ill titleDowody

Krwawy konflikt, kt?ry w latach 1939-45 przetoczy? si? przez ziemie Podola, g??boko wry? si? w pami?? obu narod?w. Niepodleg?e pa?stwo ukrai?skie, o kt?re w okresie II Rzeczypospolitej walczy?a cz??? ukrai?skich ?rodowisk politycznych, mia?o obj?? ziemie uwa?ane przez Polak?w za w?asne. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e w tym celu na terenach Podola oddzia?y UPA przeprowadzi?y czystki etniczne, kt?re bez w?tpienia zosta?y zaplanowane i kierowane przez dow?dztwo OUN-UPA. ?wiadcz? o tym dokumenty ukrai?skie, polskie, sowieckie, niemieckie i relacje setek os?b ocala?ych z pogrom?w.Maszynopis

Poni?ej znajduje si? opis tragicznych wydarze? jakie mia?y miejsce w Hanaczowie. Zosta? sporz?dzony przez naocznych ?wiadk?w Antoniego Kwa?niowskiego i Franciszka W?grzyna w formie maszynopisu, kt?ry odnalaz?em przypadkowo podczas przegl?dania archiwalnych dokument?w. W komunistycznej Polsce z powodu obowi?zuj?cej cenzury, autorzy nie mogli oficjalnie opublikowa? informacji o czystkach etnicznych dokonanych na naszych rodakach. Takie informacje by?y tematem tabu i prawdopodobnie w obawie, ?e ?wiat nie pozna prawdy o tej tragedii autorzy zdeponowali tekst w Archiwum Prowincjalnym Franciszkan?w aby przetrwa? do lepszych czas?w.


1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21Kronika Konwentu

Kronika Konwentu w Hanaczowie, kt?r? prowadzi? miejscowy franciszkanin o. Miko?aj Tokarski jest kolejnym dowodem potwierdzaj?cym czystki etniczne w Hanaczowie. Kronika obejmuje kr?tki okres od 1 wrze?nia 1942r. do dnia 13 lutego 1944 r. Kronikarz o. Miko?aj Tokarski 30 stycznia wyjecha? do Lwowa ko?cz?c swoj? prac? ostatnim wpisem w dniu 15 stycznia. Jak wida?, po tej dacie w kronice zosta?y dokonane nowe wpisy ale ju? innym charakterem pisma. Autorem tych wpis?w by?a nieznana osoba, kt?ra informuje pod koniec kroniki: Przepisa?em z lu?nej kartki zapisanej przez o.Celestyna Gacka. By? to okres, w kt?rym wydarzenia nabiera?y tempa, dociera?y informacje o mordach na polskiej ludno?ci w archidiecezji lwowskiej a kluczowym dniem dla konwentu by? 3 lutego 1944. Jak zapisa? proboszcz Hanaczowa: Napad na Hanacz?w band ukrai?skich godzina oko?o 8:30 (wieczorem) Dalej mo?na przeczyta?: 7 lutego Pogrzeb pomordowanych. Na pogrzebie byli 2 duchowni z Przemy?lan Wcze?niej w innym miejscu kronikarz o. Miko?aj Tokarski pisa? o narastaj?cym strachu, strza?ach z kierunku Siedlisk, epidemii tyfusu oraz mordzie na Polskiej rodzinie w pobliskiej wsi Podjark?w w sierpniu 1943 r. Prosz? zwr?ci? uwag? na bardzo dok?adny opis okoliczno?ci zab?jstwa w dniu 2 listopada 1944 r. szanowanego nauczyciela z Hanaczowa Stanis?awa Waisa.


1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12Raporty Komitetu Ziem Wschodnich Stronnictwa Narodowego - I

Wyj?tkowo dok?adnie udokumentowane dowody zbrodni w formie raport?w sporz?dzonych przez osoby z kr?g?w „Komitetu Ziem Wschodnich” Stronnictwa Narodowego oraz z innych ugrupowa? niepodleg?o?ciowych. Przedstawione poni?ej raporty, meldunki i sprawozdania przez ponad 50 lat by?y utajnione i zdeponowane w niedost?pnych archiwach s?u?b specjalnych MSW i A w Warszawie. Pod koniec lat 90-tych dr. Lucyna Kuli?ska dotar?a do tych materia??w i na ich podstawie napisa?a ksi??k? pt. „Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle los?w ludno?ci polskich Kres?w w latach 1943-1947”tom.1 i 2 Krak?w 2002 r. Ze wzgl?du na obj?to?? materia?u zamieszczamy tylko niewielkie fragmenty z tej publikacji, obejmuj?ce okres od lutego do czerwca 44r. a w nim tragiczn? sytuacj? Polak?w mieszkaj?cych w Hanaczowie i okolicach. Autorzy raport?w z przyt?aczaj?c? dok?adno?ci? opisuj? przebieg czystek etnicznych. Jest r?wnie? przykra informacja (str. 4) o braciach Polakach ze Stanimierza, kt?rzy zdradzili spo?eczno?? Hanaczowsk?. (reprints)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11Raporty Komitetu Ziem Wschodnich - II

Bezsilno?? w obliczu barbarzy?stwa nacjonalist?w ukrai?skich morduj?cych polsk? ludno?? cywiln? doprowadzi?a nasze dow?dztwo obrony do kontrowersyjnych decyzji. Ot??, nast?pstwem rzezi Polak?w oraz zach?cania przez cz??? grekokatolickich duchownych do rozprawienia si? z "Lachami" by?y akcje odwetowe. Pisze o tym „Adolf” w raporcie z dnia 29 marca 1944 r. W tym samym raporcie jest r?wnie? spis os?b pomordowanych w Hanaczowie, po pierwszym napadzie w dniu 3 lutego 44 r. (reprints)
12 13 14 15Raporty Komitetu Ziem Wschodnich - III

W dalszej cz??ci kolejne raporty ukazuj?ce ogrom ludzkiej tragedii: II napad na Hanacz?w w dniu 10 kwietnia oraz napad na konw?j z Hanaczowa z ewakuowanymi kobietami i dzie?mi w dniu 17 kwietnia 1944r. do jakiego dosz?o w Hermanowie. (reprints)
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
Og?oszenia Parafialne

To kolejne ?wiadectwo dokumentuj?ce wydarzenia w Hanaczowie 1944 roku . Zapis ten przedstawia mi?dzy innymi Wypominki Modlitewne za dusze zmar?ych i zamordowanych oraz za szcz??liwy powr?t zaginionych podczas napad?w. Niekt?re nazwiska powtarzaj? si? na Li?cie Poleg?ych mieszka?c?w Hanaczowa. Ojcowie franciszkanie instruowali r?wnie? swoich parafian:cyt. "Nie wynosi? wiadomo?ci poza wie?, trzyma? si? razem". Jest r?wnie? informacja: cyt. "zawi?za? si? komitet pomocy pogorzelcom i rodzinom wymordowanych pod przewodnictwem ksi?dza" Jest r?wnie? wezwanie do ludno?ci o niesienie pomocy poszkodowanym rodzinom, kt?re nie maj? mo?liwo?ci pochowania swoich bliskich - "Pogrzeb b?dzie wsp?lny, pomordowanych nale?y umieszcza? w szczelnych trumnach, wszyscy m??czy?ni musz? dopom?c w wykopaniu i zasypaniu mogi?y"
Niech te r?kopisy u?wiadomi? nam, co wtedy czuli Hanaczowianie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14

Inne dokumenty

Dokumenty potwierdzaj?ce planow? eksterminacj? Polak?w: Raport opisuj?cy przypadki mord?w na ludno?ci Polskiej w Okr?gu Lw?w AK do listopada 1943 r.
1 2 3 4 5 6 7
Raport z 28 lutego 1944 r. Okr?gu Lw?w AK:
1 2 3 4
Dokumenty potwierdzaj?ce "dobr?" wsp??prac? UPA I SD SS
1
Dodane przez piotrwojtowicz dnia sierpie 24 2009 09:56:56
0 Komentarzy · 14208 Czyta · Drukuj
ill titleKomentarze
Brak komentarzy.
ill titleDodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
ill titleOceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 11
Najnowszy Uytkownik: marian klosowski
Copyright bazylek© 2009