Ludność Hanaczowa
Dodane przez piotrwojtowicz dnia Sierpień 24 2009 09:49:38
Tekst pochodzi z ksi??ki pt. Dzieje Hanaczowa Miko?aja Kwa?niewskiego


Wed?ug naszych kilkakrotnych wylicze?, ludno?? Hanaczowa wynosi?a niewiele ponad 1 400 mieszka?c?w. Dane te dotycz?, jak wspomnieli?my na wst?pie, roku 1939Mieszka?cy Hanaczowa

(uwaga: dane dotycz? okresu przed wybuchem wojny)
W samej wsi mieszka?o - 1 145 mieszka?c?w
W przysi??ku Za g?ra - 165 mieszka?c?w
W przysi??ku Podkamienna - 80 mieszka?c?w
Razem: - 1 390 mieszka?c?w

Ponadto we wsi mieszka?y osoby, niezwi?zane trwale ze wsi?, byli to:
nauczyciele - 5
ksi??a - 2
zakonnicy - 3
inni - 4

Razem: - 14


Og??em liczba mieszka?c?w wynosi?a 1 404 os?b, w tym: 35 os?b narodowo?ci ?ydowskiej. Ze wzgl?du na du?y okres dziel?cy od tamtych dni, niekt?re szczeg??y mog?y ulec zatarciu, zatem liczb? ludno?ci nale?y okre?li? na 1 450 mieszka?c?w. Ludno?? ta mieszka?a w 300-stu nieruchomo?ciach zabudowanych, tj. gospodarstwach rolnych, z typowymi zabudowaniami, potrzebnymi do produkcji rolnej, jak: stodo?y, obory, stajnie, chlewy oraz inne zabudowania. ) Wyj?tek stanowi?y zabudowania ludno?ci ?ydowskiej, gdy? ludno?? ?ydowska rolnictwem si? nie zajmowa?a , lecz tylko i wy??cznie handlem. Opr?cz tych 300-stu zabudowa? by?o jeszcze kilka budynk?w u?yteczno?ci publicznej. Wymienione zosta?y one w poprzedniej cz??ci naszego opisu.Fragm. ksi?gi teleadresowej z 1928r.

Z og?lnej ilo?ci gospodarstw by?o:

w Hanaczowie - 251
w przysi??ku Zag?ra - 33
w przysi??ku Podkamienna - 16
Z og?lnej ilo?ci budynk?w mieszkalnych, stanowi?cych cz??? sk?adow? gospodarstwa, by?o:
Budynk?w murowanych, krytych blach? lub dach?wk? - 131
Budynk?w drewniano-glinianych krytych blach? lub dach?wk? - 15
Budynki murowane lub drewniano-gliniane kryte strzech? - 143
Chaty kurne (bez przewodu dymowego) - 11
Razem: - 300

Budowle i budynki u?yteczno?ci publicznej by?y murowane, kryte blach? lub dach?wk?. Rodzin w Hanaczowie by?o 348. Oznacza to, ?e w 48 gospodarstwach mieszka?o po 2 rodziny. Cech? charakterystyczn? tej miejscowo?ci - by?a du?a ilo?? rod?w, st?d mo?na wyci?gn?? wniosek, ?e wi?kszo?? mieszka?c?w - to ludno?? nap?ywowa. Poni?ej podajemy alfabetyczny spis nazwisk rodowych:

Bachryj Ba?aj Bednarz Blicharski Bobko Bohonos Bojczuk Brzezi?ski Brzoza Burek Chmarny Chmielowski Ciesielski D?browski Dobosz Do?becki Dychus Dyl D?oga Emche Figurski Fronczak Fuchs Gieroszowski Go?aczy?ski Hajko Hanc Horniak Ilk?w Janiak Jaworski Jewtuch Kies Kluz K?osowski Ko?os

Kunicki Kunicz Ku? Kwa?niewski Lipnicki ?aba ?amasz ?emyk ??gowy ?ominski ?owczyn Michaliszyn Mucha Nawrowski Niebylski Nieckarz Niemczycki Nyweremczuk Ostrowski Ozimek Pajda Patryka Piwowar Potaszynski Prusak R?bisz Rublowski Rudak Rudawski Rura Rzadki Sapieha Sawicki Skotnik

S?abiniak Stasiuk Swoboda Szach ?nie?yk ?wierk ?wierk Tas Twardowski Twerd Tybi?ski Tymkowski Uliba Urban Uryga We?yczko Wesz W?grzyn Winiarski Wojtowicz Wo?niak Wrzeszcz Zadro?ny Zdrza?ka, Ziomko

Najcz??ciej wyst?puj?ce nazwiska, to: W?grzyn, Uryga, Wojtowicz. W wielu przypadkach nazwiska s? pojedyncze, to znaczy, ?e nazwisko to nosi?a jedna rodzina, np. ?omi?ski, Fuchs, Janiak, K?osowski, Ozimek.
Prawie ka?da rodzina posiada?a jaki? przydomek lub przezwisko, czasami o?mieszaj?ce lub wr?cz wulgarne. Nie b?dziemy ich, zatem wymienia?.
Uwaga: Nazwisk rodowych ludno?ci ?ydowskiej nie podajemy, poniewa? nie znali?my nazwisk wi?kszo?ci rodzin.
Tekst pochodzi z ksi??ki pt. Dzieje Hanaczowa Miko?aja Kwa?niewskiego