ill titleTopografia Hanaczowa
PO?O?ENIE ADMINISTRACYJNE

(Dane z 1939 roku) Wie? Hanacz?w administracyjnie nale?a?a do b. gminy Pohorylce, b. powiatu przemy?la?skiego, wchodz?cego w sk?ad b. wojew?dztwa tarnopolskiego. Starosta powiatowym w tym okresie (1939 r. ) by? Mikrowicz (imi? nieznane). Urz?d w?jta gminy sprawowa? W?adys?aw Jag?o, a so?tysem wsi by? Wojciech D?oga. Wie? Hanacz?w by?a jedn? z najwi?kszych wsi b. powiatu przemy?la?skiego i stanowi?a, jak to w?wczas okre?lano, "wysp? polsko?ci", gdy? niemal w 100% mieszka?cy jej byli Polakami. Po?o?ona by?a jakby na cyplu b. wojew?dztwa tarnopolskiego i by?a najbardziej wysuni?t? wsi? na po?udniowy zach?d, granicz?c bezpo?rednio z wsi? Siedliska, nale??c? ju? do "powiatu" bobreckiego, b. wojew?dztwa lwowskiego. Odleg?o?? do Lwowa wynosi?a oko?o 35 km, za? do Tarnopola ponad 100 km.
Chocia? m. Tarnopol by?o stolic? wojew?dztwa, w sk?ad kt?rego wchodzi?a miejscowo?? Hanacz?w, jednak b. niewielu mieszka?c?w mog?o si? poszczyci? cho?by kr?tk? bytno?ci? w Tarnopolu, podczas gdy ka?dy z jej mieszka?c?w, za wyj?tkiem mo?e dzieci, by? kilkana?cie a mo?e nawet setki razy we Lwowie.


TOPOGRAFIA WSI


Opisywana przez nas miejscowo??, w odr??nieniu od wielu bli?szych i dalszych wsi, charakteryzuj?cych si? przewa?nie terenem p?askim, g?sto zabudowanym, bez ?adnych pofa?dowa? i wzniesie?, by?a wsi? o stosunkowo bogatej rze?bie terenu. Dzi?ki temu by?a jakby oaz?, w tym r?wninnym i bezle?nym pejza?u.

Od strony p??nocnej otacza?o wie? wzg?rze "Piaski", za kt?rym znajdowa? si? przysi??ek Zag?ra. Wzg?rze to cz??ciowo by?o pokryte lasem mieszanym z przewag? sosny, dalej przechodz?c w kierunku wschodnim w kompleks le?ny, sk?adaj?cy si? z drzew li?ciastych z przewag? buk?w. Las ten zwany franciszka?skim, ci?gn?? si? a? do s?siedniej wsi, Ha zach?d od wzg?rza "Piaski" nast?powa?o zw??enie, tworz?c w?ski garb, ci?gn?cy si? nieco za drog? prowadz?c? do miejscowo?ci Kurowice, st?d te? t? cz??? wzg?rza nazwano "Kurowick? G?r?". Za tym wzg?rzem znajdowa? si? przysi??ek Podkamienna. Obok przysi??ka Podkamienna, znajdowa?a si? g?ra o okr?g?ym prawie kszta?cie, o ?rednicy oko?o 300 m. G?ra ta nazywa?a si? Kamienn?. By?a ona eksploatowana jako kamienio?om, gdzie wydobywano kamie? budowlany z rodzaju piaskowc?w.

Od strony zachodniej by? teren r?wninny z niewielk? fa?d?, rozpoczynaj?c? si? ko?o drogi, prowadz?cej do Siedlisk (obok cegielni). Fa?da ta biegn?ca w kierunku po?udniowym ko?czy?a si?, jakby zosta?a wch?oni?ta przez Wzg?rze zwane "D?brow?". Wzg?rze "D?browa" ci?gn??o si? na d?ugo?ci oko?o 1 km i os?ania?o cz??ciowo wie? od po?udnia. Pozosta?a cz??? wsi od strony po?udnia przechodzi?a w nizin? a? do m?yna "Kaczora" w Hanacz?wce. Od strony wschodniej oko?o 1 km od wsi ci?gn??o si? pasmo lasu li?ciastego, do kt?rego przylega?y pola uprawne. Oko?o 1,5 km od zabudowa? wiejskich, pola uprawne zw??a?y si? napierane od strony p??nocnej przez las tzw. franciszka?ski, a od strony po?udniowej przez las tzw., hanaczowski. Droga wylotowa, prowadz?ca do Zaciemnego, zwanego potocznie "Przychody", bieg?a ju? w pobli?u tych dw?ch - jak na tamtejsze warunki - kompleks?w le?nych. ) Wie?, w granicach zabudowy, nie mia?a charakteru ani tzw., "ulic?wki", ani zabudowy zwartej, ani te? zabudowy rozproszonej. By? to swoisty konglomerat tych trzech typ?w zagospodarowania przestrzennego. Od strony wschodniej, od gospodarstwa Antoniego Figurskiego, zabudowania by?y usytuowane po jednej stronie drogi. Za? nieco dalej, w kierunku wsi na wysoko?ci gospodarstwa Marcina Nieckarza, zabudowania pojawi?y si? po drugiej stronic drogi. Na wysoko?ci sklepu Hochberga pocz?wszy, pojawi?y si? uliczki boczne z lewej i prawej strony drogi g??wnej i w?a?nie w tym miejscu wyst?pi?o najwi?ksze zag?szczenie, zw?aszcza w tzw. "K?cie".

Bardziej lu?na zabudowa wyst?powa?a ko?o drogi, prowadz?cej wzd?u? p??nocnej pierzei pastwiska (od Skotnika do Albina Dobosza). Typow? "ulic?wk?" by?a cz??? wsi, od strony Hanacz?wki, gdy? pocz?wszy od gospodarstwa "Wo?niaka a? do gospodarstwa Lipnickiego - na przestrzeni oko?o 2 km istnia?a zabudowa zwarta po obu stronach drogi, Spora cz??? gospodarstw le?a?a przy pastwisku zwanym "B?oniem". By?y to gospodarstwa rozproszone. W centralnym punkcie wsi usytuowane by?y obiekty u?yteczno?? publicznej, jak: 2 budynki szkolne, ko?ci??, plebania, ?wietlica, kancelaria gromadzka, remiza stra?acka. W ?rodku wsi by?o pastwisko gromadzkie, zwane "B?oniami". Pastwisko owe zajmowa?o stosunkowo du?? powierzchni?, oko?o 50 morg?w. Wypasano na nim byd?o, konie, a nawet g?si. Op?ata za wypas by?a corocznie ustalano przez zesp?? radnych, reprezentuj?cych wie? Hancz?w w gminie Pohorylce. Wie? by?a zasobna w wod?, a cz?ste posuchy charakterystyczne dla klimatu kontynentalnego nie by?y zmor?, jak w niekt?rych wsiach, gdzie wod? w okresie suszy wo?ono beczkami lub noszono z dalszej odleg?o?ci. Przez ?rodek wsi przep?ywa?y dwa potoki; jeden z nich - wyp?ywaj?cy z lasu "Klus?w", drugi - p?yn?cy z Hanacz?wki. Potoki te by?y zasilane ma?ymi strumyczkami, wyp?ywaj?cymi w samej wsi i z hanaczowskich p?l. Potoki te po po??czeniu si?, p?yn??y w kierunku przysi??ka Podkamienna, przyjmuj?c po drodze dop?yw potoku z Siedlisk. O znaczeniu przep?ywaj?cych potok?w (gospodarczym) nie trzeba wiele m?wi?. Wystarczy powiedzie? tylko, ?e pojono w nich byd?o i konie, po zbudowaniu prowizorycznych tam urz?dzano k?pieliska nie tylko dla dzieci i m?odzie?y. A wreszcie woda porusza?a 3 m?yny wodne, znajduj?ce si? w Hanaczowie. Ha grzbiecie wzg?rza, w pobli?u Hanaczowa, przebiega? dzia? w?d. Wie? posiada?a du?o zieleni, przede wszystkim, dzi?ki du?ej ilo?ci sad?w. Wok?? pastwiska "B?onie" ros?o sporo wierzb pospolitych, kt?rych ga??zie s?u?y?y do uzupe?niania i naprawy p?ot?w chru?cianych. Przy potokach ros?o troch? olch. Spor? p?ache? zieleni stanowi?o pastwisko ?r?dwiejskie. Tak?e k?p? zieleni by? miejscowy cmentarz, usytuowany na wzg?rzu, obok drogi prowadz?cej do przysi??ka Zag?ry.

DROGI WIEJSKIE I POLNE


Drogi wiejskie podzieli? mo?na na 2 rodzaje: drogi przelotowe, drogi dojazdowe do zespo??w gospodarstw lub poszczeg?lnych gospodarstw. Tak? drog? przelotow? Nr 1 by?a droga, rozpoczynaj?ca si? od granicy wsi z Hanacz?wk? (od gospodarstwa Wo?niaka), a? do gospodarstwa Figurskiego, po czym bieg?a dalej, a? na Przychody. Drug?, co do wa?no?ci drog?, by?a droga prowadz?ca od krzy??wki (obok gospodarstwa W?grzyna) do Kurowic. W odleg?o?ci oko?o 2 km od pocz?tku tej drogi le?a? przysi??ek Podkamienna, przez kt?ry dosta? si? by?o mo?na do Podjarkowa i So?owej. Trzeci? z kolei drog? przelotow?, by?a droga, maj?ca sw?j pocz?tek na skrzy?owaniu, obok krzy?a misyjnego i gospodarstwa Nieckarza ("Marka"). Bieg?a ona przez przysi??ek Zag?r? do Stanimierza, a dalej miejscowo?ci Pohorylce, b?d?cej siedzib? gminy zbiorowej. Czwarta droga przelotowa rozpoczyna?a si? r?wnie? od skrzy?owania, jak droga co Stanimierza, lecz bieg?a ona w kierunku zachodnim wzd?u? B?onia, prowadz?c do miejscowo?ci Siedliska. Do dr?g przelotowych o drugorz?dnym znaczeniu, nale?a?a droga prowadz?ca od skrzy?owania (obok gospodarstwa Jakuba Urygi) a? do gospodarstwa R?bisza, a nast?pnie do p?l. Drog? t? mo?na si? by?o dosta? r?wnie? do Siedlisk i Podjarkowa. Pozosta?e drogi b?d? ??czy?y drogi przelotowe, b?d? te? prowadzi?y do poszczeg?lnych gospodarstw.

Wiele gospodarstw nie le?a?o ani przy drogach g??wnych, ani przy drogach dojazdowych. Dojazd co tych gospodarstw by? tylko mo?liwy przez pastwisko gromadzkie, np. w "Dolince" (do Miko?aja Bednarza). Wszystkie drogi w Hanaczowie mia?y nawierzchni? gruntow? nieutwardzon?. Wyj?tek stanowi? odcinek drogi za wsi?, kiedy to za czas?w austriackich utwardzono odcinek drogi na przestrzeni oko?o 1 km. Ten odcinek drogi nie by? konserwowany i niewiele r??ni? si? od pozosta?ych dr?g. Na odcinku od plebani do ko?cio?a (oko?o 200 m) u?o?ono chodnik z p?yt kamiennych. Og??em dr?g w obr?bie zabudowy wsi wraz z drogami prowadz?cymi do przysi??k?w oraz dr?g w samych przysi??kach szacujemy na oko?o 7 km. Tyle samo szacujemy (7 km) dr?g, znajduj?cych si? poza obr?b wsi, lecz w jej granicach administracyjnych. S? to drogi polne.

Skoro ju? jeste?my przy drogach, warto wspomnie? o ich konserwacji. Corocznie, radni z Hanaczowa, rozpisywali tzw., szarwark. Ustalano wi?c, kto i ile dni?wek ma do odrobienia wzgl?dnie do zap?acenia got?wk?. Stosowane by?y nast?puj?ce przeliczniki: dni?wka piesza - 1,50 z? w?z jednokonny + wo?nica (w praktyce nie stosowano) - 3,00 z? w?z dwukonny + wo?nica - 5.00 z?. Szarwark odrabiano w okresach wzgl?dnego luzu, przerwa&nie przed sianokosami i ?niwami. Prace te polega?y na oczyszczeniu row?w, naprawie most?w i przepust?w oraz wyr?wnywaniu nawierzchni przez zasypywaniu jam i wyboj?w. Podobnie jak w miastach ruch pieszy odbywa? si? chodnikami, tak na wsi rol? t? spe?nia?y ?cie?ki. Spe?nia?y one podw?jn? rol?, a mianowicie: skraca?y znacznie odleg?o?ci do dowolnych punkt?w wsi, pozwoli?y unikn?? dreptania po b?ocie i kurzu w okresach szczeg?lnie z?ego stanu dr?g (roztopy i d?ugotrwa?e susze). Sie? ?cie?ek by?a bardzo g?sta w samej wsi. Poza wsi? ?cie?ek by?o mniej i prowadzi?y one do poszczeg?lnych p?l i las?w. ?cie?ki prowadzi?y przewa?nie przez grunty prywatne, cz?sto przez ogrody i podw?rza. By?y to tzw. "?cie?ki zwyczajowe" i cho? nikomu z w?a?cicieli grunt?w, przez kt?re przebiega?y ?cie?ki nie przysz?o do g?owy zabroni? przej?cia, to jeszcze swobodne przechodzenie ?cie?kami by?o chronione prawem.

U wylot?w niekt?rych ?cie?ek spotykano tzw., "prze?azy". By? to rodzaj ogrodzenia (o wys. 50-60 cm), nie stanowi?cego dla doros?ego cz?owieka ?adnej przeszkody, lecz uniemo?liwia?o przej?cie dla byd?a i koni.
?r?d?o: „Dzieje Hanaczowa” Miko?aj Kwa?niewski i Kacper W?grzyn (Luba? 1985r.)
Dodane przez piotrwojtowicz dnia sierpie 24 2009 09:44:32
3 Komentarzy · 14568 Czyta · Drukuj
ill titleKomentarze
daigege2 dnia kwiecie 09 2018 04:29:13
oakey sunglasses
jordan shoes
longchamp outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
yeezy boost
north face outlet
jordan retro 11
cheap jordans
supreme clothing
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
air max uk
hermes bags
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
kate spade
coach outlet
coach outlet
cheap jordans
canada goose jackets
adidas campus
oakley sunglasses
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet store
adidas shoes
canada goose uk
michael kors uk
michael kors outlet clearance
mbt
cheap ray bans
coach outlet store online clearances
ugg boots
ugg outlet
air jordans
nike outlet store
air max 97
tory burch outlet online
canada goose uk
michael kors outlet
moncler jackets outlet
christian louboutin outlet
new balance outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
new balance shoes
coach factory outlet
yeezy 350 boost
pandora charms uk
moncler jackets
ralph lauren outlet
hermens bags
coach outlet
michael kors outlet
polo outlet
nike outlet online
tiffany and co
jordan retro
hollister uk
birkenstock sandals
pandora charms
kate spade outlet store
pandora charms sale
supra shoes
adidas nmd
oakley sunglasses
converse outlet store
canada goose jackets
pandora charms
air jordans
birkenstock sandals
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet
adidas nmd
coach outlet online
coach canada
cheap nike air max
mlb jerseys
ralph lauren
fitflops
moncler outlet
air jordan shoes
fitflops
coach factory outlet
kate spade handbags
adidas yeezy
canada goose jackets uk
uggs
pandora store
tiffany outlet
canada goose uk
coach outlet
fred perry
moncler jackets
cheap jordans
north face jackets
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
michael kors
christian louboutin
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren
hollister
michael kors outlet
mont blanc
pandora charms sale clearance
uggs canada
air jordans
nike shoes for men
longchamp handbags
adidas nmd
oakley sunglasses
mcm outlet
jordan shoes
yeezy boost
oakley sunglasses
nmd adidas
fitflops sale
michael kors outlet
moncler jackets
canada goose
canada goose jackets
hermes outlet
coach outlet
canada goose
fitflops
adidas outlet
adidas superstar
puma shoes
michael kors handbags
pandora jewelry
timberland outlet
adidas yeezy
adidas shoes
nike outlet
birkenstock shoes
ugg boots on sale
cheap uggs
pandora charms
nike air max
air max 2017
canada goose uk
moncler outlet
pandora charms
birkenstock sandals
uggs outlet
toms outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet online
ralph lauren outlet
rolex watches
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton
air max 90
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry official site
cheap nfl jerseys
fitflops
nike shoes
coach outlet store
coach outlet
fitflops sale
burberry outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose uk
ugg australia
valentino shoes outlet
michael kors outlet clearance
jordan shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
prada handbags
coach factorty outlet
hermes birkin
red bottom shoes
coach factory outlet online
michael kors handbags
adidas nmd shoes
michael kors factory outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
mulberry handbags
nike outlet online
polo ralph lauren
ecco shoes
cheap nba jerseys
michael kors outlet clearance
canada goose
replica watches
coach factory outlet
mbt shoes
skechers shoes
coach outlet
christian louboutin shoes
kate spade
pandora jewelry
canada goose outlet
timberland boots
canada goose outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
canada goose outlet
air max 2018
pandora outlet
jordan shoes
kate spade outlet
ferragamo outlet
ultra boost
pandora
coach factory outlet
oakley sunglasses outlet
north face jackets
ugg boots canada
christian louboutin outlet
pandora charms
canada goose outlet
michael kors outlet canada
timberland boots
ralph lauren outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
abercrombie
pandora jewelry
tory burch outlet
longchamp outlet online
cheap jordans
cheap mlb jerseys
ugg boots on sale
kate spade handbag
gucci outlet
pandora jewelry outlet
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
adidas
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
timberland outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
adidas yeezy boost
harden vol 1
louis vuitton
polo outlet store
kate spade bags
yeezy boost
coach outlet
longchamp outlet
coach outlet online
nike huarache
coach outlet
oakley sunglasses
asics shoes
tods outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
uggs
nmd shoes
fitflops sale clearance
coach outlet online
gucci handbags
ralph lauren outlet
ralph lauren sale
valentino shoes
louboutin shoes
ralph lauren outlet online
pandora outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
louboutin shoes
canada goose
ugg outlet
coach outlet
coach factorty outlet
cheap jordans
coach outlet
red bottoms
tory burch outlet
birkenstocks
pandora charms sale clearance
nike shoes
discount oakley sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo
polo ralph lauren outlet online
vans store
louis vuitton outlet
cheap mlb jerseys china
nike shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jordan shoes
prada outlet
toms shoes
adidas originals
uggs outlet
ralph lauren uk
jordans
ugg boots
fitflops
coach outlet
ugg outlet
pandora charms
ugg boots
ray ban sunglasses
christian louboutin
timberland boots
moncler outlet
canada goose sale
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
birkenstock outlet
uggs
doudoune moncler
hermes handbags
nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
moncler jackets
adidas nmd
canada goose outlet
nba jerseys
coach factory outlet
mulberry outlet
coach factory outlet
adidas outlet
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
birkenstock outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet
canada goose outlet
adidas shoes
louboutin shoes
canada goose sale
oakley sunglasses
vans shoes
fitflops uk
supra shoes
nike zoom
polo outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
mulberry uk
canada goose sale
moncler outlet
canada goose jackets
adidas shoes
abercrombie and fitch
nike store
coach outlet
reebok shoes
hollister clothing
yeezy boost
converse shoes
adidas superstar
louis vuitton outlet online
philipp plein outlet
coach outlet
nike air max
supreme clothing
michael kors
supreme clothing
timberland boots outlet
ray ban sunglasses discount
michael kors handbags
kobe bryant shoes
mulberry bags
ugg outlet
moncler
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
nike air max
mcm handbags
pandora charms
mbt shoes
coach outlet
oakley sunglasses sale
coach factory outlet
coach outlet
nike shoes
pandora jewelry
ecco shoes for men
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
yeezy boost 350
kevin durant shoes
cheap jordans free shipping
ralph lauren outlet
tiffany and co
moncler jackets
air max 2019
moncler outlet
adidas yeezy
adidas yeezy
pandora charms
fitflops
kate spade
canada goose outlet
philipp plein shirt
canada goose jackets
nike shoes
moncler coats
coach outlet store
ray ban sunglasses discount
ferragamo shoes
supreme new york
michael kors outlet online
adidas shoes
burberry outlet
adidas yeezy boost
canada goose outlet
adidas yeezy boost
ugg outlet
fred perry polo
uggs canada
kate spade outlet
pandora outlet
air max 2018
ralph lauren outlet
coach outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale clearance
ralph lauren sale clearance
fitflops sale clearance
valentino shoes
hermes handbags
louis vuitton outlet
nike outlet
cheap jordans for sale
nike outlet
ralph lauren
louis vuitton outlet store
birkenstock sandals
kate spade outlet store
pandora charms
coach outlet store
michael kors outlet online
nike air max
jordans
yeezy boost
birkenstock
kate spade outlet
nike air max outlet
birkenstock
canada goose outlet
cheap ray ban sunglasses
red bottoms shoes
air max 97
coach factory outlet
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
gucci handbags outlet
180409yueqin
shenyuhang dnia kwiecie 13 2018 03:59:47
nike outlet
kate spade outlet
ralph lauren uk
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
polo outlet
polo ralph lauren outlet
coach canada
pandora outlet
adidas superstar
ralph lauren uk
canada goose
valentino outlet store
kate spade handbags
coach outlet
adidas nmd
puma outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
air jordan shoes
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
canada goose
polo outlet
ray ban sunglasses
cheap nhl jerseys
coach outlet
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet online
ugg outlet
coach outlet online
adidas nmd
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
pandora outlet
pandora charms outlet
nmd adidas
ralph lauren uk
kate spade outlet online
gucci outlet online
pandora charms
michael kors outlet
canada goose outlet
lacoste shoes
mulberry handbags
pandora jewelry
pandora charms sale clearance
mlb jerseys wholesale
longchamp
michael kors outlet online
canada goose jackets
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
canada goose jackets
michael kors handbags
tory burch shoes
louboutin shoes
uggs outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion
canada goose outlet
pandora charms
kate spade outlet online
nike shoes
true religion
valentino outlet
nike air max
mulberry bags
nfl jerseys
canada goose outlet
ray ban sunglasse
michael kors outlet online
uggs outlet
ralph lauren
michael kors outlet
ray ban outlet
oakley sunglasses
true religion jeans
lunette ray ban
air jordan 4 retro
michael kors outlet store
ed hardy outlet
coach outlet
kate spade
christian louboutin
pandora jewelry outlet
nfl jerseys wholesale
cheap jordans for sale
pandora outlet store
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
polo outlet
canada goose
pandora outlet
christian louboutin outlet
vintage nhl jerseys
canada goose jackets
michael kors outlet
coach factory outlet
mont blanc pens
ugg outlet
polo ralph lauren
true religion jeans
ugg boots
moncler coats
michael kors outlet online
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora outlet
kate spade outlet store
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
pandora charms outlet
canada goose outlet store
ugg boots clearance
michael kors outlet online
michael kors handbags
christian louboutin shoes
coach outlet
mulberry bags
moncler coats
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet store online
ed hardy
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
ralph lauren polo shirts
longchamp handbags
michael kors outlet
mont blanc pens
yeezy boost 350
canada goose outlet store
kate spade sale
coach outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
kate spade outlet store
coach outlet store online
polo outlet
true religion outlet
coach outlet store
asics shoes
uggs outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors handbags
kate spade outlet online
ray ban sunglasses
uggs outlet
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
pandora outlet
true religion
ray ban wayfarer
coach outlet store online
kate spade
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
pandora charms
coach outlet online
adidas yeezy boost
coach factory outlet online
mbt shoes
valentino shoes
coach outlet
canada goose jackets
mont blanc
pandora outlet
mcm outlet
polo outlet
ugg boots on sale
michael kors outlet online
canada goose outlet store
coach outlet
michael kors outlet clearance
nike outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
pandora charms sale clearance
cheap nfl jerseys
coach outlet
ferragamo shoes sale
moncler outlet
nike factory outlet
adidas outlet
kate spade bags
canada goose
oakley sunglasses for men
pandora charms
adidas yeezy shoes
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses wholesale
ralph lauren polo
canada goose outlet store
michael kors outlet
canada goose outlet store
coach outlet
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet online
kate spade handbags
shenyuhang20180413
xiaoou dnia maj 03 2018 07:54:40
20180503 xiaoou
nba jerseys
nike shoes
air jordan shoes
prada outlet online
polo ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
air max 90
cheap ray ban sunglasses
pandora charms
soccer cleats
kate spade outlet
pandora charms
jordan shoes
coach outlet
coach outlet
air max 90
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
cheap jordan shoes
christian louboutin sale
true religion outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
christian louboutin
links of london
air force 1 shoes
pandora outlet
longchamp outlet online
canada goose outlet
coach outlet online
oakley sunglasses
nike outlet store
polo outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
jordan retro
ray ban sunglasses on sale
uggs outlet
michael kors outlet clearance
polo pas cher
true religion jeans
air jordan retro
yeezy boost 350
pandora jewelry
ugg boots for women
polo ralph lauren shirts
gucci outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
lebron shoes
tory burch outlet online
ferragamo shoes
michael kors outlet online
nobis jackets
michael kors outlet
true religion outlet
rolex watches
michael kors outlet
lacoste shirts
air force 1
oakley sunglasses wholesale
cavaliers jerseys
louis vuitton outlet
pandora charms
canada goose outlet
canada goose jackets
coach outlet online
coach outlet
nike nba jerseys
michael kors outlet
mulberry handbags
prada outlet
canada goose jackets
tory burch outlet online
coach outlet
mulberry outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet stores
moncler outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
tods outlet online
michael kors outlet clearance
lacoste polo
pandora charms
longchamp handbags
mbt shoes
barbour outlet store
adidas shoes
denver broncos jerseys
ugg outlet online
true religion outlet
nfl jerseys
coach outlet online
polo outlet online
cheap jordan shoes
cheap jerseys wholesale
michael kors handbags
mcm outlet
ralph lauren
cheap nba jerseys
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose coats
jordan 4
oakley sunglasses wholesale
nba jerseys wholesale
denver broncos jersey
uggs outlet
canada goose outlet store
christian louboutin outlet
air jordan shoes
louboutin shoes
christian louboutin sale
canada goose outlet store
canada goose outlet online
coach outlet store online
ugg outlet
coach outlet
coach canada
adidas outlet online
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
tods outlet
ugg boots
michael kors uk
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
jordan shoes
canada goose jackets
canada goose outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet online
true religion outlet
christian louboutin
longchamp outlet online
lacoste soldes
michael kors outlet online
michael kors uk
ralph lauren outlet
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose outlet online
michael kors outlet
ugg outlet
polo outlet
tory burch outlet online
longchamp handbags
true religion jeans
chrome hearts outlet
michael kors wallets
air jordan shoes
mulberry handbags
ralph lauren outlet
swarovski outlet
adidas outlet
christian louboutin shoes
ferragamo shoes sale
canada goose coats
nike air max 90
air jordan 4
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
oakley sunglasses
pandora charms
michael kors outlet
pandora charms sale clearance
louis vuitton outlet
ugg outlet
coach outlet online
cheap jordans
christian louboutin
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren
pandora charms sale clearance
uggs outlet online
pandora outlet
warriors jerseys
kobe 9 elite
cheap jordans
burberry outlet sale online
oakley sunglasses
mizuno running shoes
football shirts
coach factory outlet
fitflops sale clearance
air max 2017
coach outlet
cheap soccer jerseys
gucci outlet online
polo ralph lauren shirts
coach outlet online coach factory outlet
asics shoes
uggs outlet
coach outlet
air jordan release dates
timberwolves jerseys
jordan 4
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet
michael kors outlet online
giuseppe zanotti outlet
polo outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap nba jerseys
polo ralph lauren
moncler jackets
ferragamo outlet
jordan shoes
polo ralph lauren
true religion jeans
coach outlet
ugg outlet
barcelona jersey
louis vuitton outlet
adidas wings shoes
hermes outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store
air jordan 12
nike roshe run
ysl outlet online
dansko shoes
coach outlet store online
coach outlet
michael kors
christian louboutin
coach outlet online
oakley sunglasses
swarovski uk
san antonio spurs jerseys
oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
true religion jeans for men
nike shoes on sale
christian louboutin shoes
longchamp handbags sale
cheap jordans
fitflops
michael kors outlet online
uggs outlet
michael kors handbags outlet
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
coach outlet online
coach outlet store online
air max 90
air jordan shoes
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora charms sale clearance
ugg canada
cleveland cavaliers jersey
polo shirts
canada goose jackets
uggs outlet
longchamp handbags
mbt shoes outlet
uggs canada
ray ban sunglasses
ecco shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach outlet online
hermes outlet
burberry outlet store
michael kors uk
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
canada goose
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
yeezy boost
pistons jerseys
pandora jewelry
ugg boots outlet
michael kors outlet clearance
coach handbags outlet
kd shoes
moncler coats
ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
oakley sunglasses
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
polo ralph lauren
mulberry uk
uggs outlet
pandora jewelry
valentino outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet store
cheap jordan shoes
canada goose outlet store
oakley sunglasses sale
coach outlet
pandora charms
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet online
air jordan shoes
michael kors wallets for women
ugg outlet
air jordan shoes
max 90
nike trainers
uggs clearance
uggs outlet online
polo ralph lauren
pandora charms sale clearance
coach outlet
nhl jerseys wholesale
michael kors outlet
nfl jersey wholesale
polo ralph lauren outlet
ugg outlet逗号ugg outlet stores
christian louboutin outlet
adidas shoes
cheap jordans
pandora charms sale clearance
camisetas futbol baratas
michael kors outlet
cheap jordan shoes
fitflops sale clearance
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
golden state warriors jersey
michael kors handbags
nike air force 1
longchamp bags
michael kors canada
polo ralph lauren
nike air force 1
longchamp pas cher
michael kors outlet online
cheap nhl jerseys
coach outlet store online
ecco outlet
ugg outlet
ugg outlets
coach handbags
hawks jerseys
longchamp solde
canada goose outlet online
herve leger outlet
pandora
michael kors outlet
louis vuitton outlet
uggs on sale
moncler jackets
swarovski outlet
chrome hearts online store
coach outlet online
coach outlet store online
mulberry outlet逗号mulberry handbags outlet
cheap jordans
canada goose outlet
prada shoes on sale
mlb jerseys
ugg boots
ugg boots clearance
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
nike roshe one
true religion outlet store
ugg outlet store
air jordan shoes
cheap jerseys
moncler outlet
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren factory store
ugg boots clearance
coach outlet
bottega veneta outlet online
coach factory outlet
longchamp handbags
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
coach outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
moncler outlet
oakley sunglasses
ugg outlet online
michael kors factory outlet
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
nike air huarache
tory burch outlet store
michael kors outlet online
tory burch outlet
coach canada
canada goose jackets
canada goose jackets
ugg boots on sale
michael kors outlet online
michael kors handbags
jerseys wholesale
ferragamo shoes
longchamp solde
canada goose outlet store
cheap ugg boots
tory burch outlet online
canada goose jackets for women
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
pandora jewelry
nfl jersey wholesale
ugg outlet stores
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
true religion outlet uk
coach factory outlet
pandora outlet
denver broncos jerseys
true religion outlet
canada goose outlet
salomon shoes
nike uk store
reebok outlet store
canada goose jackets
canada goose outlet
christian louboutin shoes
pacers jerseys
pandora charms
canada goose jackets
cheap jordans free shipping
tory burch outlet
polo ralph lauren
kobe shoes
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
true religion uk
cheap jordan shoes
nike air huarache
true religion jeans sale
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys
ray ban sunglasses outlet
gucci outlet
jordan shoes
uggs outlet
ugg outlet
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo
coach outlet
uggs outlet
ugg boots on sale
soccer shoes
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses wholesale
air max uk
hornets jerseys
coach outlet online
canada goose outlet store
ugg outlet
christian louboutin shoes
uggs on clearance
adidas outlet online
pandora jewelry
chicago blackhawks jerseys
cheap jordan shoes
coach outlet
rolex watches
michael kors uk
michael kors bags
polo ralph lauren
uggs outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
pandora outlet
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose jackets
ugg outlet
canada goose jackets
moncler outlet online
ray ban sunglasses
canada goose outlet store
nike outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
ferragamo outlet
mont blanc pens
michael kors outlet clearance
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
canada goose jackets
longchamp pas cher
cheap ray ban sunglasses
prada sunglasses for women
coach outlet online
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
tory burch outlet online
nfl jerseys
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet online
marc jacobs outlet
nike store uk
canada goose
coach outlet online
supra shoes sale
polo ralph lauren outlet online
michael kors uk
christian louboutin
jordan shoes
nike shoes outlet
adidas nmd r1
clippers jerseys
herve leger dresses
christian louboutin sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
fitflops shoes
tory burch handbags
christian louboutin shoes
cheap jordans
ed hardy outlet
pandora charms
canada goose
fitflops shoes
coach factory outlet
canada goose jackets men
mulberry bags
ralph lauren outlet
ralph lauren polo shirts
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
oakley sunglasses sale
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
mlb jerseys wholesale
gucci outlet store
chrome hearts outlet store
pelicans jerseys
canada goose jackets sale
ray-ban sunglasses
pandora outlet
coach outlet store online
canada goose outlet sale
polo ralph lauren
uggs on sale
birkenstock shoes
uggs outlet online
louboutin shoes
soccer jerseys wholesale
fred perry polo
cheap ray ban sunglasses
cheap michael kors handbags
longchamp solde
air jordan shoes
coach outlet online
nike presto
nike store uk
swarovski crystal
true religion uk
canada goose outlet
michael kors bags
canada goose jackets
fitflops sale clearance
michael kors outlet
jordan shoes
fitflops
pandora outlet
michael kors outlet online
mulberry handbags
christian louboutin sale
tory burch handbags
longchamp pliage
canada goose jackets
nike air max 1
cheap ray ban sunglasses
jazz jerseys
oakley sunglasses wholesale
air max shoes
canada goose jackets outlet
true religion jeans
prada shoes
mulberry bags
ugg boots clearance
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
coach outlet canada
coach outlet store online
coach outlet online
foamposite shoes
pandora outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
air max 1
polo ralph lauren
pandora outlet
nets jerseys
gucci outlet online
true religion jeans
fitflops sale clearance
swarovski jewelry
ralph lauren shirts
pandora charms
cazal sunglasses
air huarache
ugg outlet
pandora jewelry
ray-ban sunglasses
mulberry handbags
ralph lauren polo shirts
pandora outlet
cheap air jordans
soccer jerseys
blackhawks jerseys
rolex watches for sale
air max trainers
longchamp pliage
oakley sunglasses wholesale
cheap jordans
canada goose outlet store
hermes birkin
ray ban sunglasses outlet
knicks jerseys
yeezy boost
montblanc pens
canada goose outlet store
chrome hearts clothing
kings jerseys
longchamp handbags
moncler jackets
canada goose outlet online
marc jacobs sale
coach outlet store online
wellensteyn outlet
cheap jordan shoes
swarovski crystal
adidas outlet
michael kors
nike shoes
mont blanc pens
polo outlet factory store
cheap jordans
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
air jordan shoes
ralph lauren polo
mulberry handbags
kevin durant shoes
longchamp pas cher
polo ralph lauren outlet
louis vuitton outlet store
uggs outlet
fitflops sale clearance
polo ralph lauren
mulberry handbags
golden state warriors
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets outlet
coach outlet store online
canada goose jackets clearance
jordan 12
cheap jordans
polo ralph lauren
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
christian louboutin outlet
lakers jerseys
louis vuitton outlet online
true religion jeans
pandora charms
air jordan shoes
air jordan 4
canada goose outlet
birkenstock shoes
ferragamo shoes
polo outlet
true religion jeans
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet store
burberry outlet
true religion jeans
canada goose jackets outlet
christian louboutin outlet
prada sunglasses
ferragamo outlet
canada goose outlet
spurs jerseys
cheap jordans
michael kors outlet
adidas store
reebok shoes
true religion jeans sale
canada goose outlet
tory burch outlet
stephen curry shoes
christian louboutin outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet
coach outlet online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
michael kors outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets sale
cheap jordan shoes
coach factory outlet
canada goose outlet store
rolex watches for sale
canada goose outlet
cheap ugg boots
canada goose jackets
rolex watches
michael kors handbags
canada goose outlet store
uggs outlet
tory burch outlet
nike outlet online
longchamp handbags
adidas wings
cheap nhl jerseys
ralph lauren polo
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
michael kors outlet
nhl jerseys
coach outlet online
20180503 xiaoou
ill titleDodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
ill titleOceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 774
Najnowszy Uytkownik: Travisker
Copyright bazylek© 2009