ill titleWitamy !
PPierwszym i najwaniejszym obowizkiem narodu - ?y? pragn?cego - czci? bohater?w swoich. Obowi?zek to kardynalny; od spe?nienia jego zale?y przysz?o?? nasza... Czes?aw M?czy?ski, dow?dca obrony Lwowa w 1918 r.

Witam serdecznie na stronie po?wi?conej mieszka?com Hanaczowa, starej, polskiej wsi kresowej w dawnym wojew?dztwie tarnopolskim. Bardzo chcia?bym przywr?ci? pami?? o ludziach, wydarzeniach i czasach, kt?re tworzy?y kiedy? koloryt tej ziemi. Mam nadziej?, ?e strona ta stanie si? miejscem, gdzie uda si? zgromadzi? ciekawe zdj?cia, dokumenty, mapy a tak?e wspomnienia Hanaczowian. Mam r?wnie? nadziej?, ?e forum zgromadzi grup? os?b zwi?zanych w jaki? spos?b z tym miejscem oraz przyci?gnie wra?liwych ludzi do podzielenia si? swoimi przemy?leniami na temat tamtych czas?w i naszych przodk?w.-Piszcie do nas.

Zapraszamy do galerii

Szanowni Pa?stwo! pocz?tkiem lipca br. pojecha?em do Hanaczowa aby odwiedzi? ojczyzn? naszych przodk?w a tak?e zobaczy? po raz pierwszy miejsce, w kt?rym zosta? pochowany oficer AK, kpt. Jan Mieczys?aw Anton?w. Inspiracj? do tej wyprawy by?a wiadomo?? otrzymana w zesz?ym roku od Andreja Pawlyshyna o znalezionych na dziedzi?cu ko?cio?a szcz?tkach polskiego ?o?nierza oraz jego „nie?miertelnika”. Od tamtego czasu pr?bowa?em poprzez internet i og?oszenia na stronach o Kresach nawi?za? kontakt z rodzin? „kpt. Janka”. Pom?g? przypadek i dzi?ki naszej stronie hanaczow.pl, napisa? do mnie syn poleg?ego oficera Pan Andrzej Anton?w. Owocem tego, by?a wsp?lna wyprawa z rodzin? Pa?stwa Anton?w do Hanaczowa, aby na grobie bohaterskiego obro?cy pochyli? g?ow? i zapali? znicz. Szczeg?lny wymiar tej wyprawie nada?a okoliczno?? odnalezienia grobu kpt. Jana Anton?wa przez rodzin? po 66 latach od jego ?mierci. Zapraszamy do Galerii i obejrzenia zdj?? z tej podr??y a tak?e do zak?adki -
Biogramy: Janek Kapitan

piotrwojtowicz dnia grudzie 22 2009 22:18:38 · Drukuj
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 11
Najnowszy Uytkownik: marian klosowski
Copyright bazylek© 2009