obserwatorzy usadowili si? na wie?y ko?cielnej, za pomoc? lornetki obserwowali t? drog?.
W pewnej chwili, wezwano sygna?em tr?bki, aby kto? z dow?dztwa przyszed? pod wie??, do odebrania meldunku ustnego.
Z wie?y zameldowano, ?e zaobserwowano kilkunastu ?o?nierzy niemieckich, przemieszczaj?cych si? z lasu franciszka?skiego do lasu hanaczowskiego. W?wczas zadecydowano pu?ci? ludzi bez os?ony, obawiaj?c si? ujawnienia przed Niemcami – grupy zbrojnej.
Kiedy pierwsze furmanki dojecha?y w pobli?e lasu, odezwa?y si? strza?y pojedyncze i?serie z karabin?w maszynowych. Po czym z lasu wynurzyli si? banderowcy. Furmanki zacz??y gwa?townie zawraca?, pod silnym ogniem tych, kt?rzy pozostali w lesie. Ci, na drodze, z zimn? krwi? zacz?li mordowa? ludzi, kt?rym nie uda?o si? zawr?ci? do wsi.
Dopiero, gdy pierwsze furmanki zbli?y?y si? do wsi, oba plutony os?ony uda?y si? na miejsce zasadzki. Oczywi?cie banderowc?w ju? nie by?o. Do wsi przywieziono zw?oki pomordowanych. Tragiczna pomy?ka kosztowa?a ?ycie oko?o 10-ciu os?b.
Ludzie byli zm?czeni bezsennymi nocami i wyczerpani nerwowo.
Z zachowania banderowc?w wynika?o jasno, ?e nie chc? oni wypu?ci? ludzi ze wsi, maj?c zamiar zorganizowa? jeszcze jeden napad, kt?ry by?by bardziej udany. Ludzie, kt?rzy szukali schronienia w Hanaczowie, a wi?c, wielu mieszka?c?w Hanacz?wki, kilka rodzin z Kopania i innych pobliskich wsi – donosili, ?e w okolicy znajduj? si? silne bandy, jakby na co? czekaj?ce. Nie chciano wi?c ryzykowa?, wysy?aj?c ludzi bez os?ony. Nie mo?na te? by?o da? os?ony z obawy przed Niemcami.
Niespodziewana pomoc nadesz?a od mieszka?c?w wsi Bi?ki Szlacheckiej i Bi?ki Kr?lewskiej. Przyjechali oni furmankami z niemieck? obstaw?. Wszyscy mieszka?cy wsi, za wyj?tkiem cz?onk?w oddzia?u AK, wyjecha?o do obu Bi?ek i do wsi Czyszki. By?o to dnia 15-go kwietnia 1944 r. Dla wielu mieszka?c?w Hanaczowa, by? to ostatni dzie? pobytu w tej nieszcz?snej wsi.

HANACZ?W, JAKO BAZA ODDZIA?U AK

Hanacz?w istnia? dalej. T?tni?o w nim ?ycie. Dziwna by?a to wie?; na p?? spalona, ale jeszcze pozosta?o sporo gospodarstw, nie tkni?tych po?arem (ponad 200). We wsi by?y czynne dwa m?yny,
Pozosta?y kopce z ziemniakami. Gorzej by?o z ziarnem, gdy? mieszka?cy, opuszczaj?c wie?, przede wszystkim, zabierali ten podstawowy produkt.
W kilka dni po opuszczeniu wsi przez mieszka?c?w, zjawi?o si? kilkadziesi?t furmanek pod os?on? Niemc?w. Za?adowano na nie reszt? zapas?w, jakie by?y jeszcze we wsi, gdy? gospodarzom w obu Bi?kach i Czyszkach te? si? nie przelewa?o, a Hanaczowiacy nie chcieli by? ca?kowicie zdani na cudz? ?ask?.
Na pocz?tku trzeciej dekady kwietnia, zawita?a pi?kna i s?oneczna pogoda. Przygotowane zagony czeka?y na obsianie zbo?em jarym i na zasadzenie ziemniakami. Z p?l, o czarnej, urodzajnej ziemi, nagrzanej wiosennym s?o?cem, unosi?a si? – ledwie dostrzegalna mgie?ka – faluj?cego ciep?ego powietrza. Zieleni?y si? pi?kne oziminy. Radowa?yby si? oczy hanaczowskich rolnik?w, gdyby mogli widzie? te swoje zagony i te ubarwione soczyst? zieleni?, i te czarne jeszcze, oczekuj?ce na ich pracowite r?ce.
Sama natura jakby si? sprzeciwi?a temu, co dzia?o si? nie dawno samej wsi. Ongi?, o tej porze, s?ycha? by?o ?piew skowronk?w i innego ptactwa. S?ycha? by?o klekot bocian?w, krz?taj?cych si? ko?o swoich gniazd. Teraz we wsi nie mo?na by?o u?wiadczy? ?adnego ptactwa, nawet tego wsz?dobylskiego wr?bla. Na bociany czeka?y gniazda, nie wszystkie zosta?y spalone wraz z budynkami.
Widziano, jak kr??y?y d?ugo nad swoimi gniazdami lecz widz?c tylko pustk? - odlatywa?y.
By?y ptaki, kt?re ani na chwil? nie opu?ci?y wsi - by?y to wrony, kr??y?y w - wielkich gromadach, obsiadaj?c drzewa ko?o ko?cio?a i na cmentarzu. Kraka?y, jakby na komend?, nawet w nocy, jakby – by?y nagle czym? sp?oszone. Nie jest to ?aden wymys?, lecz szczera prawda. Po ewakuacji mieszka?c?w, wie? przekszta?ci?a si? – w baz? oddzia?u AK kt?ry mia? si? powi?ksza? liczebnie.
Opr?cz oddzia?u polskiego, znajdowa? si? jeszcze niedu?y oddzia? radziecki i oddzia? ?ydowski. Kontakty ze Lwowem, nadal utrzymywane by?y przez kurier?w. W drodze do wsi i ze wsi – ubezpieczani oni byli siln? os?on?. Przywo?ono coraz wi?cej broni i?amunicji. By? nawet drugi r.k.m. Grupy uzbrojonych ludzi kwaterowa?y w budynkach, wielokro? wymienianych w obr?bie plac?wki obronnej, przygotowanej dobrze do obrony okr??nej. W ksi??owskim sadzie, znajdowa?o si? kilkana?cie kr?w, ranionych przewa?nie w nogi, dlatego te? nie mo?na ich by?o wyprowadzi? ze wsi. Ze spalonych gospodarstw, ?ci?gni?to, gdzie by?o to mo?liwe - troch? zbo?a. Zorganizowano kuchni?. Posi?ki by?y proste, ale smaczne i po?ywne. Codziennym, podstawowym posi?kiem, by? ros?? z?ziemniakami i porcja mi?sa wo?owego. Chleb wypiekano codziennie. We wsi, by?o du?o bezpa?skich kur. Wy?apano, wa??saj?ce si? konie. Paszy dla byd?a i koni nie brakowa?o.
W celu unikni?cia epidemii, zbierano z wypalonych gospodarstw padlin? i g??boko zakopywano. W ko?ciele, z?o?ona zosta?a przed wyjazdem mieszka?c?w, co lepsza odzie?. Czeka?a ona na powr?t ich w?a?cicieli.
Front wschodni, by? ju? bardzo blisko – m?wiono, ?e walki toczy?y si? na wsch?d od Z?oczowa. A wi?c, armia radziecka, znajdowa?a si? w s?siednim powiecie. Banderowcy starali si? wm?wi? Niemcom, ?e Hanacz?w w?a?ciwie nie istnieje. S? tam tylko opustosza?e domostwa, a osoby, znajduj?ce si? tam - to ?ydzi.
?o?nierze nienieccy odwiedzali, od czasu do czasu wie?, zabieraj?c, co pad?o. ?eby nie zdradzi? swojej obecno?ci buszuj?cym Niemcom, partyzanci ukrywali si? w dobrze zamaskowanych bunkrach. Natomiast do poszczeg?lnych gospodarstw wysy?ano starszych ludzi, kt?rzy mieli krz?ta? si? po podw?rzu. Na gospodarstwach, by?y te? kobiety, udaj?c, ?e krz?taj? si? ko?o kuchni. Z niekt?rych komin?w unosi? si? dym. By? to nieomylny znak, ?e wie? ?yje, ?e s? tu ludzie.
We wsi przebywa?o faktycznie oko?o 40-stu ludzi z poza oddzia?u, w tym: kilkana?cie kobiet. Mistyfikacja ta dotychczas si? udawa?a. Na jak d?ugo, trudno to by?o przewidzie?.
Na cmentarzu i na wzg?rzu Piaski, banderowcy ustawili karabiny maszynowe, ostrzeliwuj?c, gdy tylko kto? ukaza? si? w zasi?gu ich wzroku. Ten ostrza? nie by? gro?ny lecz n?ka? jednak ch?opc?w. Postanowiono da? banderowcom nauczk?.
Stanowisko jednego kaemu znajdowa?o si? na cmentarzu. Oddano do niego salw? ze wszystkich karabin?w, jakie oddzia? posiada?. Co? si? obok nagrobku zakurzy?o i oba kaemy umilk?y a? do ko?ca pobytu oddzia?u. Do wsi wr?ci?o kilkunastu m?odych ludzi, po ulokowaniu swoich bliskich w Bi?ce i Czyszkach. Stanowili oni jakby uzupe?nienie grupy zbrojnej lecz nie podlegali rygorom, jaki stosowano w oddziale.
Cz??? wsi, za potokiem, w kierunku Hanacz?wki, by?a zaj?ta przez ?yd?w. Mieszkali zupe?nie jawnie, z tym tylko, ?e nic wychodzili poza obr?b gospodarstw, w kt?rych mieszkali. Rano, z wielu komin?w, po tamtej stronie potoku, unosi? si? dym. ?ydzi przygotowywali sobie poranny posi?ek. Gdyby Niemcy zorientowali si?, ?e we wsi przebywali ?ydzi, z ca?? pewno?ci? spali?yby ca?? wie? i rozstrzelali wszystkich, mieszkaj?cych tam ludzi. Dow?dca oddzia?u wyda? rozkaz, ?eby wszyscy ?ydzi, znajduj?cy si? we wsi przed potokiem., opu?cili t? cz??? wsi. Chodzi?a o to, ?e tu cz??? wsi, udawa?a wie? „normaln?”. Po zagrodach, kr?cili si? starsi i kobiety. Trudno powiedzie?, czy Niemcy dostrzegli co? podejrzanego.
Pewnego dnia, mog?o to by? ju? na pocz?tku trzeciej dekady kwietnia, schwytano trzech Ukrai?c?w, mieszka?c?w wsi Siedliska, wywo??cych siano z polskich, opuszczonych gospodarstw. Polska partyzantka Ukrai?c?w nie mordowa?a. Zarekwirowano konie i w?z z sianem, a zatrzymanych, zamierzano pu?ci? wolno z nastaniem zmierzchu. Dwa czy trzy dni wcze?niej, posterunki na cmentarzu dostrzeg?y przez lornetk?, olbrzymi t?um ludzi w Siedliskach, w kt?rym by?o wielu uzbrojonych banderowc?w.
Wygl?da?o to na jaki? pogrzeb czy manifestacj?. Mog?a to by? te? koncentracja. Postanowiono wykorzysta? tych ludzi do jeszcze jednej mistyfikacji. Zamkni?to ich w piwnicy w budynku szkolnym. Okno z piwnicy wychodzi?o na podw?rze. Z okienka tego by? dobry widok na star? plebani?. Zainscenizowano sztuczny ruch i w og?le krz?tanin? na szkolnym podw?rku i starej plebanii. Ch?opcy kilkakrotnie przemierzali widziany z okien teren, nie zbli?aj?c si? blisko okienka, ?eby nie dostrze?ono twarzy lub jaki? innych szczeg???w. Sprawia?o to wra?enie, ?e uzbrojonych ludzi by?o znacznie wi?cej ni? w rzeczywisto?ci. Bro?, zw?aszcza kaemy by?y przekazywane ka?dej grupce. Po takim, godzinnym pozorowany w ruchu, patrz?cym wydawa? si? mog?o, ?e jest to naprawd? bardzo du?y oddzia? polsko - radziecki. Dla ugruntowania takiego przekonania, zorganizowano „s?d”. By? „prokurator” i „obro?ca”. „S?d” jednak sk?ada? si? z autentycznych ludzi radzieckich. Z?apani Ukrai?cy, tj. dwie kobiety i jeden m?ody ch?opak, zostali oczywi?cie przez „s?d” uniewinnieni. Dw?ch partyzant?w odprowadzi?o ich na skraj wsi i pu?cili wolno. Chodzi?o o odstraszenie banderowc?w od napadu na wie?. Taki by? cel tej mistyfikacji.
Wie? trzyma?a si? ci?gle. Banderowcy nie odwa?yli si? do niej wst?pi?, nawet krokiem. Pewnej nocy, oko?o godziny 22-giej, zaatakowali plac?wk? obronn?, tym razem od ogrodu Skotnika. Dostali taki ogie? z dw?ch kaem?w i wielu automat?w, ?e atak ich za?ama? si? w ci?gu kilkunastu minut. S?dzono, ?e to banderowcy, mogli to by? te? Niemcy. Przy ?wietle rakiet, widziano tylko plecy uciekaj?cych. Byli – jak twierdzi?a wi?kszo?? obro?c?w – ubrani w niemieckie mundury.
Niemcy w dalszym ci?gu, przybywali do wsi. Czasami byli dwa lub razy dziennie. Taka bytno?? ko?czy?a si? przewa?nie utrat? kilku sztuk byd?a. Pewnego dnia, Niemcy prowadzili znowu kilka sztuk byd?a. Postanowiono ich przep?dzi?. Zaatakowano ich od granicy wsi.
Niemcy, w pop?ochu opu?cili wie?, gubi?c po drodze chlebaki z amunicj?. Byli oni te? lud?mi – uczucie strachu nie by?o im obce. Oko?o 25-go kwietnia, mog?a to by? godzina 21-sza, rozpalono wiele ognisk tu? przy lesie. Ogniska te ci?gn??y si? p??kolem od lasu K?us?w przez las franciszka?ski a? do wzg?rza Piaski. Ognisk tych mog?o by? oko?o dwadzie?cia. Przy ka?dym ognisku, uwijali si? jacy? ludzie w liczbie od 20-30 os?b. Na tle ogniska byli dobrze widoczni. Wszyscy uzbrojeni. Niekt?rzy byli opasani ta?mami z nabojami.
W plac?wce zarz?dzono cichy alarm. Po wypaleniu si? ognisk, postacie si? rozp?yn??y. Alarm odwo?ano w bia?y dzie?. Co mog?y oznacza? te rozpalone ogniska i znajduj?cy si? przy nich ludzie?
Niekt?rzy m?wili, ?e jest to taktyka zastraszania. Inni twierdzili, i mog?a by? koncentracja band. Jeszcze inni byli przekonani, ?e to banderowcy z s?siednich wsi manifestowali swoj? si??, ?eby odstraszy? oddzia? od ewentualnej akcji odwetowej.
Miesi?c kwiecie?, tak nieszcz??liwy dla mieszka?c?w Hanaczawa, dobieg? ko?ca. Pierwszego maja o ?wicie, oddzia? SS na amfibiach wtargn?? do wsi, obstawiaj?c szczelnie plac?wk? obronn?. Jak zwykle, by nie zdradzi? jej obecno?ci, partyzanci jakby zapadli si? pod ziemi?, w dos?owny tego s?owa znaczeniu. Bunkry by?y bardzo dobrze zamaskowane.
Niemcy z?apali tylko tych, kt?rzy nie zd??yli si? ukry?. Postawili pod ?cian? i przez kilka godzin przeprowadzali rewizj?.
Znaleziono kilka granat?w i kilka pistolet?w. Pozostali partyzanci, obstawili drogi wylotowe broni? maszynow? i czekali na dalszy bieg wydarze?. Niemcy widocznie poczuli pismo nosem. Szybko odjechali. Ludzie, kt?rzy stali kilka godzin z za?o?onymi na karkach r?kami – uznali to za cud. Nie by? to jednak cud, tylko zimna kalkulacja SS-man?w, kt?rzy obawiali si? zasadzki. W przeddzie? pacyfikacji wsi, w godzinach wieczornych, oddzia? przeni?s? si? do oddalonego o kilkadziesi?t metr?w od plebanii gospodarstwa, sk?d ?atwiej by?o odskoczy? do lasu. Na plebanii pozosta?a ludno?? – cywilna, kt?ra mia?a pod os?on? udawa? si? do ?wirza.
Nast?pny dzie?, o ?wicie, Niemcy zaatakowali wie?. By?o to 2-go maja 1944r.
Ca?y przebieg akcji pacyfikacyjnej zosta? zamieszczony w Historii najnowszej, w ostatniej cz??ci - Czytaj: Epilog


?r?d?o: „Dzieje Hanaczowa” Miko?aj Kwa?niewski i Kacper W?grzyn

Dodane przez piotrwojtowicz dnia padziernik 06 2009 15:37:42
5 Komentarzy · 2191 Czyta · Drukuj
ill titleKomentarze
jlgg00 dnia listopad 26 2015 09:35:00
Burberry Wallets Women,http://www.burberrywallets.us
Hermes Belts for Cheap,http://www.hermes-belt.us
Burberry Men's Wallet Outlet,http://www.burberrymenswallet.us
cheap coach purses from china,http://www.cheap-coach-purses.us.com
mcm backpack,http://www.mcm-backpack.us
burberry backpack for women,http://www.burberrybackpack.us
Louis Vuitton Eva Clutch Bag,http://www.louisvuittonevaclutch.org
burberry bags,http://www.burberrybags.us.com
discount ugg boots for women,http://www.discountuggs.org
burberry wallets for women,http://www.burberrywallets.us
Coach Purse Outlet Online 80% Off,http://www.coachpurseoutlet.co
cheap uggs,http://www.cheapuggs.in
ugg for men,http://www.uggformen.net
louis vuitton shoes men,http://www.louisvuittonshoesmen.net.in
coach crossbody handbags,http://www.coachcrossbody.us
ugg sheepskin boots sale,http://www.uggsheepskinboots.us
michael kors purse,http://www.michaelkorsblackpurse.com
gucci luggage,http://www.gucciluggage.us
uggs clearence,http://www.uggsclearance.org
Coach Wallets on Sale Outlet,http://www.coach-wallets.co
chanel classic flap bag,http://www.chanelclassicflapbag.us
gucci backpack for men,http://www.guccibackpack.us
ugg boots for sale,http://www.uggbootsforwomen.net
cheap michael kors clutch,http://www.michaelkorsclutch.us
michael kors hobo bag,http://www.michaelkorshobobag.us
Michael Kors Purses,http://www.michaelkorspursesonsale.us
Prada Cross Body Nylon Bags,http://www.prada-crossbody-bag.us
gucci clutch,http://www.gucciclutch.us
mcm duffle bag for sale,http://www.mcm-duffle-bag.us
michael kors clutch,http://www.michaelkorsclutch.us
coach purse outlet,http://www.coachpurseoutlet.co
burberry purses outlet,http://www.burberrypurses.us
Authentic Louis Vuitton Neverfull bag,http://www.louisvuittonneverfullmm.co
prada loafers,http://www.prada-loafers.us
prada messenger bag in nylon,http://www.prada-messenge-bag.us
Gucci Crossbody Handbags,http://www.guccicrossbodybag.us
louis vuitton travel bag,http://www.louisvuittontravelbag.us
louis vuitton alma,http://www.louisvuittonalmabag.net.in
gucci messenger bag,http://www.guccimessengerbag.us
mcm handbags at bloomingdale's,http://www.mcm-handbags.us
prada handbags sale online,http://www.pradahandbags-sale.us
Gucci Luggage Outlet,http://www.gucciluggage.us
Cheap Purses Michael Kors,http://www.michaelkorspursesonsale.us
michael kors tote bags,http://www.michaelkorstotebags.us.com
cheap ugg boots 80% off,http://www.cheapuggs.in
Chanel Flap Bag Price,http://www.chanel-flap-bag.co
trx ab workouts,http://www.trxworkouts.us
louis vuitton artsy mm,http://www.louisvuittonartsy.us.com
mcm clutch bag,http://www.mcm-clutch.us
michael kors tote,http://www.michaelkorstotebags.us.com
burberry purses,http://www.burberrypurse.us.com
chanel tote,http://www.chanel-tote.co
louis vuitton messenger bag,http://www.louisvuittonmessengerbag.us
prada backpack purse,http://www.prada-backpack.us
uggs australia,http://www.uggsaustralia.org
burberry sale outlet,http://www.burberrysale.us.com
Longchamp Factory Outlet Online,http://www.longchamp-le-pliage-large.com
chanel wallet on a chain caviar,http://www.chanelwallet-on-a-chain.us
trx for sale,http://trxforsale.us
cheap trx straps,http://www.trxstraps.us
Chanel Tote Bag 2015,http://www.chanel-tote-bag.us
Burberry Outlet Online,http://www.burberrybags.us.com
cheap michael kors tote,http://www.michaelkorstotebag.us
mcm purses,http://www.mcm-purse.us
burberry wallets,http://www.burberrywallets.us
michael kors handbags,http://www.michaelkorshandbagsonsale.us
burberry belts for men,http://www.burberrybelts.us
Gucci Belt,http://www.burberrybelts.us
Burberry Men's Shirts,http://www.burberrymen.us
burberry shoes,http://www.burberryshoes.us
discount louis vuitton purses,http://www.louisvuittonpursesonsale.us
louis vuitton speedy 35,http://www.louisvuittonspeedy35.us.com
chanel bags outlet,http://www.chanel-bags-outlet.us.com
prada messenger bag,http://www.prada-messenge-bag.us
MCM Factory Outlet,http://www.mcm-tote-bag.us
http://v.yupoo.com/photos/airjf,http://v.yupoo.com/photos/airjf
cheap louis vuitton belts,http://www.cheaplouisvuittonbelts.us.com
girls ugg boots,http://www.girlsuggs.com
prada outlet,http://www.prada-outlet.us.com
michael kors outlet store,http://www.michaelkorsbagsoutlet.us.com
burberry backpack,http://www.burberrybackpack.us
louis vuitton diaper cheap,http://www.louisvuittondiaperbag.org
black chanel bag,http://www.black-chanel-bag.com
prada clutch,http://www.prada-clutch.us
michael kors store online,http://www.michaelkorsbagsoutlet.us.com
michael kors purse outlet,http://www.michaelkorsblackpurse.com
ugg for sale,http://www.uggformen.net
louis vuitton travel bag men,http://www.louisvuittontravelbag.us
ugg slippers,http://www.uggslippers.org
Cheap Real Gucci Belts for Men,http://www.cheapguccibelts.co
longchamp backpack purse,http://www.longchamp-backpack.us
ugg outlet,http://www.uggoutletstore.us
longchamp tote bag outlet,http://www.longchamp-tote.us
uggs clearence sale,http://www.uggsclearance.org
mcm handbags,http://www.mcm-handbags.us
gucci purses and handbags,http://www.gucci-purses.co
ugg boots for men,http://www.uggbootsforwomen.net
michael kors hamilton tote,http://www.michaelkorshamiltontote.biz
vintage chanel bags for sale,http://www.vintage-chanel-bags.co
trx for sale,http://www.trxstraps.us
louis vuitton belts for men,http://www.cheaplouisvuittonbelts.us.com
Chanel Cross Body Bag,http://www.chanel-crossbody.org
coach crossbody bags,http://www.coachcrossbodybags.us.com
gucci clutch purse,http://www.gucciclutch.us
coach messenger bag for women,http://www.coachmessengerbag.us
burberry belt,http://www.burberrybelt.us
mcm tote bag under 100,http://www.mcm-tote-bag.us
Longchamp Le Pliage Sale,http://www.longchamp-sale.us
vintage chanel bags,http://www.vintage-chanel-bags.co
michael kors tote bag,http://www.michaelkorstotebag.us
cheap gucci belts,http://www.cheapguccibelts.co
michael kors factory outlet,http://www.michaelkorsfactoryoutlet.biz
trx band workouts,http://www.trxworkouts.us
louis vuitton duffle bag,http://www.louisvuittondufflebag.com
black ugg sheepskin boots,http://www.uggsheepskinboots.us
ugg online shop,http://www.uggonlinesale.us
trx straps,http://trxforsale.us
michael kors bags on sale,http://www.michaelkorsbagsonsale.biz
MCM Clutch Bag,http://www.mcm-clutch.us
discount louis vuitton purses outlet,http://www.cheaplouisvuittonpurses.us.com
Gucci Handbags Outlet,http://www.gucci-purses.co
louis vuitton shoes,http://www.louisvuittonshoesmen.net.in
louis vuitton neverfull,http://www.louisvuittonneverfullmm.co
Gucci Sunglasses for Women on Sale,http://www.guccisunglassesforwomen.co
louis vuitton artsy mm,http://www.louisvuittonartsymm.co
louis vuitton purses,http://www.cheaplouisvuittonpurses.us.com
michael kors black purse,http://www.michaelkorsblackpurse.com
trx straps,http://www.trxstraps.us
louis vuitton belt,http://www.louisvuittonbelt.us.com
Longchamp Medium Shoulder Tote,http://www.longchamp-le-pliage-medium.us
Vintage Chanel Handbags,http://www.vintage-chanel-bags.co
Burberry Outlet Locations,http://www.burberrystore.us
louis vuitotn speedy,http://www.louisvuittonspeedy35.us.com
prada tote bag black,http://www.prada-crossbody.us
MCM Factory Outlet,http://www.mcm-tote.us
Coach Outlet,http://www.coachhobobag.us
mcm bags,http://www.mcm-bags.us
michael kors tote,http://www.michaelkorstotebag.us
discount michael kors satchel,http://www.michaelkorssatchel.us
louis vuitton artsy handbag,http://www.louisvuittonartsymm.co
louis vuitton zippy,http://www.louisvuittonzippywallet.net
louis vuitton wallet,http://www.louisvuittonwalletforwomen.net
coach handbags sale,http://www.coachhandbagssale.co
ugg leather boots,http://www.uggleatherboots.us
gucci backpack,http://www.guccibackpack.us
ugg outlet sale 2015,http://www.uggoutletstore.us
louis vuitton artsy,http://www.louisvuittonartsy.us.com
longchamp sale outlet,http://www.longchamp-sale.us
hermes belt price,http://www.hermes-belt.us
gucci diaper bag,http://www.guccidiaperbag.us.com
mcm bags at macy's,http://www.mcm-bags.us
MCM Bags at Macy's,http://www.mcm-handbags.us
MCM Handbags,http://www.mcm-backpack.us
prada-crossbody,http://www.prada-crossbody.us
Coach Outlet Store Online,http://www.coachbagsonsale.us.com
gucci messenger bag for women,http://www.guccimessengerbag.us
burberry purses,http://www.burberrypurses.us
coach purses on sale macy's,http://www.coachpursesonsale.co
uggs for cheap,http://www.uggsforwomen.net
Coach Purses Outlet Online,http://www.coachpursesonsale.co
burberry for men,http://www.burberryformen.us
Burberry Clearance Outlet,http://www.burberrysale.us.com
Coach Factory Outlet Online,http://www.coachdiaperbag.co
michael kors purses outlet,http://www.michaelkorspursesonsale.us
authentic louis vuitton duffle bag,http://www.louisvuittondufflebag.com
cheap louis vuitton handbags,http://www.louisvuittonhandbagsonsale.us.com
Burberry Shoes Sale Women,http://www.burberryshoes.us
cheap ugg boots,http://www.cheapuggs.in
Prada Nylon Backpack,http://www.prada-backpack.us
ugg snow boots,http://www.uggsnowboots.org
hermes purses,http://www.hermespurses.co
mcm bag,http://www.mcm-bag.us
louis vuitton speedy 30,http://www.louisvuittonspeedy30.us.com
trx exercises,http://trxexercises.us
burberry handbag sale,http://www.burberryhandbag.us.org
cheap louis vuitton purses,http://www.cheaplouisvuittonpurses.us.com
chanel flap bag price,http://www.chanel-flap-bag.co
longchamp bags macy's,http://www.longchamp-bags.us
cheap uggs clearence,http://www.uggsclearance.org
burberry belts,http://www.burberrybelts.us
Prada Clearance Sale,http://www.prada-purses.us
burberry bags on sale,http://www.burberrybagsonsale.us.com
louis vuitton zippy wallet,http://www.louisvuittonzippywallet.net
louis vuitton tote,http://www.louisvuittontotebag.us.com
ugg leather short boot,http://www.uggleatherboots.us
gucci sunglasses for women,http://www.guccisunglassesforwomen.co
louis vuitton artsy handbag,http://www.louisvuittonartsy.us.com
michael kors satchel,http://www.michaelkorssatchel.us
ugg bailey button boots,http://www.uggbaileybutton.us
Prada Factory Outlet Store,http://www.prada-outlet.us.com
chanel diaper bag,http://www.chanel-diaper-bag.com
burberry wallet,http://www.burberrywallet.us.com
burberry crossbody bag sale,http://www.burberrycrossbodybag.us
ugg sheepskin boots,http://www.uggsheepskinboots.us
michael kors handbags cheap,http://www.michaelkorshandbagsonsale.us
Chanel Clutch Bags,http://www.chanel-clutch.us
michael kors bags,http://www.michaelkorsbagsonsale.biz
mcm backpack price,http://www.mcm-backpack.us
Louis Vuitton Outlet Online Store Authentic,http://www.louisvuittonmessengerbag.us
louis vuitton watllets,http://www.louisvuittonwalletsformen.us.com
Coach Outlet Store Online,http://www.coachcrossbodybags.us.com
Louis Vuitton Diaper Bag,http://www.burberrydiaperbag.us
longchamp le pliage large tote sale,http://www.longchamp-le-pliage-large.com
gucci cross body bag messenger,http://www.guccicrossbodybag.us
burberry bags on sale,http://www.burberrybags.us.com
michael kors black handbags,http://www.michaelkorsblackhandbags.us
coach wallets on sale outlet,http://www.coach-wallets.co
cheap ugg boots for women,http://www.cheapuggsboots.us
Outlet Michael Kors Handbags,http://www.michaelkorsfactoryoutlet.biz
discount uggs,http://www.discountuggs.org
free ugg boots,http://www.freeshoes.us
louis vuitton monogram,http://www.louisvuittonmonogram.us.org
louis vuitton diaper bag,http://www.louisvuittondiaperbag.org
cheap girls uggs,http://www.girlsuggs.com
coach crossbody bags on sale,http://www.coachcrossbodybags.us.com
coach hobo bags outlet,http://www.coachhobobag.us
hermes purses prices,http://www.hermespurses.co
uggs girls,http://www.girlsuggs.com
burberry men cologne,http://www.burberrymen.us
michael kors purses,http://www.michaelkorspursesoutlet.us
Prada Handbags Outlet,http://www.pradahandbags-sale.us
Burberry Handbags Outlet Online,http://www.burberryhandbag.us.org
Prada Shopper Tote,http://www.prada-tote.us.com
coach diaper bags on sale,http://www.coachdiaperbags.co
ugg on sale for women,http://www.uggonlinesale.us
prada belts,http://www.prada-belt.us
Burberry Wallets Women,http://www.burberrywallet.us.com
burberry bags,http://www.burberrybag.us
Authentic Louis Vuitton Eva Clutch,http://www.louisvuittonevaclutch.org
coach diaper bags,http://www.coachdiaperbags.co
black uggs on sale,http://www.blackuggs.us
Louis Vuitton Bags,http://www.gucci-bags.us.com
ugg boots for women,http://www.uggbootsforwomen.net
Louis Vuitton Damier Ebene bag,http://www.louisvuittondamier.org.in
Classic Black Chanel Bag,http://www.black-chanel-bag.com
Chanel Bag Prices 2014,http://www.chanel-bags-prices.co
prada belts for men,http://www.prada-belt.us
mcm bags,http://www.mcm-bag.us
Louis Vuitton Red Alma,http://www.louisvuittonalmabag.net.in
mcm tote bag,http://www.mcm-tote-bag.us
burberry tote,http://www.burberrytote.us
chanel bags prices fall winter 2015,http://www.chanel-bags-prices.co
prada purses,http://www.prada-purses.us
mcm tote bag,http://www.mcm-tote.us
michael kors handbags,http://www.cheapmichaelkorshandbags.biz
Louis Vuitton Neverfull GM,http://www.louisvuittonneverfull.co
chanel clutch,http://www.chanel-clutch.us
sheepskin boots,http://www.sheepskinboots.us
burberry men's wallet sale,http://www.burberrymenswallet.us
louis vuitton duffle bag for men,http://www.louisvuittondufflebag.com
Louis Vuitton Monogram Canvas,http://www.louisvuittonmonogram.us.org
Coach Purses Outlet Online,http://www.cheap-coach-purses.us.com
prada outlet online usa,http://www.prada-outlet.us.com
free shoes,http://www.freeshoes.us
chanel diaper bag price,http://www.chanel-diaper-bag.com
coach bags on sale,http://www.coachbagsonsale.us.com
hermes birkin price,http://www.hermesbirkinprice.co
burberry diaper bag on sale,http://www.burberrydiaperbag.us
trx workout,http://trxforsale.us
cheap louis vuitton wallet,http://www.louisvuittonwalletforwomen.net
birkin bag hermes cost,http://www.birkinbaghermes.us
Louis Vuitton Monogram Tote,http://www.louisvuittonmonogram.us.org
ugg bailey button triplet,http://www.uggbaileybutton.us
coach wallets,http://www.coach-wallets.co
michael kors black handbags,http://www.michaelkorsblackhandbags.us
Coach Laptop Bag,http://www.coachmessengerbag.us
Hermes Birkin Price 2015,http://www.hermesbirkinprice.co
louis vuitton neverfull mm,http://www.louisvuittonneverfullmm.co
longchamp le pliage large tote,http://www.longchamp-le-pliage-large.com
chanel bags prices,http://www.chanel-bags-prices.co
michael kors bag,http://www.michaelkorshobobag.us
Burberry Tote Bags,http://www.burberrytote.us
louis vuitton wallet cheap,http://www.louisvuittonzippywallet.net
ugg slippers womens,http://www.uggslippers.org
burberry purses outlet,http://www.burberrypurse.us.com
uggs for women,http://www.uggsforwomen.net
discount michael kors bags,http://www.michaelkorsbagsonsale.biz
chanel wallet on a chain,http://www.chanelwallet-on-a-chain.us
Burberry Crossbody Sale,http://www.burberrycrossbodybag.us
michael kors crossbody,http://www.michaelkorscrossbody.us
burberry crossbody bag,http://www.burberrycrossbodybag.us
michael kors on sale,http://www.michaelkorshobobag.us
louis vuitotn speedy,http://www.louisvuittonspeedy25.us.com
Coach Bags,http://www.coachtotebags.us
ugg for cheap,http://www.uggformen.net
Burberry Handbags,http://www.burberrypurse.us.com
burberry wallets for women,http://www.burberrywallet.us.com
chanel bags outlet authentic,http://www.chanel-bags-outlet.us.com
uggs on sale,http://www.uggsonsale.in
Chanel Tote Bag 2015,http://www.chanel-tote.co
louis vuitton handbags on sale,http://www.louisvuittonhandbagsonsale.us.com
trx,http://trxexercises.us
burberry bags on sale,http://www.burberrybag.us
Coach Outlet Diaper Bag,http://www.coachdiaperbags.co
louis vuitton eva clutch,http://www.louisvuittonevaclutch.org
cheap uggs on sale,http://www.uggsonsale.in
michael kors purses,http://www.cheapmichaelkorspurses.us
coach sunglasses for women,http://www.coach-sunglasses.co
gucci bags,http://www.gucci-bags.us.com
louis vuitotn speedy,http://www.louisvuittonspeedy30.us.com
trx for sale,http://trxexercises.us
michael kors purses on sale,http://www.michaelkorspursesoutlet.us
hermes birkin price list,http://www.hermesbirkinprice.co
Burberry Backpack for Women,http://www.burberrybackpack.us
black uggs,http://www.blackuggs.us
Fendi Belt,http://www.prada-belt.us
coach sunglasses,http://www.coach-sunglasses.co
longchamp backpack,http://www.longchamp-backpack.us
MCM Bags at Macy's,http://www.mcm-purse.us
Burberry Outlet Online,http://www.burberrybag.us
hermes belt,http://www.hermes-belt.us
uggs australia outlet,http://www.uggsaustralia.org
chanel tote bag 2015,http://www.chanel-tote-bag.us
gucci sunglasses for women on sale,http://www.guccisunglassesforwomen.co
burberry bags on sale online,http://www.burberrybagsonsale.us.com
mcm tote,http://www.mcm-tote.us
ugg snow boots for women,http://www.uggsnowboots.org
birkin bag hermes,http://www.birkinbaghermes.us
ugg slippers for men,http://www.uggslippers.org
cheap michael kors handbags,http://www.cheapmichaelkorshandbags.biz
Coach Factory Outlet 85% Off,http://www.coach-backpack.us
chanel crossbody bag,http://www.chanel-crossbody.org
burberry store chicago,http://www.burberrystore.us
burberry shoes for men,http://www.burberryshoes.us
chanel tote bag,http://www.chanel-tote.co
MCM Bags at Macy's,http://www.mcm-bags.us
Louis Vuitton Tote Bags,http://www.louisvuittonshoulderbag.net
trx workouts,http://www.trxworkouts.us
burberry crossbody bag sale,http://www.burberrycrossbody.us
michael kors factory outlet online,http://www.michaelkorsfactoryoutlet.biz
louis vuitton messenger,http://www.louisvuittonmessengerbag.us
michael kors hamilton,http://www.michaelkorshamiltontote.biz
gucci handbags outlet authentic,http://www.guccihandbagsoutlet.co
burberry for men cologne,http://www.burberryformen.us
chanel clutch bag,http://www.chanel-clutch.us
Price of Hermes Purses,http://www.hermespurses.co
Coach Sunglasses Outlet,http://www.coach-sunglasses.co
prada loafers women,http://www.prada-loafers.us
mcm duffle bag,http://www.mcm-duffle-bag.us
black chanel bag with gold chain,http://www.black-chanel-bag.com
louis vuitton wallets for men,http://www.louisvuittonwalletsformen.us.com
chanel classic flap bag price,http://www.chanelclassicflapbag.us
coach bags on sale factory outlet,http://www.coachbagsonsale.us.com
cheap michael kors satchel,http://www.michaelkorssatchel.us
michael kors clutch 2015,http://www.michaelkorsclutch.us
mcm clutch,http://www.mcm-clutch.us
coach messenger bag,http://www.coachmessengerbag.us
cheap louis vuitton speedy,http://www.louisvuittonspeedy35.us.com
coach tote bags,http://www.coachtotebags.us
burberry men's wallet,http://www.burberrymenswallet.us
coach diaper bag,http://www.coachdiaperbag.co
burberry belt men,http://www.burberrybelt.us
Coach Crossbody Sale,http://www.coachcrossbody.us
burberry store,http://www.burberrystore.us
michael kors handbags on sale,http://www.michaelkorshandbagsonsale.us
prada tote,http://www.prada-tote.us.com
gucci cross body bag,http://www.guccicrossbodybag.us
Burberry Handbags Outlet,http://www.burberrypurses.us
Chanel Classic Flap Bag Price,http://www.chanelclassicflapbag.us
prada bags on sale,http://www.prada-bags.co
louis vuitton belt for men,http://www.louisvuittonbelt.us.com
prada backpack,http://www.prada-backpack.us
Louis Vuitton Damier Azur,http://www.louisvuittondamier.org.in
ugg online sale,http://www.uggonlinesale.us
louis vuitton neverfull,http://www.louisvuittonneverfull.co
prada purses and handbags,http://www.prada-purses.us
burberry crossbody,http://www.burberrycrossbody.us
Chanel Diaper Bags Sale,http://www.chanel-diaper-bag.com
Louis Vuitton Shoulder Bag Tote,http://www.louisvuittonshoulderbag.net
Authentic Louis Vuitton Neverfull,http://www.louisvuittonneverfull.co
Gucci Belt,http://www.burberrybelt.us
prada handbags sale,http://www.pradahandbags-sale.us
michael kors purses outlet,http://www.michaelkorspursesoutlet.us
gucci bags outlet,http://www.gucci-bags.us.com
prada clutch bag,http://www.prada-clutch.us
prada crossbody bags,http://www.prada-crossbody-bag.us
gucci purses,http://www.gucci-purses.co
louis vuitton purses,http://www.louisvuittonpursesonsale.us
Prada Nylon Messenger Bag,http://www.prada-messenge-bag.us
michael kors crossbody handbag,http://www.michaelkorscrossbody.us
ugg kids,http://www.uggkidsboots.org
ugg leather shoes,http://www.uggleatherboots.us
uggs for sale,http://www.uggsforwomen.net
louis vuitton purses on sale,http://www.louisvuittonpursesonsale.us
Chanel Wallet on Chain 2015,http://www.chanelwallet-on-a-chain.us
michael kors black handbags,http://www.michaelkorsblackhandbags.us
louis vuitton wallet for women,http://www.louisvuittonwalletforwomen.net
ugg women's classic short boot,http://www.uggwomenboots.us
MCM Bags at Macy's,http://www.mcm-bag.us
sheepskin boots on sale,http://www.sheepskinboots.us
Gucci on Sale from Factory,http://www.guccihandbagsoutlet.co
cheap louis vuitton tote,http://www.louisvuittontotebag.us.com
Burberry Cologne for Men,http://www.burberryformen.us
michael kors handbags sale,http://www.cheapmichaelkorshandbags.biz
free ugg,http://www.freeshoes.us
Prada Women's Loafers,http://www.prada-loafers.us
sheepskin boots for women,http://www.sheepskinboots.us
louis vuitton belts,http://www.cheaplouisvuittonbelts.us.com
Burberry Handbags On Sale,http://www.burberrybagsonsale.us.com
coach hobo bag,http://www.coachhobobag.us
louis vuitton travel bag replica,http://www.louisvuittontravelbag.us
uggs on sale for women,http://www.uggsonsale.in
michael kors outlet,http://www.michaelkorsbagsoutlet.us.com
burberry handbag,http://www.burberryhandbag.us.org
louis vuitton alma bag,http://www.louisvuittonalmabag.net.in
Prada Clutches on Sale,http://www.prada-clutch.us
coach purses on sale,http://www.coachpursesonsale.co
longchamp tote,http://www.longchamp-tote.us
louis vuitton belt price,http://www.louisvuittonbelt.us.com
longchamp sale,http://www.longchamp-sale.us
gucci handbags outlet,http://www.guccihandbagsoutlet.co
gucci luggage outlet,http://www.gucciluggage.us
coach tote bags outlet,http://www.coachtotebags.us
coach purse outlet online 80% off,http://www.coachpurseoutlet.co
louis vuitton speedy 25,http://www.louisvuittonspeedy25.us.com
Longchamp Backpacks Nylon,http://www.longchamp-backpack.us
prada crossbody bags on sale,http://www.prada-crossbody-bag.us
longchamp le pliage medium shoulder tote,http://www.longchamp-le-pliage-medium.us
coach handbags sale outlet,http://www.coachhandbagssale.co
chanel flap bag,http://www.chanel-flap-bag.co
burberry diaper bag,http://www.burberrydiaperbag.us
cheap coach purses,http://www.cheap-coach-purses.us.com
prada bags,http://www.prada-bags.co
cheap louis vuitton shoes,http://www.louisvuittonshoesmen.net.in
coach backpacks on sale,http://www.coach-backpack.us
coach backpack,http://www.coach-backpack.us
Prada Totes,http://www.prada-crossbody.us
Chanel Clutch,http://www.gucciclutch.us
gucci diaper bag on sale,http://www.guccidiaperbag.us.com
burberry tote sale,http://www.burberrytote.us
michael kors tote,http://www.michaelkorshamiltontote.biz
cheap ugg boots,http://www.cheapuggsboots.us
Longchamp Bags Macy's,http://www.longchamp-bags.us
Louis Vuitton Diaper Bags,http://www.guccidiaperbag.us.com
ugg kids boots,http://www.uggkidsboots.org
ugg outlet online,http://www.uggoutletstore.us
mcm purses handbags,http://www.mcm-purse.us
burberry men,http://www.burberrymen.us
michael kors crossbody bag,http://www.michaelkorscrossbody.us
Gucci Backpack for Sale,http://www.guccibackpack.us
cheap ugg boots from china,http://www.cheapuggsboots.us
Burberry Crossbody Bags,http://www.burberrycrossbody.us
cheap louis vuitton speedy,http://www.louisvuittonspeedy25.us.com
discount louis vuitton diaper bag sale,http://www.louisvuittondiaperbag.org
ugg womens,http://www.uggwomenboots.us
louis vuitton tote bag,http://www.louisvuittontotebag.us.com
louis vuitton shoulder bag,http://www.louisvuittonshoulderbag.net
coach diaper bags on sale,http://www.coachdiaperbag.co
black uggs for women,http://www.blackuggs.us
cheap louis vuitton speedy,http://www.louisvuittonspeedy30.us.com
ugg bailey button,http://www.uggbaileybutton.us
longchamp bags,http://www.longchamp-bags.us
Coach Handbags Sale Outlet,http://www.coachhandbagssale.co
burberry sale,http://www.burberrysale.us.com
coach crossbody,http://www.coachcrossbody.us
cheap michael kors purses outlet,http://www.cheapmichaelkorspurses.us
chanel tote bag,http://www.chanel-tote-bag.us
ugg snow boots store,http://www.uggsnowboots.org
Chanel Factory Outlet,http://www.chanel-bags-outlet.us.com
longchamp le pliage medium,http://www.longchamp-le-pliage-medium.us
uggs australia boots,http://www.uggsaustralia.org
ugg women boots,http://www.uggwomenboots.us
chanel crossbody,http://www.chanel-crossbody.org
discount michael kors tote,http://www.michaelkorstotebags.us.com
ugg kids sale,http://www.uggkidsboots.org
prada tote bag,http://www.prada-tote.us.com
cheap gucci belts for men,http://www.cheapguccibelts.co
cheap michael kors purses,http://www.cheapmichaelkorspurses.us
Hermes Outlet,http://www.birkinbaghermes.us
Longchamp Tote Bag Outlet,http://www.longchamp-tote.us
discount ugg boots,http://www.discountuggs.org
MCM Cheap Duffle Bags,http://www.mcm-duffle-bag.us
louis vuitton artsy,http://www.louisvuittonartsymm.co
louis vuitton mens wallets cheap,http://www.louisvuittonwalletsformen.us.com
louis vuitton handbags sale,http://www.louisvuittonhandbagsonsale.us.com
louis vuitton damier,http://www.louisvuittondamier.org.in
Louis Vuitton Messenger Bag,http://www.guccimessengerbag.us
Prada Outlet,http://www.prada-bags.co
ppst dnia wrzesie 13 2017 07:57:27
The nike sneakers railway station stood in Nike Shoes Online the midst Zapatillas Nike Air Max Baratas of Air Max Sneakers an Cheap Retro Jordans For Sale apparent Toms Factory Outlet solitude, Uggs Pas Cher Soldes and Pandora Store Sale from Scarpe Air Max its one long nike sportschuhe platform Louboutin Wedding Shoes there Cheap Michael Kors Handbags was no christian louboutin outlet sign Pandora Style Beads of Canada Goose Online Store any Billige Nike Sko human zapatillas nike baratas habitation. A stranger, Ugg Outlet Online Store looking Jordan Sneakers For Sale around UGGS Outlet him Nike Air Damen in passing Moncler Outlet that Doudoune Moncler Site Officiel way, pandora outlet store might Nike Air Huarache For Sale well Mens Nike Air Max have Ugg Pas Cher Femme wondered Doudoune Moncler Femme Pas Cher why a station should cheap uggs for women be Chaussure Nike Pas Cher found there at Air Jordan Retro Sale all; Nike Air 90 nevertheless, Nike Air Max Sale the ジョーダン スニーカー board Adidas Yeezy Boost 350 For Sale which figured Discount TOMS prominently Air Max Pas Cher above the white Air Nike palings ugg factory outlet suggested the Air max levn? near nike mercurial soccer cleats presence Nike Shoes Discount Marketplace of Adidas Yeezy Cheap three TOMS OUTLET placesr12;Wellsby, Meadhope, and Simonstowerr12;and Adidas Superstar Sale Online a Nike Outlet glance Reebok Outlet Store at Nike Tn Requin Pas Cher a map toms shoes outlet of the Vans Black Sneakers county Moncler Jackets Discount Marketplace would have sufficed to show Michael Kors Handbags Discount him new jordan releases that retro jordans for cheap three Chaussure Air Max villages Nike Factory Store of nike tn pas cher the nike shoes names there indicated Jordan Store lay UGG BOOTS FOR WOMEN hidden Pandora Store amongst Christian Louboutin Heels the Nike Air Jordan 11 surrounding woods, Pandora Outlet one new pandora charms to the east and Michael Kors two to the Nike Kyrie west of TOMS STORE the Hugo Boss Sale railway. canada goose jackets on sale The Canada Goose Outlet line Nike Air Max Goedkoop was a vans shoe store single cheap nike air max one, Yeezy Men served Descuentos Nike by Nike Air Shoes a train which TOMS SHOES OUTLET made three out-and-home scarpe nike journeys Doudoune Moncler Pas Cher a Adidas Originals Sale day between pandora beads the coach factory outlet online market-town Moncler Sale of Boutique Ugg Oakborough Cheap Louboutin Heels and newest lebron shoes the air force one pas cher village Christian Louboutin Shoes Outlet of Nike Air Max Cheap Normanford, Timberland Outlet stopping Nike Huarache Womens Cheap on canada goose jacket outlet its way at ugg clearance seven Official NHL Jerseys intermediate Air max dam stations, of which Cheap Michael Kors Tote Bag Wellsby Yeezy Boost Sale Online was Yeezy Black the Discount Air Max penultimate Cheap Toms Shoes Outlet one. nike jordan shoes These wayside ugg store stations Official Toms Shoes Outlet sometimes witnessed arrivals huarache sneakers and louboutin heels departures, Cheap Air Max but Stone Island Outlet there were many Bottes Ugg Femme Pas Cher occasions モンクレール レディース on which chaussure adidas pas cher the Cheap Michael Kors train Coach Outlet Store Online neither Ray Ban Sunglasses Online took up passengers nor New Air Max 2017 set Cheap True Religion Jeans them Negozi Pandora downr12;it Yeezy Shoes Discount Marketplace was only a North Face Outlet considerable Soccer Boots Outlet nike traffic in Nike Air Sneakers agricultural Ugg boots Sale produce, the extra nike sb stefan janoski business pandora jewelry store of longchamp bags on sale the weekly Nike Soccer Cleats Boots market-day, and its connection Zapatillas Air Max with Coach Bags On Sale the reebok running shoes main line, that Discount Ray Ban Sunglasses enabled Canada Goose Womens Coats the directors to asics sko keep Nike Roshe Run Sale the Cheap Nike Free Run Oakborough Nike Shox Cheap and Nike Pas Cher Femme Normanford Cheap Toms Outlet Store Branch open. cheap uggs At Moncler Outlet Store each small station Adidas Originals Stan Smith they suivre un envoi maintained womens nike air max a Nike Outlet Store staff botas de futbol consisting of Adidas NMD For Sale a Abercrombie and fitch store collector The official UGG or Nike Free Run 5.0 Womens station-master, Ugg Pas Cher En France a Hogan Outlet booking-clerk, and New Nike Shoes a Uggs For Cheap porter, Nike Roshe Run but the duties Adidas Superstar of Nike Air Women these nike air officials were light, fitflops sale uk and a good adidas store deal of Nike Shoes Sale Store spare Cheap Air Max Trainers time nike air jordan pas cher lay at Air Max 90 their disposal, and was Cheap Nike Air Huarache chiefly used Nike Online Store in Canada goose dam cultivating Cheap Nike Huarache patches Cheap Real Jordans of garden 23 IS BACK Store along Adidas Originals Superstar the Original Ugg Boots side Moncler Outlet Online of the Nike Shox discount Sale line, or Jordan Shoes For Cheap in discussing adidas outlet the chaussure basket homme news of new yeezy shoes the Kobe Shoes Nike neighbourhood.


On a fine April Adidas Neo Discount Sale evening moncler jacket sale of Jordan Shoes Air the early Boty Nike Air eighties Nike Polo Sale the converse store staff of ADIDAS NMD SALE ON LINE this particular station assembled nike schuhe g?nstig on the platform chaussures nike pas cher at half-past Chaussure Nike Air Max Pas Cher six g?nstige nike schuhe or17;clock in Pandora Official Website readiness to receive nfl store the Nike Factory Outlet train{8} (which, save Toms Outlet Online on market-days, Boost Yeezy Sale On Line was prada outlet composed of an engine, two Cheap True Religion Jeans carriages, and Nike Air Pas Cher the guardr17;s Air Max Kopen van), as it Adidas Soccer Cleats Cheap made its last Adidas Shoes Discount Marketplace down Air Max Femme journey. Pandora Store There zapatos de futbol nike were Scarpe Nike Scontate no passengers Canada Goose Outlet to Hyperdunk 2014 go Nike Store forward Nike joggesko towards Michael Kors Clearance Normanford, and Discount Christian Louboutin Shoes the porter, according TOMS For Sale

Michael Kors Outlet
femto dnia padziernik 01 2017 19:27:30
meu diario para conquistar uma mulher ja esta disponivel
daigege2 dnia kwiecie 09 2018 03:57:04
oakey sunglasses
jordan shoes
longchamp outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
yeezy boost
north face outlet
jordan retro 11
cheap jordans
supreme clothing
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
air max uk
hermes bags
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
kate spade
coach outlet
coach outlet
cheap jordans
canada goose jackets
adidas campus
oakley sunglasses
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet store
adidas shoes
canada goose uk
michael kors uk
michael kors outlet clearance
mbt
cheap ray bans
coach outlet store online clearances
ugg boots
ugg outlet
air jordans
nike outlet store
air max 97
tory burch outlet online
canada goose uk
michael kors outlet
moncler jackets outlet
christian louboutin outlet
new balance outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
new balance shoes
coach factory outlet
yeezy 350 boost
pandora charms uk
moncler jackets
ralph lauren outlet
hermens bags
coach outlet
michael kors outlet
polo outlet
nike outlet online
tiffany and co
jordan retro
hollister uk
birkenstock sandals
pandora charms
kate spade outlet store
pandora charms sale
supra shoes
adidas nmd
oakley sunglasses
converse outlet store
canada goose jackets
pandora charms
air jordans
birkenstock sandals
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet
adidas nmd
coach outlet online
coach canada
cheap nike air max
mlb jerseys
ralph lauren
fitflops
moncler outlet
air jordan shoes
fitflops
coach factory outlet
kate spade handbags
adidas yeezy
canada goose jackets uk
uggs
pandora store
tiffany outlet
canada goose uk
coach outlet
fred perry
moncler jackets
cheap jordans
north face jackets
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
michael kors
christian louboutin
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren
hollister
michael kors outlet
mont blanc
pandora charms sale clearance
uggs canada
air jordans
nike shoes for men
longchamp handbags
adidas nmd
oakley sunglasses
mcm outlet
jordan shoes
yeezy boost
oakley sunglasses
nmd adidas
fitflops sale
michael kors outlet
moncler jackets
canada goose
canada goose jackets
hermes outlet
coach outlet
canada goose
fitflops
adidas outlet
adidas superstar
puma shoes
michael kors handbags
pandora jewelry
timberland outlet
adidas yeezy
adidas shoes
nike outlet
birkenstock shoes
ugg boots on sale
cheap uggs
pandora charms
nike air max
air max 2017
canada goose uk
moncler outlet
pandora charms
birkenstock sandals
uggs outlet
toms outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet online
ralph lauren outlet
rolex watches
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton
air max 90
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry official site
cheap nfl jerseys
fitflops
nike shoes
coach outlet store
coach outlet
fitflops sale
burberry outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose uk
ugg australia
valentino shoes outlet
michael kors outlet clearance
jordan shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
prada handbags
coach factorty outlet
hermes birkin
red bottom shoes
coach factory outlet online
michael kors handbags
adidas nmd shoes
michael kors factory outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
mulberry handbags
nike outlet online
polo ralph lauren
ecco shoes
cheap nba jerseys
michael kors outlet clearance
canada goose
replica watches
coach factory outlet
mbt shoes
skechers shoes
coach outlet
christian louboutin shoes
kate spade
pandora jewelry
canada goose outlet
timberland boots
canada goose outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
canada goose outlet
air max 2018
pandora outlet
jordan shoes
kate spade outlet
ferragamo outlet
ultra boost
pandora
coach factory outlet
oakley sunglasses outlet
north face jackets
ugg boots canada
christian louboutin outlet
pandora charms
canada goose outlet
michael kors outlet canada
timberland boots
ralph lauren outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
abercrombie
pandora jewelry
tory burch outlet
longchamp outlet online
cheap jordans
cheap mlb jerseys
ugg boots on sale
kate spade handbag
gucci outlet
pandora jewelry outlet
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
adidas
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
timberland outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
adidas yeezy boost
harden vol 1
louis vuitton
polo outlet store
kate spade bags
yeezy boost
coach outlet
longchamp outlet
coach outlet online
nike huarache
coach outlet
oakley sunglasses
asics shoes
tods outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
uggs
nmd shoes
fitflops sale clearance
coach outlet online
gucci handbags
ralph lauren outlet
ralph lauren sale
valentino shoes
louboutin shoes
ralph lauren outlet online
pandora outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
louboutin shoes
canada goose
ugg outlet
coach outlet
coach factorty outlet
cheap jordans
coach outlet
red bottoms
tory burch outlet
birkenstocks
pandora charms sale clearance
nike shoes
discount oakley sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo
polo ralph lauren outlet online
vans store
louis vuitton outlet
cheap mlb jerseys china
nike shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jordan shoes
prada outlet
toms shoes
adidas originals
uggs outlet
ralph lauren uk
jordans
ugg boots
fitflops
coach outlet
ugg outlet
pandora charms
ugg boots
ray ban sunglasses
christian louboutin
timberland boots
moncler outlet
canada goose sale
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
birkenstock outlet
uggs
doudoune moncler
hermes handbags
nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
moncler jackets
adidas nmd
canada goose outlet
nba jerseys
coach factory outlet
mulberry outlet
coach factory outlet
adidas outlet
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
birkenstock outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet
canada goose outlet
adidas shoes
louboutin shoes
canada goose sale
oakley sunglasses
vans shoes
fitflops uk
supra shoes
nike zoom
polo outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
mulberry uk
canada goose sale
moncler outlet
canada goose jackets
adidas shoes
abercrombie and fitch
nike store
coach outlet
reebok shoes
hollister clothing
yeezy boost
converse shoes
adidas superstar
louis vuitton outlet online
philipp plein outlet
coach outlet
nike air max
supreme clothing
michael kors
supreme clothing
timberland boots outlet
ray ban sunglasses discount
michael kors handbags
kobe bryant shoes
mulberry bags
ugg outlet
moncler
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
nike air max
mcm handbags
pandora charms
mbt shoes
coach outlet
oakley sunglasses sale
coach factory outlet
coach outlet
nike shoes
pandora jewelry
ecco shoes for men
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
yeezy boost 350
kevin durant shoes
cheap jordans free shipping
ralph lauren outlet
tiffany and co
moncler jackets
air max 2019
moncler outlet
adidas yeezy
adidas yeezy
pandora charms
fitflops
kate spade
canada goose outlet
philipp plein shirt
canada goose jackets
nike shoes
moncler coats
coach outlet store
ray ban sunglasses discount
ferragamo shoes
supreme new york
michael kors outlet online
adidas shoes
burberry outlet
adidas yeezy boost
canada goose outlet
adidas yeezy boost
ugg outlet
fred perry polo
uggs canada
kate spade outlet
pandora outlet
air max 2018
ralph lauren outlet
coach outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale clearance
ralph lauren sale clearance
fitflops sale clearance
valentino shoes
hermes handbags
louis vuitton outlet
nike outlet
cheap jordans for sale
nike outlet
ralph lauren
louis vuitton outlet store
birkenstock sandals
kate spade outlet store
pandora charms
coach outlet store
michael kors outlet online
nike air max
jordans
yeezy boost
birkenstock
kate spade outlet
nike air max outlet
birkenstock
canada goose outlet
cheap ray ban sunglasses
red bottoms shoes
air max 97
coach factory outlet
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
gucci handbags outlet
180409yueqin
xiaoou dnia maj 03 2018 07:59:49
20180503 xiaoou
nba jerseys
nike shoes
air jordan shoes
prada outlet online
polo ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
air max 90
cheap ray ban sunglasses
pandora charms
soccer cleats
kate spade outlet
pandora charms
jordan shoes
coach outlet
coach outlet
air max 90
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
cheap jordan shoes
christian louboutin sale
true religion outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
christian louboutin
links of london
air force 1 shoes
pandora outlet
longchamp outlet online
canada goose outlet
coach outlet online
oakley sunglasses
nike outlet store
polo outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
jordan retro
ray ban sunglasses on sale
uggs outlet
michael kors outlet clearance
polo pas cher
true religion jeans
air jordan retro
yeezy boost 350
pandora jewelry
ugg boots for women
polo ralph lauren shirts
gucci outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
lebron shoes
tory burch outlet online
ferragamo shoes
michael kors outlet online
nobis jackets
michael kors outlet
true religion outlet
rolex watches
michael kors outlet
lacoste shirts
air force 1
oakley sunglasses wholesale
cavaliers jerseys
louis vuitton outlet
pandora charms
canada goose outlet
canada goose jackets
coach outlet online
coach outlet
nike nba jerseys
michael kors outlet
mulberry handbags
prada outlet
canada goose jackets
tory burch outlet online
coach outlet
mulberry outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet stores
moncler outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
tods outlet online
michael kors outlet clearance
lacoste polo
pandora charms
longchamp handbags
mbt shoes
barbour outlet store
adidas shoes
denver broncos jerseys
ugg outlet online
true religion outlet
nfl jerseys
coach outlet online
polo outlet online
cheap jordan shoes
cheap jerseys wholesale
michael kors handbags
mcm outlet
ralph lauren
cheap nba jerseys
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose coats
jordan 4
oakley sunglasses wholesale
nba jerseys wholesale
denver broncos jersey
uggs outlet
canada goose outlet store
christian louboutin outlet
air jordan shoes
louboutin shoes
christian louboutin sale
canada goose outlet store
canada goose outlet online
coach outlet store online
ugg outlet
coach outlet
coach canada
adidas outlet online
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
tods outlet
ugg boots
michael kors uk
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
jordan shoes
canada goose jackets
canada goose outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet online
true religion outlet
christian louboutin
longchamp outlet online
lacoste soldes
michael kors outlet online
michael kors uk
ralph lauren outlet
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose outlet online
michael kors outlet
ugg outlet
polo outlet
tory burch outlet online
longchamp handbags
true religion jeans
chrome hearts outlet
michael kors wallets
air jordan shoes
mulberry handbags
ralph lauren outlet
swarovski outlet
adidas outlet
christian louboutin shoes
ferragamo shoes sale
canada goose coats
nike air max 90
air jordan 4
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
oakley sunglasses
pandora charms
michael kors outlet
pandora charms sale clearance
louis vuitton outlet
ugg outlet
coach outlet online
cheap jordans
christian louboutin
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren
pandora charms sale clearance
uggs outlet online
pandora outlet
warriors jerseys
kobe 9 elite
cheap jordans
burberry outlet sale online
oakley sunglasses
mizuno running shoes
football shirts
coach factory outlet
fitflops sale clearance
air max 2017
coach outlet
cheap soccer jerseys
gucci outlet online
polo ralph lauren shirts
coach outlet online coach factory outlet
asics shoes
uggs outlet
coach outlet
air jordan release dates
timberwolves jerseys
jordan 4
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet
michael kors outlet online
giuseppe zanotti outlet
polo outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap nba jerseys
polo ralph lauren
moncler jackets
ferragamo outlet
jordan shoes
polo ralph lauren
true religion jeans
coach outlet
ugg outlet
barcelona jersey
louis vuitton outlet
adidas wings shoes
hermes outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store
air jordan 12
nike roshe run
ysl outlet online
dansko shoes
coach outlet store online
coach outlet
michael kors
christian louboutin
coach outlet online
oakley sunglasses
swarovski uk
san antonio spurs jerseys
oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
true religion jeans for men
nike shoes on sale
christian louboutin shoes
longchamp handbags sale
cheap jordans
fitflops
michael kors outlet online
uggs outlet
michael kors handbags outlet
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
coach outlet online
coach outlet store online
air max 90
air jordan shoes
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora charms sale clearance
ugg canada
cleveland cavaliers jersey
polo shirts
canada goose jackets
uggs outlet
longchamp handbags
mbt shoes outlet
uggs canada
ray ban sunglasses
ecco shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach outlet online
hermes outlet
burberry outlet store
michael kors uk
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
canada goose
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
yeezy boost
pistons jerseys
pandora jewelry
ugg boots outlet
michael kors outlet clearance
coach handbags outlet
kd shoes
moncler coats
ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
oakley sunglasses
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
polo ralph lauren
mulberry uk
uggs outlet
pandora jewelry
valentino outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet store
cheap jordan shoes
canada goose outlet store
oakley sunglasses sale
coach outlet
pandora charms
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet online
air jordan shoes
michael kors wallets for women
ugg outlet
air jordan shoes
max 90
nike trainers
uggs clearance
uggs outlet online
polo ralph lauren
pandora charms sale clearance
coach outlet
nhl jerseys wholesale
michael kors outlet
nfl jersey wholesale
polo ralph lauren outlet
ugg outlet逗号ugg outlet stores
christian louboutin outlet
adidas shoes
cheap jordans
pandora charms sale clearance
camisetas futbol baratas
michael kors outlet
cheap jordan shoes
fitflops sale clearance
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
golden state warriors jersey
michael kors handbags
nike air force 1
longchamp bags
michael kors canada
polo ralph lauren
nike air force 1
longchamp pas cher
michael kors outlet online
cheap nhl jerseys
coach outlet store online
ecco outlet
ugg outlet
ugg outlets
coach handbags
hawks jerseys
longchamp solde
canada goose outlet online
herve leger outlet
pandora
michael kors outlet
louis vuitton outlet
uggs on sale
moncler jackets
swarovski outlet
chrome hearts online store
coach outlet online
coach outlet store online
mulberry outlet逗号mulberry handbags outlet
cheap jordans
canada goose outlet
prada shoes on sale
mlb jerseys
ugg boots
ugg boots clearance
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
nike roshe one
true religion outlet store
ugg outlet store
air jordan shoes
cheap jerseys
moncler outlet
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren factory store
ugg boots clearance
coach outlet
bottega veneta outlet online
coach factory outlet
longchamp handbags
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
coach outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
moncler outlet
oakley sunglasses
ugg outlet online
michael kors factory outlet
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
nike air huarache
tory burch outlet store
michael kors outlet online
tory burch outlet
coach canada
canada goose jackets
canada goose jackets
ugg boots on sale
michael kors outlet online
michael kors handbags
jerseys wholesale
ferragamo shoes
longchamp solde
canada goose outlet store
cheap ugg boots
tory burch outlet online
canada goose jackets for women
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
pandora jewelry
nfl jersey wholesale
ugg outlet stores
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
true religion outlet uk
coach factory outlet
pandora outlet
denver broncos jerseys
true religion outlet
canada goose outlet
salomon shoes
nike uk store
reebok outlet store
canada goose jackets
canada goose outlet
christian louboutin shoes
pacers jerseys
pandora charms
canada goose jackets
cheap jordans free shipping
tory burch outlet
polo ralph lauren
kobe shoes
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
true religion uk
cheap jordan shoes
nike air huarache
true religion jeans sale
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys
ray ban sunglasses outlet
gucci outlet
jordan shoes
uggs outlet
ugg outlet
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo
coach outlet
uggs outlet
ugg boots on sale
soccer shoes
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses wholesale
air max uk
hornets jerseys
coach outlet online
canada goose outlet store
ugg outlet
christian louboutin shoes
uggs on clearance
adidas outlet online
pandora jewelry
chicago blackhawks jerseys
cheap jordan shoes
coach outlet
rolex watches
michael kors uk
michael kors bags
polo ralph lauren
uggs outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
pandora outlet
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose jackets
ugg outlet
canada goose jackets
moncler outlet online
ray ban sunglasses
canada goose outlet store
nike outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
ferragamo outlet
mont blanc pens
michael kors outlet clearance
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
canada goose jackets
longchamp pas cher
cheap ray ban sunglasses
prada sunglasses for women
coach outlet online
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
tory burch outlet online
nfl jerseys
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet online
marc jacobs outlet
nike store uk
canada goose
coach outlet online
supra shoes sale
polo ralph lauren outlet online
michael kors uk
christian louboutin
jordan shoes
nike shoes outlet
adidas nmd r1
clippers jerseys
herve leger dresses
christian louboutin sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
fitflops shoes
tory burch handbags
christian louboutin shoes
cheap jordans
ed hardy outlet
pandora charms
canada goose
fitflops shoes
coach factory outlet
canada goose jackets men
mulberry bags
ralph lauren outlet
ralph lauren polo shirts
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
oakley sunglasses sale
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
mlb jerseys wholesale
gucci outlet store
chrome hearts outlet store
pelicans jerseys
canada goose jackets sale
ray-ban sunglasses
pandora outlet
coach outlet store online
canada goose outlet sale
polo ralph lauren
uggs on sale
birkenstock shoes
uggs outlet online
louboutin shoes
soccer jerseys wholesale
fred perry polo
cheap ray ban sunglasses
cheap michael kors handbags
longchamp solde
air jordan shoes
coach outlet online
nike presto
nike store uk
swarovski crystal
true religion uk
canada goose outlet
michael kors bags
canada goose jackets
fitflops sale clearance
michael kors outlet
jordan shoes
fitflops
pandora outlet
michael kors outlet online
mulberry handbags
christian louboutin sale
tory burch handbags
longchamp pliage
canada goose jackets
nike air max 1
cheap ray ban sunglasses
jazz jerseys
oakley sunglasses wholesale
air max shoes
canada goose jackets outlet
true religion jeans
prada shoes
mulberry bags
ugg boots clearance
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
coach outlet canada
coach outlet store online
coach outlet online
foamposite shoes
pandora outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
air max 1
polo ralph lauren
pandora outlet
nets jerseys
gucci outlet online
true religion jeans
fitflops sale clearance
swarovski jewelry
ralph lauren shirts
pandora charms
cazal sunglasses
air huarache
ugg outlet
pandora jewelry
ray-ban sunglasses
mulberry handbags
ralph lauren polo shirts
pandora outlet
cheap air jordans
soccer jerseys
blackhawks jerseys
rolex watches for sale
air max trainers
longchamp pliage
oakley sunglasses wholesale
cheap jordans
canada goose outlet store
hermes birkin
ray ban sunglasses outlet
knicks jerseys
yeezy boost
montblanc pens
canada goose outlet store
chrome hearts clothing
kings jerseys
longchamp handbags
moncler jackets
canada goose outlet online
marc jacobs sale
coach outlet store online
wellensteyn outlet
cheap jordan shoes
swarovski crystal
adidas outlet
michael kors
nike shoes
mont blanc pens
polo outlet factory store
cheap jordans
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
air jordan shoes
ralph lauren polo
mulberry handbags
kevin durant shoes
longchamp pas cher
polo ralph lauren outlet
louis vuitton outlet store
uggs outlet
fitflops sale clearance
polo ralph lauren
mulberry handbags
golden state warriors
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets outlet
coach outlet store online
canada goose jackets clearance
jordan 12
cheap jordans
polo ralph lauren
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
christian louboutin outlet
lakers jerseys
louis vuitton outlet online
true religion jeans
pandora charms
air jordan shoes
air jordan 4
canada goose outlet
birkenstock shoes
ferragamo shoes
polo outlet
true religion jeans
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet store
burberry outlet
true religion jeans
canada goose jackets outlet
christian louboutin outlet
prada sunglasses
ferragamo outlet
canada goose outlet
spurs jerseys
cheap jordans
michael kors outlet
adidas store
reebok shoes
true religion jeans sale
canada goose outlet
tory burch outlet
stephen curry shoes
christian louboutin outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet
coach outlet online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
michael kors outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets sale
cheap jordan shoes
coach factory outlet
canada goose outlet store
rolex watches for sale
canada goose outlet
cheap ugg boots
canada goose jackets
rolex watches
michael kors handbags
canada goose outlet store
uggs outlet
tory burch outlet
nike outlet online
longchamp handbags
adidas wings
cheap nhl jerseys
ralph lauren polo
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
michael kors outlet
nhl jerseys
coach outlet online
20180503 xiaoou
ill titleDodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
ill titleOceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 774
Najnowszy Uytkownik: Travisker
Copyright bazylek© 2009